Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 31/07/2020
Date de péremption :
Type de procédure : Procédure ouverte
Type de document : Modification d'un marché /d'une concession en cours
POLOGNE
appel-offre

Pologne-Varsovie: Services de nettoyage

2020/S 147-361913  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX: 31/07/2020 S147 Pologne-Varsovie: Services de nettoyage 2020/S 147-361913 Avis de modification Modification d'un contrat/d'une concession en cours
 
 
Section I: Pouvoir adjudicateur/entitÈ adjudicatrice
I.1) Nom et adresses Nom officiel: S?d Okr?gowy w Warszawie NumÈro national d'identification: 000324694 Adresse postale: al. Solidarno?ci 127 Ville: Warszawa Code NUTS: PL911 Miasto Warszawa Code postal: 00-898 Pays: Pologne Point(s) de contact: Sylwia Komorowska Courriel: rzp@warszawa.so.gov.pl TÈlÈphone: +48 224407183 Fax: +48 224405042 Adresse(s) internet: Adresse principale: www.warszawa.so.gov.pl www.warszawa.so.gov.pl
 
 
Section II: Objet
II.1) ...tendue du marchÈ
II.1.1) IntitulÈ:
?wiadczenie us?ugi sprz?tania i utrzymania czysto?ci dla potrzeb S?du Okr?gowego w Warszawie NumÈro de rÈfÈrence: ZP/OG/21/19
II.1.2) Code CPV principal 90910000 Services de nettoyage
II.1.3) Type de marchÈ Services
II.2) Description
II.2.1) IntitulÈ:
Us?uga sprz?tania i utrzymania czysto?ci w obiekcie przy ul. P?ockiej 5a w Warszawie dla potrzeby S?du Okr?gowego w Warszawie
Lot n : I
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 90919200 Services de nettoyage de bureaux
II.2.3) Lieu d'exÈcution Code NUTS: PL911 Miasto Warszawa Lieu principal d'exÈcution:
ul. P?ocka 5a w Warszawie
II.2.4) Description du contrat au moment de la conclusion du contrat:
Przedmiotem zamÛwienia w zakresie cz??ci I jest us?uga sprz?tania i utrzymania czysto?ci w obiekcie przy ul. P?ockiej 5a w Warszawie dla potrzeb S?du Okr?gowego w Warszawie
II.2.7) DurÈe du marchÈ, accord-cadre, systËme d'acquisition dynamique ou concession DÈbut: 21/01/2020 Fin: 30/09/2021
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europÈenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financÈ par des fonds de l'Union europÈenne: non
 
 
Section IV: ProcÈdure
IV.2) Renseignements d'ordre administratif
IV.2.1) Avis d'attribution de marchÈ relatif au prÈsent marchÈ NumÈro de l'avis au JO sÈrie S: 2020/S 011-022083
 
 
Section V: Attribution du marchÈ/de la concession
MarchÈ n : ZP/OG/21/19
Lot n : I IntitulÈ:
Us?uga sprz?tania i utrzymania czysto?ci w obiekcie przy ul. P?ockiej 5a w Warszawie dla potrzeb S?du Okr?gowego w Warszawie
V.2) Attribution du marchÈ/de la concession
V.2.1) Date de la conclusion du marchÈ/de la dÈcision d'attribution de la concession:
20/12/2019
V.2.2) Informations sur les offres
Le marchÈ/la concession a ÈtÈ attribuÈ(e) un groupement d'opÈrateurs Èconomiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire/concessionnaire Nom officiel: Przedsi?biorstwo Us?ugowe S.O.S. Barwit Barbara Jakubczak NumÈro national d'identification: PL911 Adresse postale: Klemensiewicza 5a/32 Ville: Warszawa Code NUTS: PL911 Miasto Warszawa Code postal: 01-318 Pays: Pologne Courriel: barwit@barwit.pl TÈlÈphone: +48 228866340 Fax: +48 228866341 Adresse internet: www.barwit.pl www.barwit.pl
Le titulaire/concessionnaire est une PME: oui
V.2.4) Informations sur le montant du marchÈ/du lot/de la concession (au moment de la conclusion du contrat;hors TVA) Valeur totale du marchÈ: 191 100.00 PLN
 
 
Section VI: Renseignements complÈmentaires
VI.3) Informations complÈmentaires:
VI.4) ProcÈdures de recours
VI.4.1) Instance chargÈe des procÈdures de recours Nom officiel: Prezes Urz?du ZamÛwie Publicznych Adresse postale: ul. Post?pu 17 A Ville: Warszawa Code postal: 02-767 Pays: Pologne TÈlÈphone: +48 224567701 Fax: +48 224567700
VI.4.2) Organe chargÈ des procÈdures de mÈdiation
VI.4.3) Introduction de recours PrÈcisions concernant les dÈlais d'introduction de recours:
Wykonawcom oraz innym osobom przewidzianym ustaw?, ktÛrych interes w uzyskaniu zamÛwienia dozna lub mo?e dozna uszczerbku w wyniku naruszenia przez zamawiaj?cego przepisÛw ustawy, przys?uguj ?rodki ochrony prawnej przewidziane w dziale VI ustawy do post?powa o warto?ci powy?ej progu okre?lonego na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy.
VI.4.4) Service auprËs duquel des renseignements peuvent Ítre obtenus sur l'introduction de recours Nom officiel: Urz?d ZamÛwie Publicznych Adresse postale: ul. Post?pu 17 A Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne TÈlÈphone: +48 224567701 Fax: +48 224567700
VI.5) Date díenvoi du prÈsent avis:
27/07/2020
 
