Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 04/08/2020
Date de péremption : 17/08/2020
Type de procédure : Procédure ouverte
Type de document : Informations complémentaires
POLOGNE
appel-offre

Pologne-Varsovie: Services de nettoyage

2020/S 149-366146  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
04/08/2020
S149
Pologne-Varsovie: Services de nettoyage

2020/S 149-366146

Rectificatif

Avis d'information complÈmentaire ou avis rectificatif

Services

(SupplÈment au Journal officiel de l'Union europÈenne, 2020/S 131-321559)

Section I: Pouvoir adjudicateur/entitÈ adjudicatrice

I.1)
Nom et adresses
Nom officiel: Mazowiecki Urz?d WojewÛdzki w Warszawie
Adresse postale: pl. Bankowy 3/5
Ville: Warszawa
Code NUTS: PL911 Miasto Warszawa
Code postal: 00-950
Pays: Pologne
Point(s) de contact: ?ukasz Dmowski
Courriel: przetarg@mazowieckie.pl
TÈlÈphone: +48 226956685
Fax: +48 226956019 Adresse(s) internet: Adresse principale: http://bip.mazowieckie.pl

http://bip.mazowieckie.pl
Section II: Objet

II.1)
...tendue du marchÈ
II.1.1)
IntitulÈ:
?wiadczenie us?ugi kompleksowego utrzymania czysto?ci w kompleksie budynkÛw siedziby Mazowieckiego Urz?du WojewÛdzkiego w Warszawie po?o?onego przy pl. Bankowym 3/5 i al. Solidarno?ci 81 oraz nast?puj?cych lokalizacjach: al. Jerozolimskie 28, ul. Krucza 5/11, ul. Marsza?kowska 3/5, ul. Floria?ska 10, ul. Andersa 30, ul. 11 Listopada 2 w Zielonce, ul. GÛrna 10, gmina ChynÛw w Nowych Grobicach oraz w delegaturze ñ placÛwce zamiejscowej w Ciechanowie przy ul. 17 Stycznia 60

NumÈro de rÈfÈrence: BOU-IV.272.28.2020

II.1.2)
Code CPV principal
90910000 Services de nettoyage

II.1.3)
Type de marchÈ
Services

II.1.4)
Description succincte:
Przedmiotem zamÛwienia jest ?wiadczenie us?ugi kompleksowego utrzymania czysto?ci w kompleksie budynkÛw siedziby Mazowieckiego Urz?du WojewÛdzkiego w Warszawie po?o?onego przy pl. Bankowym 3/5 i al. Solidarno?ci 81 oraz nast?puj?cych lokalizacjach: al. Jerozolimskie 28, ul. Krucza 5/11, ul. Marsza?kowska 3/5, ul. Floria?ska 10, ul. Andersa 30, ul. 11 Listopada 2 w Zielonce, ul. GÛrna 10, gmina ChynÛw w Nowych Grobicach oraz w Delegaturze ñ placÛwce zamiejscowej w Ciechanowie przy ul. 17 Stycznia 60. Opis przedmiotu zamÛwienia stanowi za??cznik do umowy stanowi?cej za??cznik do SIWZ.

Section VI: Renseignements complÈmentaires

VI.5)
Date díenvoi du prÈsent avis:
30/07/2020

VI.6)
RÈfÈrence de l'avis original
NumÈro de l'avis au JO sÈrie S: 2020/S 131-321559

Section VII: Modifications

VII.1)
Informations rectifier ou ajouter
VII.1.2)
Texte rectifier dans l'avis original
NumÈro de section: III.1.2

Au lieu de:

Lire:

W ramach cz??ci I zamÛwienia: Zamawiaj?cy uzna warunek za spe?niony, je?li Wykonawca wyka?e, ?e w okresie ostatnich trzech lat przed up?ywem terminu sk?adania ofert, a je?eli okres prowadzenia dzia?alno?ci jest krÛtszy ñ w tym okresie, wykona co najmniej 3 us?ugi polegaj?ce na ?wiadczeniu us?ugi sprz?tania pomieszcze?: a. w budynkach u?yteczno?ci publicznej (w rozumieniu ß 3 pkt 6 rozporz?dzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkÛw technicznych, jakim powinny odpowiada budynki i ich usytuowania), z ktÛrych ka?da trwa?a nie krÛcej ni 11 miesi?cy, o warto?ci nie mniejszej ni 1 000 000 PLN brutto ka?da; b. w obiektach sk?adaj?cych si z co najmniej 5 odr?bnych budynkÛw (nie stanowi?cych kompleksu budynkÛw) oraz zlokalizowanych pod rÛ?nymi adresami; c. co najmniej jeden z budynkÛw lub kompleksÛw budynkÛw o powierzchni nie mniejszej ni 10 000 m2; d. w ramach umowy Wykonawca ?wiadczy us?ug utrzymania czysto?ci terenÛw zewn?trznych na powierzchni nie mniejszej ni 1 500 m 2; 2) w ramach cz??ci II zamÛwienia: Zamawiaj?cy nie formu?uje warunku; 3) w ramach cz??ci III zamÛwienia: Zamawiaj?cy nie formu?uje warunku; 4) w ramach cz??ci IV zamÛwienia: Zamawiaj?cy uzna warunek za spe?niony, je?li Wykonawca wyka?e, ?e w okresie ostatnich trzech lat przed up?ywem terminu sk?adania ofert, a je?eli okres prowadzenia dzia?alno?ci jest krÛtszy ñ w tym okresie, wykona co najmniej 3 us?ugi polegaj?ce na ?wiadczeniu us?ugi sprz?tania pomieszcze?: a. w budynkach u?yteczno?ci publicznej (w rozumieniu ß 3 pkt 6 rozporz?dzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkÛw technicznych, jakim powinny odpowiada budynki i ich usytuowania), z ktÛrych ka?da trwa?a nie krÛcej ni 11 miesi?cy, a warto? ka?dej ze ?wiadczonych us?ug by?a nie mniejsza ni 80 000.00 PLN brutto ka?da; b. w ramach umowy Wykonawca ?wiadczy us?ug utrzymania czysto?ci na powierzchni budynku nie mniejszej ni 1 000 m2.

NumÈro de section: IV.2.2

Au lieu de:

Date: 12/08/2020

Heure locale: 09:00

Lire:

Date: 17/08/2020

Heure locale: 09:00

NumÈro de section: IV.2.7

Au lieu de:

Date: 12/08/2020

Heure locale: 10:00

Lire:

Date: 17/08/2020

Heure locale: 10:00

VII.2)
Autres informations complÈmentaires:
 
 
C L A S S E    C P V
90910000 - Services de nettoyage