Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 31/07/2020
Date de péremption : 08/09/2020
Type de procédure : Procédure ouverte
Type de document : Avis de marché
POLOGNE
appel-offre

Pologne-Varsovie: Services de nettoyage

2020/S 147-361565  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX: 31/07/2020 S147 Pologne-Varsovie: Services de nettoyage 2020/S 147-361565 Avis de marché Services
 
 
Section I: Pouvoir adjudicateur
I.1) Nom et adresses Nom officiel: Zak?ad Gospodarowania Nieruchomo?ciami w dzielnicy Praga - Po?udnie m.st. Warszawy Adresse postale: ul. Walewska 4 Ville: Warszawa Code NUTS: PL911 Miasto Warszawa Code postal: 04-022 Pays: Pologne Point(s) de contact: Aneta Kleinschmidt Courriel: zamowienia.publiczne@zgnpragapld.pl Téléphone: +48 222773024 Adresse(s) internet: Adresse principale: www.zgnpragapld.waw.pl Adresse du profil d'acheteur: http://zgnpragapld.waw.pl/strona/zamowienia-publiczne www.zgnpragapld.waw.pl http://zgnpragapld.waw.pl/strona/zamowienia-publiczne
I.2) Informations sur la passation conjointe de marchés
I.3) Communication
Les documents du marché sont disponibles gratuitement en accès direct non restreint et complet, à l'adresse: http://zgnpragapld.waw.pl/strona/zamowienia-publiczne Adresse à laquelle des informations complémentaires peuvent être obtenues: le ou les point(s) de contact susmentionné(s)
Les offres ou les demandes de participation doivent être envoyées par voie électronique via: http://zgnpragapld.waw.pl/strona/zamowienia-publiczne La communication électronique requiert l'utilisation d'outils et de dispositifs qui ne sont pas généralement disponibles. Un accès direct non restreint et complet à ces outils et dispositifs est possible gratuitement à l'adresse: http://zgnpragapld.waw.pl/strona/zamowienia-publiczne
I.4) Type de pouvoir adjudicateur Agence/office régional(e) ou local(e)
I.5) Activité principale Logement et équipements collectifs
 
 
Section II: Objet
II.1) Étendue du marché
II.1.1) Intitulé:
Sprz?tanie nieruchomo?ci administrowanych przez ZGN Praga - Po?udnie m.st. Warszawy w latach 2020-2022 Numéro de référence: ZP/PN/U/29/20
II.1.2) Code CPV principal 90910000 Services de nettoyage
II.1.3) Type de marché Services
II.1.4) Description succincte:
 
1.Przedmiotem zamówienia jest sprz?tanie nieruchomo?ci administrowanych przez ZGN Praga-Po?udnie m.st. Warszawy stanowi?cych w?asno? m.st. Warszawy w latach 2020-2022, po?o?onych na terenie: 1) AN-1 (cz?? 1), 2) AN-5 (cz?? 2), 3) AN- 6 (cz?? 3), 4) AN- 7 (cz?? 4).
   2.  Zakres prac okre?la Opis przedmiotu zamówienia wraz z wykazem adresowym powierzchni do sprz?tania (dla cz??ci 1,2,3 i 4), stanowi?cy Za??cznik nr 3 do SIWZ.
