Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 28/03/2023
Date de péremption : 14/04/2023
Type de procédure : Procédure ouverte
Type de document : Informations complémentaires
POLOGNE
appel-offre

Pologne-Varsovie:Services de maintenance des systèmes et services d'assistance

2023/S 62-185562  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E

28/03/2023
S62
Pologne-Varsovie: Services de maintenance des systèmes et services d'assistance

2023/S 062-185562

Rectificatif

Avis d'information complémentaire ou avis rectificatif

Services

(Supplément au Journal officiel de l'Union européenne, 2023/S 053-157204)

Section I: Pouvoir adjudicateur/entité adjudicatrice

I.1)
Nom et adresses
Nom officiel: Narodowy Fundusz Ochrony ?rodowiska i Gospodarki Wodnej.
Adresse postale: ul. Konstruktorska 3A
Ville: Warszawa
Code NUTS: PL911 Miasto Warszawa
Code postal: 02-673
Pays: Pologne
Point(s) de contact: Zbigniew Majchrzak
Courriel: Zbigniew.Majchrzak@nfosigw.gov.pl
Adresse(s) internet:
Adresse principale: www.nfosigw.gov.pl

Section II: Objet

II.1)
Étendue du marché
II.1.1)
Intitulé:
Us?ugi wsparcia i rozwoju do systemu Centralnej Bazy "Czyste Powietrze"

Numéro de référence: AOOZ/09/2023

II.1.2)
Code CPV principal
72250000 Services de maintenance des systèmes et services d'assistance

II.1.3)
Type de marché
Services

II.1.4)
Description succincte:
Przedmiotem zamówienia jest ?wiadczenie us?ug wsparcia i rozwoju do systemu Centralnej Bazy "Czyste Powietrze" posiadanej przez Zamawiaj?cego. Us?ugi wsparcia i rozwoju b?d? ?wiadczone w zakresie nie mniejszym ni? 1 000 roboczogodzin i nieprzekraczaj?cym 3 900 roboczogodzin przez okres obowi?zywania umowy. Szczegó?owy zakres i sposób ?wiadczenia us?ug zawarty zosta? w Za??czniku nr 4 do SWZ. Termin realizacji zamówienia: Zamawiaj?cy wymaga, aby zamówienie by?o wykonywane maksymalnie przez okres 36 miesi?cy od dnia zawarcia umowy lub do momentu wyczerpania kwoty maksymalnej warto?ci umowy, o której mowa w §5 ust. 1 Za??cznika nr 4 do SWZ, w zale?no?ci od tego, które zdarzenie nast?pi wcze?niej.

Section VI: Renseignements complémentaires

VI.5)
Date d'envoi du présent avis:
23/03/2023

VI.6)
Référence de l'avis original
Numéro de l'avis au JO série S: 2023/S 053-157204

Section VII: Modifications

VII.1)
Informations à rectifier ou à ajouter
VII.1.2)
Texte à rectifier dans l'avis original
Numéro de section: III.1.3

Endroit où se trouve le texte à rectifier: pkt.
   1. 1.

Au lieu de:


   1. 1. w okresie ostatnich trzech lat przed up?ywem terminu sk?adania ofert, a je?eli okres prowadzenia dzia?alno?ci jest krótszy - w tym okresie, co najmniej 3-krotnie zrealizowa? lub realizuje umowy na ?wiadczenie us?ug informatycznych, przy czym w ramach ka?dej z nich przez okres co najmniej 11 miesi?cy ?wiadczy? us?ugi w zakresie prac rozwojowych i utrzymaniowych systemów informatycznych, obs?uguj?cych co najmniej 300 jednocze?nie zalogowanych u?ytkowników internetowych, przy czym: a) prace rozwojowe, ?wiadczone w ramach ww. us?ug polega?y na dostosowywaniu systemu informatycznego do potrzeb zdefiniowanych przez Odbiorc?, a dostosowanie to polega?o co najmniej na rozwijaniu lub modyfikacji kodów ?ród?owych tego systemu w celu budowy nowych funkcjonalno?ci; b) prace utrzymaniowe polega?y na zapewnieniu dost?pno?ci systemu informatycznego obj?tego us?ug? zgodnie z uzgodnionym SLA (okre?lone czasy reakcji i naprawy problemów); c) co najmniej jedna us?uga dotyczy?a sytuacji, w której Wykonawca obj?? pracami rozwojowymi i utrzymaniowymi system, który by? wcze?niej u?ytkowany przez Odbiorc? i który by? zaprojektowany i wdro?ony (wraz z dostarczonymi kodami ?ród?owymi) przez inny podmiot ni? Wykonawca; d) co najmniej jeden z systemów wykorzystywa? lub wykorzystuje technologie internetowe, jako mechanizm zdalnego dost?pu u?ytkowników do aplikacji; e) co najmniej jeden z systemów wykorzystywa? lub wykorzystuje technologi? webservice lub Open API do wymiany danych z innym systemem informatycznym.

