01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 08/09/2018
Date de péremption : 15/10/2018
Type de procédure : Procédure ouverte
Type de document : Avis de marché
POLOGNE
appel-offre

Pologne-Varsovie: Services de maintenance des systèmes et services d'assistance

2018/S 173-392632 (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX:
08/09/2018 S173  - - Services - Avis de marché - Procédure ouverte Pologne-Varsovie: Services de maintenance des systèmes et services d'assistance 2018/S 173-392632 Avis de marché Services
 
 
Section I: Pouvoir adjudicateur
I.1) Nom et adresses Narodowy Fundusz Zdrowia Centrala BAG.261.1.21.2018 ul. Grójecka 186 Warszawa 02-390 Pologne Téléphone: +48 225726254 Courriel: zamowienia@nfz.gov.pl Fax: +48 225726305 Code NUTS: PL911 Adresse(s) internet: Adresse principale: www.nfz.gov.pl Adresse du profil d'acheteur: www.nfz.gov.pl www.nfz.gov.pl www.nfz.gov.pl
I.2) Informations sur la passation conjointe de marchés
I.3) Communication
Les documents du marché sont disponibles gratuitement en accès direct non restreint et complet, à l'adresse: www.nfz.gov.pl Adresse à laquelle des informations complémentaires peuvent être obtenues le ou les point(s) de contact susmentionné(s)
Les offres ou les demandes de participation doivent être envoyées au(x) point(s) de contact susmentionné(s)
I.4) Type de pouvoir adjudicateur Organisme de droit public
I.5) Activité principale Santé
 
 
Section II: Objet
II.1) Étendue du marché
II.1.1) Intitulé:
Us?ugi konserwacyjne i konsultacyjne dla oprogramowania SAS - platformy AFD Numéro de référence: BAG.261.1.21.2018
II.1.2) Code CPV principal 72250000
II.1.3) Type de marché Services
II.1.4) Description succincte:
Przedmiotem zamówienia jest ?wiadczenie us?ug konserwacyjnych i konsultacyjnych dla oprogramowania SAS - Platformy AFD. Przez Platform AFD Zamawiaj?cy rozumie informatyczny system analityczno-raportowy typu hurtownia danych s?u??cy wykrywaniu nadu?y?, wdro?ony w NFZ, na który sk?adaj si Produkty podstawowe oraz Produkty dedykowane AFD.
II.1.5) Valeur totale estimée Valeur hors TVA: 650 406.50 PLN
II.1.6) Information sur les lots Ce marché est divisé en lots: non
II.2) Description
II.2.1) Intitulé:
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s)
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: PL911 Lieu principal d'exécution:
NFZ Centrala, ul. Grójecka 186, 02-390 Warszawa, POLSKA
II.2.4) Description des prestations:
Przedmiotem zamówienia jest ?wiadczenie us?ug konserwacyjnych i konsultacyjnych dla oprogramowania SAS - Platformy AFD. Szczegó?owy opis przedmiotu zamówienia stanowi za??cznik nr 1 do specyfikacji. Szczegó?owy zakres praw i obowi?zków zwi?zanych z realizacj zamówienia okre?la wzór umowy stanowi?cy za??cznik nr 2 do specyfikacji.
II.2.5) Critères d'attribution Critères énoncés ci-dessous Critère de qualité - Nom: Czas usuni?cia, naprawy b??du krytycznego / Pondération: 20 Prix - Pondération: 80
II.2.6) Valeur estimée Valeur hors TVA: 650 406.50 PLN
II.2.7) Durée du marché, de l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique Durée en mois: 12 Ce marché peut faire l'objet d'une reconduction: non
II.2.10) Variantes
Des variantes seront prises en considération: non
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.12) Informations sur les catalogues électroniques
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14) Informations complémentaires Zamawiaj?cy informuje, ?e w prowadzonym post?powaniu, w oparciu o art. 24 aa ust. 1 ustawy, najpierw dokona oceny ofert, a nast?pnie zbada, czy wykonawca, którego oferta zosta?a oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spe?nia warunki udzia?u w post?powaniu.
 
