Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 06/05/2022
Date de péremption :
Type de procédure : Procédure ouverte
Type de document : Modification d'un marché /d'une concession en cours
POLOGNE
appel-offre

Pologne-Varsovie: Services de livraison de colis

2022/S 89-245091  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX:
06/05/2022 S89 Pologne-Varsovie: Services de livraison de colis 2022/S 089-245091 Avis de modification Modification d'un contrat/d'une concession en cours
 
 
Section I: Pouvoir adjudicateur/entité adjudicatrice
I.1) Nom et adresses Nom officiel: Poczta Polska S.A.
Adresse postale: ul. Rodziny Hiszpa?skich 8 Ville: Warszawa Code NUTS: PL911 Miasto Warszawa Code postal: 00-940 Pays: Pologne Point(s) de contact: Marta Maczuga Courriel: marta.maczuga@poczta-polska.pl Téléphone: +48 583266485 Adresse(s) internet:
Adresse principale: https://www.poczta-polska.pl
 
 
Section II: Objet
II.1) Étendue du marché
II.1.1) Intitulé:
Us?uga dor?czania paczek pocztowych i przesy?ek kurierskich (us?uga B).
Numéro de référence: BZA.2600.1099.2020
II.1.2) Code CPV principal 64121200 Services de livraison de colis
II.1.3) Type de marché Services
II.2) Description
II.2.1) Intitulé:
Us?uga dor?czania paczek pocztowych i przesy?ek kurierskich (us?uga B) na terenie miejscowo?ci Kostrzyn nad Odr?.
Lot nº: 25
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 64121100 Services de distribution de courrier
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: PL Polska Lieu principal d'exécution:
Kostrzyn nad Odr?
II.2.4) Description du contrat au moment de la conclusion du contrat:
Us?uga dor?czania paczek pocztowych i przesy?ek kurierskich (us?uga B) na terenie miejscowo?ci Kostrzyn nad Odr?. Maksymalna ilo?? us?ug (z prawem opcji), która mo?e zosta? zlecona wykonawcy przez zamawiaj?cego w ramach wykonywania umowy wynosi: 90 780 sztuk.
II.2.7) Durée du marché, accord-cadre, système d'acquisition dynamique ou concession Début: 01/07/2020 Fin: 30/06/2022
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
 
 
Section IV: Procédure
IV.2) Renseignements d'ordre administratif
IV.2.1) Avis d'attribution de marché relatif au présent marché Numéro de l'avis au JO série S: 2020/S 147-362043
 
 
Section V: Attribution du marché/de la concession
Marché nº: 20
Lot nº: 25 Intitulé:
Us?uga dor?czania paczek pocztowych i przesy?ek kurierskich (us?uga B) na terenie miejscowo?ci Kostrzyn nad Odr?.
V.2) Attribution du marché/de la concession
V.2.1) Date de la conclusion du marché/de la décision d'attribution de la concession:
30/06/2020
V.2.2) Informations sur les offres
Le marché/la concession a été attribué(e) à un groupement d'opérateurs économiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire/concessionnaire Nom officiel: Us?ugi Kurierskie i Transportowe Piotr Marciniak Adresse postale: Ciosny 7, 95-001 Bia?a k/Zgierza Ville: Bia?a Code NUTS: PL712 ?ódzki Code postal: 95-001 Pays: Pologne
Le titulaire/concessionnaire est une PME: oui
V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot/de la concession (au moment de la conclusion du contrat;hors TVA) Valeur totale du marché: 381 276.00 PLN
 
 
Section VI: Renseignements complémentaires
VI.3) Informations complémentaires:
VI.4) Procédures de recours
VI.4.1) Instance chargée des procédures de recours Nom officiel: Prezes Krajowej Izby Odwo?awczej Adresse postale: ul. Post?pu 17a Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne Courriel: odwolania@uzp.gov.pl Téléphone: +48 224587801
VI.4.4) Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus sur l'introduction de recours Nom officiel: Departament Odwo?a? UZP Adresse postale: ul. Post?pu 17a Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne
VI.5) Date d'envoi du présent avis:
04/05/2022
 
