Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 06/04/2020
Date de péremption :
Type de procédure : Procédure ouverte
Type de document : Avis d'attribution
POLOGNE
appel-offre

Pologne-Varsovie: Services de nettoyage

2020/S 68-162151  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX: 06/04/2020 S68 Services - Avis d'attribution de marché - Procédure ouverte Pologne-Varsovie: Services de nettoyage 2020/S 068-162151 Avis d'attribution de marché Résultats de la procédure de marché Services
 
 
Section I: Pouvoir adjudicateur
I.1) Nom et adresses Nom officiel: Mazowieckie Centrum Stomatologii Sp. z o.o.
Numéro national d'identification: 5252465327 Adresse postale: ul. Nowy Zjazd 1 Ville: Warszawa Code NUTS: PL911 Code postal: 00-301 Pays: Pologne Point(s) de contact: Katarzyna R?czkowska Courriel: zamowienia@mcs-przychodnia.pl Téléphone: +48 225569300 Fax: +48 225569403 Adresse(s) internet: Adresse principale: http://www.mcs-przychodnia.pl/ http://www.mcs-przychodnia.pl/
I.2) Informations sur la passation conjointe de marchés
I.4) Type de pouvoir adjudicateur Autre type: podmiot leczniczy
I.5) Activité principale Santé
 
 
Section II: Objet
II.1) Étendue du marché
II.1.1) Intitulé:
Wykonywanie us?ug sprz?tania pomieszcze w Mazowieckim Centrum Stomatologii Sp. z o.o. w Warszawie. Numéro de référence: ZP/19/19
II.1.2) Code CPV principal 90910000
II.1.3) Type de marché Services
II.1.4) Description succincte:
Przedmiotem zamówienia jest ?wiadczenie us?ugi sprz?tania oraz nieprzerwane utrzymanie czysto?ci w gabinetach, toaletach, pracowniach, korytarzach, szatniach oraz pomieszczeniach biurowych w sposób umo?liwiaj?cy w?a?ciwe i zgodne z wymogami sanitarno-epidemiologicznymi prowadzenie statutowej dzia?alno?ci Spó?ki. Szczegó?owy opis przedmiotu zamówienia zawiera za??cznik nr
   1.  do SIWZ. Zawiera on szczegó?owy wykaz pomieszcze oraz wykaz i harmonogram prac niezb?dnych do realizacji zamówienia.
II.1.6) Information sur les lots Ce marché est divisé en lots: non
II.1.7) Valeur totale du marché (hors TVA) Valeur hors TVA: 1 097 560.97 PLN
II.2) Description
II.2.1) Intitulé:
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 90911200 90920000 90921000 90911300
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: PL911 Lieu principal d'exécution:
W siedzibie Mazowieckiego Centrum Stomatologii Sp. z o.o., ul. Nowy Zjazd 1, 00-301 Warszawa, POLSKA
II.2.4) Description des prestations:
Szczegó?owy opis przedmiotu zamówienia zawiera za??cznik nr
   1.  do SIWZ. Zawiera on szczegó?owy wykaz pomieszcze oraz wykaz i harmonogram prac niezb?dnych do realizacji zamówienia.
II.2.5) Critères d'attribution Critère de qualité - Nom: Zatrudnienie na umow o prac wi?kszej liczby pracowników - G - waga 20 % (max. 20 pkt) Zamawiaj?cy zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o prac na pe?en etat co najmniej 50 % pracowników wykonuj?cych czynno?ci w trakcie realizacji zamówienia na us?ugi sprz?tania przez ca?y okres wykonywania przedmiotu umowy z wy??czeniem kadry kierowniczej, koordynatora i pracowników administracyjnych. / Pondération: 20 Prix - Pondération: 80
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14) Informations complémentaires
 
 
Section IV: Procédure
IV.1) Description
IV.1.1) Type de procédure Procédure ouverte
IV.1.3) Information sur l'accord-cadre ou le système d'acquisition dynamique
IV.1.6) Enchère électronique
IV.1.8) Information concernant l'accord sur les marchés publics (AMP)
Le marché est couvert par l'accord sur les marchés publics: non
IV.2) Renseignements d'ordre administratif
IV.2.1) Publication antérieure relative à la présente procédure Numéro de l'avis au JO série S: 2019/S 241-591953
IV.2.8) Informations sur l'abandon du système d'acquisition dynamique
IV.2.9) Informations sur l'abandon de la procédure d'appel à la concurrence sous la forme d'un avis de préinformation
 
