Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 20/09/2022
Date de péremption :
Type de procédure : Procédure ouverte
Type de document : Avis d'attribution
POLOGNE
appel-offre

Pologne-Varsovie:Services de nettoyage

2022/S 181-512891  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX:
20/09/2022 S181 Pologne-Varsovie: Services de nettoyage 2022/S 181-512891 Avis díattribution de marchÈ RÈsultats de la procÈdure de marchÈ Services
 
 
Section I: Pouvoir adjudicateur
I.1) Nom et adresses Nom officiel: Pa?stwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie - Regionalny Zarz?d Gospodarki Wodnej w Krakowie NumÈro national d'identification: 368302575 Adresse postale: ul. ?elazna 59A Ville: Warszawa Code NUTS: PL911 Miasto Warszawa Code postal: 00-848 Pays: Pologne Point(s) de contact: Marzena Pomorska Courriel: Marzena.Pomorska@wody.gov.pl TÈlÈphone: +48 126284373 Fax: +48 124301035 Adresse(s) internet:
Adresse principale: www.wody.gov.pl
I.4) Type de pouvoir adjudicateur Autre type: Pa?stwowa osoba prawna
I.5) ActivitÈ principale Environnement
 
 
Section II: Objet
II.1) ...tendue du marchÈ
II.1.1) IntitulÈ:
Us?ugi sprz?tania NumÈro de rÈfÈrence: KR.ROZ.2810.65.2022
II.1.2) Code CPV principal 90910000 Services de nettoyage
II.1.3) Type de marchÈ Services
II.1.4) Description succincte:
Przedmiotem zamÛwienia jest us?uga sprz?tania obiektÛw RZGW w Krakowie, polegaj?ca na utrzymaniu w czysto?ci w czysto?ci pomieszcze? biurowych i pomocniczych Zamawiaj?cego oraz na utrzymaniu w czysto?ci terenu wokÛ? budynkÛw Zamawiaj?cego, w tym piel?gnacja zieleni. ZamÛwienie podzielona jest na 6 cz??ci. SzczegÛ?owy zakres i rodzaj prac przewidzianych do wykonania przedmiotu zamÛwienia dla poszczegÛlnych cz??ci, warunki jej realizacji oraz obowi?zki Wykonawcy zawieraj? projekty umÛw orz opisy przedmiotu zamÛwienia w?a?ciwe dla poszczegÛlnych cz??ci
II.1.6) Information sur les lots Ce marchÈ est divisÈ en lots: oui
II.1.7) Valeur totale du marchÈ (hors TVA) Valeur hors TVA: 137 600.00 PLN
II.2) Description
II.2.1) IntitulÈ:
Us?ugi sprz?tania obiektÛw Zarz?du Zlewni w ?ywcu ñ ZZ ?ywiec, NW ?ywiec, Pompownia 2Bis
Lot n : 1
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 90919200 Services de nettoyage de bureaux
II.2.3) Lieu d'exÈcution Code NUTS: PL225 Bielski Lieu principal d'exÈcution:
Siedziba Zarz?du Zlewni w ?ywcu, ul. Armii Krajowej 10?ywiec, siedziba Nadzoru wodnego w ?ywcu, ul. Za Wod? 18 ?ywiec, Pompownia 2 Bis Tresna ul. ??czki 48 ?ywiec
II.2.4) Description des prestations:
Us?ugi sprz?tania wewn?trznego, czyli sprz?tanie pomieszcze? biurowych (w tym specjalnych), sanitarnych i socjalnych polegaj?ce w szczegÛlno?ci na: mechanicznym odkurzaniu, zamiataniu i myciu pod?Ûg z rÛ?nych materia?Ûw, r?czne odkurzanie mebli, odkurzanie parapetÛw i drzwi, oprÛ?nianie koszy na ?mieci, mycie i dezynfekowanie posadzek, umywalek i sedesÛw w pomieszczeniach sanitarnych, mycie drzwi i gablot, mycie okien, czyszczenie tapicerki i czyszczenie lodÛwek.