 
Section VII: Modifications du contrat/de la concession
VII.1) Description du contrat après les modifications
VII.1.1) Code CPV principal 64121200 Services de livraison de colis
VII.1.2) Code(s) CPV additionnel(s) 64121100 Services de distribution de courrier
VII.1.3) Lieu d'exécution Code NUTS: PL Polska Lieu principal d'exécution:
Kostrzyn nad Odr?
VII.1.4) Description des prestations:
Us?uga dor?czania paczek pocztowych i przesy?ek kurierskich (us?uga B) na terenie miejscowo?ci Kostrzyn nad Odr?. Maksymalna ilo?? us?ug (z prawem opcji), która mo?e zosta? zlecona wykonawcy przez zamawiaj?cego w ramach wykonywania umowy wynosi: 90 780 sztuk.
VII.1.5) Durée du marché, accord-cadre, système d'acquisition dynamique ou concession Début: 01/07/2020 Fin: 30/06/2022
VII.1.6) Informations sur le montant du marché/du lot/de la concession (hors TVA) Valeur totale du marché/du lot/de la concession: 381 276.00 PLN
VII.1.7) Nom et adresse du titulaire/concessionnaire Nom officiel: Wer-Bud PIOTR MARCINIAK Adresse postale: Ciosny 7, 95-001 Bia?a k/Zgierza Ville: Ciosny Code NUTS: PL712 ?ódzki Pays: Pologne
Le titulaire/concessionnaire est une PME: oui
VII.2) Informations sur les modifications
VII.2.1) Description des modifications Nature et étendue des modifications (avec indication des éventuels changements préalablement apportés au contrat):
Na podst. § 13 ust. 1 Umowy w zw. z art. 144 ust. 1 pkt 3) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. pzp Strony zgodnie postanowi?y dokona? nast?puj?cych zmian w Umowie, przy uwzgl?dnieniu ich czasowego charakteru, w ten sposób, ?e po ust?pie 5 w § 8 dodaje si? ust. 6 w brzmieniu:"6. Wysoko?? stawki netto za Dor?czenie jednej Paczki pocztowej albo Przesy?ki kurierskiej oraz za przyj?cie jednej Paczki pocztowej albo Przesy?ki kurierskiej (stawki bazowej dla wska?nika efektywno?ci dor?czania 90,00 - 100,00%) w danym miesi?cu kalendarzowym b?dzie waloryzowana, w ten sposób, ?e:1) w przypadku odpowiednio wzrostu/spadku ?redniej ceny hurtowej netto sprzeda?y 1 m3 oleju nap?dowego Ekodiesel w danym miesi?cu kalendarzowym w stosunku do ceny hurtowej netto sprzeda?y 1 m3 oleju nap?dowego Ekodiesel opublikowanej na stronie internetowej https:// 4 / 5www.orlen.pl:w dniu 01.02.2022 r. wynosz?cej 4 993,00 z? (s?ownie: cztery tysi?ce dziewi??set dziewi??dziesi?t trzy z?ote)zostanie odpowiednio podwy?szona/obni?ona o kwot? obliczon? zgodnie ze wzorem:C?r [z?]X [z?] =( (-------------------- - 1) x S x K) / 2Cog [z?]gdzie:X - kwota, o jak? zostanie odpowiednio podwy?szona/obni?ona wysoko?? stawki netto za Dor?czenie jednej Paczki pocztowej albo Przesy?ki kurierskiej oraz za przyj?cie jednej Paczki pocztowej albo Przesy?ki kurierskiej (stawki bazowej dla wska?nika efektywno?ci dor?czania 90,00 - 100,00%) w danym miesi?cu kalendarzowym [w z?otych],C?r - ?rednia cena hurtowa netto sprzeda?y 1 m3 oleju nap?dowego Ekodiesel w danym miesi?cu kalendarzowym [w z?otych],Cog - cena hurtowa netto sprzeda?y 1 m3 oleju nap?dowego Ekodiesel:w dniu 01.02.2022 r. wynosz?ca 4 993,00 [w z?otych]S - wysoko?? stawki netto za Dor?czenie jednej Paczki pocztowej albo Przesy?ki kurierskiej oraz za przyj?cie jednej Paczki pocztowej albo Przesy?ki kurierskiej (stawki bazowej dla wska?nika efektywno?ci dor?czania 90,00 - 100,00%),o której mowa w § 8 ust. 2 Umowy [w z?otych],K - kategoria pojazdu: kat. I - 0,12, przy czym, kwota, o jak? zostanie odpowiednio podwy?szona/obni?ona wysoko?? stawki netto za Dor?czenie jednej Paczki pocztowej albo Przesy?ki kurierskiej oraz za przyj?cie jednej Paczki pocztowej albo Przesy?ki kurierskiej (stawki bazowej dla wska?nika