   3.  Zakres prac dla osób zatrudnionych na podstawie umowy o prac okre?la pkt 10 SIWZ.
II.1.5) Valeur totale estimée
II.1.6) Information sur les lots Ce marché est divisé en lots: oui Il est possible de soumettre des offres pour tous les lots
II.2) Description
II.2.1) Intitulé:
Sprz?tanie nieruchomo?ci administrowanych przez ZGN Praga-Po?udnie m.st. Warszawy w latach 2020-2022 na terenie AN-1
Lot nº: 1
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 90910000 Services de nettoyage
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: PL911 Miasto Warszawa Lieu principal d'exécution:
Teren AN-1 administrowany przez ZGN Praga Po?udnie
II.2.4) Description des prestations:
Przedmiotem zamówienia jest sprz?tanie nieruchomo?ci administrowanych przez ZGN Praga-Po?udnie m.st. Warszawy stanowi?cych w?asno? m.st. Warszawy w latach 2020-2022, po?o?onych na terenie AN-1 (cz?? 1),
   2.  Zakres prac okre?la Opis przedmiotu zamówienia wraz z wykazem adresowym powierzchni do sprz?tania stanowi?cy Za??cznik nr 3 do SIWZ, w tym: 1) sprz?tanie powierzchni zewn?trznej utwardzonej, powierzchni terenów zielonych na terenach nie obs?ugiwanych przez dozorców realizowane w ramach miesi?cznego wynagrodzenia rycza?towego, 2) od?nie?anie i odladzanie powierzchni zewn?trznej utwardzonej na terenach nie obs?ugiwanych przez dozorców, jest us?ug okresow - realizowan zgodnie z cz?stotliwo?ci i zakresem okre?lonym przez Zamawiaj?cego - bez wystawienia zlecenia, 3) wykonywanie us?ug, o których mowa w pkt. 1) i 2) na terenach obs?ugiwanych przez dozorców, w tym wewn?trz budynków, w razie ich nieobecno?ci - realizowanych wy??cznie na zlecenie wystawione z 24 godzinnym wyprzedzeniem,
   3.  Wymagania zatrudnienia osób na podstawie art. 29 ust 3a i ust. 4 ustawy: 1) Zamawiaj?cy wymaga, aby Wykonawca lub Podwykonawca przez ca?y okres wykonywania przedmiotu umowy zatrudnia na podstawie umowy o prac osob?(y), które ?wiadcz prac w rozumieniu art. 22 § 1 Kodeksu pracy zwi?zan z wykonywaniem czynno?ci w trakcie realizacji przedmiotu umowy (z wy??czeniem kadry kierowniczej oraz pracowników administracji). 2) Zakres prac przewidzianych do realizacji przez osoby zatrudnione na podstawie umowy o prac?: a) sprz?tanie, zamiatanie i usuwanie zanieczyszcze z terenów zewn?trznych i terenów zielonych, b) codzienne opró?nianie koszy na ?mieci b?d?cych w?asno?ci ZGN usytuowanych na terenie ZGN, c) grabienie terenów zielonych, wyrywanie chwastów, zgrabianie i pakowanie w worki, d) bie??ce informowanie zamawiaj?cego o zauwa?onych zagro?eniach (np. wiatro?omach, przechylonych drzewach, wisz?cych ga??ziach), równie informacja o stanie placów zabaw (widoczne uszkodzenia, braki). 4) Pozosta?e zapisy dotycz?ce zatrudnienia osób na podstawie umowy o prace zosta?y szczegó?owo opisane w pkt 10 SIWZ oraz we wzorze umowy stanowi?cym Za??cznik nr 11 do SIWZ.
II.2.5) Critères d'attribution
Le prix n'est pas le seul critère d'attribution et tous les critères sont énoncés uniquement dans les documents du marché
II.2.6) Valeur estimée
II.2.7) Durée du marché, de l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique Début: 01/12/2020 Fin: 31/08/2022 Ce marché peut faire l'objet d'une reconduction: oui Description des modalités ou du calendrier des reconductions:
Zamawiaj?cy przewiduje udzielenie zamówie polegaj?cych na powtórzeniu podobnych us?ug, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp, stanowi?cych nie wi?cej ni 200 % ca?kowitej warto?ci umowy. Zamówienia polegaj?ce na powtórzeniu podobnych us?ug zostan udzielone na warunkach okre?lonych we wzorach umów z uwzgl?dnieniem ewentualnych rynkowych zmian cen materia?ów, minimalnego wynagrodzenia.
II.2.10) Variantes
Des variantes seront prises en considération: non
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.12) Informations sur les catalogues électroniques
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14) Informations complémentaires
II.2) Description
II.2.1) Intitulé:
Sprz?tanie nieruchomo?ci administrowanych przez ZGN Praga-Po?udnie m.st. Warszawy w latach 2020-2022 na terenie AN-5.
Lot nº: 2
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 90910000 Services de nettoyage
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: PL911 Miasto Warszawa Lieu principal d'exécution:
Teren AN-5 administrowany przez ZGN Praga - Po?udnie
II.2.4) Description des prestations:
Przedmiotem zamówienia jest sprz?tanie nieruchomo?ci administrowanych przez ZGN Praga-Po?udnie m.st. Warszawy stanowi?cych w?asno? m.st. Warszawy w latach 2020-2022, po?o?onych na terenie AN-5 (cz?? 2),
   2.  Zakres prac okre?la Opis przedmiotu zamówienia wraz z wykazem adresowym powierzchni do sprz?tania stanowi?cy Za??cznik nr 3 do SIWZ, w tym: 1) sprz?tanie powierzchni zewn?trznej utwardzonej, powierzchni terenów zielonych na terenach nie obs?ugiwanych przez dozorców realizowane w ramach miesi?cznego wynagrodzenia rycza?towego, 2) od?nie?anie i odladzanie powierzchni zewn?trznej utwardzonej na terenach nie obs?ugiwanych przez dozorców, jest us?ug okresow - realizowan zgodnie z cz?stotliwo?ci i zakresem okre?lonym przez Zamawiaj?cego - bez wystawienia zlecenia, 3) wykonywanie us?ug, o których mowa w pkt. 1) i 2) na terenach obs?ugiwanych przez dozorców, w tym wewn?trz budynków, w razie ich nieobecno?ci - realizowanych wy??cznie na zlecenie wystawione z 24 godzinnym wyprzedzeniem.
