Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 08/07/2022
Date de péremption :
Type de procédure : Procédure ouverte
Type de document : Avis d'attribution
POLOGNE
appel-offre

Pologne-Varsovie: Services de maintenance des systËmes et services d'assistance

2022/S 130-370405  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX:
08/07/2022 S130 Pologne-Varsovie: Services de maintenance des systËmes et services d'assistance 2022/S 130-370405 Avis díattribution de marchÈ RÈsultats de la procÈdure de marchÈ Services
 
 
Section I: Pouvoir adjudicateur
I.1) Nom et adresses Nom officiel: Narodowy Bank Polski Adresse postale: ?wi?tokrzyska 11/21 Ville: Warszawa Code NUTS: PL911 Miasto Warszawa Code postal: 00-919 Pays: Pologne Point(s) de contact: Anna Kotajny Courriel: DKRZ-WPI1@nbp.pl TÈlÈphone: +48 221852359 Fax: +48 221851211 Adresse(s) internet:
Adresse principale: https://www.nbp.pl Adresse du profil díacheteur: https://e-zamowienia.nbp.pl
I.4) Type de pouvoir adjudicateur Organisme de droit public
I.5) ActivitÈ principale Autre activitÈ: polityka pieni??na
 
 
Section II: Objet
II.1) ...tendue du marchÈ
II.1.1) IntitulÈ:
Przed?u?enie wsparcia technicznego i serwisowego dla WAF NumÈro de rÈfÈrence: SEZ/DKRZ-WPI1-AK-241-0174/DIT/22
II.1.2) Code CPV principal 72250000 Services de maintenance des systËmes et services d'assistance
II.1.3) Type de marchÈ Services
II.1.4) Description succincte:
 
1.Przedmiotem zamÛwienia jest:
   1. 1. przed?u?enie ?wiadczenia Us?ug Wsparcia Technicznego przez Producenta;
   1. 2. ?wiadczenie przez Wykonawc? Us?ug Serwisowych dla Sprz?tu i Oprogramowania.
   2.  SzczegÛ?owy opis przedmiotu zamÛwienia oraz warunki i zasady realizacji zamÛwienia okre?lone s? w Projektowanych Postanowieniach Umowy stanowi?cych Za??cznik Nr 5 do Specyfikacji WarunkÛw ZamÛwienia (dalej: SWZ).
II.1.6) Information sur les lots Ce marchÈ est divisÈ en lots: non
II.1.7) Valeur totale du marchÈ (hors TVA) Valeur hors TVA: 1 162 486.07 PLN
II.2) Description
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 72611000 Services d'assistance technique informatique
II.2.3) Lieu d'exÈcution Code NUTS: PL911 Miasto Warszawa Code NUTS: PL921 Radomski Lieu principal d'exÈcution:
Narodowy Bank Polski, Departament Informatyki i Telekomunikacji, Centralny O?rodek Komputerowy, 00-919 Warszawa, ul. ?wi?tokrzyska 11/21;
   2.  Narodowy Bank Polski, Departament Informatyki i Telekomunikacji, O?rodek Zapasowy w Radomiu, 26-601 Radom, ul. Samorz?dowa
   1. 
II.2.4) Description des prestations:
Przedmiotem zamÛwienia jest:
   1. 1. przed?u?enie ?wiadczenia Us?ug Wsparcia Technicznego przez Producenta;
   1. 2. ?wiadczenie przez Wykonawc? Us?ug Serwisowych dla Sprz?tu i Oprogramowania.
   2.  SzczegÛ?owy opis przedmiotu zamÛwienia oraz warunki i zasady realizacji zamÛwienia okre?lone s? w Projektowanych Postanowieniach Umowy stanowi?cych Za??cznik Nr 5 do SWZ.
II.2.5) CritËres díattribution Prix
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europÈenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financÈ par des fonds de l'Union europÈenne: non
II.2.14) Informations complÈmentaires SzczegÛ?owe terminy wykonania zamÛwienia znajduj? si? w Projektowanych Postanowieniach Umowy, stanowi?cych Za??cznik Nr 5 do SWZ.
 
