Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 22/05/2020
Date de péremption :
Type de procédure : Négociée sans mise en concurrence
Type de document : Avis en cas de transparence ex ante volontaire
POLOGNE
appel-offre

Pologne-Varsovie: Services de nettoyage

2020/S 99-238116  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX: 22/05/2020 S99 Services - Avis en cas de transparence ex ante volontaire - Procédure négociée sans mise en concurrence Pologne-Varsovie: Services de nettoyage 2020/S 099-238116 Avis en cas de transparence ex ante volontaire Services
 
 
Section I: Pouvoir adjudicateur/entité adjudicatrice
I.1) Nom et adresses Nom officiel: Szko?a G?ówna Handlowa w Warszawie Adresse postale: al. Niepodleg?o?ci 162, Dzia Zamówie Publicznych, pok. 045 Ville: Warszawa Code NUTS: PL911 Code postal: 02-554 Pays: Pologne Point(s) de contact: Agnieszka Matusiak Courriel: kancelaria@jmgj.pl Téléphone: +48 224155630 Adresse(s) internet: Adresse principale: www.sgh.waw.pl www.sgh.waw.pl
I.4) Type de pouvoir adjudicateur Autre type: publiczna uczelnia wy?sza
I.5) Activité principale Éducation
 
 
Section II: Objet
II.1) Étendue du marché
II.1.1) Intitulé:
?wiadczenie kompleksowych us?ug sprz?tania, utrzymania w ci?g?ej czysto?ci wraz z kompleksow dezynfekcj Numéro de référence: ADZP.25.21.2020
II.1.2) Code CPV principal 90910000
II.1.3) Type de marché Services
II.1.4) Description succincte:
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie ca?okszta?tu czynno?ci zwi?zanych z kompleksowym sprz?taniem i utrzymaniem w ci?g?ej czysto?ci oraz dezynfekcj nw. budynków Szko?y G?ównej Handlowej w Warszawie: - budynku "A" przy ul. Rakowieckiej 24, - budynku "B" przy ul. Rakowieckiej 22 b, - budynku "C" przy Al. Niepodleg?o?ci 128, - budynku "G" przy Al. Niepodleg?o?ci 162, - budynku "M" przy ul. Madali?skiego 6/8, - budynku "W" przy ul. Wi?niowej 41, - lokalu przy ul. Abramowskiego 4 lok.
   3. 
II.1.6) Information sur les lots Ce marché est divisé en lots: non
II.1.7) Valeur totale du marché (hors TVA) Valeur hors TVA: 5 040 650.41 PLN
II.2) Description
II.2.1) Intitulé:
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 90910000
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: PL911 Lieu principal d'exécution:
Szko?a G?ówna Handlowa w Warszawie
II.2.4) Description des prestations:
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie ca?okszta?tu czynno?ci zwi?zanych z kompleksowym sprz?taniem i utrzymaniem w ci?g?ej czysto?ci oraz dezynfekcj nw. budynków Szko?y G?ównej Handlowej w Warszawie: - budynku "A" przy ul. Rakowieckiej 24, - budynku "B" przy ul. Rakowieckiej 22 b, - budynku "C" przy Al. Niepodleg?o?ci 128, - budynku "G" przy Al. Niepodleg?o?ci 162, - budynku "M" przy ul. Madali?skiego 6/8, - budynku "W" przy ul. Wi?niowej 41, - lokalu przy ul. Abramowskiego 4, lok.
   3. 
II.2.5) Critères d'attribution
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14) Informations complémentaires
 