   3.  Wymagania zatrudnienia osób na podstawie art. 29 ust 3a i ust. 4 ustawy: 1) Zamawiaj?cy wymaga, aby Wykonawca lub Podwykonawca przez ca?y okres wykonywania przedmiotu umowy zatrudnia na podstawie umowy o prac osob?(y), które ?wiadcz prac w rozumieniu art. 22 § 1 Kodeksu pracy zwi?zan z wykonywaniem czynno?ci w trakcie realizacji przedmiotu umowy (z wy??czeniem kadry kierowniczej oraz pracowników administracji). 2) Zakres prac przewidzianych do realizacji przez osoby zatrudnione na podstawie umowy o prac?: a) sprz?tanie, zamiatanie i usuwanie zanieczyszcze z terenów zewn?trznych i terenów zielonych, b) codzienne opró?nianie koszy na ?mieci b?d?cych w?asno?ci ZGN usytuowanych na terenie ZGN, c) grabienie terenów zielonych, wyrywanie chwastów, zgrabianie i pakowanie w worki, d) bie??ce informowanie zamawiaj?cego o zauwa?onych zagro?eniach (np. wiatro?omach, przechylonych drzewach, wisz?cych ga??ziach), równie informacja o stanie placów zabaw (widoczne uszkodzenia, braki). 4) Pozosta?e zapisy dotycz?ce zatrudnienia osób na podstawie umowy o prace zosta?y szczegó?owo opisane w pkt 10 SIWZ oraz we wzorze umowy stanowi?cym Za??cznik nr 11 do SIWZ.
II.2.5) Critères d'attribution
Le prix n'est pas le seul critère d'attribution et tous les critères sont énoncés uniquement dans les documents du marché
II.2.6) Valeur estimée
II.2.7) Durée du marché, de l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique Début: 01/12/2020 Fin: 31/08/2022 Ce marché peut faire l'objet d'une reconduction: oui Description des modalités ou du calendrier des reconductions:
Zamawiaj?cy przewiduje udzielenie zamówie polegaj?cych na powtórzeniu podobnych us?ug, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp, stanowi?cych nie wi?cej ni 200 % ca?kowitej warto?ci umowy. Zamówienia polegaj?ce na powtórzeniu podobnych us?ug zostan udzielone na warunkach okre?lonych we wzorach umów z uwzgl?dnieniem ewentualnych rynkowych zmian cen materia?ów, minimalnego wynagrodzenia.
II.2.10) Variantes
Des variantes seront prises en considération: non
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.12) Informations sur les catalogues électroniques
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14) Informations complémentaires
II.2) Description
II.2.1) Intitulé:
Sprz?tanie nieruchomo?ci administrowanych przez ZGN Praga-Po?udnie m.st. Warszawy w latach 2020-2022 na terenie AN-6.