 
Section III: Renseignements d'ordre juridique, économique, financier et technique
III.1)
 
 
Conditions de participation
III.1.1) Habilitation à exercer l'activité professionnelle, y compris exigences relatives à l'inscription au registre du commerce ou de la profession Liste et description succincte des conditions:
 
1.O udzielenie zamówienia mog ubiega si wykonawcy, którzy nie podlegaj wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 12-23 ustawy.
   2.  W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z post?powania: w terminach okre?lonych w rozdziale VII, wykonawcy musz z?o?y nast?puj?ce dokumenty: a) informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie okre?lonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy wystawionej nie wcze?niej ni 6 miesi?cy przed up?ywem terminu sk?adania ofert, b) o?wiadczenie Wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku s?du lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, op?at lub sk?adek na ubezpieczenia spo?eczne lub zdrowotne albo - w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji - dokumentów potwierdzaj?cych dokonanie p?atno?ci tych nale?no?ci wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wi???cego porozumienia w sprawie sp?at tych nale?no?ci, c) o?wiadczenie Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytu?em ?rodka zapobiegawczego zakazu ubiegania si o zamówienia publiczne, d) wraz z ofert?: aktualny na dzie sk?adania JEDZ w wersji elektronicznej zgodnie z rozdz. VII pkt 1, rozdz. X oraz za??cznik nr 4 do SIWZ
III.1.2) Capacité économique et financière
III.1.3) Capacité technique et professionnelle Liste et description succincte des critères de sélection:
 1)Zamawiaj?cy uzna ww. warunek za spe?niony, je?eli Wykonawca wyka?e si?, ?e wykona (a w przypadku ?wiadcze okresowych lub ci?g?ych uwzgl?dniane s równie wykonywane) w okresie ostatnich 3 lat przed up?ywem terminu sk?adania ofert, a je?eli okres prowadzenia dzia?alno?ci jest krótszy - w tym okresie, co najmniej 2 us?ugi polegaj?ce na ?wiadczeniu us?ugi serwisowej dotycz?cej g?ównych elementów produktów podstawowych Platformy AFD, wymienionych w tabeli 1 w za??czniku nr 1 do Specyfikacji. Ka?da ?wiadczona us?uga musi by o warto?ci przekraczaj?cej 500 000 PLN brutto. W przypadku sk?adania oferty przez Wykonawców wspólnie ubiegaj?cych si o udzielenie zamówienia, wy?ej wymieniony warunek musi spe?nia?, co najmniej 1 podmiot. 2) Zamawiaj?cy uzna ww. warunek w zakresie zdolno?ci zawodowej za spe?niony je?eli wykonawca wyka?e, ?e dysponuje lub b?dzie dysponowa zespo?em sk?adaj?cym si z co najmniej trzech specjalistów: a) Specjalista Analityk-statystyk posiadaj?cy (jednocze?nie) certyfikaty: - SAS Certified Predictive Modeler Using SAS Enterprise Miner 7, - SAS Certified Statistical Business Analyst Using SAS 9: Regression and Modeling. b) specjalista Developer posiadaj?cy (jednocze?nie) certyfikaty: - SAS Certified Advanced Programmer for SAS 9, - SAS Certified BI Content Developer for SAS 9, - SAS Certified Data Integration Developer for SAS
   9.  c) specjalista Administrator posiadaj?cy certyfikat SAS Certified Platform Administrator for SAS
   9.  W przypadku sk?adania oferty przez Wykonawców wspólnie ubiegaj?cych si o udzielenie zamówienia, wy?ej wymieniony warunek musi spe?nia?, co najmniej 1 podmiot W celu potwierdzenia spe?niania warunków udzia?u w post?powaniu: - wykaz wykonanych us?ug, a w przypadku ?wiadcze okresowych lub ci?g?ych równie wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed up?ywem terminu sk?adania ofert, a je?eli okres prowadzenia dzia?alno?ci jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich warto?ci, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których us?ugi zosta?y wykonane, oraz za??czeniem dowodów okre?laj?cych czy te us?ugi zosta?y wykonane lub s wykonywane nale?ycie, przy czym dowodami, o których mowa, s referencje b?d inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego us?ugi by?y wykonywane, a w przypadku ?wiadcze okresowych lub ci?g?ych s wykonywane, a je?eli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyska dokumentów - o?wiadczenie wykonawcy; w przypadku ?wiadcze okresowych lub ci?g?ych nadal wykonywanych referencje b?d inne dokumenty potwierdzaj?ce ich nale?yte wykonanie powinny by wydane nie wcze?niej ni 3 miesi?ce przed up?ywem terminu sk?adania ofert. W przypadku, gdy w zakres umowy wchodzi?o wiele us?ug i dzia?a?, nale?y poda?, czy w zakres tej umowy wchodzi?a tak?e us?uga okre?lona w warunku, o którym mowa w pkt V.1. 1) wymagana przez Zamawiaj?cego i wskaza jej parametry. W przypadku us?ug w trakcie trwania, Wykonawca musi wykaza?, ?e zrealizowa ju us?ug w wymienionym zakresie i potwierdzi jej nale?yt realizacj stosownym dowodem, - wykaz osób, które b?d uczestniczy w wykonaniu zamówienia wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji niezb?dnych do wykonania zamówienia, a tak?e zakresu wykonywanych przez nie czynno?ci oraz informacj o podstawie do dysponowania tymi osobami. Wykaz musi zawiera informacje niezb?dne do stwierdzenia czy Wykonawca spe?nia warunek okre?lony w ust.
   5. 1 Specyfikacji.
III.1.5) Informations sur les marchés réservés
III.2) Conditions liées au marché
III.2.1) Information relative à la profession
III.2.2) Conditions particulières d'exécution:
Szczegó?owe warunki umowy okre?la za??cznik nr 2 do SIWZ
III.2.3) Informations sur les membres du personnel responsables de l'exécution du marché
 