 
Section VII: Modifications du contrat/de la concession
VII.1) Description du contrat aprËs les modifications
VII.1.1) Code CPV principal 90910000 Services de nettoyage
VII.1.2) Code(s) CPV additionnel(s) 90919200 Services de nettoyage de bureaux
VII.1.3) Lieu d'exÈcution Code NUTS: PL911 Miasto Warszawa Lieu principal d'exÈcution:
ul. P?ocka 5a, Warszawa
VII.1.4) Description des prestations:
Przedmiotem zamÛwienia w zakresie cz??ci I jest us?uga sprz?tania i utrzymania czysto?ci w obiekcie przy ul. P?ockiej 5a w Warszawie dla potrzeb S?du Okr?gowego w Warszawie
VII.1.5) DurÈe du marchÈ, accord-cadre, systËme d'acquisition dynamique ou concession DÈbut: 21/01/2020 Fin: 30/09/2021
VII.1.6) Informations sur le montant du marchÈ/du lot/de la concession (hors TVA) Valeur totale du marchÈ/du lot/de la concession: 203 220.00 PLN
VII.1.7) Nom et adresse du titulaire/concessionnaire Nom officiel: Przedsi?biorstwo Us?ugowe S.O.S. Barwit Barbara Jakubczak Adresse postale: ul. Klemensiewicza 5a/32 Ville: Warszawa Code NUTS: PL911 Miasto Warszawa Code postal: 01-318 Pays: Pologne Courriel: barwit@barwit.pl TÈlÈphone: +48 228866340 Fax: +48 228866341 Adresse internet: www.barwit.pl www.barwit.pl
Le titulaire/concessionnaire est une PME: oui
VII.2) Informations sur les modifications
VII.2.1) Description des modifications Nature et Ètendue des modifications (avec indication des Èventuels changements prÈalablement apportÈs au contrat):
ó Tre? ß 4 ust. 1 umowy otrzymuje brzmienie: ÑCa?kowite wynagrodzenie za realizacj przedmiotu umowy nie przekroczy kwoty z podatkiem VAT: 249 960,60 PLN (s?ownie: dwie?cie czterdzie?ci dziewi? tysi?cy dziewi??set sze??dziesi?t z?otych 60/100), w tym nale?ny podatek VAT 23 %, w oparciu o cen za: 1) miesi?czne ?wiadczenie us?ugi sprz?tania i utrzymania czysto?ci z podatkiem VAT: 11 193,00 PLN (s?ownie: jedena?cie tysi?cy sto dziewi??dziesi?t trzy z?ote 00/100) w tym podatek VAT wed?ug stawki 23 %; 2) us?ug dezynfekcji sal rozpraw zgodnie z ÑProcedur dezynfekcji powierzchni w pomieszczeniach S?du Okr?gowego w Warszawie w stanie epidemiiî w okresie jednego miesi?ca: Z podatkiem VAT: 2 484,60 PLN (s?ownie: dwa tysi?ce czterysta osiemdziesi?t cztery z?ote 60/100) w tym podatek VAT wed?ug stawki podatku VAT 23%î. ó ÑProcedura dezynfekcji powierzchni w pomieszczeniach S?du Okr?gowego w Warszawie w stanie epidemiiî stanowi Za??cznik nr 1 do niniejszego aneksu. ó Aneks obowi?zuje od dnia 1 lipca 2020 r. do dnia 31 grudnia 2020 r.
VII.2.2) Raisons de la modification Modification rendue nÈcessaire par des circonstances qu'un pouvoir adjudicateur/une entitÈ adjudicatrice diligent(e) ne pouvait pas prÈvoir [article 43, paragraphe 1, point c), de la directive 2014/23/UE; article 72, paragraphe 1, point c), de la directive 2014/24/UE; article 89, paragraphe 1, point c), de la directive 2014/25/UE] Description des circonstances ayant rendu la modification nÈcessaire et explication du caractËre imprÈvu de ces circonstances:
Zmian dokonano na podstawie art. 144 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamÛwie publicznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2019 r. poz. 1843 ze zm.) oraz zapisÛw ß 15 ust. 3 pkt 2 umowy, w zwi?zku z art. 15r ust. 4 ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczegÛlnych rozwi?zaniach zwi?zanych z zapobieganiem, przeciwdzia?aniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorÛb zaka?nych oraz wywo?anych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektÛrych innych ustaw (Dz.U. 2020 r. poz. 568), z powodu okoliczno?ci zwi?zanych z wyst?pieniem COVID-19.
VII.2.3) Augmentation de prix Valeur totale actualisÈe du marchÈ avant les modifications (prenant en compte les Èventuelles modifications contractuelles et adaptations de prix antÈrieures et, dans le cas de la directive 2014/23/UE, l'inflation moyenne dans l'...tat membre concernÈ) Valeur hors TVA: 191 100.00 PLN Montant total du marchÈ aprËs les modifications Valeur hors TVA: 203 220.00 PLN
 
 
C L A S S E    C P V
90910000 - Services de nettoyage 
90919200 - Services de nettoyage de bureaux