Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 07/07/2020
Date de péremption :
Type de procédure : Négociée sans mise en concurrence
Type de document : Avis d'attribution
POLOGNE
appel-offre

Pologne-Varsovie: Services de nettoyage

2020/S 129-316994  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX: 07/07/2020 S129 Services - Avis d'attribution de marchÈ - ProcÈdure nÈgociÈe sans mise en concurrence Pologne-Varsovie: Services de nettoyage 2020/S 129-316994 Avis díattribution de marchÈ RÈsultats de la procÈdure de marchÈ Services
 
 
Section I: Pouvoir adjudicateur
I.1) Nom et adresses Nom officiel: Zak?ad Gospodarowania Nieruchomo?ciami w Dzielnicy Wola m.st. Warszawy Adresse postale: ul. Bema 70 Ville: Warszawa Code NUTS: PL911 Miasto Warszawa Code postal: 01-225 Pays: Pologne Point(s) de contact: ?ukasz Urban Courriel: lurban@zgnwola.waw.pl TÈlÈphone: +48 224958141 Fax: +48 224958215 Adresse(s) internet: Adresse principale: www.zgnwola.waw.pl www.zgnwola.waw.pl
I.2) Informations sur la passation conjointe de marchÈs
I.4) Type de pouvoir adjudicateur Organisme de droit public
I.5) ActivitÈ principale Logement et Èquipements collectifs
 
 
Section II: Objet
II.1) ...tendue du marchÈ
II.1.1) IntitulÈ:
Us?ugi sprz?tania nieruchomo?ci zarz?dzanych przez ZGN w Dz. Wola m.st. Warszawy, TZOM Ko?o w okresie
   8. 2020 r. ñ 11.2020 r. NumÈro de rÈfÈrence: ZP.26.76.2020.?U
II.1.2) Code CPV principal 90910000 Services de nettoyage
II.1.3) Type de marchÈ Services
II.1.4) Description succincte:
Us?ugi sprz?tania nieruchomo?ci stanowi?cych w?asno? m.st. Warszawy, zarz?dzanych przez Zak?ad Gospodarowania Nieruchomo?ciami w Dzielnicy Wola m.st. Warszawy, po?o?onych w obr?bie Terenowego Zespo?u Obs?ugi Mieszka?cÛw Ko?o w okresie od sierpnia 2020 r. do listopada 2020 r.
II.1.6) Information sur les lots Ce marchÈ est divisÈ en lots: non
II.1.7) Valeur totale du marchÈ (hors TVA) Valeur hors TVA: 329 418.00 PLN
II.2) Description
II.2.1) IntitulÈ:
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s)
II.2.3) Lieu d'exÈcution Code NUTS: PL911 Miasto Warszawa
II.2.4) Description des prestations:
Zakres prac obj?tych przedmiotowym zamÛwieniem dotyczy sprz?tania powierzchni wewn?trznej, terenÛw zewn?trznych utwardzonych oraz terenÛw zewn?trznych zielonych. Us?ugi sprz?tania posesji i terenÛw nale?y realizowa na zasadach okre?lonych we wzorze umowy, zgodnie z wykazem powierzchni stanowi?cym za??cznik nr 1 do wzoru umowy oraz zakresem czynno?ci stanowi?cym za??cznik nr 2 do wzoru umowy, za??czonymi do niniejszego zaproszenia. Do oszacowania rycza?tu za sprz?tanie 1 m powierzchni zewn?trznej i powierzchni terenÛw zielonych nale?y uwzgl?dni oprÛ?nianie koszy ulicznych i koszy na odpady zwierz?ce wraz z wymian workÛw na nowe: ó kosze uliczne ñ 142 szt., ó kosze na odchody zwierz?ce ñ 93 szt. Zgromadzone odpady z posesji, Wykonawca b?dzie zobowi?zany do wywo?enia we w?asnym zakresie. Za nieczysto?ci oprÛ?nione z koszy ulicznych, po segregacji Wykonawca b?dzie wrzuca do kontenerÛw na odpowiednie frakcje odpadÛw komunalnych. Zamawiaj?cy dopuszcza mo?liwo? sk?adania faktur w formie elektronicznej. Przedstawiciele Wykonawcy, wskazani do bezpo?redniej wspÛ?pracy zwi?zanej z realizacj umowy winni by wyposa?eni w smartfony z mo?liwo?ci korzystania z geolokalizacji. Zamawiaj?cy nie zapewnia pomieszcze socjalnych oraz pomieszcze na sk?adowanie sprz?tu. Istnieje mo?liwo? wynajmu lokalu na zasadach okre?lonych w zarz?dzeniu nr 5923/2014 Prezydenta m.st. Warszawy z
   7. 5.2014 ñ w sprawie zasad najmu lokali u?ytkowych w budynkach na okres lat 3 oraz szczegÛ?owego trybu oddawania w najem lokali u?ytkowych w budynkach na okres d?u?szy ni 3 lata i nie d?u?szym ni 10 lat. Na podstawie art. 29 ust. 3a Zamawiaj?cy wymaga, aby co najmniej 10 osÛb wykonuj?cych czynno?ci w zakresie realizacji zamÛwienia by?o zatrudnionych przez Wykonawc lub Podwykonawc na podstawie umowy o prac w sposÛb okre?lony w art. 22 ß 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. ñ Kodeks pracy, tj. w szczegÛlno?ci 10 osÛb ?wiadcz?cych us?ug b?d?c przedmiotem umowy. W celu weryfikacji realizacji ww. zobowi?zania, Wykonawca ten b?dzie zobowi?zany do comiesi?cznego raportowania stanu zatrudnienia w formie umo?liwiaj?cej Zamawiaj?cemu stwierdzenie spe?nienia przez Wykonawc warunku zatrudnienia z zastrze?eniem przestrzegania przepisÛw rozporz?dzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osÛb fizycznych w zwi?zku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przep?ywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogÛlne rozporz?dzenie O ochronie danych, Dz.U. UE L 119 z
   4. 5.2016, dalej: RODO) oraz wydanymi na jego podstawie krajowymi przepisami z zakresu ochrony danych osobowych, przez ca?y okres realizacji zamÛwienia, w terminie do 10 dnia ka?dego miesi?ca. Na ka?de ??danie Zamawiaj?cego, w terminie do 2 dni roboczych i w formie przez Zamawiaj?cego okre?lonej, Wykonawca b?dzie zobowi?zany udzieli wyja?nie w powy?szym zakresie. Zamawiaj?cy wymaga aby Wykonawca dysponowa profesjonalnym sprz?tem mechanicznym takim jak p?ugi, piaskarki, od?nie?arki w ilo?ci 10 szt. Czas reakcji na zg?oszenie dotycz?ce usuni?cia przypadkÛw niewykonania lub nienale?ytego wykonania umowy musi wynosi nie mniej ni 30 minut.
II.2.5) CritËres díattribution Prix
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europÈenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financÈ par des fonds de l'Union europÈenne: non
II.2.14) Informations complÈmentaires
 
