Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 25/01/2023
Date de péremption :
Type de procédure : Procédure ouverte
Type de document : Avis d'attribution
POLOGNE
appel-offre

Pologne-Varsovie:Services de nettoyage

2023/S 18-048929  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX:
25/01/2023 S18 Pologne-Varsovie: Services de nettoyage 2023/S 018-048929 Avis d'attribution de marché Résultats de la procédure de marché Services
 
 
Section I: Pouvoir adjudicateur
I.1) Nom et adresses Nom officiel: Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej Pa?stwowy Instytut Badawczy Adresse postale: Podle?na 61 Ville: Warszawa Code NUTS: PL911 Miasto Warszawa Code postal: 01-673 Pays: Pologne Point(s) de contact: Katarzyna Jaczy?ska Courriel: katarzyna.jaczynska@imgw.pl Téléphone: +48 225694268 Adresse(s) internet:
Adresse principale: https://imgw.eb2b.com.pl/
I.4) Type de pouvoir adjudicateur Autre type: pa?stwowy instytut badawczy
I.5) Activité principale Autre activité: hydrologia, meteorologia
 
 
Section II: Objet
II.1) Étendue du marché
II.1.1) Intitulé:
?wiadczenie us?ug sprz?tania w obiektach IMGW - PIB z podzia?em na 5 cz??ci Numéro de référence: WZP-262-36/2022
II.1.2) Code CPV principal 90910000 Services de nettoyage
II.1.3) Type de marché Services
II.1.4) Description succincte:
 