II.2.5) CritËres díattribution Prix
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europÈenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financÈ par des fonds de l'Union europÈenne: non
II.2.14) Informations complÈmentaires
II.2) Description
II.2.1) IntitulÈ:
Us?ugi sprz?tania obiektÛw Zarz?du Zlewni w ?ywcu ñ NW K?ty, ZW Czaniec, ZW Por?bka
Lot n : 2
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 90919200 Services de nettoyage de bureaux
II.2.3) Lieu d'exÈcution Code NUTS: PL225 Bielski Lieu principal d'exÈcution:
NadzÛr Wodny w K?tach, Rynek 11 32-650 K?ty, Zbiornik Wodny w Cza?cu ul. Krakowska, 43-353 Por?bka, Zbiornik Wodny w Por?bce ul. ?ywiecka 158, 34-312 Mi?dzybrodzie Bialskie
II.2.4) Description des prestations:
Us?ugi sprz?tania wewn?trznego, czyli sprz?tanie pomieszcze? biurowych (w tym specjalnych), sanitarnych i socjalnych polegaj?ce w szczegÛlno?ci na: mechanicznym odkurzaniu, zamiataniu i myciu pod?Ûg z rÛ?nych materia?Ûw, r?czne odkurzanie mebli, odkurzanie parapetÛw i drzwi, oprÛ?nianie koszy na ?mieci, mycie i dezynfekowanie posadzek, umywalek i sedesÛw w pomieszczeniach sanitarnych, mycie drzwi i gablot, mycie okien, czyszczenie tapicerki i czyszczenie lodÛwek.
II.2.5) CritËres díattribution Prix
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europÈenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financÈ par des fonds de l'Union europÈenne: non
II.2.14) Informations complÈmentaires
II.2) Description
II.2.1) IntitulÈ:
Us?ugi sprz?tania obiektÛw Zarz?du Zlewni w ?ywcu ñ NW Sucha Beskidzka, ZW ?winna Por?ba, NW Wadowice
Lot n : 3
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 90919200 Services de nettoyage de bureaux
II.2.3) Lieu d'exÈcution Code NUTS: PL225 Bielski Lieu principal d'exÈcution:
NadzÛr Wodny w Suchej Beskidzkiej ul. Mickiewicza 18, 34-200 Sucha Beskidzka, Zbiornik Wodny w ?winnej Por?bie?winna Por?ba 247,34-106 Mucharz,NadzÛr Wodny w Wadowicach ul. Polna 12,34-100 Wadowice
II.2.4) Description des prestations:
Us?ugi sprz?tania wewn?trznego, czyli sprz?tanie pomieszcze? biurowych (w tym specjalnych), sanitarnych i socjalnych polegaj?ce w szczegÛlno?ci na: mechanicznym odkurzaniu, zamiataniu i myciu pod?Ûg z rÛ?nych materia?Ûw, r?czne odkurzanie mebli, odkurzanie parapetÛw i drzwi, oprÛ?nianie koszy na ?mieci, mycie i dezynfekowanie posadzek, umywalek i sedesÛw w pomieszczeniach sanitarnych, mycie drzwi i gablot, mycie okien, czyszczenie tapicerki i czyszczenie lodÛwek.
II.2.5) CritËres díattribution Prix
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europÈenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financÈ par des fonds de l'Union europÈenne: non
II.2.14) Informations complÈmentaires
 