Lot nº: 3
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 90910000 Services de nettoyage
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: PL911 Miasto Warszawa Lieu principal d'exécution:
Teren AN-6 administrowany przez ZGN Praga - Po?udnie
II.2.4) Description des prestations:
Przedmiotem zamówienia jest sprz?tanie nieruchomo?ci administrowanych przez ZGN Praga-Po?udnie m.st. Warszawy stanowi?cych w?asno? m.st. Warszawy w latach 2020-2022, po?o?onych na terenie AN-6 (cz?? 3),
   2.  Zakres prac okre?la Opis przedmiotu zamówienia wraz z wykazem adresowym powierzchni do sprz?tania stanowi?cy Za??cznik nr 3 do SIWZ, w tym: 1) sprz?tanie powierzchni zewn?trznej utwardzonej, powierzchni terenów zielonych na terenach nie obs?ugiwanych przez dozorców (wraz ze sprz?taniem i czyszczeniem obiektu sportowego przy ul. Majda?skiej - w zakresie cz??ci nr 3 (AN 6), realizowane w ramach miesi?cznego wynagrodzenia rycza?towego, 2) od?nie?anie i odladzanie powierzchni zewn?trznej utwardzonej na terenach nie obs?ugiwanych przez dozorców, jest us?ug okresow - realizowan zgodnie z cz?stotliwo?ci i zakresem okre?lonym przez Zamawiaj?cego - bez wystawienia zlecenia, 3) wykonywanie us?ug, o których mowa w pkt. 1) i 2) (nie dotyczy obiektu przy ul. Majda?skiej) na terenach obs?ugiwanych przez dozorców, w tym wewn?trz budynków, w razie ich nieobecno?ci - realizowanych wy??cznie na zlecenie wystawione z 24 godzinnym wyprzedzeniem,
   3.  Wymagania zatrudnienia osób na podstawie art. 29 ust 3a i ust. 4 ustawy: 1) Zamawiaj?cy wymaga, aby Wykonawca lub Podwykonawca przez ca?y okres wykonywania przedmiotu umowy zatrudnia na podstawie umowy o prac osob?(y), które ?wiadcz prac w rozumieniu art. 22 § 1 Kodeksu pracy zwi?zan z wykonywaniem czynno?ci w trakcie realizacji przedmiotu umowy (z wy??czeniem kadry kierowniczej oraz pracowników administracji). 2) Zakres prac przewidzianych do realizacji przez osoby zatrudnione na podstawie umowy o prac?: a) sprz?tanie, zamiatanie i usuwanie zanieczyszcze z terenów zewn?trznych i terenów zielonych, b) codzienne opró?nianie koszy na ?mieci b?d?cych w?asno?ci ZGN usytuowanych na terenie ZGN, c) grabienie terenów zielonych, wyrywanie chwastów, zgrabianie i pakowanie w worki, d) bie??ce informowanie zamawiaj?cego o zauwa?onych zagro?eniach (np. wiatro?omach, przechylonych drzewach, wisz?cych ga??ziach), równie informacja o stanie placów zabaw (widoczne uszkodzenia, braki). 4) Pozosta?e zapisy dotycz?ce zatrudnienia osób na podstawie umowy o prace zosta?y szczegó?owo opisane w pkt 10 SIWZ oraz we wzorze umowy stanowi?cym Za??cznik nr 11 do SIWZ.
II.2.5) Critères d'attribution
Le prix n'est pas le seul critère d'attribution et tous les critères sont énoncés uniquement dans les documents du marché
II.2.6) Valeur estimée
II.2.7) Durée du marché, de l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique Début: 01/12/2020 Fin: 31/08/2022 Ce marché peut faire l'objet d'une reconduction: oui Description des modalités ou du calendrier des reconductions:
Zamawiaj?cy przewiduje udzielenie zamówie polegaj?cych na powtórzeniu podobnych us?ug, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp, stanowi?cych nie wi?cej ni 200 % ca?kowitej warto?ci umowy. Zamówienia polegaj?ce na powtórzeniu podobnych us?ug zostan udzielone na warunkach okre?lonych we wzorach umów z uwzgl?dnieniem ewentualnych rynkowych zmian cen materia?ów, minimalnego wynagrodzenia.
II.2.10) Variantes
Des variantes seront prises en considération: non
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.12) Informations sur les catalogues électroniques
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14) Informations complémentaires
II.2) Description
II.2.1) Intitulé:
Sprz?tanie nieruchomo?ci administrowanych przez ZGN Praga-Po?udnie m.st. Warszawy w latach 2020-2022 ne terenie AN-7.
Lot nº: 4
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 90910000 Services de nettoyage
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: PL911 Miasto Warszawa Lieu principal d'exécution:
Teren AN-7 administrowany przez ZGN Praga Po?udnie
II.2.4) Description des prestations:
Przedmiotem zamówienia jest sprz?tanie nieruchomo?ci administrowanych przez ZGN Praga-Po?udnie m.st. Warszawy stanowi?cych w?asno? m.st. Warszawy w latach 2020-2022, po?o?onych na terenie AN-7 (cz?? 4),
   2.  Zakres prac okre?la Opis przedmiotu zamówienia wraz z wykazem adresowym powierzchni do sprz?tania stanowi?cy Za??cznik nr 3 do SIWZ, w tym: 1) sprz?tanie powierzchni zewn?trznej utwardzonej, powierzchni terenów zielonych na terenach nie obs?ugiwanych przez dozorców, realizowane w ramach miesi?cznego wynagrodzenia rycza?towego, 2) od?nie?anie i odladzanie powierzchni zewn?trznej utwardzonej na terenach nie obs?ugiwanych przez dozorców, jest us?ug okresow - realizowan zgodnie z cz?stotliwo?ci i zakresem okre?lonym przez Zamawiaj?cego - bez wystawienia zlecenia, 3) wykonywanie us?ug, o których mowa w pkt. 1) i 2) na terenach obs?ugiwanych przez dozorców, w tym wewn?trz budynków, w razie ich nieobecno?ci - realizowanych wy??cznie na zlecenie wystawione z 24 godzinnym wyprzedzeniem, 4) sprz?tanie powierzchni zewn?trznej utwardzonej z cz?stotliwo?ci od 2-ch do 8-miu razy w okresie obowi?zywania umowy (sporadyczne sprz?tanie), realizowane ka?dorazowo na odr?bne pisemne zlecenia.
