Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 23/05/2023
Date de péremption :
Type de procédure : Procédure ouverte
Type de document : Avis d'attribution
POLOGNE
appel-offre

Pologne-Varsovie:Services de maintenance et de rÈparation de logiciels

2023/S 98-307347  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX:
23/05/2023 S98 Pologne-Varsovie: Services de maintenance et de rÈparation de logiciels 2023/S 098-307347 Avis díattribution de marchÈ RÈsultats de la procÈdure de marchÈ Services
 
 
Section I: Pouvoir adjudicateur
I.1) Nom et adresses Nom officiel: Narodowy Bank Polski Adresse postale: ?wi?tokrzyska 11/21 Ville: Warszawa Code NUTS: PL911 Miasto Warszawa Code postal: 00-919 Pays: Pologne Point(s) de contact: Anna Kotajny Courriel: DKRZ-WPI1@nbp.pl TÈlÈphone: +48 221852359 Fax: +48 221851211 Adresse(s) internet:
Adresse principale: https://www.nbp.pl Adresse du profil díacheteur: https://e-zamowienia.nbp.pl
I.4) Type de pouvoir adjudicateur Organisme de droit public
I.5) ActivitÈ principale Autre activitÈ: polityka pieni??na
 
 
Section II: Objet
II.1) ...tendue du marchÈ
II.1.1) IntitulÈ:
Przed?u?enie Standardowej Asysty Technicznej dla licencji Oracle oraz us?ugi Oracle ACS dla Middleware i baz danych NumÈro de rÈfÈrence: SEZ/DKRZ-WPI1-AK-241-0049/DIT/23
II.1.2) Code CPV principal 72267000 Services de maintenance et de rÈparation de logiciels
II.1.3) Type de marchÈ Services
II.1.4) Description succincte:
 
1.Przedmiotem zamÛwienia jest:
   1. 1. przed?u?enie przez Wykonawc? ?wiadczenia Standardowej Asysty Technicznej Producenta Oprogramowania Oracle dla posiadanych przez Zamawiaj?cego licencji Oprogramowania Oracle;
   1. 2. przed?u?enie przez Wykonawc? ?wiadczenia Asysty Rozszerzonej ACS Producenta Oprogramowania Oracle dla technologii bazodanowych Oracle oraz dla technologii Oracle Fusion Middleware.
   2.  SzczegÛ?owy opis przedmiotu zamÛwienia oraz warunki i zasady realizacji zamÛwienia okre?lone s? w Projektowanych Postanowieniach Umowy stanowi?cych Za??cznik Nr 5 do Specyfikacji WarunkÛw ZamÛwienia (dalej: "SWZ").
II.1.6) Information sur les lots Ce marchÈ est divisÈ en lots: non
II.1.7) Valeur totale du marchÈ (hors TVA) Valeur hors TVA: 31 369 762.07 PLN
II.2) Description
II.2.3) Lieu d'exÈcution Code NUTS: PL911 Miasto Warszawa Code NUTS: PL921 Radomski Code NUTS: PL9 Makroregion wojewÛdztwo mazowieckie Lieu principal d'exÈcution:
G?Ûwne miejsce lub lokalizacja realizacji:
   1.  NBP, Centralny O?rodek Komputerowy, ul. ?wi?tokrzyska 11/21, Warszawa
   2.  NBP, O?rodek Zapasowy, ul. Samorz?dowa 1, Radom
   3.  NBP, ul. Bia?ej Brzozy 7, Zalesie GÛrne k/Warszawy
II.2.4) Description des prestations:
Przedmiotem zamÛwienia jest:
   1. 1. przed?u?enie przez Wykonawc? ?wiadczenia Standardowej Asysty Technicznej Producenta Oprogramowania Oracle dla posiadanych przez Zamawiaj?cego licencji Oprogramowania Oracle;
   1. 2. przed?u?enie przez Wykonawc? ?wiadczenia Asysty Rozszerzonej ACS Producenta Oprogramowania Oracle dla technologii bazodanowych Oracle oraz dla technologii Oracle Fusion Middleware.
   2.  SzczegÛ?owy opis przedmiotu zamÛwienia oraz warunki i zasady realizacji zamÛwienia okre?lone s? w Projektowanych Postanowieniach Umowy stanowi?cych Za??cznik Nr 5 do SWZ.
II.2.5) CritËres díattribution Prix
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europÈenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financÈ par des fonds de l'Union europÈenne: non
II.2.14) Informations complÈmentaires SzczegÛ?owe terminy wykonania poszczegÛlnych ?wiadcze? stanowi?cych przedmiot zamÛwienia okre?laj? Projektowane Postanowienia Umowy stanowi?ce Za??cznik Nr 5 do SWZ.
 