 
Section IV: Procédure
IV.1) Description
IV.1.1) Type de procédure Procédure négociée sans publication préalable Explication:
Podstawa prawna zastosowania trybu zamówienia z wolnej r?ki - art. 67 ust. 1 pkt 12 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówie publicznych (Dz.U. z 2019 r., poz. 1843). Zgodnie z tym przepisem zamawiaj?cy, o którym mowa w art. 3 ust. 1 pkt 1-3a ustawy Pzp (takim zamawiaj?cym jest SGH w Warszawie) mo?e udzieli zamówienia z wolnej r?ki osobie prawnej, je?eli spe?nione s ??cznie nast?puj?ce warunki: a) zamawiaj?cy sprawuje nad t osob prawn kontrol?, odpowiadaj?c kontroli sprawowanej nad w?asnymi jednostkami, polegaj?c na dominuj?cym wp?ywie na cele strategiczne oraz istotne decyzje dotycz?ce zarz?dzania sprawami tej osoby prawnej; warunek ten jest równie spe?niony, gdy kontrol tak sprawuje inna osoba prawna kontrolowana przez zamawiaj?cego w taki sam sposób, b) ponad 90 % dzia?alno?ci kontrolowanej osoby prawnej dotyczy wykonywania zada powierzonych jej przez zamawiaj?cego sprawuj?cego kontrol lub przez inn osob prawn?, nad któr ten zamawiaj?cy sprawuje kontrol?, o której mowa w lit. a, c) w kontrolowanej osobie prawnej nie ma bezpo?redniego udzia?u kapita?u prywatnego. W pierwszej kolejno?ci nale?y zauwa?y?, ?e nad za?o?on w dniu 19 marca 2019 r. spó?k SGH Serwis Sp. z o.o., Szko?a G?ówna Handlowa w Warszawie (Zamawiaj?cy) sprawuje kontrol odpowiadaj?c kontroli sprawowanej nad w?asnymi jednostkami jako w?a?ciciel (100 % udzia?ów), polegaj?c na dominuj?cym wp?ywie na cele strategiczne oraz istotne decyzje dotycz?ce zarz?dzania sprawami tej osoby prawnej. Zamawiaj?cy ma zapewnion szerok mo?liwo? skutecznego oddzia?ywania na kontrolowan spó?k?, a przejawem tej kontroli jest m.in. udzia przedstawicieli instytucji zamawiaj?cej w organach decyzyjnych powo?anej spó?ki. Okre?lenie celów strategicznych spó?ki zosta?o okre?lone w umowie spó?ki w par. 2, zgodnie z którym celem spó?ki jest prowadzenie dzia?alno?ci zwi?zanej z obs?ug Zamawiaj?cego, a przedmiotem dzia?alno?ci jest m.in. ?wiadczenie us?ug ochroniarskich, utrzymania czysto?ci. Druga z przes?anek warunkuj?cych mo?liwo? udzielenia zamówienia w trybie z wolnej r?ki, równie zosta?a spe?niona. W zwi?zku z tym, ?e jest to spó?ka utworzona z dniem 19 marca 2019 r. zastosowanie znajdzie art. 67 ust. 9 ustawy Pzp. Zgodnie z tym przepisem: "W przypadku gdy ze wzgl?du na dzie utworzenia lub rozpocz?cia dzia?alno?ci przez osob prawn lub zamawiaj?cego lub reorganizacj ich dzia?alno?ci dane dotycz?ce ?redniego przychodu za 3 lata poprzedzaj?ce udzielenie zamówienia s niedost?pne lub nieadekwatne, procent dzia?alno?ci, o którym mowa w ust. 1 pkt 12 lit. b, pkt 13 lit. b, pkt 14 lit. b i pkt 15 lit. c, ustala si za pomoc wiarygodnych prognoz handlowych". Z celu za?o?enia spó?ki wynika, ?e podstawowa jej dzia?alno? b?dzie dotyczy obs?ugi zamawiaj?cego, a zatem prognozowane jest, ?e ponad 90 % dzia?alno?ci b?dzie dotyczy wykonywania zada powierzonych przez Zamawiaj?cego. W spó?ce SGH Serwis Sp. z o.o. kontrolowanej przez SGH w Warszawie nie ma bezpo?redniego udzia?u kapita?u prywatnego.
IV.1.3) Information sur l'accord-cadre
IV.1.8) Information concernant l'accord sur les marchés publics (AMP)
Le marché est couvert par l'accord sur les marchés publics: oui
IV.2) Renseignements d'ordre administratif
IV.2.1) Publication antérieure relative à la présente procédure
 
 
Section V: Attribution du marché/de la concession
V.2) Attribution du marché/de la concession
V.2.1) Date d'attribution du marché:
18/05/2020
V.2.2) Informations sur les offres
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire/concessionnaire Nom officiel: SGH Serwis Sp. z o.o.
Adresse postale: al. Niepodleg?o?ci 162, lok. 416 Ville: Warszawa Code NUTS: PL911 Code postal: 02-554 Pays: Pologne
Le titulaire/concessionnaire sera une PME: oui
V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot/de la concession (hors TVA) Valeur initiale totale estimée du marché/du lot/de la concession: 5 040 650.41 PLN Valeur totale du marché/du lot/de la concession: 5 040 650.41 PLN
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section VI: Renseignements complémentaires
VI.3) Informations complémentaires:
VI.4) Procédures de recours
VI.4.1) Instance chargée des procédures de recours Nom officiel: Urz?d Zamówie Publicznych Adresse postale: ul. Post?pu 17A Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne Téléphone: +48 224587701 Fax: +48 224587700 Adresse internet: http://uzp.gov.pl http://uzp.gov.pl
VI.4.2) Organe chargé des procédures de médiation
VI.4.3) Introduction de recours Précisions concernant les délais d'introduction de recours:
 
1.Wykonawcy, a tak?e innemu podmiotowi, je?eli ma lub mia interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniós lub mo?e ponie? szkod w wyniku naruszenia przez Zamawiaj?cego przepisów ustawy, przys?uguj ?rodki ochrony prawnej przewidziane w dziale VI ustawy Prawo zamówie publicznych, na zasadach i w terminach okre?lonych dla warto?ci zamówienia równej lub przekraczaj?cej kwoty okre?lone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówie publicznych.
   2.  ?rodkami ochrony prawnej, o których mowa w pkt 1 s?: 1) odwo?anie; 2) skarga do s?du.
   3.  Kwestie dotycz?ce odwo?ania uregulowane s w art. 180-198 ustawy Prawo zamówie publicznych.
   4.  Na orzeczenie Krajowej Izby Odwo?awczej stronom i uczestnikom post?powania odwo?awczego przys?uguje skarga do s?du. Kwestie dotycz?ce skargi do s?du regulowane s wart. 198a-198g ustawy Prawo zamówie publicznych.
VI.4.4) Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus sur l'introduction de recours Nom officiel: Urz?d Zamówie Publicznych Adresse postale: ul. Post?pu 17A Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne Téléphone: +48 224587701 Fax: +48 224587700 Adresse internet: http://uzp.gov.pl http://uzp.gov.pl
VI.5) Date d'envoi du présent avis:
18/05/2020
 
 
C L A S S E    C P V
90910000 - Services de nettoyage