Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 31/07/2020
Date de péremption :
Type de procédure : Procédure ouverte
Type de document : Avis d'attribution
POLOGNE
appel-offre

Pologne-Varsovie: Services de nettoyage

2020/S 147-361664  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX: 31/07/2020 S147 Pologne-Varsovie: Services de nettoyage 2020/S 147-361664 Avis díattribution de marchÈ RÈsultats de la procÈdure de marchÈ Services
 
 
Section I: Pouvoir adjudicateur
I.1) Nom et adresses Nom officiel: Uniwersytet Warszawski Adresse postale: ul. Krakowskie Przedmie?cie 26/28 Ville: Warszawa Code NUTS: PL911 Miasto Warszawa Code postal: 00-927 Pays: Pologne Point(s) de contact: Uniwersytet Warszawski ñ Dzia ZamÛwie Publicznych ñ Krakowskie Przedmie?cie 26/28, 00-927 Warszawa ñ Oficyna pod Wizytkami ñ pok. 33 ñ www.uw.edu.pl Courriel: sbinkowski@adm.uw.edu.pl TÈlÈphone: +48 225522533 Fax: +48 225522507 Adresse(s) internet: Adresse principale: http://www.uw.edu.pl http://www.uw.edu.pl
I.2) Informations sur la passation conjointe de marchÈs
I.4) Type de pouvoir adjudicateur Organisme de droit public
I.5) ActivitÈ principale ...ducation
 
 
Section II: Objet
II.1) ...tendue du marchÈ
II.1.1) IntitulÈ:
Wykonanie us?ug sprz?tania w budynku Centrum Nauk Biologiczno-Chemicznych po?o?onym w Warszawie przy ul. ?wirki i Wigury 101 NumÈro de rÈfÈrence: DZP 361-34/2020
II.1.2) Code CPV principal 90910000 Services de nettoyage
II.1.3) Type de marchÈ Services
II.1.4) Description succincte:
Przedmiotem zamÛwienia jest kompleksowe sprz?tanie w budynku Centrum Nauk Biologiczno-Chemicznych etap I i etap II, po?o?onym w Warszawie przy ul. ?wirki i Wigury 101 wraz z otoczeniem.
II.1.6) Information sur les lots Ce marchÈ est divisÈ en lots: non
II.1.7) Valeur totale du marchÈ (hors TVA) Valeur hors TVA: 1 605 750.41 PLN
II.2) Description
II.2.1) IntitulÈ:
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 90911200 Services de nettoyage de b'timents 90919200 Services de nettoyage de bureaux 90914000 Services de nettoyage de parkings
II.2.3) Lieu d'exÈcution Code NUTS: PL911 Miasto Warszawa
II.2.4) Description des prestations:
 
1.Przedmiotem zamÛwienia jest kompleksowe sprz?tanie w budynku Centrum Nauk Biologiczno-Chemicznych etap I i etap II, po?o?onym w Warszawie przy ul. ?wirki i Wigury 101 wraz z otoczeniem.
   2.  Przedmiot zamÛwienia obejmuje sprz?tanie pomieszcze biurowych, laboratoryjnych, technicznych i pomocniczych, sal seminaryjnych, wyk?adowych i dydaktycznych, toalet, pomieszcze socjalnych, wind, klatek schodowych i ci?gÛw komunikacyjnych, gara?u podziemnego wewn?trz budynku oraz przyleg?ego do budynku terenu zewn?trznego.
II.2.5) CritËres díattribution CritËre de qualitÈ - Nom: Jako? oferowanych ?rodkÛw higienicznych / PondÈration: 30 CritËre de qualitÈ - Nom: Jako? us?ugi / PondÈration: 10 Prix - PondÈration: 60
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europÈenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financÈ par des fonds de l'Union europÈenne: non
II.2.14) Informations complÈmentaires
 
