Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 22/03/2023
Date de péremption :
Type de procédure : Procédure ouverte
Type de document : Avis d'attribution
POLOGNE
appel-offre

Pologne-Varsovie:Services de nettoyage

2023/S 58-172141  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX:
22/03/2023 S58 Pologne-Varsovie: Services de nettoyage 2023/S 058-172141 Avis díattribution de marchÈ RÈsultats de la procÈdure de marchÈ Services
 
 
Section I: Pouvoir adjudicateur
I.1) Nom et adresses Nom officiel: SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAK?AD OPIEKI ZDROWOTNEJ WARSZAWA-URSYN"W NumÈro national d'identification: REGON 017185839 Adresse postale: ul. Zamiany 13 Ville: Warszawa Code NUTS: PL911 Miasto Warszawa Code postal: 02-786 Pays: Pologne Courriel: zamowienia@zozursynow.pl Adresse(s) internet:
Adresse principale: www.zozursynow.pl
I.4) Type de pouvoir adjudicateur Organisme de droit public
I.5) ActivitÈ principale SantÈ
 
 
Section II: Objet
II.1) ...tendue du marchÈ
II.1.1) IntitulÈ:
us?ugi kompleksowego utrzymania czysto?ci w placÛwkach SPZOZ Warszawa-UrsynÛw NumÈro de rÈfÈrence: SPZOZ.U.ZAP/392/2023
II.1.2) Code CPV principal 90910000 Services de nettoyage
II.1.3) Type de marchÈ Services
II.1.4) Description succincte:
Przedmiotem zamÛwienia jest wykonywanie us?ug kompleksowego utrzymania czysto?ci, k?adzenia polimerÛw i mycia okien w budynkach Samodzielnego Publicznego Zak?adu Opieki Zdrowotnej Warszawa-UrsynÛw.
II.1.6) Information sur les lots Ce marchÈ est divisÈ en lots: non
II.1.7) Valeur totale du marchÈ (hors TVA) Valeur hors TVA: 1 803 176.87 PLN
II.2) Description
II.2.3) Lieu d'exÈcution Code NUTS: PL91 Warszawski sto?eczny Lieu principal d'exÈcution:
II.2.4) Description des prestations:
Przedmiotem zamÛwienia jest wykonywanie us?ug kompleksowego utrzymania czysto?ci, k?adzenia polimerÛw i mycia okien w budynkach Samodzielnego Publicznego Zak?adu Opieki Zdrowotnej Warszawa-UrsynÛw.
II.2.5) CritËres díattribution CritËre de qualitÈ - Nom: Do?wiadczenie osÛb (C2) / PondÈration: 30 CritËre de qualitÈ - Nom: Do?wiadczenie koordynatora (C3) / PondÈration: 10 Prix - PondÈration: 60
II.2.11) Information sur les options Options: oui Description des options:
W przypadku us?ug ?wiadczonych w UCZ przy ul. Kajakowej 12 w Warszawie, Zamawiaj?cy zastrzega, ?e b?dzie zachodzi?a konieczno?? ?wiadczenia us?ug opisanych w za??czniku nr 1 jako us?ugi opcjonalne. Poprzez opcje Zamawiaj?cy rozumie wyd?u?enie czasu ?wiadczenia us?ug z 5 do 7 dni w tygodniu przez 24h na dob?. Wykonawca zobowi?zany b?dzie zapewni? dodatkowe us?ugi od godz. 20.00 w pi?tek do godz.
   7. 00 w poniedzia?ek. Wymagana ilo?? osÛb w przed?u?onym okresie czasuñ 1 lub 2 osoby w zale?no?ci od potrzeb. Us?ugi opcjonalne b?d? zlecane Koordynatorowi Wykonawcy przez Kierownika ?redniego Personelu Medycznego UCZ w zale?no?ci od bie??cych potrzeb w formie telefonicznej, potwierdzonej e-mailíem, z co najmniej 2 dniowym wyprzedzeniem, z podaniem ilo?ci niezb?dnych godzin i osÛb do zabezpieczenia us?ug? sprz?tania.
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europÈenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financÈ par des fonds de l'Union europÈenne: non
II.2.14) Informations complÈmentaires
 
 
Section IV: ProcÈdure
IV.1) Description
IV.1.1) Type de procÈdure ProcÈdure ouverte ProcÈdure accÈlÈrÈe Justification:

   8.  Zamawiaj?cy wyznacza termin sk?adania ofert o 5 dni krÛtszy ni? okre?lony w art. 138 ust 1 ustawy Pzp ze wzgl?du na to, ?e sk?adanie ofert odbywa si? w ca?o?ci przy u?yciu ?rodkÛw komunikacji elektronicznej (zgodnie z art. 138 ust 4 ustawy Pzp).
IV.1.3) Information sur l'accord-cadre ou le systËme d'acquisition dynamique
IV.1.8) Information concernant líaccord sur les marchÈs publics (AMP)
Le marchÈ est couvert par l'accord sur les marchÈs publics: non
IV.2) Renseignements d'ordre administratif
IV.2.1) Publication antÈrieure relative la prÈsente procÈdure NumÈro de l'avis au JO sÈrie S: 2023/S 020-054584
IV.2.8) Informations sur l'abandon du systËme d'acquisition dynamique
IV.2.9) Informations sur l'abandon de la procÈdure d'appel la concurrence sous la forme d'un avis de prÈinformation
 
 
Section V: Attribution du marchÈ
IntitulÈ:
us?ugi kompleksowego utrzymania czysto?ci w placÛwkach SPZOZ Warszawa-UrsynÛw
Un marchÈ/lot est attribuÈ: oui
V.2) Attribution du marchÈ
V.2.1) Date de conclusion du marchÈ:
14/03/2023
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reÁues: 2 Nombre d'offres reÁues de la part de PME: 1 Nombre d'offres reÁues de la part de soumissionnaires d'autres ...tats membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reÁues de la part de soumissionnaires d'...tats non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reÁues par voie Èlectronique: 2
Le marchÈ a ÈtÈ attribuÈ un groupement d'opÈrateurs Èconomiques: oui
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: IZAN + Sp. z o.o.
NumÈro national d'identification: PL7960001798 Ville: KrakÛw Code NUTS: PL213 Miasto KrakÛw Pays: Pologne
Le titulaire est une PME: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: NaprzÛd Hospital Sp. z o.o.
NumÈro national d'identification: PL9452179410 Ville: ?Ûd? Code NUTS: PL711 Miasto ?Ûd? Pays: Pologne
Le titulaire est une PME: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: NaprzÛd Service Sp. z o.o.
NumÈro national d'identification: PL9452179456 Ville: ?Ûd? Code NUTS: PL711 Miasto ?Ûd? Pays: Pologne
Le titulaire est une PME: non
V.2.4) Informations sur le montant du marchÈ/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du marchÈ/du lot: 1 795 300.00 PLN Valeur totale du marchÈ/du lot: 1 803 176.87 PLN
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section VI: Renseignements complÈmentaires
VI.3) Informations complÈmentaires:
VI.4) ProcÈdures de recours
VI.4.1) Instance chargÈe des procÈdures de recours Nom officiel: Krajowa Izba Odwo?awcza Ville: Warszawa Pays: Pologne
VI.4.3) Introduction de recours PrÈcisions concernant les dÈlais d'introduction de recours:
VI.5) Date díenvoi du prÈsent avis:
17/03/2023 us?ugi kompleksowego utrzymania czysto?ci w placÛwkach SPZOZ Warszawa-UrsynÛw 22/03/2023 POL National
 
 
C L A S S E    C P V
90910000 - Services de nettoyage