 
Section IV: Procédure
IV.1) Description
IV.1.1) Type de procédure Procédure ouverte
IV.1.3) Information sur l'accord-cadre ou le système d'acquisition dynamique
IV.1.4) Informations sur la réduction du nombre de solutions ou d'offres durant la négociation ou le dialogue
IV.1.6) Enchère électronique
IV.1.8) Information concernant l'accord sur les marchés publics (AMP)
Le marché est couvert par l'accord sur les marchés publics: oui
IV.2) Renseignements d'ordre administratif
IV.2.1) Publication antérieure relative à la présente procédure
IV.2.2) Date limite de réception des offres ou des demandes de participation Date: 15/10/2018 Heure locale: 10:00
IV.2.3) Date d'envoi estimée des invitations à soumissionner ou à participer aux candidats sélectionnés
IV.2.4) Langue(s) pouvant être utilisée(s) dans l'offre ou la demande de participation:
Polonais
IV.2.6) Délai minimal pendant lequel le soumissionnaire est tenu de maintenir son offre Durée en mois: 2 (à compter de la date limite de réception des offres)
IV.2.7) Modalités d'ouverture des offres Date: 15/10/2018 Heure locale: 10:30 Lieu:
Narodowy Fundusz Zdrowia, Centrala, ul. Grójecka 186, 02-390 Warszawa, pokój
   0. 02 Informations sur les personnes autorisées et les modalités d'ouverture:
Komisja przetargowa
 
 
Section VI: Renseignements complémentaires
VI.1) Renouvellement Il s'agit d'un marché renouvelable: non
VI.2) Informations sur les échanges électroniques
VI.3) Informations complémentaires:
Zgodnie z art. 45 ustawy wykonawca jest obowi?zany wnie? na rzecz Zamawiaj?cego wadium. Wysoko? wadium wynosi 19 000,00 PLN (s?ownie: dziewi?tna?cie tysi?cy z?otych 00/100). Wadium musi obejmowa ca?y okres zwi?zania ofert?. Za termin wniesienia wadium uznaje si termin zaksi?gowania przelewu na koncie Zamawiaj?cego.
   2.  W terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy wykonawca przekazuje zamawiaj?cemu: 1) o?wiadczenie o przynale?no?ci lub braku przynale?no?ci do tej samej grupy kapita?owej, o której mowa wart. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy. W przypadku przynale?no?ci do tej samej grupy kapita?owej Wykonawca mo?e z?o?y wraz z o?wiadczeniem dokumenty b?d informacje wskazuj?ce, ?e powi?zania z innym wykonawc nie prowadz do zak?ócenia konkurencji w post?powaniu o udzielenie zamówienia. 2) W przypadku Wykonawców wyst?puj?cych wspólnie ww. o?wiadczenie sk?ada odr?bnie ka?dy Wykonawca.
VI.4) Procédures de recours
VI.4.1) Instance chargée des procédures de recours Krajowa Izba Odwo?awcza ul. Post?pu 17a Warszawa 02-676 Pologne
VI.4.2) Organe chargé des procédures de médiation Krajowa Izba Odwo?awcza ul. Post?pu 17a Warszawa 02-676 Pologne
VI.4.3) Introduction de recours Précisions concernant les délais d'introduction de recours:
Zasady zwi?zane ze sk?adaniem odwo?a okre?la Dzia VI ustawy Pzp
VI.4.4) Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus sur l'introduction de recours Krajowa Izba Odwo?awcza ul. Post?pu 17a Warszawa 02-676 Pologne
VI.5) Date d'envoi du présent avis:
04/09/2018
 
 
C L A S S E    C P V
72250000 - Services de maintenance des systèmes et services d'assistance