   3.  Wymagania zatrudnienia osób na podstawie art. 29 ust 3a i ust. 4 ustawy: 1) Zamawiaj?cy wymaga, aby Wykonawca lub Podwykonawca przez ca?y okres wykonywania przedmiotu umowy zatrudnia na podstawie umowy o prac osob?(y), które ?wiadcz prac w rozumieniu art. 22 § 1 Kodeksu pracy zwi?zan z wykonywaniem czynno?ci w trakcie realizacji przedmiotu umowy (z wy??czeniem kadry kierowniczej oraz pracowników administracji). 2) Zakres prac przewidzianych do realizacji przez osoby zatrudnione na podstawie umowy o prac?: a) sprz?tanie, zamiatanie i usuwanie zanieczyszcze z terenów zewn?trznych i terenów zielonych, b) codzienne opró?nianie koszy na ?mieci b?d?cych w?asno?ci ZGN usytuowanych na terenie ZGN, c) grabienie terenów zielonych, wyrywanie chwastów, zgrabianie i pakowanie w worki, d) bie??ce informowanie zamawiaj?cego o zauwa?onych zagro?eniach (np. wiatro?omach, przechylonych drzewach, wisz?cych ga??ziach), równie informacja o stanie placów zabaw (widoczne uszkodzenia, braki). 4) Pozosta?e zapisy dotycz?ce zatrudnienia osób na podstawie umowy o prace zosta?y szczegó?owo opisane w pkt 10 SIWZ oraz we wzorze umowy stanowi?cym Za??cznik nr 11 do SIWZ.
II.2.5) Critères d'attribution
Le prix n'est pas le seul critère d'attribution et tous les critères sont énoncés uniquement dans les documents du marché
II.2.6) Valeur estimée
II.2.7) Durée du marché, de l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique Début: 01/12/2020 Fin: 31/08/2022 Ce marché peut faire l'objet d'une reconduction: oui Description des modalités ou du calendrier des reconductions:
Zamawiaj?cy przewiduje udzielenie zamówie polegaj?cych na powtórzeniu podobnych us?ug, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp, stanowi?cych nie wi?cej ni 200 % ca?kowitej warto?ci umowy. Zamówienia polegaj?ce na powtórzeniu podobnych us?ug zostan udzielone na warunkach okre?lonych we wzorach umów z uwzgl?dnieniem ewentualnych rynkowych zmian cen materia?ów, minimalnego wynagrodzenia.
II.2.10) Variantes
Des variantes seront prises en considération: non
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.12) Informations sur les catalogues électroniques
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14) Informations complémentaires
 
 
Section III: Renseignements d'ordre juridique, économique, financier et technique
III.1)
 
 
Conditions de participation
III.1.1) Habilitation à exercer l'activité professionnelle, y compris exigences relatives à l'inscription au registre du commerce ou de la profession
III.1.2) Capacité économique et financière Liste et description succincte des critères de sélection:
 1)w celu potwierdzenia spe?nienia warunku sytuacji ekonomicznej i finansowej Zamawiaj?cy wymaga posiadania ubezpieczenia Wykonawcy od odpowiedzialno?ci cywilnej w zakresie prowadzonej dzia?alno?ci zwi?zanej z przedmiotem zamówienia z sum gwarancyjn nie mniejsz ni?: a) na 1 cz???: 600.000,00 z?, b) na 2 cz???: 400.000,00 z?, c) na 3 cz???: 450.000,00 z?. d) na 4 cz???: 550.000,00 z W przypadku z?o?enia oferty na kilka cz??ci, minimaln sum gwarancyjn nale?y zsumowa (minimalna suma gwarancyjna powinna odpowiada sumie poszczególnych cz??ci, na któr Wykonawca sk?ada ofert?).