1.Przedmiotem zamówienia jest wykonanie zadania pn.: "?wiadczenie us?ug sprz?tania w obiektach IMGW - PIB z podzia?em na 5 cz??ci".
   2.  Przedmiot zamówienia obejmuje us?ug? sprz?tania obiektów IMGW - PIB wskazanych w Opisie przedmiotu zamówienia stanowi?cym, odpowiednio dla danej cz??ci zamówienia, za??cznik od nr 1A do nr 1E do SWZ.
   3.  W przypadku obiektów wskazanych w Za??czniku nr 1B, Za??czniku nr 1E do SWZ tj.: Dla Cz??ci 2 - Milejewo; Dla Cz??ci 5 - Legionowo, przedmiot zamówienia obejmuje równie? us?ug? realizowan? w ramach "prawa opcji". Wykorzystanie uprawnie? z zakresu "prawa opcji" b?dzie uzale?nione wy??cznie od potrzeb Zamawiaj?cego. Wykonawcy nie przys?uguje roszczenie z tytu?u niezrealizowania zamówienia okre?lonego w ramach prawa opcji.
II.1.6) Information sur les lots Ce marché est divisé en lots: oui
II.1.7) Valeur totale du marché (hors TVA) Valeur hors TVA: 604 424.06 PLN
II.2) Description
II.2.1) Intitulé:
Us?uga porz?dkowa - Chojnice
Lot nº: 1
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 90911300 Services de nettoyage de vitres
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: PL63 Pomorskie Lieu principal d'exécution:
Stacja Hydrologiczno - Meteorologiczna w Chojnicach, ul. Meteorologiczna 1
II.2.4) Description des prestations:
Przedmiotem zamówienia jest us?uga czterokrotnego mycia okien wewn?trz i na zewn?trz wraz z ramami, klamkami, parapetami wewn?trznymi i zewn?trznymi w terminie uzgodnionym z Zamawiaj?cym w budynku Stacji Hydrologiczno - Meteorologicznej w Chojnicach, ul. Meteorologiczna
   1.  Szczegó?owy opis przedmiotu zamówienia znajduje si? w za??czniku nr 1A do SWZ - Opis przedmiotu zamówienia dla cz??ci nr 1 zamówienia.
II.2.5) Critères d'attribution Prix
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14) Informations complémentaires Przedmiot zamówienia realizowany b?dzie w okresie 36 miesi?cy, licz?c od dnia zawarcia umowy, jednak nie d?u?ej ni? do dnia, w którym kwota ca?kowitego wynagrodzenia nale?nego Wykonawcy na podstawie zawartej umowy, b?dzie równa kwocie ??cznego wynagrodzenia umownego.
II.2) Description
II.2.1) Intitulé:
Us?uga porz?dkowa - Milejewo
Lot nº: 2
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 90911300 Services de nettoyage de vitres
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: PL62 Warmi?sko-mazurskie Lieu principal d'exécution:
Stacja Meteorologiczna w Milejewie, ul. Szkolna 11
II.2.4) Description des prestations:
Przedmiotem zamówienia jest us?uga czterokrotnego mycia okien wewn?trz i na zewn?trz wraz z ramami, klamkami, parapetami wewn?trznymi i zewn?trznymi oraz pranie wyk?adzin (w ramach prawa opcji) w terminie uzgodnionym z Zamawiaj?cym, w budynku Stacji Meteorologicznej w Milejewie, ul. Szkolna 11. Szczegó?owy opis przedmiotu zamówienia znajduje si? w za??czniku nr 1B do SWZ - Opis przedmiotu zamówienia dla cz??ci nr 2 zamówienia.
II.2.5) Critères d'attribution Prix
II.2.11) Information sur les options Options: oui Description des options:
W terminie obowi?zywania umowy Zamawiaj?cy mo?e zleca? Wykonawcy realizacj? nast?puj?cych us?ug w ramach prawa opcji: pranie wyk?adziny, maksymalna ilo??: 76,00 m2.
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14) Informations complémentaires Przedmiot zamówienia realizowany b?dzie w okresie 36 miesi?cy, licz?c od dnia zawarcia umowy, jednak nie d?u?ej ni? do dnia, w którym kwota ca?kowitego wynagrodzenia nale?nego Wykonawcy na podstawie zawartej umowy, b?dzie równa kwocie ??cznego wynagrodzenia umownego.
II.2) Description
II.2.1) Intitulé:
Us?uga porz?dkowa - Kasprowy Wierch
Lot nº: 3
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 90919200 Services de nettoyage de bureaux 90911200 Services de nettoyage de bâtiments
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: PL21 Ma?opolskie Lieu principal d'exécution:
Wysokogórskie Obserwatorium Meteorologiczne na Kasprowym Wierchu
II.2.4) Description des prestations:
Przedmiot zamówienia obejmuje us?ug? kompleksowego sprz?tania i utrzymania czysto?ci obiektu IMGW - PIB, tj. Wysokogórskiego Obserwatorium Meteorologicznego na Kasprowym Wierchu. Szczegó?owy opis przedmiotu zamówienia znajduje si? w za??czniku nr 1C do SWZ - Opis przedmiotu zamówienia dla cz??ci nr 3 zamówienia.
II.2.5) Critères d'attribution Prix
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14) Informations complémentaires
II.2) Description
II.2.1) Intitulé:
Us?uga porz?dkowa - Pozna?
Lot nº: 4
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 90911300 Services de nettoyage de vitres
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: PL41 Wielkopolskie Lieu principal d'exécution:
IMGW-PIB w Poznaniu, ul. D?browskiego 174/176
II.2.4) Description des prestations:
Przedmiotem zamówienia jest 6-krotna us?uga w obiekcie biurowym IMGW-PIB w Poznaniu, ul. D?browskiego 174/176, w zakresie: a) dwustronnego mycia okien, b) dwustronnego mycia ram, profili okiennych oraz klamek, c) mycia parapetów wewn?trznych i zewn?trznych, d) mycia zegara zewn?trznego na budynku, e) dwustronnego mycia szklanego daszku nad schodami wej?cia g?ównego, f) dwustronnego mycia okna wysoko?ciowego. Szczegó?owy opis przedmiotu zamówienia znajduje si? w za??czniku nr 1D do SWZ - Opis przedmiotu zamówienia dla cz??ci nr 4 zamówienia.
II.2.5) Critères d'attribution Prix
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14) Informations complémentaires Przedmiot zamówienia realizowany b?dzie w okresie 36 miesi?cy, licz?c od dnia zawarcia umowy, jednak nie d?u?ej ni? do dnia, w którym kwota ca?kowitego wynagrodzenia nale?nego Wykonawcy na podstawie zawartej umowy, b?dzie równa kwocie ??cznego wynagrodzenia umownego.
 
