Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 06/04/2020
Date de péremption : 24/04/2020
Type de procédure : Procédure ouverte
Type de document : Informations complémentaires
POLOGNE
appel-offre

Pologne-Varsovie: Services de maintenance des systËmes et services d'assistance

2020/S 68-162362  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
06/04/2020
S68
Services - Informations complÈmentaires - ProcÈdure ouverte
Pologne-Varsovie: Services de maintenance des systËmes et services d'assistance

2020/S 068-162362

Rectificatif

Avis d'information complÈmentaire ou avis rectificatif

Services

(SupplÈment au Journal officiel de l'Union europÈenne, 2020/S 059-141580)

Section I: Pouvoir adjudicateur/entitÈ adjudicatrice

I.1)
Nom et adresses
Nom officiel: Centrum ZasobÛw Cyberprzestrzeni Si Zbrojnych
Adresse postale: ul. ?wirki i Wigury 9/13
Ville: Warszawa
Code NUTS: PL
Code postal: 00-909
Pays: Pologne
Point(s) de contact: Agnieszka Chodorek
Courriel: czi.wzp@mon.gov.pl
TÈlÈphone: +48 261847492 Adresse(s) internet: Adresse principale: http://zamowienia-czi.wp.mil.pl/

http://zamowienia-czi.wp.mil.pl/
Section II: Objet

II.1)
...tendue du marchÈ
II.1.1)
IntitulÈ:
Us?uga wsparcia technicznego dla oprogramowania wykorzystywanego do elektronicznego obiegu dokumentÛw

NumÈro de rÈfÈrence: 2616.6.2020.AC

II.1.2)
Code CPV principal
72250000

II.1.3)
Type de marchÈ
Services

II.1.4)
Description succincte:
Przedmiotem zamÛwienia jest us?uga wsparcia technicznego dla oprogramowania wykorzystywanego do elektronicznego obiegu dokumentÛw, w zakres ktÛrej wchodzi: 1) odnowienie wsparcia technicznego producenta dla posiadanych 80 000 sztuk licencji HCL CEO Communications User zgodnie ze standardem producenta E08BRLL HCL CEO Communications User Annual SW S&S RNWL lub migracja bezpo?rednio do licencji CCB: E0NXRLL, HCL Notes Domino Complete Collaboration AU Annual SW S&S RNWL; 2) ?wiadczenie us?ugi rozszerzonego wsparcia technicznego w wymiarze 2 400 godzin. Wymogi oraz szczegÛ?owy opis przedmiotu zamÛwienia wyszczegÛlniono w za??czniku nr 1 do SIWZ. Wykonawca zobowi?zany jest zrealizowa zamÛwienie na zasadach i warunkach opisanych w ÑIstotnych postanowieniach umowyî stanowi?cych za??cznik nr 5 do SIWZ. Zamawiaj?cy nie dopuszcza sk?adania ofert cz??ciowych. Zamawiaj?cy nie dopuszcza sk?adania ofert wariantowych.

Section VI: Renseignements complÈmentaires

VI.5)
Date díenvoi du prÈsent avis:
02/04/2020

VI.6)
RÈfÈrence de l'avis original
NumÈro de l'avis au JO sÈrie S: 2020/S 059-141580

Section VII: Modifications

VII.1)
Informations rectifier ou ajouter
VII.1.2)
Texte rectifier dans l'avis original
NumÈro de section: III.1.3

Endroit o se trouve le texte rectifier: Zdolno? techniczna i kwalifikacje zawodowe

Au lieu de:

W zakresie do?wiadczenia ñ Zamawiaj?cy wymaga na potwierdzenie spe?nienia tego warunku, aby Wykonawca w okresie ostatnich 5 lat przed up?ywem terminu sk?adania ofert, a je?eli okres prowadzenia dzia?alno?ci jest krÛtszy ñ w tym okresie, wykona?, a w przypadku ?wiadcze okresowych lub ci?g?ych rÛwnie wykonuje, minimum 1 (jedn?) us?ug wsparcia technicznego dla oprogramowania wykorzystywanego do elektronicznego obiegu dokumentÛw wraz z podaniem warto?ci, przedmiotu, dat wykonania i podmiotÛw, na rzecz ktÛrych us?ugi zosta?y wykonane oraz za??czeniem dowodÛw okre?laj?cych czy te us?ugi zosta?y wykonane lub s wykonywane nale?ycie, przy czym dowodami, o ktÛrych mowa, s referencje b?d inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz ktÛrego us?ugi by?y wykonywane, a w przypadku ?wiadcze okresowych lub ci?g?ych s wykonywane, a je?eli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyska tych dokumentÛw ñ o?wiadczenie Wykonawcy. W przypadku ?wiadcze okresowych lub ci?g?ych nadal wykonywanych referencje b?d inne dokumenty potwierdzaj?ce ich nale?yte wykonywanie powinny by wydane nie wcze?niej ni 3 miesi?ce przed up?ywem termin sk?adania ofert. Przez jedn us?ug rozumie si us?ug ?wiadczon w ramach jednej umowy. Warto? ka?dej pojedynczej us?ugi powinna wynosi co najmniej 4 000 000,00 PLN brutto (s?ownie: cztery miliony z?otych brutto).