III.1.3) Capacité technique et professionnelle Liste et description succincte des critères de sélection:
Wykaz us?ug - szczegó?owy opis warunków udzia?u w post?powaniu znajduje si w pkt. 16 SIWZ (nr post?powania ZP/PN/U/29/20 zamieszczonej na stronie internetowej http://zgnpragapld.waw.pl/strona/zamowienia-publiczne
   2.  Wykaz osób - szczegó?owy opis warunków udzia?u w post?powaniu znajduje si w pkt. 16 SIWZ (nr post?powania ZP/PN/U/29/20 zamieszczonej na stronie internetowej http://zgnpragapld.waw.pl/strona/zamowienia-publiczne
   3.  Wykaz narz?dzi - szczegó?owy opis warunków udzia?u w post?powaniu znajduje si w pkt. 16 SIWZ (nr post?powania ZP/PN/U/29/20 zamieszczonej na stronie internetowej http://zgnpragapld.waw.pl/strona/zamowienia-publiczne http://zgnpragapld.waw.pl/strona/zamowienia-publiczne http://zgnpragapld.waw.pl/strona/zamowienia-publiczne http://zgnpragapld.waw.pl/strona/zamowienia-publiczne
III.1.5) Informations sur les marchés réservés
III.2) Conditions liées au marché
III.2.1) Information relative à la profession La prestation est réservée à une profession déterminée Références des dispositions législatives, réglementaires ou administratives applicables:
Osoby skierowane do realizacji przedmiotu zamówienia musz posiada odpowiednie kwalifikacje (odpowiednio dla cz??ci 1,2,3 i 4) wymienione w pkt. 16 SIWZ (nr post?powania ZP/PN/U/29/20 zamieszczonej na stronie internetowej http://zgnpragapld.waw.pl/strona/zamowienia-publiczne http://zgnpragapld.waw.pl/strona/zamowienia-publiczne
III.2.2) Conditions particulières d'exécution:
Warunki realizacji umowy, dopuszczalne zmiany umowy oraz okre?lenie warunków zmian zosta?y zawarte we wzorze umowy (odpowiednio dla cz??ci 1,2,3 i 4), stanowi?cym za??cznik nr 11 d o SIWZ, zamieszczonej na stronie internetowej http://zgnpragapld.waw.pl/strona/zamowienia-publiczne. http://zgnpragapld.waw.pl/strona/zamowienia-publiczne
III.2.3) Informations sur les membres du personnel responsables de l'exécution du marché Obligation d'indiquer les noms et qualifications professionnelles des membres du personnel chargés de l'exécution du marché
 
 
Section IV: Procédure
IV.1) Description
IV.1.1) Type de procédure Procédure ouverte
IV.1.3) Information sur l'accord-cadre ou le système d'acquisition dynamique
IV.1.4) Informations sur la réduction du nombre de solutions ou d'offres durant la négociation ou le dialogue
IV.1.6) Enchère électronique
Une enchère électronique sera effectuée Renseignements complémentaires sur l'enchère électronique:
Zamawiaj?cy przeprowadzi aukcj elektroniczn (cz.1,2,3 i 4), je?eli zostan z?o?one co najmniej 2 oferty nie podlegaj?ce odrzuceniu,
   2.  Wykonawcy chc?c wzi? udzia w aukcji musz si zalogowa na platformie aukcyjnej na stronie internetowej (http
:
//aukcje.um.warszawa.pl) wpisuj?c kod dost?pu,
   3.  Warunkiem wzi?cia udzia?u w aukcji jest dysponowanie kwalifikowanym podpisem elektronicznym. http://aukcje.um.warszawa.pl
IV.1.8) Information concernant l'accord sur les marchés publics (AMP)
Le marché est couvert par l'accord sur les marchés publics: non
IV.2) Renseignements d'ordre administratif
IV.2.1) Publication antérieure relative à la présente procédure
IV.2.2) Date limite de réception des offres ou des demandes de participation Date: 08/09/2020 Heure locale: 11:00
IV.2.3) Date d'envoi estimée des invitations à soumissionner ou à participer aux candidats sélectionnés
IV.2.4) Langue(s) pouvant être utilisée(s) dans l'offre ou la demande de participation:
polonais
IV.2.6) Délai minimal pendant lequel le soumissionnaire est tenu de maintenir son offre Durée en mois: 2 (à compter de la date limite de réception des offres)
IV.2.7) Modalités d'ouverture des offres Date: 08/09/2020 Heure locale: 12:00 Lieu:
W siedzibie Zak?adu Gospodarowania Nieruchomo?ciami w Dzielnicy Praga-Po?udnie przy ul. Walewskiej 4 (?wietlica)
 
 
Section VI: Renseignements complémentaires
VI.1) Renouvellement Il s'agit d'un marché renouvelable: oui Calendrier prévisionnel de publication des prochains avis:
2022 rok
VI.2) Informations sur les échanges électroniques
VI.3) Informations complémentaires:
O udzielenie zamówienia publicznego mog si ubiega Wykonawcy, którzy: 1) spe?niaj warunki udzia?u w post?powaniu okre?lone w og?oszeniu i opisane poni?ej; 2) nie podlegaj wykluczeniu na podstawie: a) art. 24 ust.1 pkt 12-23 ustawy, b) art. 24 ust.5 pkt 1,2,3,4,8 ustawy.