 
Section IV: Procédure
IV.1) Description
IV.1.1) Type de procédure Procédure ouverte
IV.1.3) Information sur l'accord-cadre ou le système d'acquisition dynamique
IV.1.8) Information concernant l'accord sur les marchés publics (AMP)
Le marché est couvert par l'accord sur les marchés publics: non
IV.2) Renseignements d'ordre administratif
IV.2.1) Publication antérieure relative à la présente procédure Numéro de l'avis au JO série S: 2022/S 210-603228
IV.2.8) Informations sur l'abandon du système d'acquisition dynamique
IV.2.9) Informations sur l'abandon de la procédure d'appel à la concurrence sous la forme d'un avis de préinformation
 
 
Section V: Attribution du marché

Lot nº: 1 Intitulé:
Us?uga porz?dkowa - Chojnice
Un marché/lot est attribué: oui
V.2) Attribution du marché
V.2.1) Date de conclusion du marché:
16/01/2023
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reçues: 2 Nombre d'offres reçues de la part de PME: 2 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'autres États membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'États non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues par voie électronique: 2
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: GLANTZ II Spó?ka Jawna B.Palkowska A.Palkowski Numéro national d'identification: 5862279758 Adresse postale: Jana z Kolna 12 Ville: Gdynia Code NUTS: PL634 Gda?ski Code postal: 81-351 Pays: Pologne
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du marché/du lot: 8 325.00 PLN Valeur totale du marché/du lot: 8 000.00 PLN
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section V: Attribution du marché
Marché nº: 2
Lot nº: 2 Intitulé:
Us?uga porz?dkowa - Milejewo
Un marché/lot est attribué: oui
V.2) Attribution du marché
V.2.1) Date de conclusion du marché:
16/01/2023
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reçues: 2 Nombre d'offres reçues de la part de PME: 2 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'autres États membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'États non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues par voie électronique: 2
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: GLANTZ II Spó?ka Jawna B.Palkowska A.Palkowski Numéro national d'identification: 5862279758 Adresse postale: Jana z Kolna 12 Ville: Gdynia Code NUTS: PL634 Gda?ski Code postal: 81-352 Pays: Pologne
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du marché/du lot: 9 046.65 PLN Valeur totale du marché/du lot: 10 160.00 PLN
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section V: Attribution du marché
Marché nº: 3
Lot nº: 3 Intitulé:
Us?uga porz?dkowa - Kasprowy Wierch
Un marché/lot est attribué: non
V.1) Informations relatives à une non-attribution
Le marché/lot n'a pas été attribué Autres raisons (interruption de la procédure)
 
 
Section V: Attribution du marché
Marché nº: 4
Lot nº: 4 Intitulé:
Us?uga porz?dkowa - Pozna?
Un marché/lot est attribué: non
V.1) Informations relatives à une non-attribution
Le marché/lot n'a pas été attribué Aucune offre ou demande de participation n'a été reçue ou elles ont toutes été rejetées
 
