Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 24/11/2023
Date de péremption :
Type de procédure : Procédure ouverte
Type de document : Avis d'attribution
POLOGNE
appel-offre

Pologne-Varsovie:Services de maintenance des systËmes et services d'assistance

2023/S 227-714658  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX: 24/11/2023 S227 Pologne-Varsovie: Services de maintenance des systËmes et services d'assistance 2023/S 227-714658 Avis díattribution de marchÈ RÈsultats de la procÈdure de marchÈ Services
 
 
Section I: Pouvoir adjudicateur
I.1) Nom et adresses Nom officiel: G?Ûwny Urz?d Geodezji i Kartografii Adresse postale: ul. ?urawia 6/12 Ville: Warszawa Code NUTS: PL Polska Code postal: 00-926 Pays: Pologne Point(s) de contact: Konrad Ch?dzy?ski / Magdalena Kulisiewicz Courriel: dyr.generalny@gugik.gov.pl TÈlÈphone: +48 225631333 Adresse(s) internet:
Adresse principale: http://www.gugik.gov.pl Adresse du profil díacheteur: http://www.gugik.gov.pl
I.4) Type de pouvoir adjudicateur MinistËre ou toute autre autoritÈ nationale ou fÈdÈrale, y compris leurs subdivisions rÈgionales ou locales
I.5) ActivitÈ principale Autre activitÈ: geodezja i kartografia
 
 
Section II: Objet
II.1) ...tendue du marchÈ
II.1.1) IntitulÈ:
?wiadczenie us?ug rozszerzonej gwarancji dla infrastruktury Oracle NumÈro de rÈfÈrence: BDG-ZP.2610.18.2023.IZ
II.1.2) Code CPV principal 72250000 Services de maintenance des systËmes et services d'assistance
II.1.3) Type de marchÈ Services
II.1.4) Description succincte:
 
1.Przedmiotem zamÛwienia jest ?wiadczenie us?ug rozszerzonej gwarancji dla infrastruktury Oracle.
   2.  Opis Przedmiotu ZamÛwienia stanowi Za??cznik nr 1 do Specyfikacji WarunkÛw ZamÛwienia (dalej SWZ).
II.1.6) Information sur les lots Ce marchÈ est divisÈ en lots: non
II.1.7) Valeur totale du marchÈ (hors TVA) Valeur hors TVA: 1 547 967.48 PLN
II.2) Description
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 72100000 Services de conseil en matÈriel informatique 72267000 Services de maintenance et de rÈparation de logiciels 72611000 Services d'assistance technique informatique 72261000 Services d'assistance relative aux logiciels
II.2.3) Lieu d'exÈcution Code NUTS: PL22A Katowicki Code NUTS: PL91 Warszawski sto?eczny Lieu principal d'exÈcution:
G?Ûwny Urz?d Geodezji i Kartografii ul. Olbrachta 94B 01-102 Warszawa G?Ûwny Urz?d Geodezji i Kartografii ul. Graniczna 29 40-017 Katowice
II.2.4) Description des prestations:
Przedmiotem niniejszego zamÛwienia jest ?wiadczenie us?ug rozszerzonej gwarancji dla infrastruktury sprz?towej i wsparcia na oprogramowanie
   2.  Opis Przedmiotu ZamÛwienia stanowi Za??cznik nr 1 do SWZ.
II.2.5) CritËres díattribution Prix
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europÈenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financÈ par des fonds de l'Union europÈenne: non
II.2.14) Informations complÈmentaires
 
 
Section IV: ProcÈdure
IV.1) Description
IV.1.1) Type de procÈdure ProcÈdure ouverte
IV.1.3) Information sur l'accord-cadre ou le systËme d'acquisition dynamique
IV.1.8) Information concernant líaccord sur les marchÈs publics (AMP)
Le marchÈ est couvert par l'accord sur les marchÈs publics: oui
IV.2) Renseignements d'ordre administratif
IV.2.1) Publication antÈrieure relative la prÈsente procÈdure NumÈro de l'avis au JO sÈrie S: 2023/S 186-582815
IV.2.8) Informations sur l'abandon du systËme d'acquisition dynamique
IV.2.9) Informations sur l'abandon de la procÈdure d'appel la concurrence sous la forme d'un avis de prÈinformation
 