 
Section IV: ProcÈdure
IV.1) Description
IV.1.1) Type de procÈdure ProcÈdure ouverte
IV.1.3) Information sur l'accord-cadre ou le systËme d'acquisition dynamique
IV.1.6) EnchËre Èlectronique
IV.1.8) Information concernant líaccord sur les marchÈs publics (AMP)
Le marchÈ est couvert par l'accord sur les marchÈs publics: non
IV.2) Renseignements d'ordre administratif
IV.2.1) Publication antÈrieure relative la prÈsente procÈdure NumÈro de l'avis au JO sÈrie S: 2020/S 086-204662
IV.2.8) Informations sur l'abandon du systËme d'acquisition dynamique
IV.2.9) Informations sur l'abandon de la procÈdure d'appel la concurrence sous la forme d'un avis de prÈinformation
 
 
Section V: Attribution du marchÈ
MarchÈ n : DZP 361-34/2020 IntitulÈ:
Wykonanie us?ug sprz?tania w budynku Centrum Nauk Biologiczno-Chemicznych po?o?onym w Warszawie przy ul. ?wirki i Wigury 101
Un marchÈ/lot est attribuÈ: oui
V.2) Attribution du marchÈ
V.2.1) Date de conclusion du marchÈ:
17/07/2020
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reÁues: 6 Nombre d'offres reÁues de la part de PME: 4 Nombre d'offres reÁues de la part de soumissionnaires d'autres ...tats membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reÁues de la part de soumissionnaires d'...tats non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reÁues par voie Èlectronique: 6
Le marchÈ a ÈtÈ attribuÈ un groupement d'opÈrateurs Èconomiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: Ever Cleaning Sp. z o.o.
Adresse postale: ul. Marynarska 21 Ville: Warszawa Code NUTS: PL911 Miasto Warszawa Code postal: 02-674 Pays: Pologne Courriel: dzp@grupaever.com.pl TÈlÈphone: +48 223292508
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4) Informations sur le montant du marchÈ/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du marchÈ/du lot: 1 870 000.00 PLN Valeur totale du marchÈ/du lot: 1 605 750.41 PLN
V.2.5) Information sur la sous-traitance
Le marchÈ est susceptible díÍtre sous-traitÈ Valeur ou pourcentage de la part du marchÈ susceptible d'Ítre sous-traitÈe Proportion: 30 % Description succincte de la part du contrat sous-traitÈe:
Us?uga porz?dkowo- czysto?ciowa
 
