Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 13/10/2021
Date de péremption : 09/11/2021
Type de procédure : Procédure ouverte
Type de document : Avis de marché
POLOGNE
appel-offre

Pologne-Varsovie: Services de maintenance des systËmes et services d'assistance

2021/S 199-519321  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX: 13/10/2021 S199 Pologne-Varsovie: Services de maintenance des systËmes et services d'assistance 2021/S 199-519321 Avis de marchÈ Services
 
 
Section I: Pouvoir adjudicateur
I.1) Nom et adresses Nom officiel: Miasto Sto?eczne Warszawa Adresse postale: Plac Bankowy 3/5 Ville: Warszawa Code NUTS: PL Polska Code postal: 00-950 Pays: Pologne Point(s) de contact: Jolanta Kotowicz Courriel: zamowieniabzp@um.warszawa.pl TÈlÈphone: +48 224431413 Adresse(s) internet:
Adresse principale: https://zamowienia.um.warszawa.pl
I.3) Communication
Les documents du marchÈ sont disponibles gratuitement en accËs direct non restreint et complet, l'adresse: https://zamowienia.um.warszawa.pl Adresse laquelle des informations complÈmentaires peuvent Ítre obtenues: le ou les point(s) de contact susmentionnÈ(s)
Les offres ou les demandes de participation doivent Ítre envoyÈes au(x) point(s) de contact susmentionnÈ(s)
I.4) Type de pouvoir adjudicateur AutoritÈ rÈgionale ou locale
I.5) ActivitÈ principale Services gÈnÈraux des administrations publiques
 
 
Section II: Objet
II.1) ...tendue du marchÈ
II.1.1) IntitulÈ:
Przed?u?enie wsparcia McAfee wraz z rozbudow i aktualizacj systemu ochrony antywirusowej komputerÛw i urz?dze Urz?du m.st. Warszawy NumÈro de rÈfÈrence: ZP/JK/271/III-123/21
II.1.2) Code CPV principal 72250000 Services de maintenance des systËmes et services d'assistance
II.1.3) Type de marchÈ Services
II.1.4) Description succincte:
 