 
Section IV: ProcÈdure
IV.1) Description
IV.1.1) Type de procÈdure Attribution d'un marchÈ sans publication prÈalable d'un avis d'appel la concurrence au Journal officiel de líUnion europÈenne (dans les cas ÈnumÈrÈs ci-dessous) Explication:
ZamÛwienie podstawowe zosta?o udzielone przez Zamawiaj?cego 3 marca 2020 r., tj. W okresie krÛtszym ni 3 lata od dnia udzielenia zamÛwienia podstawowego, a zamÛwienie z wolnej r?ki w ramach powtÛrzenia us?ug podobnych zosta?o przewidziane w og?oszeniu o zamÛwieniu i jest zgodne z jego przedmiotem. Warto? ca?kowita tego zamÛwienia zosta?a uwzgl?dniona przy obliczaniu jego warto?ci. Ponadto ogromne znaczenie dla realizacji tego zamÛwienia ma znajomo? zarÛwno obowi?zkÛw, jak i specyfiki sprz?tanego terenu. Nie ma konieczno?ci wprowadzania Wykonawcy w zagadnienia i trudno?ci wyst?puj?ce na danym obszarze. Nale?y podkre?li?, ?e uzyskana w poprzednim zamÛwieniu cena daje postawy by s?dzi?, ?e mo?liwa b?dzie realizacja zadania przy zachowaniu wydatkowania na zbli?onym poziomie. Maj?c na uwadze obecn sytuacj epidemiczn powi?zan z COVID-19 trzeba wzi? rÛwnie pod uwag niecodzienn sytuacj na rynku i odmienne okoliczno?ci prowadzenia post?powania. Ponadto, zak?ad jest zobowi?zany podj? wszelkie mo?liwe kroki w celu zawarcia umÛw zapewniaj?cych miastu sto?ecznemu Warszawie, Niezb?dne w tej sytuacji, oszcz?dno?ci. Negocjowanie ceny z Wykonawc obecnie Wykonuj?cym umow daje podstaw za?o?eniom, ?e mo?liwe b?dzie wynegocjowanie stawek porÛwnywalnych do tych, ktÛre zosta?y okre?lone w dotychczas obowi?zuj?cej umowie. Takie dzia?anie pozwoli?oby zachowa dotychczasowe ceny ?wiadczonych us?ug ale rÛwnie zbli?ony, a nawet nieznacznie podwy?szony standard wykonywanych us?ug, ktÛre w obliczu epidemii maj ogromne znaczenie. Jako? dotychczas realizowanych us?ug nie budzi zastrze?e?. W zwi?zku z powy?szym, zamÛwienie publiczne jest uzasadnione w trybie art. 67 ust. 1 pkt 6 ww. ustawy, ktÛry stanowi, ?e Zamawiaj?cy mo?e udzieli zamÛwienia z wolnej r?ki, w przypadku udzielenia, w okresie 3 lat od dnia udzielenia zamÛwienia podstawowego, dotychczasowemu Wykonawcy us?ug lub robÛt budowlanych, zamÛwienia polegaj?cego na powtÛrzeniu podobnych us?ug lub robÛt budowlanych, je?eli takie zamÛwienie by?o przewidziane w og?oszeniu o zamÛwieniu dla ZamÛwienia podstawowego i jest zgodne z jego przedmiotem oraz ca?kowita warto? tego zamÛwienia zosta?a uwzgl?dniona przy obliczaniu jego warto?ci.
IV.1.3) Information sur l'accord-cadre ou le systËme d'acquisition dynamique
IV.1.6) EnchËre Èlectronique
IV.1.8) Information concernant líaccord sur les marchÈs publics (AMP)
Le marchÈ est couvert par l'accord sur les marchÈs publics: non
IV.2) Renseignements d'ordre administratif
IV.2.1) Publication antÈrieure relative la prÈsente procÈdure NumÈro de l'avis au JO sÈrie S: 2020/S 110-267920
IV.2.8) Informations sur l'abandon du systËme d'acquisition dynamique
IV.2.9) Informations sur l'abandon de la procÈdure d'appel la concurrence sous la forme d'un avis de prÈinformation
 