 
Section VI: Renseignements complémentaires
VI.3) Informations complémentaires:
Zamawiaj?cy wykluczy z post?powania Wykonawców, wobec których zachodz? okoliczno?ci stanowi?ce podstawy wykluczenia wskazane w art. 108 oraz w art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp, z art. w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. (Dz. U. z 2022 r., poz. 835 ze zm.) oraz art. 5k ust. 1 Rozp. Rady (UE) nr 833/2014 z dnia 31 lipca 2014 r. dotycz?cego ?rodków ograniczaj?cych w zwi?zku z dzia?aniami Rosji destabilizuj?cymi sytuacj? na Ukrainie (Dz. Urz. UE L 229/1 z 31.07.2014 ze zm.). Wykonawca jest zobowi?zany za??czy? do oferty o?wiadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spe?nianiu warunków udzia?u w post?powaniu w formie jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia - jego formularz stanowi za??cznik nr 2 do SWZ oraz Dodatkowe o?wiadczenie o niepodleganiu wykluczeniu z post?powania, którego formularz stanowi Za??cznik nr 3 do SWZ. Zamawiaj?cy, przed wyborem najkorzystniejszej oferty, wezwie Wykonawc?, którego oferta zosta?a najwy?ej oceniona, do z?o?enia w wyznaczonym terminie, nie krótszym ni? 10 dni, aktualnych na dzie? z?o?enia podmiotowych ?rodków dowodowych, tj.: 1) na potwierdzenie braku podstaw do wykluczenia z post?powania: a) informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie: - art. 108 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy; - art. 108 ust. 1 pkt 4 ustawy dotycz?cej orzeczenia zakazu ubiegania si? o zamówienia publiczne tytu?em ?rodka karnego sporz?dzonej nie wcze?niej ni? 6 miesi?cy przed jej z?o?eniem; b) w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy: - O?wiadczenia Wykonawcy o braku przynale?no?ci do tej samej grupy kapita?owej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (tj.: Dz. U. z 2021 r., poz. 275), z innym Wykonawc?, który z?o?y? odr?bn? ofert? cz??ciow?, albo - O?wiadczenia o przynale?no?ci do tej samej grupy kapita?owej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzaj?cymi przygotowanie oferty cz??ciowej niezale?nie od innego Wykonawcy nale??cego do tej samej grupy kapita?owej, przy czym formularz tych o?wiadcze? stanowi za??cznik nr 6 do SWZ; c) odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru S?dowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Dzia?alno?ci Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy, sporz?dzonych nie wcze?niej ni? 3 miesi?ce przed jej z?o?eniem, je?eli odr?bne przepisy wymagaj? wpisu do rejestru lub ewidencji; d) O?wiadczenia o aktualno?ci informacji zawartych w o?wiadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy, w zakresie podstaw wykluczenia z post?powania wskazanych przez Zamawiaj?cego, o których mowa w: - art. 108 ust. 1 pkt 3 ustawy; - art. 108 ust. 1 pkt 4 ustawy dotycz?cych orzeczenia zakazu ubiegania si? o zamówienie publiczne tytu?em ?rodka zapobiegawczego; - art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy dotycz?cych zawarcia z innymi Wykonawcami porozumienia maj?cego na celu zak?ócenie konkurencji; - art. 108 ust. 1 pkt 6 ustawy; przy czym formularz tych o?wiadcze? stanowi za??cznik nr 7 do SWZ; e) O?wiadczenia o niepodleganiu wykluczeniu na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwi?zaniach w zakresie przeciwdzia?ania wspieraniu agresji na Ukrain? oraz s?u??cych ochronie bezpiecze?stwa narodowego oraz na podstawie w art. 5k ust. 1 Rozporz?dzenia Rady (UE) nr 833/2014 z dnia 31 lipca 2014 r. dotycz?cego ?rodków ograniczaj?cych w zwi?zku z dzia?aniami Rosji destabilizuj?cymi sytuacj? na Ukrainie - formularz o?wiadczenia stanowi za??cznik nr 8 do SWZ; 2) na potwierdzenie spe?niania warunku udzia?u w post?powaniu dotycz?cego zdolno?ci technicznej lub zawodowej - Wykazu us?ug - formularz wykazu stanowi za??cznik nr 9 do SWZ. Szczegó?owe informacje w zakresie podmiotowych ?rodków dowodowych zawiera rozdzia? IX SWZ. Zamawiaj?cy przewiduje wymagania zwi?zane z realizacj? zamówienia w zakresie zatrudnienia przez Wykonawc? lub podwykonawc? na podstawie stosunku pracy osób wykonuj?cych czynno?ci w zakresie realizacji zamówienia wskazane w Opisie przedmiotu zamówienia stanowi?cym za??cznik nr 1A -1E do SWZ - odp. dla danej cz??ci zam.