1.Przedmiotem zamÛwienia jest rozbudowa i aktualizacja systemu ochrony antywirusowej komputerÛw i urz?dze Urz?du m.st. Warszawy.
   1. 1. Zakup systemu zaawansowanej analizy kodu wykonywalnego McAfee Advanced Threat Defense Appliance w wersji 3200 lub rÛwnowa?nego (dalej zwanego Sandbox), ktÛry b?dzie realizowa analiz rzeczywist prÛbek kodu. Analiza powinna odbywa si z wykorzystaniem testowego ?rodowiska z?o?onego z maszyn wirtualnych osadzonych na dedykowanej platformie sprz?towej oraz integrowa si z obecnie posiadan infrastruktur?. Zakup rozwi?zania ma zwi?kszy skuteczno? wykrywania z?o?liwego oprogramowania typu 0-day w ramach zaawansowanych atakÛw z u?yciem kodu z?o?liwego. Integraln cz??ci zakupu urz?dzenia jest wsparcie producenta dla tego urz?dzenia. Urz?dzenie to, ma zast?pi obecnie posiadany przez Zamawiaj?cego McAfee Advanced Threat Defense Appliance (ATD) w wersji 3000, dla ktÛrego Producent planuje zako?czy ?wiadczenie us?ug wsparcia tzw. end-of-life.
   1. 2. Odnowienie licencji do wersji rozszerzonej i zaktualizowanej, dla pracownikÛw Urz?du m.st. Warszawy oraz jednostek organizacyjnych posiadaj?cych konta w domenie Urz?du m.st. Warszawy oraz serwerÛw stanowi?cych w?asno? Urz?du, umo?liwiaj?ce wykorzystanie posiadanych obecnie funkcjonalno?ci ochrony antywirusowej oraz wykorzystanie mo?liwo?ci urz?dzenia z pkt
   1. 1.
II.1.5) Valeur totale estimÈe Valeur hors TVA: 1 084 967.48 PLN
II.1.6) Information sur les lots Ce marchÈ est divisÈ en lots: non
II.2) Description
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 72250000 Services de maintenance des systËmes et services d'assistance 32420000 MatÈriel de rÈseau
II.2.3) Lieu d'exÈcution Code NUTS: PL Polska Lieu principal d'exÈcution:
Urz?d m.st. Warszawy
II.2.4) Description des prestations:
Przedmiotem zamÛwienia jest rozbudowa i aktualizacja systemu ochrony antywirusowej komputerÛw i urz?dze Urz?du m.st. Warszawy.
   1. 1. Zakup systemu zaawansowanej analizy kodu wykonywalnego McAfee Advanced Threat Defense Appliance w wersji 3200 lub rÛwnowa?nego (dalej zwanego Sandbox), ktÛry b?dzie realizowa analiz rzeczywist prÛbek kodu. Analiza powinna odbywa si z wykorzystaniem testowego ?rodowiska z?o?onego z maszyn wirtualnych osadzonych na dedykowanej platformie sprz?towej oraz integrowa si z obecnie posiadan infrastruktur?. Zakup rozwi?zania ma zwi?kszy skuteczno? wykrywania z?o?liwego oprogramowania typu 0-day w ramach zaawansowanych atakÛw z u?yciem kodu z?o?liwego. Integraln cz??ci zakupu urz?dzenia jest wsparcie producenta dla tego urz?dzenia. Urz?dzenie to, ma zast?pi obecnie posiadany przez Zamawiaj?cego McAfee Advanced Threat Defense Appliance (ATD) w wersji 3000, dla ktÛrego Producent planuje zako?czy ?wiadczenie us?ug wsparcia tzw. end-of-life.
   1. 2. Odnowienie licencji do wersji rozszerzonej i zaktualizowanej, dla pracownikÛw Urz?du m.st. Warszawy oraz jednostek organizacyjnych posiadaj?cych konta w domenie Urz?du m.st. Warszawy oraz serwerÛw stanowi?cych w?asno? Urz?du, umo?liwiaj?ce wykorzystanie posiadanych obecnie funkcjonalno?ci ochrony antywirusowej oraz wykorzystanie mo?liwo?ci urz?dzenia z pkt
   1. 1.
II.2.5) CritËres díattribution CritËres ÈnoncÈs ci-dessous Prix
II.2.6) Valeur estimÈe
II.2.7) DurÈe du marchÈ, de l'accord-cadre ou du systËme d'acquisition dynamique DurÈe en mois: 12 Ce marchÈ peut faire l'objet d'une reconduction: non
II.2.10) Variantes
Des variantes seront prises en considÈration: non
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europÈenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financÈ par des fonds de l'Union europÈenne: non
II.2.14) Informations complÈmentaires Termin realizacji zamÛwienia a) w zakresie przedmiotu zamÛwienia wskazanego w ß 3 ust. 1 pkt 2 lit. a-f oraz pkt 3 i 4 wzoru umowy 25 dni kalendarzowych od dnia zawarcia umowy; b) w zakresie przedmiotu zamÛwienia wskazanego w ß 3 ust. 1 pkt 2 lit. g-h wzoru umowy dotycz?cego wszystkich produktÛw wymienionych w tabeli zawartej w ß 3 ust. 1 pkt 2 lit. b-d wzoru umowy 12 miesi?cy od dnia podpisania protoko?u odbioru, o ktÛrym mowa w ß 3 ust. 2 wzoru umowy.
 