 
Section V: Attribution du marchÈ
MarchÈ n : BGD-ZP.2610.18.2023.IZ IntitulÈ:
?wiadczenie us?ug rozszerzonej gwarancji dla infrastruktury Oracle
Un marchÈ/lot est attribuÈ: oui
V.2) Attribution du marchÈ
V.2.1) Date de conclusion du marchÈ:
15/11/2023
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reÁues: 5 Nombre d'offres reÁues de la part de PME: 5 Nombre d'offres reÁues de la part de soumissionnaires d'autres ...tats membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reÁues de la part de soumissionnaires d'...tats non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reÁues par voie Èlectronique: 5
Le marchÈ a ÈtÈ attribuÈ un groupement d'opÈrateurs Èconomiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: RSP spÛ?ka z ograniczon? odpowiedzialno?ci? NumÈro national d'identification: 368090080 Adresse postale: ul. Sztormowa 1/12 Ville: Warszawa Code NUTS: PL91 Warszawski sto?eczny Code postal: 02- 654 Pays: Pologne
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4) Informations sur le montant du marchÈ/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du marchÈ/du lot: 1 547 967.48 PLN Valeur totale du marchÈ/du lot: 1 426 433.00 PLN
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section VI: Renseignements complÈmentaires
VI.3) Informations complÈmentaires:
Zamawiaj?cy wymaga z?o?enia wadium w wysoko?ci 46 000,00 z? (czterdzie?ci sze?? tysi?cy z?otych). SzczegÛ?owe warunki dot. wadium opisane zosta?y w Rozdziale XI SWZ.
   2.  Zamawiaj?cy przewiduje odwrÛcon? kolejno?? oceny ofert zgodnie z art. 139 ustawy Pzp.
VI.4) ProcÈdures de recours
VI.4.1) Instance chargÈe des procÈdures de recours Nom officiel: Prezes Krajowej Izby Odwolawczej Adresse postale: ul. Post?pu 17A Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne Courriel: odwolania@odwolania.gov.pl TÈlÈphone: +48 224587840 Fax: +48 224587800 Adresse internet: http://www.uzp.gov.pl
VI.4.2) Organe chargÈ des procÈdures de mÈdiation Nom officiel: S?d Polubowny przy Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej Adresse postale: ul. Krucza 36 / WspÛlna 6 Ville: Warszawa Code postal: 00-522 Pays: Pologne Courriel: sp@prokuratoria.gov.pl Adresse internet: https://sp.prokuratoria.gov.pl
VI.4.3) Introduction de recours PrÈcisions concernant les dÈlais d'introduction de recours:

   1. ?rodki ochrony prawnej przys?uguj? Wykonawcy, uczestnikowi konkursu, a tak?e innemu podmiotowi, zgodnie z Dzia?em IX ustawy Pzp, na zasadach i w terminach okre?lonych dla warto?ci zamÛwienia przekraczaj?cej progi unijne.
   2.  ?rodkami ochrony prawnej, o ktÛrych mowa w ust.1 s?
:
1) odwo?anie, 2) skarga do s?du.
   3.  Kwestie dotycz?ce odwo?ania uregulowane s? w art. 513 ñ 578 ustawy Pzp.
   4.  Na orzeczenie Krajowej Izby Odwo?awczej oraz postanowienie Prezesa Izby, o ktÛrym mowa w art. 519 ust. 1 ustawy Pzp, stronom oraz uczestnikom post?powania odwo?awczego przys?uguje skarga do s?du. Kwestie dotycz?ce skargi do s?du regulowane s? w art. 579 ñ 590 ustawy Pzp.
VI.4.4) Service auprËs duquel des renseignements peuvent Ítre obtenus sur l'introduction de recours Nom officiel: Prezes Krajowej Izby Odwolawczej Adresse postale: ul. Post?pu 17A Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne Courriel: odwolania@odwolania.gov.pl TÈlÈphone: +48 224587840 Fax: +48 224587800 Adresse internet: http://www.uzp.gov.pl
VI.5) Date díenvoi du prÈsent avis:
21/11/2023 ?wiadczenie us?ug rozszerzonej gwarancji dla infrastruktury Oracle 24/11/2023 POL National
 
 
C L A S S E    C P V
72100000 - Services de conseil en matériel informatique 
72250000 - Services de maintenance des systèmes et services d'assistance 
72261000 - Services d'assistance relative aux logiciels 
72267000 - Services de maintenance et de réparation de logiciels 
72611000 - Services d'assistance technique informatique