 
Section V: Attribution du marchÈ
IntitulÈ:
Us?ugi sprz?tania nieruchomo?ci stanowi?cych w?asno? m.st. Warszawy, zarz?dzanych przez ZGN w Dz. Wola m.st. Warszawy, TZOM Ko?o w okresie
   8. 2020 r. ñ 11.2020 r.
Un marchÈ/lot est attribuÈ: oui
V.2) Attribution du marchÈ
V.2.1) Date de conclusion du marchÈ:
02/07/2020
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reÁues: 1 Nombre d'offres reÁues de la part de PME: 1 Nombre d'offres reÁues de la part de soumissionnaires d'autres ...tats membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reÁues de la part de soumissionnaires d'...tats non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reÁues par voie Èlectronique: 1
Le marchÈ a ÈtÈ attribuÈ un groupement d'opÈrateurs Èconomiques: oui
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: Megatherm Sp. z o.o. ñ lider Adresse postale: ul. ??czna 2 Ville: Opole Code NUTS: PL524 Opolski Code postal: 45-940 Pays: Pologne
Le titulaire est une PME: oui
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: ?migiel Anna ÑAnn-Pol" Przedsi?biorstwo Us?ugowo-Handlowe ñ partner Adresse postale: ul. Olszty?ska 25 Ville: Opole Code NUTS: PL524 Opolski Pays: Pologne
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4) Informations sur le montant du marchÈ/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du marchÈ/du lot: 329 418.00 PLN Valeur totale du marchÈ/du lot: 298 923.17 PLN
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section VI: Renseignements complÈmentaires
VI.3) Informations complÈmentaires:
VI.4) ProcÈdures de recours
VI.4.1) Instance chargÈe des procÈdures de recours Nom officiel: Krajowa Izba Odwo?awcza Adresse postale: ul. Post?pu 17A Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne Courriel: odwolania@uzp.gov.pl TÈlÈphone: +48 224587801 Fax: +48 224587800 Adresse internet: www.uzp.gov.pl www.uzp.gov.pl
VI.4.2) Organe chargÈ des procÈdures de mÈdiation Nom officiel: Krajowa Izba Odwo?awcza Adresse postale: ul. Post?pu 17A Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne Courriel: odwolania@uzp.gov.pl TÈlÈphone: +48 224587801 Fax: +48 224587800 Adresse internet: www.uzp.gov.pl www.uzp.gov.pl
VI.4.3) Introduction de recours PrÈcisions concernant les dÈlais d'introduction de recours:
 
1.Wykonawcy, a tak?e innemu podmiotowi, je?eli ma lub mia interes prawny w uzyskaniu danego zamÛwienia oraz poniÛs lub mo?e ponie? szkod?, w wyniku naruszenia przez Zamawiaj?cego przepisÛw okre?lonych w ustawie Pzp, przys?uguj ?rodki ochrony prawnej przewidziane w powo?anej ustawie.
   2.  Wykonawca, a tak?e inny podmiot ma prawo wnie? odwo?anie do Prezesa Krajowej Izby Odwo?awczej, zgodnie z art. 180ñ198 ustawy Pzp.
   3.  Na orzeczenie Krajowej Izby Odwo?awczej stronom oraz uczestnikom post?powania odwo?awczego przys?uguje wniesienie skargi do s?du, zgodnie z art. 198a ñ 198g ustawy Pzp.
VI.4.4) Service auprËs duquel des renseignements peuvent Ítre obtenus sur l'introduction de recours Nom officiel: Krajowa Izba Odwo?awcza Adresse postale: ul. Post?pu 17A Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne Courriel: odwolania@uzp.gov.pl TÈlÈphone: +48 224587801 Fax: +48 224587800 Adresse internet: www.uzp.gov.pl www.uzp.gov.pl
VI.5) Date díenvoi du prÈsent avis:
02/07/2020
 
 
C L A S S E    C P V
90910000 - Services de nettoyage