 
Section IV: ProcÈdure
IV.1) Description
IV.1.1) Type de procÈdure ProcÈdure ouverte ProcÈdure accÈlÈrÈe Justification:
Zgodnie z art. 138 ust. 4 ustawy z 11.09.2019 r. Prawo zamÛwie? publicznych (dalej "Ustawa"), Zamawiaj?cy wyznaczy? termin sk?adania ofert krÛtszy ni? termin okre?lony w art. 138 ust. 1 ustawy, poniewa? sk?adanie ofert odbywa si? w ca?o?ci przy u?yciu ?rodkÛw komunikacji elektronicznej, w sposÛb okre?lony w art. 63 ust. 1 Ustawy.
IV.1.3) Information sur l'accord-cadre ou le systËme d'acquisition dynamique
IV.1.8) Information concernant líaccord sur les marchÈs publics (AMP)
Le marchÈ est couvert par l'accord sur les marchÈs publics: oui
IV.2) Renseignements d'ordre administratif
IV.2.1) Publication antÈrieure relative la prÈsente procÈdure NumÈro de l'avis au JO sÈrie S: 2022/S 084-225939
IV.2.8) Informations sur l'abandon du systËme d'acquisition dynamique
IV.2.9) Informations sur l'abandon de la procÈdure d'appel la concurrence sous la forme d'un avis de prÈinformation
 
 
Section V: Attribution du marchÈ
MarchÈ n : SEZ/DKRZ-WPI1-AK-241-0174/DIT/22 IntitulÈ:
Przed?u?enie wsparcia technicznego i serwisowego dla WAF
Un marchÈ/lot est attribuÈ: oui
V.2) Attribution du marchÈ
V.2.1) Date de conclusion du marchÈ:
28/06/2022
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reÁues: 1 Nombre d'offres reÁues de la part de PME: 1 Nombre d'offres reÁues de la part de soumissionnaires d'autres ...tats membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reÁues de la part de soumissionnaires d'...tats non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reÁues par voie Èlectronique: 1
Le marchÈ a ÈtÈ attribuÈ un groupement d'opÈrateurs Èconomiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: TRAFFORD IT Sp. z o.o. Sp. K.
Adresse postale: ul. Taneczna 18 Ville: Warszawa Code NUTS: PL Polska Code postal: 02-829 Pays: Pologne Courriel: biuro@traffordit.pl TÈlÈphone: +22 2741700 Fax: +22 2702328 Adresse internet: https://traffordit.pl
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4) Informations sur le montant du marchÈ/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du marchÈ/du lot: 1 089 532.00 PLN Valeur totale du marchÈ/du lot: 1 162 486.07 PLN
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section VI: Renseignements complÈmentaires
VI.3) Informations complÈmentaires:
VI.4) ProcÈdures de recours
VI.4.1) Instance chargÈe des procÈdures de recours Nom officiel: Krajowa Izba Odwo?awcza Adresse postale: ul. Post?pu 17a Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne Courriel: odwolania@uzp.gov.pl TÈlÈphone: +48 224587801 Fax: +48 224587803 Adresse internet: www.uzp.gov.pl/kio
VI.4.3) Introduction de recours PrÈcisions concernant les dÈlais d'introduction de recours:
Wykonawcy oraz innemu podmiotowi przys?uguj? ?rodki ochrony prawnej opisane w dziale IX ustawy Prawo zamÛwie? publicznych (dalej "Pzp"), je?eli ma lub mia? interes w uzyskaniu zamÛwienia oraz poniÛs? lub mo?e ponie?? szkod? w wyniku naruszenia przez Zamawiaj?cego przepisÛw ustawy.
   2.  Odwo?anie przys?uguje na
:

   2. 1. niezgodn? z przepisami ustawy czynno?? Zamawiaj?cego, podj?t? w post?powaniu o udzielenie zamÛwienia, w tym na projektowane postanowienie umowy;
   2. 2. zaniechanie czynno?ci w post?powaniu o udzielenie zamÛwienia, do ktÛrej Zamawiaj?cy by? obowi?zany na podstawie ustawy.
   3.  Odwo?anie wnosi si? do Prezesa Krajowej Izby Odwo?awczej.
   4.  Termin na wniesienie odwo?ania, okre?laj? przepisy ustawy w?a?ciwe dla zamÛwie?, ktÛrych warto?? jest rÛwna lub przekracza progi unijne.
VI.5) Date díenvoi du prÈsent avis:
05/07/2022 Pologne-Varsovie: Services de maintenance des systËmes et services d'assistanceType díacheteur: Organisme de droit publicType díavis: Avis d'attribution de marchÈType de procÈdure: ProcÈdure ouverteType de marchÈ: Services 08/07/2022 PL National
 
 
C L A S S E    C P V
72250000 - Services de maintenance des systèmes et services d'assistance 
72611000 - Services d'assistance technique informatique