Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 17/11/2023
Date de péremption : 06/12/2024
Type de procédure : Procédure ouverte
Type de document : Informations complémentaires
POLOGNE
appel-offre

Pologne-Varsovie:Services de maintenance et de rÈparation de logiciels

2023/S 222-698125  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E


17/11/2023
S222
Pologne-Varsovie: Services de maintenance et de rÈparation de logiciels

2023/S 222-698125

Rectificatif

Avis d'information complÈmentaire ou avis rectificatif

Services

(SupplÈment au Journal officiel de l'Union europÈenne, 2023/S 212-667321)

Section I: Pouvoir adjudicateur/entitÈ adjudicatrice

I.1)
Nom et adresses
Nom officiel: Bank Gospodarstwa Krajowego
Adresse postale: Al. Jerozolimskie 7
Ville: Warszawa
Code NUTS: PL911 Miasto Warszawa
Code postal: 00-955
Pays: Pologne
Point(s) de contact: Departament Zarz?dania Zakupami i Kontraktami
Courriel: marzena.czaja@bgk.pl
TÈlÈphone: +48 225998048
Adresse(s) internet:
Adresse principale: www.bgk.pl

Section II: Objet

II.1)
...tendue du marchÈ
II.1.1)
IntitulÈ:
Serwis, utrzymanie i rozwÛj systemu enova365 posiadanego przez Bank Gospodarstwa Krajowego.

NumÈro de rÈfÈrence: DZZK.51.DZU.2023

II.1.2)
Code CPV principal
72267000 Services de maintenance et de rÈparation de logiciels

II.1.3)
Type de marchÈ
Services

II.1.4)
Description succincte:
Przedmiotem zamÛwienia jest ?wiadczenie us?ug serwisu (tzw. Us?ugi Zapewnienia Jako?ci wraz z odnowieniem gwarancji producenta), utrzymania (tzw. Us?ugi Administracji Systemem) i rozwÛj (tzw. Prace Rozwojowe wraz z realizacj? dostaw dodatkowego Oprogramowania Standardowego) wzgl?dem posiadanego przez Zamawiaj?cego systemu enova365.

Section VI: Renseignements complÈmentaires

VI.5)
Date díenvoi du prÈsent avis:
14/11/2023

VI.6)
RÈfÈrence de l'avis original
NumÈro de l'avis au JO sÈrie S: 2023/S 212-667321

Section VII: Modifications

VII.1)
Informations rectifier ou ajouter
VII.1.2)
Texte rectifier dans l'avis original
NumÈro de section: IV.2.2

Au lieu de:

Date: 01/12/2023

Heure locale: 12:00

Lire:

Date: 06/12/2023

Heure locale: 12:00

NumÈro de section: IV.2.7

Au lieu de:

Date: 01/12/2023

Heure locale: 12:30

Lire:

Date: 06/12/2023

Heure locale: 12:30

NumÈro de section: IV.2.6

Au lieu de:

Date: 28/02/2024

Lire:

Date: 04/03/2024

VII.2)
Autres informations complÈmentaires:
WT?PNE KONSULTACJE RYNKOWE
   1.  Zamawiaj?cy informuje, ?e przeprowadzi? wst?pne konsultacje rynkowe (WKR), ktÛre poprzedzi?y wszcz?cie post?powania. SzczegÛ?owe informacje zawarte s? SWZ.
Serwis, utrzymanie i rozwÛj systemu enova365 posiadanego przez Bank Gospodarstwa Krajowego. 06/12/2023 17/11/2023 POL National Original
 
 
C L A S S E    C P V
48000000 - Logiciels et systèmes d'information 
72260000 - Services relatifs aux logiciels 
72267000 - Services de maintenance et de réparation de logiciels