01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 23/01/2019
Date de péremption :
Type de procédure : Procédure ouverte
Type de document : Avis d'attribution
POLOGNE
appel-offre

Pologne-Varsovie: Services de nettoyage

2019/S 16-034080 (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX:
23/01/2019 S16  - - Services - Avis d'attribution de marché - Procédure ouverte Pologne-Varsovie: Services de nettoyage 2019/S 016-034080 Avis d'attribution de marché Résultats de la procédure de marché Services
 
 
Section I: Pouvoir adjudicateur
I.1) Nom et adresses Krajowy O?rodek Wsparcia Rolnictwa ul. Karolkowa 30 Warszawa 01-207 Pologne Point(s) de contact: Magdalena Balicka Courriel: zamowienia.publiczne.bydgoszcz@kowr.gov.pl Code NUTS: PL911 Adresse(s) internet: Adresse principale: www.bip.kowr.gov.pl Adresse du profil d'acheteur: www.bip.kowr.gov.pl www.bip.kowr.gov.pl www.bip.kowr.gov.pl
I.2) Informations sur la passation conjointe de marchés
I.4) Type de pouvoir adjudicateur Autre type: pa?stwowa osoba prawna
I.5) Activité principale Autre activité: agencja wykonawcza
 
 
Section II: Objet
II.1) Étendue du marché
II.1.1) Intitulé:
Us?uga utrzymania czysto?ci w budynkach administracyjno-biurowych KOWR OT Bydgoszcz oraz na terenach zewn?trznych, z uwzgl?dnieniem podzia?u na cz??ci Numéro de référence: BYD.WOP.260.34.2018.MB
II.1.2) Code CPV principal 90910000
II.1.3) Type de marché Services
II.1.4) Description succincte:

   1. Przedmiot zamówienia obejmuje us?ug utrzymania czysto?ci w budynkach administracyjno-biurowych KOWR OT Bydgoszcz oraz na terenach zewn?trznych, z uwzgl?dnieniem podzia?u na cz??ci
:
Zadanie nr 1 - Us?uga kompleksowego sprz?tania budynku administracyjno-biurowego przy ul. Hetma?skiej 38 w Bydgoszczy; Zadanie nr 2 - Us?uga dbania o porz?dek, na terenie nieruchomo?ci zlokalizowanej w miejscowo?ci Kusowo, gmina Dobrcz, przy ul. Osiedlowej 11.
   2.  Zamawiaj?cy dopuszcza sk?adanie ofert cz??ciowych.
   3.  Ka?de zadanie stanowi osobn cz???, której wykonanie b?dzie stanowi ofert cz??ciow?.
   4.  Wykonawca mo?e z?o?y ofert na ka?de z zada?.
   5.  Zamawiaj?cy ??da wskazania przez Wykonawc cz??ci zamówienia, których wykonanie zamierza powierzy podwykonawcom i podania przez Wykonawc firm podwykonawców.
II.1.6) Information sur les lots Ce marché est divisé en lots: oui
II.1.7) Valeur totale du marché (hors TVA) Valeur hors TVA: 97 260.16 PLN
II.2) Description
II.2.1) Intitulé:
Zadanie nr 1
Lot nº: 1
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 90910000
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: PL61 Lieu principal d'exécution:
Bydgoszcz, ul. Hetma?ska 38
II.2.4) Description des prestations:
Przedmiot zamówienia obejmuje us?ug kompleksowego sprz?tania budynku administracyjno-biurowego przy ul. Hetma?skiej 38 w Bydgoszczy. I. Powierzchnie budynku w m2: Parter -
   1. 149,36, I pi?tro - 365,96, II pi?tro - 366,19, III pi?tro - 365,66, IV pi?tro (biura przy d?ugim korytarzu, korytarze, klatka schodowa, ?azienki) - 316,36, V pi?tro (korytarze, klatka schodowa, ?azienki, pok. 514 - 132,22, VI pi?tro (korytarze, klatka schodowa, ?azienki) - 98,62, VII pi?tro - 367,81, razem -
   3. 162,18.
   1.  Powierzchnia do sprz?tania w godzinach pracy KOWR na wezwanie (kasa, serwerownie, pokój 318, pokój 514, pomieszczenie magazynowe, pomieszczenia archiwum) 442,28 m2
   2.  Liczba toalet wyposa?onych w WC i umywalki - 17 sztuk.
   3.  Liczba pisuarów - 7 sztuk.
   4.  Liczba kabin toaletowych - 31 sztuk.
   5.  Liczba umywalek - 17 sztuk.
   6.  Ilo? okien (??cznie z fasadami) - 153 sztuk o pow. ok. 4 m2 ka?de.
   7.  powierzchnia (dwustronna) szyb stolarki okiennej i drzwiowej - 1 315,00 m2
   8.  Winda posiada 8 poziomów umiejscowionych od parteru a po 7 pi?tro. Opis powierzchni budynku oraz szczegó?owy zakres prac i sposób ich wykonywania zosta zawarty i opisany w SIWZ.
II.2.5) Critères d'attribution Prix
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14) Informations complémentaires
II.2) Description
II.2.1) Intitulé:
Zadanie nr 2
Lot nº: 2
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 90910000
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: PL61 Lieu principal d'exécution:
Kusowo, gmina Dobrcz, ul. Osiedlowa 11
II.2.4) Description des prestations:
Przedmiot zamówienia obejmuje us?ug utrzymania czysto?ci w pomieszczeniach biurowych i archiwum w Sekcji Zamiejscowej KOWR w Kusowie, gmina Dobrcz, przy ulicy Osiedlowej 11 oraz dbania o porz?dek na terenie przedmiotowej nieruchomo?ci I. Powierzchnie budynku w m2: Parter - 479,00, I pi?tro - 331,70, razem - 810,70,
   1.  Liczba toalet wyposa?onych w WC i umywalki - 6 sztuk,
   2.  Liczba muszli klozetowych - 6 sztuk,
   3.  Liczba pisuarów - 1 sztuka,
   4.  Liczba umywalek - 6 sztuk,
   5.  Ilo? okien (??cznie z fasadami) - 55 sztuk,
   6.  powierzchnia (dwustronna) szyb stolarki okiennej i drzwiowej - 232,56 m2 II. Opis terenów zielonych: a. powierzchnia terenów zielonych ok.
   9. 000 m2, b. powierzchnia do koszenia ok.
   9. 000 m2, c. ilo? drzew ok. 115. Opis powierzchni budynku oraz szczegó?owy zakres prac i sposób ich wykonywania zosta zawarty i opisany w SIWZ.
II.2.5) Critères d'attribution Prix
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14) Informations complémentaires
 
