Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 06/05/2022
Date de péremption :
Type de procédure : Procédure ouverte
Type de document : Modification d'un marché /d'une concession en cours
POLOGNE
appel-offre

Pologne-Varsovie: Services de livraison de colis

2022/S 89-245088  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX:
06/05/2022 S89 Pologne-Varsovie: Services de livraison de colis 2022/S 089-245088 Avis de modification Modification d'un contrat/d'une concession en cours
 
 
Section I: Pouvoir adjudicateur/entitÈ adjudicatrice
I.1) Nom et adresses Nom officiel: Poczta Polska S.A.
Adresse postale: ul. Rodziny Hiszpa?skich 8 Ville: Warszawa Code NUTS: PL911 Miasto Warszawa Code postal: 00-940 Pays: Pologne Point(s) de contact: Marta Maczuga Courriel: marta.maczuga@poczta-polska.pl TÈlÈphone: +48 583266485 Adresse(s) internet:
Adresse principale: https://www.poczta-polska.pl
 
 
Section II: Objet
II.1) ...tendue du marchÈ
II.1.1) IntitulÈ:
Us?uga dor?czania paczek pocztowych i przesy?ek kurierskich (us?uga B).
NumÈro de rÈfÈrence: BZA.2600.1099.2020
II.1.2) Code CPV principal 64121200 Services de livraison de colis
II.1.3) Type de marchÈ Services
II.2) Description
II.2.1) IntitulÈ:
Us?uga dor?czania paczek pocztowych i przesy?ek kurierskich (us?uga B) na terenie miejscowo?ci Sul?cin.
Lot n : 16
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 64121100 Services de distribution de courrier
II.2.3) Lieu d'exÈcution Code NUTS: PL Polska Lieu principal d'exÈcution:
Sul?cin
II.2.4) Description du contrat au moment de la conclusion du contrat:
Us?uga dor?czania paczek pocztowych i przesy?ek kurierskich (us?uga B) na terenie miejscowo?ci Sul?cin. Maksymalna ilo?? us?ug (z prawem opcji), ktÛra mo?e zosta? zlecona wykonawcy przez zamawiaj?cego w ramach wykonywania umowy wynosi: 57 630 sztuk.
II.2.7) DurÈe du marchÈ, accord-cadre, systËme d'acquisition dynamique ou concession DÈbut: 01/07/2020 Fin: 30/06/2022
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europÈenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financÈ par des fonds de l'Union europÈenne: non
 
 
Section IV: ProcÈdure
IV.2) Renseignements d'ordre administratif
IV.2.1) Avis d'attribution de marchÈ relatif au prÈsent marchÈ NumÈro de l'avis au JO sÈrie S: 2020/S 147-362043
 
 
Section V: Attribution du marchÈ/de la concession
MarchÈ n : 12
Lot n : 16 IntitulÈ:
Us?uga dor?czania paczek pocztowych i przesy?ek kurierskich (us?uga B) na terenie miejscowo?ci Sul?cin.
V.2) Attribution du marchÈ/de la concession
V.2.1) Date de la conclusion du marchÈ/de la dÈcision d'attribution de la concession:
30/06/2020
V.2.2) Informations sur les offres
Le marchÈ/la concession a ÈtÈ attribuÈ(e) un groupement d'opÈrateurs Èconomiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire/concessionnaire Nom officiel: Us?ugi Kurierskie i Transportowe Piotr Marciniak Adresse postale: Ciosny 7, 95-001 Bia?a k/Zgierza Ville: Bia?a Code NUTS: PL712 ?Ûdzki Code postal: 95-001 Pays: Pologne
Le titulaire/concessionnaire est une PME: oui
V.2.4) Informations sur le montant du marchÈ/du lot/de la concession (au moment de la conclusion du contrat;hors TVA) Valeur totale du marchÈ: 242 046.00 PLN
 
 
Section VI: Renseignements complÈmentaires
VI.3) Informations complÈmentaires:
VI.4) ProcÈdures de recours
VI.4.1) Instance chargÈe des procÈdures de recours Nom officiel: Prezes Krajowej Izby Odwo?awczej Adresse postale: ul. Post?pu 17a Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne Courriel: odwolania@uzp.gov.pl TÈlÈphone: +48 224587801
VI.4.4) Service auprËs duquel des renseignements peuvent Ítre obtenus sur l'introduction de recours Nom officiel: Departament Odwo?a? UZP Adresse postale: ul. Post?pu 17a Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne
VI.5) Date díenvoi du prÈsent avis:
04/05/2022
 