   2.  Post?powanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39 w zw. z art. 24aa ("procedura odwrócona") ustawy z 29.1.2004 roku - Prawo zamówie publicznych.
   3.  W celu potwierdzenia, ?e Wykonawca spe?nia warunki udzia?u w post?powaniu oraz nie podlega wykluczeniu, oferta powinna sk?ada si z: a) wype?nionego formularza oferty wraz z kalkulacj cenow (dla cz??ci 1,2,3 i 4), b) dowodu wniesienia wadium: Cz?? 1: 29.000 z?, Cz?? 2: 20.000 z?, Cz?? 3: 27.000 z?, Cz?? 4: 28.000 z?, c) jednolity europejski dokument zamówienia (JEDZ). Informacje zawarte w o?wiadczeniu b?d stanowi wst?pne potwierdzenie, ?e Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spe?nia warunki udzia?u. W cz??ci IV Wykonawca wype?nia jedynie sekcj "?" tj. "ogólne o?wiadczenie dotycz?ce wszystkich kryteriów kwalifikacji", nie wype?nia sekcji A-D w cz??ci IV; e) dowodów, o których mowa w pkt 29 SIWZ - w przypadku, gdy oferta zawiera informacje stanowi?ce tajemnic przedsi?biorstwa; f) o?wiadczenie czy jest ma?ym albo ?rednim przedsi?biorc w rozumieniu art. 105 albo 106 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie dzia?alno?ci gospodarczej (Dz.U. z 2018 r., poz. 646 z pó?n. zm.); g) zobowi?zanie podmiotów trzecich do oddania do dyspozycji niezb?dnych zasobów; h) pe?nomocnictwo nale?y do??czy do oferty w formie orygina?u lub kserokopii po?wiadczonej notarialnie za zgodno? z orygina?em.
   4.  O?wiadczenia Wykonawcy o przynale?no?ci albo braku przynale?no?ci do tej samej grupy kapita?owej - w terminie 3 dni od zamieszczenia informacji, o której mowa art. 86 ust. 5 ustawy.
   5.  Zamawiaj?cy wezwie Wykonawc?, którego oferta zosta?a najwy?ej oceniona, do z?o?enia w wyznaczonym, nie krótszym ni 10 dni: a) dokumentu ubezpieczenia od OC; b) wykaz osób; c) wykaz us?ug; d) wykaz narz?dzi; e) informacja z KRK; f) za?wiadczenia w?a?ciwego naczelnika US; g) za?wiadczenia w?a?ciwej terenowej jednostki organizacyjnej ZUS lub KRUS h) informacja z odpowiedniego rejestru lub inny równowa?ny dokument; i) o?wiadczenie o braku orzeczenia tytu?em ?rodka zapobiegawczego i o?wiadczenie o niezaleganiu z op?acaniem podatków i op?at lokalnych; j) Zamawiaj?cy wezwie Wykonawc?, który polega na zdolno?ciach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach okre?lonych w art. 22a ustawy, do przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów wymienionych w SIWZ.
   6.  Zasady sk?adania ofert przez Wykonawców z siedzib lub miejscem zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polski zosta?y opisane w pkt 26 SIWZ.
   7.  Szczegó?owy opis dokumentów i o?wiadcze wymagany w post?powaniu znajduje si w SIWZ (nr sprawy ZP/PN/U/29/20) zamieszczonej na stronie internetowej (http://zgnpragapld.waw.pl/strona/zamowienia-publiczne)
   8.  W post?powaniu o udzielenie zamówienia obowi?zuje pisemno? post?powania przy czym komunikacja mi?dzy Zamawiaj?cym a Wykonawcami odbywa si wy??cznie w drodze elektronicznej, co obejmuje w szczególno?ci sk?adanie ofert w post?powaniu, o?wiadcze?, w tym o?wiadczenia sk?adanego na formularzu JEDZ, wezwania, zawiadomienia oraz informacje.