 
Section IV: Procédure
IV.1) Description
IV.1.1) Type de procédure Procédure ouverte
IV.1.3) Information sur l'accord-cadre ou le système d'acquisition dynamique
IV.1.6) Enchère électronique
IV.1.8) Information concernant l'accord sur les marchés publics (AMP)
Le marché est couvert par l'accord sur les marchés publics: oui
IV.2) Renseignements d'ordre administratif
IV.2.1) Publication antérieure relative à la présente procédure Numéro de l'avis au JO série S: 2018/S 199-451791
IV.2.8) Informations sur l'abandon du système d'acquisition dynamique
IV.2.9) Informations sur l'abandon de la procédure d'appel à la concurrence sous la forme d'un avis de préinformation
 
 
Section V: Attribution du marché

Lot nº: 1 Intitulé:
Zadanie nr 1
Un marché/lot est attribué: oui
V.2) Attribution du marché
V.2.1) Date de conclusion du marché:
31/12/2018
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reçues: 3 Nombre d'offres reçues de la part de PME: 3 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'autres États membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'États non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues par voie électronique: 0
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: oui
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Konsorcjum Sprzatanie Budynków Marlena Jagielska ul. Pomorska 14/1 Bydgoszcz 85-050 Pologne Code NUTS: PL61
Le titulaire est une PME: oui
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Konsorcjum Sprzatanie biur i budynków Irena Januszkiewicz ul. Sienkiewicza 4/2 Bydgoszcz 85-038 Pologne Code NUTS: PL61
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du marché/du lot: 73 170.73 PLN Valeur totale du marché/du lot: 65 365.85 PLN
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section V: Attribution du marché

Lot nº: 2 Intitulé:
Zadanie nr 2
Un marché/lot est attribué: oui
V.2) Attribution du marché
V.2.1) Date de conclusion du marché:
31/12/2018
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reçues: 1 Nombre d'offres reçues de la part de PME: 1 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'autres États membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'États non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues par voie électronique: 0
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Sprzatanie Biur i Budynków Marlena Jagielska ul. Pomorska 14/1 Bydgoszcz 85-050 Pologne Code NUTS: PL61
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du marché/du lot: 28 292.68 PLN Valeur totale du marché/du lot: 31 894.31 PLN
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section VI: Renseignements complémentaires
VI.3) Informations complémentaires:
W pkt II.1.7 podano ca?kowit ko?cow warto? wynikaj?c z umów, ca?kowita szacunkowa warto? zamówienia okre?lona przed wszcz?ciem tego post?powania wynosi 101 463,41 PLN.
VI.4) Procédures de recours
VI.4.1) Instance chargée des procédures de recours Prezes Krajowej Izby Odwo?awczej ul. Post?pu 17a Warszawa 02-676 Pologne Téléphone: +48 224587801 Courriel: odwolania@uzp.gov.pl Fax: +48 224587800 Adresse internet: http://www.uzp.gov.pl http://www.uzp.gov.pl
VI.4.2) Organe chargé des procédures de médiation
VI.4.3) Introduction de recours
VI.4.4) Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus sur l'introduction de recours Krajowa Izba Odwo?awcza ul. Post?pu 17a Warszawa 02-676 Pologne Téléphone: +48 224587801 Courriel: odwolania@uzp.gov.pl Fax: +48 224587800 Adresse internet: http://www.uzp.gov.pl http://www.uzp.gov.pl
VI.5) Date d'envoi du présent avis:
21/01/2019
 
 
C L A S S E    C P V
90910000 - Services de nettoyage