Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 14/09/2021
Date de péremption : 15/09/2021
Type de procédure : Procédure ouverte
Type de document : Informations complémentaires
POLOGNE
appel-offre

Pologne-Varsovie: Services de nettoyage

2021/S 178-464452  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
14/09/2021
S178
Pologne-Varsovie: Services de nettoyage

2021/S 178-464452

Rectificatif

Avis d'information complémentaire ou avis rectificatif

Services

(Supplément au Journal officiel de l'Union européenne, 2021/S 169-442332)

Section I: Pouvoir adjudicateur/entité adjudicatrice

I.1)
Nom et adresses
Nom officiel: PL.2012+ Sp. z o.o.
Adresse postale: al. Ks. J. Poniatowskiego 1
Ville: Warszawa
Code NUTS: PL Polska
Code postal: 03-901
Pays: Pologne
Point(s) de contact: Marek Okni?ski
Courriel: marek.okninski@2012plus.pl
Téléphone: +48 222959000
Fax: +48 222959010
Adresse(s) internet:
Adresse principale: https://www.pgenarodowy.pl/

Section II: Objet

II.1)
Étendue du marché
II.1.1)
Intitulé:
Sukcesywne us?ugi sprz?tania PGE Narodowego w Warszawie

Numéro de référence: WZ/V/24/2021

II.1.2)
Code CPV principal
90910000 Services de nettoyage

II.1.3)
Type de marché
Services

II.1.4)
Description succincte:
Przedmiotem niniejszego zamówienia jest kompleksowe ?wiadczenie us?ugi sprz?tania, czyli wykonania wszystkich czynno?ci zwi?zanych z szeroko rozumianym poj?ciem utrzymania porz?dku i czysto?ci w obiekcie i na przyleg?ym terenie wokó PGE Narodowego w Warszawie, a ponadto na obszarze w bezpo?rednim s?siedztwie w/w budynku wielofunkcyjnego. Us?uga wykonywana b?dzie równie na powierzchniach wynajmowanych przez PL.2012+ najemcom krótko i d?ugookresowym, w tym w szczególno?ci przeznaczonych do celów organizacji konferencji, wynajmu powierzchni biurowych i innych powierzchni komercyjnych, gara?owych, ci?gach komunikacyjnych i innych wskazanych przez Zamawiaj?cego powierzchniach oraz na wspomnianych wy?ej terenach zewn?trznych utwardzonych i zielonych w ramach sprz?tania bie??cego, podczas wydarze stadionowych oraz po ich zako?czeniu.

Section VI: Renseignements complémentaires

VI.5)
Date d'envoi du présent avis:
09/09/2021

VI.6)
Référence de l'avis original
Numéro de l'avis au JO série S: 2021/S 169-442332

Section VII: Modifications

VII.1)
Informations à rectifier ou à ajouter
VII.1.2)
Texte à rectifier dans l'avis original
Numéro de section: IV.2.2

Endroit où se trouve le texte à rectifier: Termin sk?adania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udzia?u w post?powaniu

Au lieu de:

Date: 14/09/2021

Heure locale: 11:00

Lire:

Date: 15/09/2021

Heure locale: 11:00

Numéro de section: IV.2.6

Endroit où se trouve le texte à rectifier: Minimalny okres, w którym oferent b?dzie zwi?zany ofert

Au lieu de:

Date: 14/12/2021

Lire:

Date: 15/12/2021

Numéro de section: IV.2.7

Endroit où se trouve le texte à rectifier: Warunki otwarcia ofert

Au lieu de:

Date: 14/09/2021

Heure locale: 11:30

Lire:

Date: 15/09/2021

Heure locale: 11:30

VII.2)
Autres informations complémentaires:
 
 
C L A S S E    C P V
90910000 - Services de nettoyage