 
Section V: Attribution du marché

Un marché/lot est attribué: oui
V.2) Attribution du marché
V.2.1) Date de conclusion du marché:
26/03/2020
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reçues: 5 Nombre d'offres reçues de la part de PME: 3 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'autres États membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'États non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues par voie électronique: 5
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: oui
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: Security & Cleaning System Sp. z o.o. - Lider konsorcjum, ul. Rac?awicka 15/19, 53-149 Wroc?aw Numéro national d'identification: 8992567888 Adresse postale: ul. Rac?awicka 15/19 Ville: Wroc?aw Code NUTS: PL514 Code postal: 53-149 Pays: Pologne Courriel: p.duda@scsystem.pl Téléphone: +48 571314263
Le titulaire est une PME: oui
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: Security & Cleaning System Sp. z o.o. Sp. Komadytowa - Cz?onek Konsorcjum ul. Rac?awicka 15/19, 53-149 Wroc?aw Numéro national d'identification: 8992810515 Adresse postale: ul. Rac?awicka 15/19 Ville: Wroc?aw Code NUTS: PL514 Code postal: 85-065 Pays: Pologne Courriel: p.duda@scsystem.pl Téléphone: +48 571314263
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du marché/du lot: 1 097 560.97 PLN Valeur totale du marché/du lot: 940 850.32 PLN
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section VI: Renseignements complémentaires
VI.3) Informations complémentaires:
VI.4) Procédures de recours
VI.4.1) Instance chargée des procédures de recours Nom officiel: Krajowa Izba Odwo?awcza Adresse postale: ul. Post?pu 17a Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne Courriel: uzp@uzp.gov.pl Téléphone: +48 224587801 Fax: +48 224587800 Adresse internet: http://www.uzp.gov.pl http://www.uzp.gov.pl
VI.4.2) Organe chargé des procédures de médiation
VI.4.3) Introduction de recours Précisions concernant les délais d'introduction de recours:
Odwo?anie wnosi si do Prezesa Izby w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej, podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wa?nego kwalifikowanego certyfikatu lub równowa?nego ?rodka, spe?niaj?cego wymagania dla tego rodzaju podpisu. Odwo?uj?cy przesy?a kopi odwo?ania zamawiaj?cemu przed up?ywem terminu do wniesienia odwo?ania w taki sposób, aby móg on zapozna si z jego tre?ci przed up?ywem tego terminu. Domniemywa si?,i Zamawiaj?cy móg zapozna si z tre?ci odwo?ania przed up?ywem terminu do jego wniesienia, je?eli przes?anie jego kopii nast?pi?o przed up?ywem terminu do jego wniesienia przy u?yciu ?rodków komunikacji elektronicznej. Terminy wniesienia odwo?ania: 1) odwo?anie wnosi si w terminie 10 dni od dnia przes?ania informacji o czynno?ci zamawiaj?cego stanowi?cej podstaw jego wniesienia - je?eli zosta?y przes?ane w sposób okre?lony w art. 180 ust. 5 Pzp zdanie drugie albo w terminie 15 dni - je?eli zosta?y przes?ane w inny sposób, 2) odwo?anie wobec tre?ci og?oszenia o zamówieniu, a tak?e wobec postanowie Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, wnosi si w terminie 10 dni od dnia publikacji og?oszenia w Dzienniku Urz?dowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na stronie internetowej, 3) odwo?anie wobec czynno?ci innych ni okre?lone w pkt 1) i 2) IDW wnosi si w terminie 10 dni od dnia, w którym powzi?to lub przy zachowaniu nale?ytej staranno?ci mo?na by?o powzi? wiadomo? o okoliczno?ciach stanowi?cych podstaw jego wniesienia, 4) je?eli Zamawiaj?cy nie przes?a Wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej odwo?anie wnosi si nie pó?niej ni w terminie: a) 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urz?dowym Unii Europejskiej og?oszenia o udzieleniu zamówienia; b) 6 miesi?cy od dnia zawarcia umowy, je?eli Zamawiaj?cy nie opublikowa w Dzienniku Urz?dowym Unii Europejskiej og?oszenia o udzieleniu zamówienia. Szczegó?owe zasady post?powania po wniesieniu odwo?ania, okre?laj stosowne przepisy dzia?u VI Pzp.
VI.4.4) Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus sur l'introduction de recours Nom officiel: Krajowa Izba Odwo?awcza Adresse postale: ul. Post?pu 17a Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne Courriel: uzp@uzp.gov.pl Téléphone: +48 224587801 Fax: +48 224587800 Adresse internet: http://www.uzp.gov.pl http://www.uzp.gov.pl
VI.5) Date d'envoi du présent avis:
02/04/2020
 
 
C L A S S E    C P V
90910000 - Services de nettoyage 
90911200 - Services de nettoyage de bâtiments 
90911300 - Services de nettoyage de vitres 
90920000 - Services d'hygiénisation d'installations 
90921000 - Services de désinfection et de désinfestation