Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 23/05/2023
Date de péremption : 01/06/2023
Type de procédure : Procédure ouverte
Type de document : Informations complémentaires
POLOGNE
appel-offre

Pologne-Varsovie:Services de maintenance et de rÈparation de logiciels

2023/S 98-306233  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E

23/05/2023
S98
Pologne-Varsovie: Services de maintenance et de rÈparation de logiciels

2023/S 098-306233

Rectificatif

Avis d'information complÈmentaire ou avis rectificatif

Services

(SupplÈment au Journal officiel de l'Union europÈenne, 2023/S 074-223344)

Section I: Pouvoir adjudicateur/entitÈ adjudicatrice

I.1)
Nom et adresses
Nom officiel: Zak?ad Ubezpiecze? Spo?ecznych
NumÈro national d'identification: 0000177560000
Adresse postale: Szamocka 3, 5
Ville: Warszawa
Code NUTS: PL911 Miasto Warszawa
Code postal: 01-748
Pays: Pologne
Point(s) de contact: Departament ZamÛwie? Publicznych
Courriel: SekretariatDZP@zus.pl
TÈlÈphone: +48 226671704
Fax: +48 226671733
Adresse(s) internet:
Adresse principale: http://www.zus.pl
Adresse du profil díacheteur: http://www.zus.pl

Section II: Objet

II.1)
...tendue du marchÈ
II.1.1)
IntitulÈ:
Opieka serwisowa oprogramowania IBM Informix.

NumÈro de rÈfÈrence: 993200/271/5/2023

II.1.2)
Code CPV principal
72267000 Services de maintenance et de rÈparation de logiciels

II.1.3)
Type de marchÈ
Services

II.1.4)
Description succincte:
Przedmiotem zamÛwienia jest ?wiadczenie us?ug opieki serwisowej posiadanego przez Zamawiaj?cego oprogramowania IBM Informix v11.10.FC3. SzczegÛ?owy opis przedmiotu zamÛwienia (OPZ), zosta? zawarty w Projektowanych postanowieniach umowy ñ Za??cznika nr 2 do SWZ.

Section VI: Renseignements complÈmentaires

VI.5)
Date díenvoi du prÈsent avis:
18/05/2023

VI.6)
RÈfÈrence de l'avis original
NumÈro de l'avis au JO sÈrie S: 2023/S 074-223344

Section VII: Modifications

VII.1)
Informations rectifier ou ajouter
VII.1.2)
Texte rectifier dans l'avis original
NumÈro de section: IV.2.2

Au lieu de:

Date: 29/05/2023

Heure locale: 11:00

Lire:

Date: 01/06/2023

Heure locale: 11:00

NumÈro de section: IV.2.7

Au lieu de:

Date: 29/05/2023

Heure locale: 12:00

Lire:

Date: 01/06/2023

Heure locale: 12:00

VII.2)
Autres informations complÈmentaires: Opieka serwisowa oprogramowania IBM Informix. 01/06/2023 23/05/2023 POL National
 
 
C L A S S E    C P V
72267000 - Services de maintenance et de réparation de logiciels