Lire:

W zakresie do?wiadczenia ñ Zamawiaj?cy wymaga na potwierdzenie spe?nienia tego warunku, aby Wykonawca w okresie ostatnich 3 lat przed up?ywem terminu sk?adania ofert, a je?eli okres prowadzenia dzia?alno?ci jest krÛtszy ñ w tym okresie, wykona?, a w przypadku ?wiadcze okresowych lub ci?g?ych rÛwnie wykonuje, minimum 1 (jedn?) us?ug wsparcia technicznego dla oprogramowania wykorzystywanego do elektronicznego obiegu dokumentÛw (Zamawiaj?cy rozumie przez to asyst do platformy IBM/HCL Lotus/Domino, b?d?cej przedmiotem niniejszego post?powania) wraz z podaniem warto?ci, przedmiotu, dat wykonania i podmiotÛw, na rzecz ktÛrych us?ugi zosta?y wykonane oraz za??czeniem dowodÛw okre?laj?cych czy te us?ugi zosta?y wykonane lub s wykonywane nale?ycie, przy czym dowodami, o ktÛrych mowa, s referencje b?d inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz ktÛrego us?ugi by?y wykonywane, a w przypadku ?wiadcze okresowych lub ci?g?ych s wykonywane, a je?eli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyska tych dokumentÛw ñ o?wiadczenie Wykonawcy. W przypadku ?wiadcze okresowych lub ci?g?ych nadal wykonywanych referencje b?d inne dokumenty potwierdzaj?ce ich nale?yte wykonywanie powinny by wydane nie wcze?niej ni 3 miesi?ce przed up?ywem termin sk?adania ofert. Przez jedn us?ug rozumie si us?ug ?wiadczon w ramach jednej umowy. Warto? ka?dej pojedynczej us?ugi powinna wynosi co najmniej 4 000 000,00 PLN brutto (s?ownie: cztery miliony z?otych brutto).

NumÈro de section: VI.3

Endroit o se trouve le texte rectifier: Informacje dodatkowe

Au lieu de:

W celu potwierdzenia spe?niania warunkÛw udzia?u w post?powaniu Zamawiaj?cy b?dzie ??da?: a) wykazu us?ug wykonanych, a w przypadku ?wiadcze okresowych lub ci?g?ych rÛwnie wykonywanych, w okresie ostatnich 5 lat przed terminem sk?adania ofert, a je?li okres dzia?alno?ci jest krÛtszy ñ w tym okresie, wraz z podaniem przedmiotu, dat wykonania, warto?ci brutto i pomiotÛw, na rzecz ktÛrych us?ugi zosta?y wykonane oraz za??czonych dowodÛw czy zosta?y wykonane nale?ycie (Za??cznik nr 10 do SIWZ);

Lire:

W celu potwierdzenia spe?niania warunkÛw udzia?u w post?powaniu Zamawiaj?cy b?dzie ??da?: a) wykazu us?ug wykonanych, a w przypadku ?wiadcze okresowych lub ci?g?ych rÛwnie wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed terminem sk?adania ofert, a je?li okres dzia?alno?ci jest krÛtszy ñ w tym okresie, wraz z podaniem przedmiotu, dat wykonania, warto?ci brutto i pomiotÛw, na rzecz ktÛrych us?ugi zosta?y wykonane oraz za??czonych dowodÛw czy zosta?y wykonane nale?ycie (Za??cznik nr 10 do SIWZ);

NumÈro de section: II.1.4

Endroit o se trouve le texte rectifier: KrÛtki opis

Au lieu de:

Przedmiotem zamÛwienia jest us?uga wsparcia technicznego dla oprogramowania wykorzystywanego do elektronicznego obiegu dokumentÛw, w zakres ktÛrej wchodzi: 1) odnowienie wsparcia technicznego producenta dla posiadanych 80 000 sztuk licencji HCL CEO Communications User zgodnie ze standardem producenta E08BRLL HCL CEO Communications User Annual SW S&S RNWL; 2) ?wiadczenie us?ugi rozszerzonego wsparcia technicznego w wymiarze 2 400 godzin. Wymogi oraz szczegÛ?owy opis przedmiotu zamÛwienia wyszczegÛlniono w za??czniku nr 1 do SIWZ. Wykonawca zobowi?zany jest zrealizowa zamÛwienie na zasadach i warunkach opisanych w ÑIstotnych postanowieniach umowyî stanowi?cych za??cznik nr 5 do SIWZ. Zamawiaj?cy nie dopuszcza sk?adanie ofert cz??ciowych. Zamawiaj?cy nie dopuszcza sk?adania ofert wariantowych.

Lire:

Przedmiotem zamÛwienia jest us?uga wsparcia technicznego dla oprogramowania wykorzystywanego do elektronicznego obiegu dokumentÛw, w zakres ktÛrej wchodzi: 1) odnowienie wsparcia technicznego producenta dla posiadanych 80 000 sztuk licencji HCL CEO Communications User zgodnie ze standardem producenta E08BRLL HCL CEO Communications User Annual SW S&S RNWL lub migracja bezpo?rednio do licencji CCB: E0NXRLL, HCL Notes Domino Complete Collaboration AU Annual SW S&S RNWL; 2) ?wiadczenie us?ugi rozszerzonego wsparcia technicznego w wymiarze 2 400 godzin. Wymogi oraz szczegÛ?owy opis przedmiotu zamÛwienia wyszczegÛlniono w za??czniku nr 1 do SIWZ. Wykonawca zobowi?zany jest zrealizowa zamÛwienie na zasadach i warunkach opisanych w ÑIstotnych postanowieniach umowyî stanowi?cych za??cznik nr 5 do SIWZ. Zamawiaj?cy nie dopuszcza sk?adania ofert cz??ciowych. Zamawiaj?cy nie dopuszcza sk?adania ofert wariantowych.

NumÈro de section: II.2.4

Endroit o se trouve le texte rectifier: Opis zamÛwienia

Au lieu de:

Przedmiotem zamÛwienia jest us?uga wsparcia technicznego dla oprogramowania wykorzystywanego do elektronicznego obiegu dokumentÛw, w zakres ktÛrej wchodzi: 1) odnowienie wsparcia technicznego producenta dla posiadanych 80 000 sztuk licencji HCL CEO Communications User zgodnie ze standardem producenta E08BRLL HCL CEO Communications User Annual SW S&S RNWL; 2) ?wiadczenie us?ugi rozszerzonego wsparcia technicznego w wymiarze 2 400 godzin. Wymogi oraz szczegÛ?owy opis przedmiotu zamÛwienia wyszczegÛlniono w za??czniku nr 1 do SIWZ. Wykonawca zobowi?zany jest zrealizowa zamÛwienie na zasadach i warunkach opisanych w ÑIstotnych postanowieniach umowyî stanowi?cych za??cznik nr 5 do SIWZ. Zamawiaj?cy nie dopuszcza sk?adanie ofert cz??ciowych. Zamawiaj?cy nie dopuszcza sk?adania ofert wariantowych.

Lire:

Przedmiotem zamÛwienia jest us?uga wsparcia technicznego dla oprogramowania wykorzystywanego do elektronicznego obiegu dokumentÛw, w zakres ktÛrej wchodzi: 1) odnowienie wsparcia technicznego producenta dla posiadanych 80 000 sztuk licencji HCL CEO Communications User zgodnie ze standardem producenta E08BRLL HCL CEO Communications User Annual SW S&S RNWL lub migracja bezpo?rednio do licencji CCB: E0NXRLL, HCL Notes Domino Complete Collaboration AU Annual SW S&S RNWL; 2) ?wiadczenie us?ugi rozszerzonego wsparcia technicznego w wymiarze 2 400 godzin. Wymogi oraz szczegÛ?owy opis przedmiotu zamÛwienia wyszczegÛlniono w za??czniku nr 1 do SIWZ. Wykonawca zobowi?zany jest zrealizowa zamÛwienie na zasadach i warunkach opisanych w ÑIstotnych postanowieniach umowyî stanowi?cych za??cznik nr 5 do SIWZ. Zamawiaj?cy nie dopuszcza sk?adanie ofert cz??ciowych. Zamawiaj?cy nie dopuszcza sk?adania ofert wariantowych.

VII.2)
Autres informations complÈmentaires:
 
 
C L A S S E    C P V
72250000 - Services de maintenance des systèmes et services d'assistance