 
Section VII: Modifications du contrat/de la concession
VII.1) Description du contrat aprËs les modifications
VII.1.1) Code CPV principal 64121200 Services de livraison de colis
VII.1.2) Code(s) CPV additionnel(s) 64121100 Services de distribution de courrier
VII.1.3) Lieu d'exÈcution Code NUTS: PL Polska Lieu principal d'exÈcution:
Sul?cin
VII.1.4) Description des prestations:
Us?uga dor?czania paczek pocztowych i przesy?ek kurierskich (us?uga B) na terenie miejscowo?ci Sul?cin. Maksymalna ilo?? us?ug (z prawem opcji), ktÛra mo?e zosta? zlecona wykonawcy przez zamawiaj?cego w ramach wykonywania umowy wynosi: 57 630 sztuk.
VII.1.5) DurÈe du marchÈ, accord-cadre, systËme d'acquisition dynamique ou concession DÈbut: 01/07/2020 Fin: 30/06/2022
VII.1.6) Informations sur le montant du marchÈ/du lot/de la concession (hors TVA) Valeur totale du marchÈ/du lot/de la concession: 242 046.00 PLN
VII.1.7) Nom et adresse du titulaire/concessionnaire Nom officiel: Wer-Bud PIOTR MARCINIAK Adresse postale: Ciosny 7, 95-001 Bia?a k/Zgierza Ville: Ciosny Code NUTS: PL712 ?Ûdzki Pays: Pologne
Le titulaire/concessionnaire est une PME: oui
VII.2) Informations sur les modifications
VII.2.1) Description des modifications Nature et Ètendue des modifications (avec indication des Èventuels changements prÈalablement apportÈs au contrat):
Na podst. ß 13 ust. 1 Umowy w zw. z art. 144 ust. 1 pkt 3) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. pzp Strony zgodnie postanowi?y dokona? nast?puj?cych zmian w Umowie, przy uwzgl?dnieniu ich czasowego charakteru, w ten sposÛb, ?e po ust?pie 5 w ß 8 dodaje si? ust. 6 w brzmieniu:Ñ6. Wysoko?? stawki netto za Dor?czenie jednej Paczki pocztowej albo Przesy?ki kurierskiej oraz za przyj?cie jednej Paczki pocztowej albo Przesy?ki kurierskiej (stawki bazowej dla wska?nika efektywno?ci dor?czania 90,00 ñ 100,00%) w danym miesi?cu kalendarzowym b?dzie waloryzowana, w ten sposÛb, ?e:1) w przypadku odpowiednio wzrostu/spadku ?redniej ceny hurtowej netto sprzeda?y 1 m3 oleju nap?dowego Ekodiesel w danym miesi?cu kalendarzowym w stosunku do ceny hurtowej netto sprzeda?y 1 m3 oleju nap?dowego Ekodiesel opublikowanej na stronie internetowej https:// 4 / 5www.orlen.pl:w dniu 01.02.2022 r. wynosz?cej 4 993,00 z? (s?ownie: cztery tysi?ce dziewi??set dziewi??dziesi?t trzy z?ote)zostanie odpowiednio podwy?szona/obni?ona o kwot? obliczon? zgodnie ze wzorem:C?r [z?]X [z?] =( (-------------------- - 1) x S x K) / 2Cog [z?]gdzie:X - kwota, o jak? zostanie odpowiednio podwy?szona/obni?ona wysoko?? stawki netto za Dor?czenie jednej Paczki pocztowej albo Przesy?ki kurierskiej oraz za przyj?cie jednej Paczki pocztowej albo Przesy?ki kurierskiej (stawki bazowej dla wska?nika efektywno?ci dor?czania 90,00 ñ 100,00%) w danym miesi?cu kalendarzowym [w z?otych],C?r - ?rednia cena hurtowa netto sprzeda?y 1 m3 oleju nap?dowego Ekodiesel w danym miesi?cu kalendarzowym [w z?otych],Cog - cena hurtowa netto sprzeda?y 1 m3 oleju nap?dowego Ekodiesel:w dniu 01.02.2022 r. wynosz?ca 4 993,00 [w z?otych]S - wysoko?? stawki netto za Dor?czenie jednej Paczki pocztowej albo Przesy?ki kurierskiej oraz za przyj?cie jednej Paczki pocztowej albo Przesy?ki kurierskiej (stawki bazowej dla wska?nika efektywno?ci dor?czania 90,00 ñ 100,00%),o ktÛrej mowa w ß 8 ust. 2 Umowy [w z?otych],K - kategoria pojazdu: kat. I ñ 0,12, przy czym, kwota, o jak? zostanie odpowiednio podwy?szona/obni?ona wysoko?? stawki netto za Dor?czenie jednej Paczki pocztowej albo Przesy?ki kurierskiej oraz za przyj?cie jednej Paczki pocztowej albo Przesy?ki kurierskiej (stawki bazowej dla wska?nika efektywno?ci