VI.4) Procédures de recours
VI.4.1) Instance chargée des procédures de recours Nom officiel: Krajowa Izba Odwo?awcza Adresse postale: Post?pu 17 A Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne Courriel: odwolania@uzp.gov.pl Téléphone: +48 224587801 Fax: +48 224587800 Adresse internet: https://www.uzp.gov.pl/kio/epuap
VI.4.3) Introduction de recours Précisions concernant les délais d'introduction de recours:
?rodki ochrony prawnej przys?uguj? Wykonawcy oraz innemu podmiotowi, je?eli ma lub mia? interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniós? lub mo?e ponie?? szkod? w wyniku naruszenia przez Zamawiaj?cego przepisów ustawy.
   2.  ?rodki ochrony prawnej wobec og?oszenia wszczynaj?cego post?powanie oraz dokumentów zamówienia przys?uguj? równie? organizacjom wpisanym na list?, o której mowa w art. 469 pkt 15 ustawy, oraz Rzecznikowi ma?ych i ?rednich przedsi?biorców.
   3.  Odwo?anie przys?uguje na: 1) niezgodn? z przepisami ustawy czynno?? Zamawiaj?cego, podj?t? w post?powaniu, w tym na projektowane postanowienie umowy; 2) zaniechanie czynno?ci w post?powaniu, do której Zamawiaj?cy by? zobowi?zany na podstawie ustawy.
   4.  Odwo?anie wnosi si? do Prezesa Krajowej Izby Odwo?awczej w formie pisemnej albo w formie elektronicznej albo w postaci elektronicznej, z tym ?e w tym ostatnim przypadku wymaga ono opatrzenia podpisem zaufanym.
   5.  Odwo?uj?cy przekazuje Zamawiaj?cemu odwo?anie wniesione w formie elektronicznej albo postaci elektronicznej albo kopi? tego odwo?ania, je?eli zosta?o ono wniesione w formie pisemnej, przed up?ywem terminu do wniesienia odwo?ania w taki sposób, aby móg? on zapozna? si? z jego tre?ci? przed up?ywem tego terminu.
   6.  Domniemywa si?, ?e Zamawiaj?cy móg? zapozna? si? z tre?ci? odwo?ania przed up?ywem terminu do jego wniesienia, je?eli przekazanie odpowiednio odwo?ania albo jego kopii nast?pi?o przed up?ywem terminu do jego wniesienia przy u?yciu ?rodków komunikacji elektronicznej.
   7.  Odwo?anie wnosi si? w terminie: 1) 10 dni od dnia przekazania informacji o czynno?ci Zamawiaj?cego stanowi?cej podstaw? jego wniesienia, je?eli informacja zosta?a przekazana przy u?yciu ?rodków komunikacji elektronicznej; 2) 15 dni od dnia przekazania informacji o czynno?ci Zamawiaj?cego stanowi?cej podstaw? jego wniesienia, je?eli informacja zosta?a przekazana w sposób inny ni? okre?lony w pkt
   1. 
   8.  Odwo?anie wobec tre?ci og?oszenia wszczynaj?cego post?powanie lub wobec tre?ci dokumentów zamówienia wnosi si? w terminie 10 dni od dnia publikacji og?oszenia w Dzienniku Urz?dowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia dokumentów zamówienia na stronie internetowej.
   9.  Odwo?anie w przypadkach innych ni? okre?lone w ust. 7 i 8 wnosi si? w terminie 10 dni od dnia, w którym powzi?to lub przy zachowaniu nale?ytej staranno?ci mo?na by?o powzi?? wiadomo?? o okoliczno?ciach stanowi?cych podstaw? jego wniesienia. 10. Do odwo?ania nale?y do??czy?: 1) dowód uiszczenia wpisu od odwo?ania w wymaganej wysoko?ci; 2) dowód przekazania odpowiednio odwo?ania albo jego kopii Zamawiaj?cemu; 3) dokument potwierdzaj?cy umocowanie do reprezentowania odwo?uj?cego. 11. Odwo?anie podlega rozpoznaniu, je?eli: 1) nie zawiera braków formalnych; 2) uiszczono wpis w wymaganej wysoko?ci. 12. Wpis uiszcza si? najpó?niej do dnia up?ywu terminu do wniesienia odwo?ania. 13. Szczegó?owe informacje na temat przys?uguj?cych Wykonawcy ?rodków ochrony prawnej zawiera dzia? IX ustawy pt.: "?rodki ochrony prawnej" (art. 505-590 ustawy).
VI.4.4) Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus sur l'introduction de recours Nom officiel: Krajowa Izba Odwo?awcza Adresse postale: ul. Post?pu 17 A Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne Courriel: odwolania@uzp.gov.pl Téléphone: +48 224587801 Fax: +48 224587800 Adresse internet: https://www.uzp.gov.pl/kio/epuap
VI.5) Date d'envoi du présent avis:
20/01/2023 ?wiadczenie us?ug sprz?tania w obiektach IMGW - PIB z podzia?em na 5 cz??ci 25/01/2023 POL National
 
 
C L A S S E    C P V
90910000 - Services de nettoyage 
90911200 - Services de nettoyage de bâtiments 
90911300 - Services de nettoyage de vitres 
90919200 - Services de nettoyage de bureaux