 
Section III: Renseignements díordre juridique, Èconomique, financier et technique
III.1)
 
 
Conditions de participation
III.1.3) CapacitÈ technique et professionnelle Liste et description succincte des critËres de sÈlection:
wykonawca wyka?e, ?e dysponuje lub b?dzie dysponowa co najmniej dwoma osobami in?ynierami skierowanymi do realizacji zamÛwienia, z ktÛrych ka?dy posiada certyfikat Producenta Systemu, o ktÛrym mowa w ß 2 ust. 5 wzoru umowy
III.2) Conditions liÈes au marchÈ
III.2.2) Conditions particuliËres d'exÈcution:
Warunki realizacji umowy zawiera Za??cznik nr 1 do SWZ wzÛr umowy
III.2.3) Informations sur les membres du personnel responsables de l'exÈcution du marchÈ Obligation d'indiquer les noms et qualifications professionnelles des membres du personnel chargÈs de l'exÈcution du marchÈ
 
 
Section IV: ProcÈdure
IV.1) Description
IV.1.1) Type de procÈdure ProcÈdure ouverte
IV.1.3) Information sur l'accord-cadre ou le systËme d'acquisition dynamique
IV.1.8) Information concernant líaccord sur les marchÈs publics (AMP)
Le marchÈ est couvert par l'accord sur les marchÈs publics: non
IV.2) Renseignements d'ordre administratif
IV.2.2) Date limite de rÈception des offres ou des demandes de participation Date: 09/11/2021 Heure locale: 10:00
IV.2.3) Date díenvoi estimÈe des invitations soumissionner ou participer aux candidats sÈlectionnÈs
IV.2.4) Langue(s) pouvant Ítre utilisÈe(s) dans l'offre ou la demande de participation:
polonais
IV.2.6) DÈlai minimal pendant lequel le soumissionnaire est tenu de maintenir son offre L'offre doit Ítre valable jusqu'au: 04/02/2022
IV.2.7) ModalitÈs díouverture des offres Date: 09/11/2021 Heure locale: 10:15 Lieu:
https://zamowienia.um.warszawa.pl https://zamowienia.um.warszawa.pl
 