 
Section VI: Renseignements complÈmentaires
VI.3) Informations complÈmentaires:
Ka?da oferta musi by zabezpieczona wadium na ca?y okres zwi?zania ofert?, w wysoko?ci: 35 000,00 (s?ownie: trzydzie?ci pi? tysi?cy z 00/100) lub rÛwnowarto? tej kwoty wg ?redniego kursu NBP z dnia wniesienia wadium. W przypadku wnoszenia wadium w formie pieni?dza w tytule przelewu nale?y wpisa wadium i numer post?powania.
   2.  Wadium mo?e by wniesione w nast?puj?cych formach: 1) pieni?dzu, 2) por?czeniach bankowych lub por?czeniach spÛ?dzielczej kasy oszcz?dno?ciowo-kredytowej, z tym ?e por?czenie kasy jest zawsze por?czeniem pieni??nym, 3) gwarancjach bankowych, 4) gwarancjach ubezpieczeniowych, 5) por?czeniach udzielanych przez podmioty, o ktÛrych mowa w art. 6 b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsi?biorczo?ci (Dz.U. nr 109, poz. 1158, z pÛ?n. zm.).
   3.  Wadium wnoszone w pieni?dzu wnosi si wy??cznie przelewem na rachunek bankowy wskazany przez Zamawiaj?cego. Nie jest dopuszczalna bezpo?rednia wp?ata kwoty wadium np. w kasie Zamawiaj?cego lub banku.
   4.  Wadium w pieni?dzu nale?y wp?aci na konto Zamawiaj?cego: Nr 12 1160 2202 0000 0001 5249 4191 z podaniem numeru przetargu (na przelewach nr rachunku nale?y pisa w sposÛb ci?g?y - bez spacji).
   5.  Wadium wniesione przelewem na konto UW uznane b?dzie za wniesione w terminie, je?eli przed terminem sk?adania ofert konto Zamawiaj?cego b?dzie uznane kwot wadium.
   6.  Je?li wadium zosta?o wniesione w pieni?dzu, to wymagany jest orygina lub elektronicznie po?wiadczona za zgodno? z orygina?em kopia dowodu wniesienia wadium (dokonania przelewu bankowego) za??czona do oferty.
VI.4) ProcÈdures de recours
VI.4.1) Instance chargÈe des procÈdures de recours Nom officiel: Urz?d ZamÛwie Publicznych Adresse postale: ul. Post?pu 17 Ville: Warszawa Code postal: 00-582 Pays: Pologne Courriel: odwolania@uzp.gov.pl TÈlÈphone: +48 224587801 Fax: +48 224587700 Adresse internet: http://www.uzp.gov.pl/ http://www.uzp.gov.pl/
VI.4.2) Organe chargÈ des procÈdures de mÈdiation
VI.4.3) Introduction de recours PrÈcisions concernant les dÈlais d'introduction de recours:
Wykonawcy, a tak?e innemu podmiotowi, je?eli ma lub mia interes w uzyskaniu danego zamÛwienia oraz poniÛs lub mo?e ponie? szkod w wyniku naruszenia przez Zamawiaj?cego przepisÛw ustawy z 29.1.2004 Prawo zamÛwie publicznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 1579 z pÛ?n. zm.).) przys?uguj ?rodki ochrony prawnej przewidziane w dziale VI ustawy.
   2.  Odwo?anie wnosi si w terminie 10 dni od dnia przes?ania informacji o czynno?ci Zamawiaj?cego stanowi?cej postaw jego wniesienia ñ je?eli zosta?y przes?ane w sposÛb okre?lony w art. 180 ust. 5 zdanie drugie albo w terminie 15 dni ñ je?eli zosta?y przes?ane w inny sposÛb
   3.  Odwo?anie wobec tre?ci og?oszenia o zamÛwieniu oraz wobec postanowie Specyfikacji Istotnych WarunkÛw ZamÛwienia, wnosi si w terminie 10 dni od dnia publikacji og?oszenia w Dzienniku Urz?dowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia Specyfikacji Istotnych WarunkÛw ZamÛwienia na stronie internetowej.
   4.  Odwo?anie wobec czynno?ci innych ni okre?lone w ust. 1 i ust. 2 wnosi si w terminie 10 dni od dnia, w ktÛrym powzi?to, lub przy zachowaniu nale?ytej staranno?ci, mo?na by?o powzi? wiadomo? o okoliczno?ciach stanowi?cych podstaw jego wniesienia.
   5.  Je?eli Zamawiaj?cy, mimo takiego obowi?zku, nie przes?a Wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej, odwo?anie wnosi si nie pÛ?niej ni w terminie 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urz?dowym Unii Europejskiej og?oszenia o udzieleniu zamÛwienia.
   6.  Je?eli Zamawiaj?cy, mimo takiego obowi?zku, nie przes?a Wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej, odwo?anie wnosi si nie pÛ?niej ni w terminie 6 miesi?cy od dnia zawarcia umowy, je?eli Zamawiaj?cy nie opublikowa w Dzienniku Urz?dowym Unii Europejskiej og?oszenia o udzieleniu zamÛwienia.
   7.  ?rodki ochrony prawnej wobec og?oszenia o zamÛwieniu oraz Specyfikacji Istotnych WarunkÛw ZamÛwienia przys?uguj rÛwnie organizacjom wpisanym na list?, o ktÛrej mowa w art. 154 pkt 5 ustawy (organizacje uprawnione do wnoszenia ?rodkÛw ochrony prawnej).
VI.4.4) Service auprËs duquel des renseignements peuvent Ítre obtenus sur l'introduction de recours Nom officiel: Urz?d ZamÛwie Publicznych Adresse postale: ul. Post?pu 17 Ville: Warszawa Code postal: 00-582 Pays: Pologne Courriel: odwolania@uzp.gov.pl TÈlÈphone: +48 224587801 Fax: +48 224587700 Adresse internet: http://www.uzp.gov.pl/ http://www.uzp.gov.pl/
VI.5) Date díenvoi du prÈsent avis:
28/07/2020
 
 
C L A S S E    C P V
90910000 - Services de nettoyage 
90911200 - Services de nettoyage de bâtiments 
90914000 - Services de nettoyage de parkings 
90919200 - Services de nettoyage de bureaux