Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 28/03/2023
Date de péremption : 07/04/2023
Type de procédure : Procédure ouverte
Type de document : Informations complémentaires
POLOGNE
appel-offre

Pologne-Varsovie:Services de maintenance et de rÈparation de logiciels

2023/S 62-185387  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E

28/03/2023
S62
Pologne-Varsovie: Services de maintenance et de rÈparation de logiciels

2023/S 062-185387

Rectificatif

Avis d'information complÈmentaire ou avis rectificatif

Services

(SupplÈment au Journal officiel de l'Union europÈenne, 2023/S 045-133776)

Section I: Pouvoir adjudicateur/entitÈ adjudicatrice

I.1)
Nom et adresses
Nom officiel: Narodowy Bank Polski
Adresse postale: ?wi?tokrzyska 11/21
Ville: Warszawa
Code NUTS: PL911 Miasto Warszawa
Code postal: 00-919
Pays: Pologne
Point(s) de contact: Anna Kotajny
Courriel: DKRZ-WPI1@nbp.pl
TÈlÈphone: +48 221852359
Fax: +48 221851211
Adresse(s) internet:
Adresse principale: https://www.nbp.pl
Adresse du profil díacheteur: https://e-zamowienia.nbp.pl

Section II: Objet

II.1)
...tendue du marchÈ
II.1.1)
IntitulÈ:
Przed?u?enie Standardowej Asysty Technicznej dla licencji Oracle oraz us?ugi Oracle ACS dla Middleware i baz danych

NumÈro de rÈfÈrence: SEZ/DKRZ-WPI1-AK-241-0049/DIT/23

II.1.2)
Code CPV principal
72267000 Services de maintenance et de rÈparation de logiciels

II.1.3)
Type de marchÈ
Services

II.1.4)
Description succincte:

   1.  Przedmiotem zamÛwienia jest:
   1. 1. przed?u?enie przez Wykonawc? ?wiadczenia Standardowej Asysty Technicznej Producenta Oprogramowania Oracle dla posiadanych przez Zamawiaj?cego licencji Oprogramowania Oracle;
   1. 2. przed?u?enie przez Wykonawc? ?wiadczenia Asysty Rozszerzonej ACS Producenta Oprogramowania Oracle dla technologii bazodanowych Oracle oraz dla technologii Oracle Fusion Middleware.
   2.  SzczegÛ?owy opis przedmiotu zamÛwienia oraz warunki i zasady realizacji zamÛwienia okre?lone s? w Projektowanych Postanowieniach Umowy stanowi?cych Za??cznik Nr 5 do Specyfikacji WarunkÛw ZamÛwienia (dalej: "SWZ").

Section VI: Renseignements complÈmentaires

VI.5)
Date díenvoi du prÈsent avis:
23/03/2023

VI.6)
RÈfÈrence de l'avis original
NumÈro de l'avis au JO sÈrie S: 2023/S 045-133776

Section VII: Modifications

VII.1)
Informations rectifier ou ajouter
VII.1.2)
Texte rectifier dans l'avis original
NumÈro de section: IV

Endroit o se trouve le texte rectifier:
   2. 2)

Au lieu de:

Date: 31/03/2023

Heure locale: 12:00

Lire:

Date: 07/04/2023

Heure locale: 12:00

NumÈro de section: IV

Endroit o se trouve le texte rectifier:
   2. 6)

Au lieu de:

Date: 28/06/2023

Lire:

Date: 05/07/2023

NumÈro de section: IV

Endroit o se trouve le texte rectifier:
   2. 7)

Au lieu de:

Date: 31/03/2023

Heure locale: 12:30

Lire:

Date: 07/04/2023

Heure locale: 12:30

VII.2)
Autres informations complÈmentaires: Przed?u?enie Standardowej Asysty Technicznej dla licencji Oracle oraz us?ugi Oracle ACS dla Middleware i baz danych 07/04/2023 28/03/2023 POL National
 
 
C L A S S E    C P V
72267000 - Services de maintenance et de réparation de logiciels