dor?czania 90,00 ñ 100,00 w danym miesi?cu kalendarzowym [w z?otych] zostanie podzielona przez 2 w celu rÛwnomiernego roz?o?enia zmiany kosztÛw paliwa zarÛwno po stronie Wykonawcy i Zamawiaj?cego, zaokr?glon? do dwÛch miejsc po przecinku (zasada zaokr?glenia ñ poni?ej 5 nale?y ko?cÛwk? pomin??, powy?ej i rÛwne 5 nale?y zaokr?gli? w gÛr?),2) je?eli zako?czenie ?wiadczenia Us?ugi B nast?pi w trakcie miesi?ca kalendarzowego, za ?redni? cen? hurtow? netto sprzeda?y 1 m3 oleju nap?dowego Ekodiesel w danym miesi?cu kalendarzowym, o ktÛrej mowa w pkt 1 powy?ej, przyjmuje si? warto??, stanowi?c? iloraz:a) sumy hurtowych cen netto sprzeda?y 1 m3 oleju nap?dowego Ekodiesel z ka?dego dnia kalendarzowego opublikowanego na stronie internetowej https://www.orlen.pl przypadaj?cych w tym miesi?cu kalendarzowym do dnia, w ktÛrym nast?pi?o zako?czenie ?wiadczenia Us?ugi B i b) liczby dni kalendarzowych przypadaj?cych w tym miesi?cu kalendarzowym do dnia, w ktÛrym nast?pi?o zako?czenie ?wiadczenia Us?ugi B, w ktÛrych na stronie internetowej https://www.orlen.pl opublikowano cen? netto sprzeda?y 1 m3 oleju nap?dowego Ekodiesel zaokr?glony do dwÛch miejsc po przecinku (zasada zaokr?glenia ñ poni?ej 5 nale?y ko?cÛwk? pomin??, powy?ej i rÛwne 5 nale?y zaokr?gli? w gÛr?).î Pozosta?e postanowienia Umowy pozostaj? bez zmian. www.orlen.pl:w https://www.orlen.pl https://www.orlen.pl
VII.2.2) Raisons de la modification Modification rendue nÈcessaire par des circonstances qu'un pouvoir adjudicateur/une entitÈ adjudicatrice diligent(e) ne pouvait pas prÈvoir [article 43, paragraphe 1, point c), de la directive 2014/23/UE; article 72, paragraphe 1, point c), de la directive 2014/24/UE; article 89, paragraphe 1, point c), de la directive 2014/25/UE] Description des circonstances ayant rendu la modification nÈcessaire et explication du caractËre imprÈvu de ces circonstances:
Z uwagi na du?e wahania cen towarÛw i us?ug oraz dynamicznie zmieniaj?c? si? cena paliwa Wykonawca zwrÛci? si? do Zamawiaj?cego z wnioskiem o negocjacje stawek jednostkowych lub wprowadzenia do umowy korekty paliwowej. Konieczno?? zawarcia aneksu wynika z tego, i? nast?pi? znacz?cy wzrost cen paliw, ktÛry wp?ywa na koszt wykonywania us?ugi ?wiadczonej przez wykonawc? na rzecz Poczty Polskiej SA. Taki wzrost cen nie by? mo?liwy do przewidzenia, gdy? wynika w znacznej mierze z czynnikÛw wyj?tkowych, tj. konfliktu zbrojnego w Ukrainie. Zawarta umowa nie przewiduje mechanizmu indeksacji cen, dlatego rosn?ce koszty wykonawcy uniemo?liwiaj? mu nale?yte realizowanie us?ugi przy zachowaniu op?acalno?ci wykonywanej dzia?alno?ci. Aneks dotycz?cy waloryzacji stawki ma na celu cz??ciowe pokrycie wzrostu kosztÛw paliwa po stronie Wykonawcy oraz uchronienie Zamawiaj?cego przed ewentualn? konieczno?ci? wypowiedzenia umowy przez Wykonawc? ze wzgl?du na nieop?acalno?? wykonywania zamÛwienia.
VII.2.3) Augmentation de prix Valeur totale actualisÈe du marchÈ avant les modifications (prenant en compte les Èventuelles modifications contractuelles et adaptations de prix antÈrieures et, dans le cas de la directive 2014/23/UE, l'inflation moyenne dans l'...tat membre concernÈ) Valeur hors TVA: 242 046.00 PLN Montant total du marchÈ aprËs les modifications Valeur hors TVA: 242 046.00 PLN Pologne-Varsovie: Services de livraison de colisType díacheteur: Service d'utilitÈ publiqueType díavis: Modification d'un marchÈ /d'une concession en coursType de procÈdure: ProcÈdure ouverteType de marchÈ: Services 06/05/2022 PL National
 
 
C L A S S E    C P V
64121100 - Services de distribution de courrier 
64121200 - Services de livraison de colis