Lire:


   1. 1. w okresie ostatnich trzech lat przed up?ywem terminu sk?adania ofert, a je?eli okres prowadzenia dzia?alno?ci jest krótszy - w tym okresie, co najmniej 3-krotnie zrealizowa? lub realizuje umowy na ?wiadczenie us?ug informatycznych, przy czym w ramach ka?dej z nich przez okres co najmniej 11 miesi?cy ?wiadczy? us?ugi w zakresie prac rozwojowych i utrzymaniowych systemów informatycznych, obs?uguj?cych co najmniej 300 jednocze?nie zalogowanych u?ytkowników internetowych, przy czym: a) prace rozwojowe, ?wiadczone w ramach ww. us?ug polega?y na dostosowywaniu systemu informatycznego do potrzeb zdefiniowanych przez Odbiorc?, a dostosowanie to polega?o co najmniej na rozwijaniu lub modyfikacji kodów ?ród?owych tego systemu w celu budowy nowych funkcjonalno?ci; b) prace utrzymaniowe polega?y na zapewnieniu dost?pno?ci systemu informatycznego obj?tego us?ug? zgodnie z uzgodnionym SLA (okre?lone czasy reakcji i naprawy problemów); c) co najmniej jedna us?uga dotyczy?a sytuacji, w której Wykonawca obj?? pracami rozwojowymi i utrzymaniowymi system, który by? wcze?niej u?ytkowany przez Odbiorc?; d) co najmniej jeden z systemów wykorzystywa? lub wykorzystuje technologie internetowe, jako mechanizm zdalnego dost?pu u?ytkowników do aplikacji; e) co najmniej jeden z systemów wykorzystywa? lub wykorzystuje technologi? webservice lub Open API do wymiany danych z innym systemem informatycznym. Pod poj?ciem "u?ytkownika internetowego" nale?y rozumie? u?ytkownika uzyskuj?cego dost?p do systemu przy pomocy technologii internetowych, tj. przegl?darki internetowej do zdalnego dost?pu u?ytkowników do aplikacji, niezale?nie od kontekstu organizacyjnego (wewn?trznego lub zewn?trznego) u?ytkownika. Pod poj?ciem "technologie internetowe" nale?y rozumie? dost?p do systemu przy pomocy przegl?darki internetowej.

Numéro de section: IV.2.2

Au lieu de:

Date: 12/04/2023

Heure locale: 11:00

Lire:

Date: 14/04/2023

Heure locale: 11:00

Numéro de section: IV.2.6

Au lieu de:

Date: 10/07/2023

Lire:

Date: 12/07/2023

Numéro de section: IV.2.7

Au lieu de:

Date: 12/04/2023

Heure locale: 12:00

Lire:

Date: 14/04/2023

Heure locale: 12:00

VII.2)
Autres informations complémentaires: Us?ugi wsparcia i rozwoju do systemu Centralnej Bazy "Czyste Powietrze" 14/04/2023 28/03/2023 POL National
 
 
C L A S S E    C P V
72250000 - Services de maintenance des systèmes et services d'assistance 
72262000 - Services de développement de logiciels