 
Section IV: ProcÈdure
IV.1) Description
IV.1.1) Type de procÈdure ProcÈdure ouverte ProcÈdure accÈlÈrÈe Justification:
Zgodnie z art. 138 ust. 4 ustawy z 11.09.2019 r. Prawo zamÛwie? publicznych (dalej ustawy), Zamawiaj?cy wyznaczy? termin sk?adania ofert o 5 dni krÛtszy ni? termin okre?lony w art. 138 ust. 1 ustawy, poniewa? sk?adanie ofert odbywa si? w ca?o?ci przy u?yciu ?rodkÛw komunikacji elektronicznej, w sposÛb okre?lony w art. 63 ust. 1 ustawy.
IV.1.3) Information sur l'accord-cadre ou le systËme d'acquisition dynamique
IV.1.8) Information concernant líaccord sur les marchÈs publics (AMP)
Le marchÈ est couvert par l'accord sur les marchÈs publics: oui
IV.2) Renseignements d'ordre administratif
IV.2.1) Publication antÈrieure relative la prÈsente procÈdure NumÈro de l'avis au JO sÈrie S: 2023/S 045-133776
IV.2.8) Informations sur l'abandon du systËme d'acquisition dynamique
IV.2.9) Informations sur l'abandon de la procÈdure d'appel la concurrence sous la forme d'un avis de prÈinformation
 
 
Section V: Attribution du marchÈ
MarchÈ n : SEZ/DKRZ-WPI1-AK-241-0049/DIT/23 IntitulÈ:
Przed?u?enie Standardowej Asysty Technicznej dla licencji Oracle oraz us?ugi Oracle ACS dla Middleware i baz danych
Un marchÈ/lot est attribuÈ: oui
V.2) Attribution du marchÈ
V.2.1) Date de conclusion du marchÈ:
16/05/2023
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reÁues: 3 Nombre d'offres reÁues de la part de PME: 2 Nombre d'offres reÁues de la part de soumissionnaires d'autres ...tats membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reÁues de la part de soumissionnaires d'...tats non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reÁues par voie Èlectronique: 3
Le marchÈ a ÈtÈ attribuÈ un groupement d'opÈrateurs Èconomiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: RSP Sp. z o.o.
Adresse postale: ul. Sztormowa 1/12 Ville: Warszawa Code NUTS: PL911 Miasto Warszawa Code postal: 02-654 Pays: Pologne Courriel: kontakt@redstack.pl TÈlÈphone: +48 601320258 Adresse internet: www.redstack.pl
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4) Informations sur le montant du marchÈ/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du marchÈ/du lot: 32 127 075.05 PLN Valeur totale du marchÈ/du lot: 31 369 762.07 PLN
V.2.5) Information sur la sous-traitance
Le marchÈ est susceptible díÍtre sous-traitÈ
 
 
Section VI: Renseignements complÈmentaires
VI.3) Informations complÈmentaires:
VI.4) ProcÈdures de recours
VI.4.1) Instance chargÈe des procÈdures de recours Nom officiel: Krajowa Izba Odwo?awcza Adresse postale: ul. Post?pu 17a Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne Courriel: odwolania@uzp.gov.pl TÈlÈphone: +48 224587801 Fax: +48 224587803 Adresse internet: www.uzp.gov.pl/kio
VI.4.3) Introduction de recours PrÈcisions concernant les dÈlais d'introduction de recours:
Wykonawcy oraz innemu podmiotowi przys?uguj? ?rodki ochrony prawnej opisane w dziale IX ustawy Prawo zamÛwie? publicznych (dalej "Pzp"), je?eli ma lub mia? interes w uzyskaniu zamÛwienia oraz poniÛs? lub mo?e ponie?? szkod? w wyniku naruszenia przez Zamawiaj?cego przepisÛw ustawy.
   2.  Odwo?anie przys?uguje na
:

   2. 1. niezgodn? z przepisami ustawy czynno?? Zamawiaj?cego, podj?t? w post?powaniu o udzielenie zamÛwienia, w tym na projektowane postanowienie umowy;
   2. 2. zaniechanie czynno?ci w post?powaniu o udzielenie zamÛwienia, do ktÛrej Zamawiaj?cy by? obowi?zany na podstawie ustawy.
   3.  Odwo?anie wnosi si? do Prezesa Krajowej Izby Odwo?awczej.
   4.  Termin na wniesienie odwo?ania, okre?laj? przepisy ustawy w?a?ciwe dla zamÛwie?, ktÛrych warto?? jest rÛwna lub przekracza progi unijne.
VI.5) Date díenvoi du prÈsent avis:
18/05/2023 Przed?u?enie Standardowej Asysty Technicznej dla licencji Oracle oraz us?ugi Oracle ACS dla Middleware i baz danych 23/05/2023 POL National
 
 
C L A S S E    C P V
72267000 - Services de maintenance et de réparation de logiciels