Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 04/05/2021
Date de péremption :
Type de procédure : Procédure ouverte
Type de document : Avis d'attribution
POLOGNE
appel-offre

Pologne-Varsovie: Services de nettoyage et d'hygiËne

2021/S 86-223693  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX: 04/05/2021 S86 Pologne-Varsovie: Services de nettoyage et d'hygiËne 2021/S 086-223693 Avis d'attribution de marchÈ ñ secteurs spÈciaux RÈsultats de la procÈdure de marchÈ Services
 
 
Section I: EntitÈ adjudicatrice
I.1) Nom et adresses Nom officiel: Tramwaje Warszawskie Sp. z o.o.
Adresse postale: ul. Siedmiogrodzka 20 Ville: Warszawa Code NUTS: PL911 Miasto Warszawa Code postal: 01-232 Pays: Pologne Point(s) de contact: Renata Krzy?anowska Courriel: zampubl@tw.waw.pl TÈlÈphone: +48 225326140 Adresse(s) internet:
Adresse principale: https://tw.waw.pl/ Adresse du profil díacheteur: https://tw.ezamawiajacy.pl/
I.6) ActivitÈ principale Services de chemin de fer urbain, de tramway, de trolleybus ou d'autobus
 
 
Section II: Objet
II.1) ...tendue du marchÈ
II.1.1) IntitulÈ:
Sprz?tanie pomieszcze?, hal, terenu i tramwajÛw wraz z ich dezynfekcj (8 cz??ci) NumÈro de rÈfÈrence: DWZ/104/2020
II.1.2) Code CPV principal 90900000 Services de nettoyage et d'hygiËne
II.1.3) Type de marchÈ Services
II.1.4) Description succincte:
Przedmiotem zamÛwienia jest sprz?tanie pomieszcze?, hal, terenÛw i tramwajÛw wraz z ich dezynfekcj (8 cz??ci). Przedmiot zamÛwienia, w tym ka?dej z cz??ci, zosta okre?lony szczegÛ?owo w rozdziale II SIWZ.
II.1.6) Information sur les lots Ce marchÈ est divisÈ en lots: oui
II.1.7) Valeur totale du marchÈ (hors TVA) (Accord pour publication oui) Valeur hors TVA: 19 978 223.40 PLN
II.2) Description
II.2.1) IntitulÈ:
Sprz?tanie pomieszcze?, hal, terenu i tramwajÛw wraz z ich dezynfekcj w Zak?adzie Realizacji PrzewozÛw ÑWolaî
Lot n : 1
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 90911200 Services de nettoyage de b'timents 90914000 Services de nettoyage de parkings 90917000 Services de nettoyage de matÈriel de transport 90919200 Services de nettoyage de bureaux 90921000 Services de dÈsinfection et de dÈsinfestation 90910000 Services de nettoyage
II.2.3) Lieu d'exÈcution Code NUTS: PL911 Miasto Warszawa Lieu principal d'exÈcution:
Zak?ad Realizacji PrzewozÛw ÑWolaî, ul. M?ynarska 2 w Warszawie
II.2.4) Description des prestations:
Przedmiotem zamÛwienia jest sprz?tanie pomieszcze?, hal, terenu i tramwajÛw wraz z ich dezynfekcj w Zak?adzie Realizacji PrzewozÛw ÑWolaî, w tym:
   1.  sprz?tanie i utrzymanie w czysto?ci pomieszcze w budynku socjalno-biurowym;
   2.  sprz?tanie i utrzymanie czysto?ci w halach, pomieszczeniach i budynkach warsztatowych oraz na terenie Zak?adu;
   3.  sprz?tanie i mycie tramwajÛw. Przedmiot zamÛwienia zosta okre?lony szczegÛ?owo w rozdziale II SIWZ.
II.2.5) CritËres díattribution CritËre de qualitÈ - Nom: Organizacja pracy osÛb wykonuj?cych us?ug / PondÈration: 5 Prix - PondÈration: 95
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europÈenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financÈ par des fonds de l'Union europÈenne: non
II.2.14) Informations complÈmentaires
II.2) Description
II.2.1) IntitulÈ:
Sprz?tanie pomieszcze?, hal, terenu i tramwajÛw wraz z ich dezynfekcj w Zak?adzie Realizacji PrzewozÛw ÑPragaî
Lot n : 2
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 90910000 Services de nettoyage 90911200 Services de nettoyage de b'timents 90914000 Services de nettoyage de parkings 90917000 Services de nettoyage de matÈriel de transport 90921000 Services de dÈsinfection et de dÈsinfestation 90919200 Services de nettoyage de bureaux
II.2.3) Lieu d'exÈcution Code NUTS: PL911 Miasto Warszawa Lieu principal d'exÈcution:
Zak?ad Realizacji PrzewozÛw ÑPragaî, ul. Kaw?czy?ska 16A w Warszawie