efektywno?ci dor?czania 90,00 - 100,00 w danym miesi?cu kalendarzowym [w z?otych] zostanie podzielona przez 2 w celu równomiernego roz?o?enia zmiany kosztów paliwa zarówno po stronie Wykonawcy i Zamawiaj?cego, zaokr?glon? do dwóch miejsc po przecinku (zasada zaokr?glenia - poni?ej 5 nale?y ko?cówk? pomin??, powy?ej i równe 5 nale?y zaokr?gli? w gór?),2) je?eli zako?czenie ?wiadczenia Us?ugi B nast?pi w trakcie miesi?ca kalendarzowego, za ?redni? cen? hurtow? netto sprzeda?y 1 m3 oleju nap?dowego Ekodiesel w danym miesi?cu kalendarzowym, o której mowa w pkt 1 powy?ej, przyjmuje si? warto??, stanowi?c? iloraz:a) sumy hurtowych cen netto sprzeda?y 1 m3 oleju nap?dowego Ekodiesel z ka?dego dnia kalendarzowego opublikowanego na stronie internetowej https://www.orlen.pl przypadaj?cych w tym miesi?cu kalendarzowym do dnia, w którym nast?pi?o zako?czenie ?wiadczenia Us?ugi B i b) liczby dni kalendarzowych przypadaj?cych w tym miesi?cu kalendarzowym do dnia, w którym nast?pi?o zako?czenie ?wiadczenia Us?ugi B, w których na stronie internetowej https://www.orlen.pl opublikowano cen? netto sprzeda?y 1 m3 oleju nap?dowego Ekodiesel zaokr?glony do dwóch miejsc po przecinku (zasada zaokr?glenia - poni?ej 5 nale?y ko?cówk? pomin??, powy?ej i równe 5 nale?y zaokr?gli? w gór?)." Pozosta?e postanowienia Umowy pozostaj? bez zmian. www.orlen.pl:w https://www.orlen.pl https://www.orlen.pl
VII.2.2) Raisons de la modification Modification rendue nécessaire par des circonstances qu'un pouvoir adjudicateur/une entité adjudicatrice diligent(e) ne pouvait pas prévoir [article 43, paragraphe 1, point c), de la directive 2014/23/UE; article 72, paragraphe 1, point c), de la directive 2014/24/UE; article 89, paragraphe 1, point c), de la directive 2014/25/UE] Description des circonstances ayant rendu la modification nécessaire et explication du caractère imprévu de ces circonstances:
Z uwagi na du?e wahania cen towarów i us?ug oraz dynamicznie zmieniaj?c? si? cena paliwa Wykonawca zwróci? si? do Zamawiaj?cego z wnioskiem o negocjacje stawek jednostkowych lub wprowadzenia do umowy korekty paliwowej. Konieczno?? zawarcia aneksu wynika z tego, i? nast?pi? znacz?cy wzrost cen paliw, który wp?ywa na koszt wykonywania us?ugi ?wiadczonej przez wykonawc? na rzecz Poczty Polskiej SA. Taki wzrost cen nie by? mo?liwy do przewidzenia, gdy? wynika w znacznej mierze z czynników wyj?tkowych, tj. konfliktu zbrojnego w Ukrainie. Zawarta umowa nie przewiduje mechanizmu indeksacji cen, dlatego rosn?ce koszty wykonawcy uniemo?liwiaj? mu nale?yte realizowanie us?ugi przy zachowaniu op?acalno?ci wykonywanej dzia?alno?ci. Aneks dotycz?cy waloryzacji stawki ma na celu cz??ciowe pokrycie wzrostu kosztów paliwa po stronie Wykonawcy oraz uchronienie Zamawiaj?cego przed ewentualn? konieczno?ci? wypowiedzenia umowy przez Wykonawc? ze wzgl?du na nieop?acalno?? wykonywania zamówienia.
VII.2.3) Augmentation de prix Valeur totale actualisée du marché avant les modifications (prenant en compte les éventuelles modifications contractuelles et adaptations de prix antérieures et, dans le cas de la directive 2014/23/UE, l'inflation moyenne dans l'État membre concerné) Valeur hors TVA: 381 276.00 PLN Montant total du marché après les modifications Valeur hors TVA: 381 276.00 PLN Pologne-Varsovie: Services de livraison de colisType d'acheteur: Service d'utilité publiqueType d'avis: Modification d'un marché /d'une concession en coursType de procédure: Procédure ouverteType de marché: Services 06/05/2022 PL National
 
 
C L A S S E    C P V
64121100 - Services de distribution de courrier 
64121200 - Services de livraison de colis