Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 23/02/2021
Date de péremption : 26/02/2021
Type de procédure : Procédure ouverte
Type de document : Informations complémentaires
POLOGNE
appel-offre

Pologne-Varsovie: Services de nettoyage

2021/S 37-093285  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
23/02/2021
S37
Pologne-Varsovie: Services de nettoyage

2021/S 037-093285

Rectificatif

Avis d'information complÈmentaire ou avis rectificatif

Services

(SupplÈment au Journal officiel de l'Union europÈenne, 2020/S 252-636844)

Section I: Pouvoir adjudicateur/entitÈ adjudicatrice

I.1)
Nom et adresses
Nom officiel: PL.2012+ Sp. z o.o.
Adresse postale: al. ks. J. Poniatowskiego 1
Ville: Warszawa
Code NUTS: PL POLSKA
Code postal: 03-901
Pays: Pologne
Point(s) de contact: Marek Okni?ski
Courriel: marek.okninski@2012plus.pl
TÈlÈphone: +48 222959000
Fax: +48 222959010
Adresse(s) internet:
Adresse principale: https://www.pgenarodowy.pl/

Section II: Objet

II.1)
...tendue du marchÈ
II.1.1)
IntitulÈ:
Sukcesywne us?ugi sprz?tania PGE Narodowego w Warszawie

II.1.2)
Code CPV principal
90910000 Services de nettoyage

II.1.3)
Type de marchÈ
Services

II.1.4)
Description succincte:
Przedmiotem niniejszego zamÛwienia jest kompleksowe ?wiadczenie us?ugi sprz?tania, czyli wykonania wszystkich czynno?ci zwi?zanych z szeroko rozumianym poj?ciem utrzymania porz?dku i czysto?ci w obiekcie i na przyleg?ym terenie wokÛ PGE Narodowego w Warszawie, a ponadto na obszarze w bezpo?rednim s?siedztwie ww. budynku wielofunkcyjnego.

Section VI: Renseignements complÈmentaires

VI.5)
Date díenvoi du prÈsent avis:
18/02/2021

VI.6)
RÈfÈrence de l'avis original
NumÈro de l'avis au JO sÈrie S: 2020/S 252-636844

Section VII: Modifications

VII.1)
Informations rectifier ou ajouter
VII.1.2)
Texte rectifier dans l'avis original
NumÈro de section: IV.2.2

Endroit o se trouve le texte rectifier: Termin sk?adania ofert lub wnioskÛw o dopuszczenie do udzia?u

Au lieu de:

Date: 22/02/2021

Heure locale: 10:00

Lire:

Date: 26/02/2021

Heure locale: 10:00

NumÈro de section: IV.2.7

Endroit o se trouve le texte rectifier: Warunki otwarcia ofert

Au lieu de:

Date: 22/02/2021

Heure locale: 11:00

Lire:

Date: 26/02/2021

Heure locale: 11:00

VII.2)
Autres informations complÈmentaires:
 
 
C L A S S E    C P V
90910000 - Services de nettoyage