   9.  Oferty wraz z za??cznikami oraz JEDZ, sporz?dza si?, pod rygorem niewa?no?ci, w postaci elektronicznej i opatruje si kwalifikowanym podpisem elektronicznym. 10. Wykonawca sk?ada dokumenty, o których mowa w pkt 9 za po?rednictwem formularza do z?o?enia, zmiany, wycofania oferty umieszczonego na stronie (https://www.zgnpragapld.waw.pl/) Z?o?enie ww. dokumentów wymaga za?o?enia konta na stronie (https://www.zgnpragapld.waw.pl/) 11. Instrukcja za?o?enia konta znajduje si na stronie (https://www.zgnpragapld.waw.pl) http://zgnpragapld.waw.pl/strona/zamowienia-publiczne https://www.zgnpragapld.waw.pl/ https://www.zgnpragapld.waw.pl/ https://www.zgnpragapld.waw.pl
VI.4) Procédures de recours
VI.4.1) Instance chargée des procédures de recours Nom officiel: Prezes Krajowej Izby Odwo?awczej Adresse postale: ul. Post?pu 17A Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne Courriel: odwolania@uzp.pl Téléphone: +48 224587840 Fax: +48 224587800 Adresse internet: http://www.uzp.gov.pl http://www.uzp.gov.pl
VI.4.2) Organe chargé des procédures de médiation Nom officiel: Prezes Urz?du Zamówie Publicznych Adresse postale: ul. Post?pu 17a Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne Téléphone: +48 224587801 Fax: +48 224587800 Adresse internet: https://www.uzp.gov.pl/ https://www.uzp.gov.pl/
VI.4.3) Introduction de recours Précisions concernant les délais d'introduction de recours:
Wykonawcy, a tak?e innemu podmiotowi, je?eli ma lub mia interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniós lub mo?e ponie? szkod w wyniku naruszenia przez zamawiaj?cego przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówie publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1843 z pó?n. zm.) przys?uguj ?rodki ochrony prawnej przewidziane w dziale VI ustawy.
   2.  Odwo?anie wnosi si w terminie 10 dni od dnia przes?ania informacji o czynno?ci zamawiaj?cego stanowi?cej postaw jego wniesienia - je?eli zosta?y przes?ane w sposób okre?lony w art. 180 ust. 5 zdanie drugie albo w terminie 15 dni - je?eli zosta?y przes?ane w inny sposób.
   3.  Odwo?anie wobec tre?ci og?oszenia o zamówieniu oraz wobec postanowie Specyfikacji istotnych warunków zamówienia, wnosi si w terminie 10 dni od dnia publikacji og?oszenia w Dzienniku Urz?dowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia Specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej.
   4.  Odwo?anie wobec czynno?ci innych ni okre?lone w ust. 1 i ust. 2 wnosi si w terminie 10 dni od dnia, w którym powzi?to, lub przy zachowaniu nale?ytej staranno?ci, mo?na by?o powzi? wiadomo? o okoliczno?ciach stanowi?cych podstaw jego wniesienia.
   5.  Je?eli zamawiaj?cy, mimo takiego obowi?zku, nie przes?a wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej, odwo?anie wnosi si nie pó?niej ni w terminie 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urz?dowym Unii Europejskiej og?oszenia o udzieleniu zamówienia.
   6.  Je?eli zamawiaj?cy, mimo takiego obowi?zku, nie przes?a wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej, odwo?anie wnosi si nie pó?niej ni w terminie 6 miesi?cy od dnia zawarcia umowy, je?eli zamawiaj?cy nie opublikowa w Dzienniku Urz?dowym Unii Europejskiej og?oszenia o udzieleniu zamówienia
   7.  ?rodki ochrony prawnej wobec og?oszenia o zamówieniu oraz Specyfikacji istotnych warunków zamówienia przys?uguj równie organizacjom wpisanym na list?, o której mowa w art. 154 pkt 5 ustawy (organizacje uprawnione do wnoszenia ?rodków ochrony prawnej)
VI.4.4) Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus sur l'introduction de recours Nom officiel: Prezes Krajowej Izby Odwo?awczej Adresse postale: ul. Post?pu 17A Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne Téléphone: +48 224587801 Fax: +48 224587800 Adresse internet: http://www.uzp.gov.pl http://www.uzp.gov.pl
VI.5) Date d'envoi du présent avis:
28/07/2020
 
 
C L A S S E    C P V
90910000 - Services de nettoyage