 
Section IV: ProcÈdure
IV.1) Description
IV.1.1) Type de procÈdure ProcÈdure ouverte
IV.1.3) Information sur l'accord-cadre ou le systËme d'acquisition dynamique
IV.1.8) Information concernant líaccord sur les marchÈs publics (AMP)
Le marchÈ est couvert par l'accord sur les marchÈs publics: non
IV.2) Renseignements d'ordre administratif
IV.2.1) Publication antÈrieure relative la prÈsente procÈdure NumÈro de l'avis au JO sÈrie S: 2022/S 103-289344
IV.2.8) Informations sur l'abandon du systËme d'acquisition dynamique
IV.2.9) Informations sur l'abandon de la procÈdure d'appel la concurrence sous la forme d'un avis de prÈinformation
 
 
Section V: Attribution du marchÈ

Lot n : 1 IntitulÈ:
Us?ugi sprz?tania obiektÛw Zarz?du Zlewni w ?ywcu ñ ZZ ?ywiec, NW ?ywiec, Pompownia 2Bis
Un marchÈ/lot est attribuÈ: oui
V.2) Attribution du marchÈ
V.2.1) Date de conclusion du marchÈ:
29/08/2022
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reÁues: 6 Nombre d'offres reÁues de la part de PME: 6 Nombre d'offres reÁues de la part de soumissionnaires d'autres ...tats membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reÁues de la part de soumissionnaires d'...tats non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reÁues par voie Èlectronique: 6
Le marchÈ a ÈtÈ attribuÈ un groupement d'opÈrateurs Èconomiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: CLEAN PERFECT PLUS Sp. z o.o.
NumÈro national d'identification: 5223177639 Ville: Warszawa Code NUTS: PL911 Miasto Warszawa Code postal: 02-404 Pays: Pologne
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4) Informations sur le montant du marchÈ/du lot (hors TVA) Valeur totale du marchÈ/du lot: 116 000.00 PLN
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section V: Attribution du marchÈ
MarchÈ n : 2
Lot n : 2 IntitulÈ:
Us?ugi sprz?tania obiektÛw Zarz?du Zlewni w ?ywcu ñ NW K?ty, ZW Czaniec, ZW Por?bka
Un marchÈ/lot est attribuÈ: oui
V.2) Attribution du marchÈ
V.2.1) Date de conclusion du marchÈ:
29/08/2022
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reÁues: 6 Nombre d'offres reÁues de la part de PME: 6 Nombre d'offres reÁues de la part de soumissionnaires d'autres ...tats membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reÁues de la part de soumissionnaires d'...tats non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reÁues par voie Èlectronique: 6
Le marchÈ a ÈtÈ attribuÈ un groupement d'opÈrateurs Èconomiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: ADMISFERA ñ US?UGI ROBERT RYL NumÈro national d'identification: 5272825616 Ville: KrakÛw Code NUTS: PL213 Miasto KrakÛw Code postal: 30-363 Pays: Pologne
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4) Informations sur le montant du marchÈ/du lot (hors TVA) Valeur totale du marchÈ/du lot: 10 800.00 PLN
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section V: Attribution du marchÈ
MarchÈ n : 3
Lot n : 3 IntitulÈ:
Us?ugi sprz?tania obiektÛw Zarz?du Zlewni w ?ywcu ñ NW Sucha Beskidzka, ZW ?winna Por?ba, NW Wadowice
Un marchÈ/lot est attribuÈ: oui
V.2) Attribution du marchÈ
V.2.1) Date de conclusion du marchÈ:
29/08/2022
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reÁues: 6 Nombre d'offres reÁues de la part de PME: 6 Nombre d'offres reÁues de la part de soumissionnaires d'autres ...tats membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reÁues de la part de soumissionnaires d'...tats non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reÁues par voie Èlectronique: 6
Le marchÈ a ÈtÈ attribuÈ un groupement d'opÈrateurs Èconomiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: ADMISFERA ñ US?UGI ROBERT RYL NumÈro national d'identification: 5272825616 Ville: KrakÛw Code NUTS: PL213 Miasto KrakÛw Code postal: 30-363 Pays: Pologne
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4) Informations sur le montant du marchÈ/du lot (hors TVA) Valeur totale du marchÈ/du lot: 10 800.00 PLN
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section VI: Renseignements complÈmentaires
VI.3) Informations complÈmentaires:
VI.4) ProcÈdures de recours
VI.4.1) Instance chargÈe des procÈdures de recours Nom officiel: Krajowa Izba Odwo?awcza Adresse postale: ul. Post?pu 17a Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne Courriel: odwolania@uzp.gov.pl TÈlÈphone: +48 224587801 Fax: +48 224587800 Adresse internet: www.uzp.gov.pl
VI.4.3) Introduction de recours PrÈcisions concernant les dÈlais d'introduction de recours:
 
1.Odwo?anie wnosi si? do Prezesa Krajowej Izby Odwo?awczej w terminie: 1) 10 dni od dnia przes?ania informacji o czynno?ci Zamawiaj?cego stanowi?cej podstaw? jego wniesienia, je?eli informacja zosta?a przes?ana za pomoc? ?rodkÛw komunikacji elektronicznej;
   2.  Odwo?anie wobec tre?ci og?oszenia lub specyfikacji istotnych warunkÛw zamÛwienia wnosi si? w terminie 10 dni od dnia publikacji og?oszenia w Dzienniku Urz?dowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia specyfikacji istotnych warunkÛw zamÛwienia na stronie internetowej Zamawiaj?cego
VI.4.4) Service auprËs duquel des renseignements peuvent Ítre obtenus sur l'introduction de recours Nom officiel: Krajowa Izba Odwo?awcza Adresse postale: ul. Post?pu 17a Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne Courriel: odwolania@uzp.gov.pl TÈlÈphone: +48 224587801 Fax: +48 224587800 Adresse internet: www.uzp.gov.pl
VI.5) Date díenvoi du prÈsent avis:
15/09/2022 Pologne-Varsovie: Services de nettoyageType díacheteur: AutresType díavis: Avis d'attribution de marchÈType de procÈdure: ProcÈdure ouverteType de marchÈ: Services 20/09/2022 PL National
 
 
C L A S S E    C P V
90910000 - Services de nettoyage 
90919200 - Services de nettoyage de bureaux