 
Section VI: Renseignements complÈmentaires
VI.1) Renouvellement Il s'agit d'un marchÈ renouvelable: non
VI.3) Informations complÈmentaires:
Z?o?enie oferty odbywa si poprzez: a) wype?nienie zdefiniowanego przez Zamawiaj?cego w systemie Formularza oferty ñ zakres danych wype?nianych przez Wykonawc w systemie zosta okre?lony w pkt. 23 i 25 SWZ; W formularzu oferty wykonawca zobowi?zany jest poda nazw oferowanego urz?dzenia, nazw producenta, model, wersj oferowanego urz?dzenia b) za??czenie do oferty w systemie o?wiadczenia w postaci Jednolitego Europejskiego Dokumentu ZamÛwienia (JEDZ) zgodnie z zapisami pkt 14 lit. b), c), d) SWZ c) w przypadku wspÛlnego ubiegania si o zamÛwienie przez WykonawcÛw, za??czenie do oferty w systemie o?wiadczenia z ktÛrego wynika, ktÛre roboty budowlane, dostawy lub us?ugi wykonaj poszczegÛlni Wykonawcy (sporz?dzonego wg wzoru okre?lonego w Za??czniku nr 2 do SWZ),
   2.  Za??czenie do oferty w systemie nast?puj?cych podmiotowych i przedmiotowych ?rodkÛw dowodowych oraz o?wiadcze i dokumentÛw innych ni wymienionych wy?ej:
   2. 1. Podmiotowe ?rodki dowodowe nie dotyczy
   2. 2. Przedmiotowe ?rodki dowodowe W niniejszym post?powaniu Zamawiaj?cy wymaga z?o?enia wraz z ofert przedmiotowego ?rodka dowodowego, tj.: ï aktualnego dokumentu potwierdzaj?cego posiadanie na rok 2021 statusu Partnera Producenta Systemu oraz autoryzacji do sprzeda?y rozwi?za Advanced Threat Defence i Endpoint Security. Dokument nie podlega uzupe?nieniu
   3.  Inne o?wiadczenia lub dokumenty a) w przypadku, gdy oferta zosta?a podpisana przez inn osob ni umocowana w dokumencie rejestrowym Wykonawcy, dokument (np. pe?nomocnictwo) potwierdzaj?cy umocowanie do reprezentowania Wykonawcy; b) w przypadku, gdy oferta zawiera informacje stanowi?ce tajemnic przedsi?biorstwa ñ dokument zawieraj?cy dowody, o ktÛrych mowa w pkt. 19 SWZ; 4 Wykaz podmiotowych ?rodkÛw dowodowych, jakie na wezwanie Zamawiaj?cego maj dostarczy Wykonawcy w celu potwierdzenia spe?niania warunkÛw udzia?u w post?powaniu i braku podstaw do wykluczenia z post?powania. Zamawiaj?cy wezwie Wykonawc?, ktÛrego oferta zosta?a najwy?ej oceniona, do z?o?enia w wyznaczonym terminie, nie krÛtszym ni 10 dni od otrzymania wezwania, aktualnych na dzie z?o?enia, podmiotowych ?rodkÛw dowodowych, o ktÛrych mowa poni?ej.
   4. 1. Podmiotowe ?rodki dowodowe potwierdzaj?ce spe?nianie warunkÛw udzia?u w post?powaniu: Nie dotyczy
   4. 2. Podmiotowe ?rodki dowodowe potwierdzaj?ce brak podstaw do wykluczenia z post?powania: a) informacje z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie okre?lonym w art. 108 ust. 1 pkt 1, 2 i 4 ustawy, sporz?dzone nie wcze?niej ni 6 miesi?cy przed ich z?o?eniem; b) w przypadku, gdy Wykonawca polega na zdolno?ciach lub sytuacji innych PodmiotÛw: - informacje, o ktÛrych mowa w lit. a) dotycz?ce ka?dego Podmiotu, c) w przypadku wspÛlnego ubiegania si o zamÛwienie przez WykonawcÛw: - informacje, o ktÛrych mowa w lit. a) dotycz?ce ka?dego Wykonawcy, d) o?wiadczenie Wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, o braku przynale?no?ci do tej samej grupy kapita?owej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentÛw (Dz. U. z 2021 r. poz. 275), z innym Wykonawc?, ktÛry z?o?y odr?bn ofert?, ofert cz??ciow lub wniosek o dopuszczenie do udzia?u w post?powaniu, albo o?wiadczenie o przynale?no?ci do tej samej grupy kapita?owej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzaj?cymi przygotowanie oferty, oferty cz??ciowej lub wniosku o dopuszczenie do udzia?u w post?powaniu niezale?nie od innego Wykonawcy nale??cego do tej samej grupy kapita?owej, sporz?dzone wg wzoru okre?lonego w Za??czniku nr 3 do SWZ.
   5.  Adres www, pod ktÛrym zosta?a zamieszczona dokumentacja post?powania i jej zmiany: http://ogloszeniabzp.um.warszawa.pl/wyszukiwarka.php , https://zamowienia.um.warszawa.pl
   6. Zamawiaj?cy przewiduje mo?liwo? zastosowania do badania i oceny ofert Ñprocedury odwrÛconejî opisanej w art. 139 ustawy http://ogloszeniabzp.um.warszawa.pl/wyszukiwarka.php https://zamowienia.um.warszawa.pl
VI.4) ProcÈdures de recours
VI.4.1) Instance chargÈe des procÈdures de recours Nom officiel: Krajowa Izba Odwo?awcza Adresse postale: ul. Post?pu 17a Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne Courriel: odwolania@uzp.gov.pl TÈlÈphone: +48 224587801 Fax: +48 224587803 Adresse internet: www.uzp.gov/kio
VI.4.3) Introduction de recours PrÈcisions concernant les dÈlais d'introduction de recours:
dzia IX ustawy Pzp
VI.5) Date díenvoi du prÈsent avis:
08/10/2021
 
 
C L A S S E    C P V
32420000 - Matériel de réseau 
72250000 - Services de maintenance des systèmes et services d'assistance