II.2.4) Description des prestations:
Przedmiotem zamÛwienia jest sprz?tanie pomieszcze?, hal, terenu i tramwajÛw wraz z ich dezynfekcj w Zak?adzie Realizacji PrzewozÛw ÑPragaî, w tym:
   1.  sprz?tanie i utrzymanie w czysto?ci pomieszcze w budynkach A i B;
   2.  sprz?tanie i utrzymanie czysto?ci w halach, pomieszczeniach i budynkach warsztatowych oraz na terenie Zak?adu;
   3.  sprz?tanie i mycie tramwajÛw. Przedmiot zamÛwienia zosta okre?lony szczegÛ?owo w rozdziale II SIWZ.
II.2.5) CritËres díattribution CritËre de qualitÈ - Nom: Organizacja pracy osÛb wykonuj?cych us?ug / PondÈration: 5 Prix - PondÈration: 95
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europÈenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financÈ par des fonds de l'Union europÈenne: non
II.2.14) Informations complÈmentaires
II.2) Description
II.2.1) IntitulÈ:
Sprz?tanie pomieszcze?, hal, terenu i tramwajÛw wraz z ich dezynfekcj w Zak?adzie Realizacji PrzewozÛw ÑMokotÛwî
Lot n : 3
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 90910000 Services de nettoyage 90911200 Services de nettoyage de b'timents 90914000 Services de nettoyage de parkings 90917000 Services de nettoyage de matÈriel de transport 90919200 Services de nettoyage de bureaux 90921000 Services de dÈsinfection et de dÈsinfestation
II.2.3) Lieu d'exÈcution Code NUTS: PL911 Miasto Warszawa Lieu principal d'exÈcution:
Zak?ad Realizacji PrzewozÛw ÑMokotÛw" ul. Woronicza 27 w Warszawie
II.2.4) Description des prestations:
Przedmiotem zamÛwienia jest sprz?tanie pomieszcze?, hal, terenu i tramwajÛw wraz z ich dezynfekcj w Zak?adzie Realizacji PrzewozÛw ÑMokotÛwî, w tym:
   1.  sprz?tanie i utrzymanie czysto?ci w pomieszczeniach budynkÛw A, B, C, D, E i F;
   2.  sprz?tanie i utrzymanie czysto?ci w halach budynkÛw B i C oraz na terenie Zak?adu;
   3.  sprz?tanie i mycie tramwajÛw. Przedmiot zamÛwienia zosta okre?lony szczegÛ?owo w rozdziale II SIWZ.
II.2.5) CritËres díattribution CritËre de qualitÈ - Nom: Organizacja pracy osÛb wykonuj?cych us?ug / PondÈration: 5 Prix - PondÈration: 95
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europÈenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financÈ par des fonds de l'Union europÈenne: non
II.2.14) Informations complÈmentaires
II.2) Description
II.2.1) IntitulÈ:
Sprz?tanie pomieszcze?, hal, terenu i tramwajÛw wraz z ich dezynfekcj w Zak?adzie Realizacji PrzewozÛw Ñ?oliborzî
Lot n : 4
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 90910000 Services de nettoyage 90911200 Services de nettoyage de b'timents 90914000 Services de nettoyage de parkings 90917000 Services de nettoyage de matÈriel de transport 90919200 Services de nettoyage de bureaux 90921000 Services de dÈsinfection et de dÈsinfestation
II.2.3) Lieu d'exÈcution Code NUTS: PL911 Miasto Warszawa Lieu principal d'exÈcution:
Zak?ad Realizacji PrzewozÛw Ñ?oliborzî, ul. Zgrupowania AK ÑKampinosî 10 w Warszawie
II.2.4) Description des prestations:
Przedmiotem zamÛwienia jest sprz?tanie pomieszcze?, hal, terenu i tramwajÛw wraz z ich dezynfekcj w Zak?adzie Realizacji PrzewozÛw Ñ?oliborzî, w tym:
   1.  sprz?tanie i utrzymanie czysto?ci w budynkach A, B, C, D i E;
   2.  sprz?tanie i utrzymanie czysto?ci w halach oraz na terenie Zak?adu;
   3.  sprz?tanie i mycie tramwajÛw. Przedmiot zamÛwienia zosta okre?lony szczegÛ?owo w rozdziale II SIWZ.
II.2.5) CritËres díattribution CritËre de qualitÈ - Nom: Organizacja pracy osÛb wykonuj?cych us?ug / PondÈration: 5 Prix - PondÈration: 95
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europÈenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financÈ par des fonds de l'Union europÈenne: non
II.2.14) Informations complÈmentaires
II.2) Description
II.2.1) IntitulÈ:
Sprz?tanie pomieszcze Dyrekcji SpÛ?ki, Biura Nadzoru Ruchu oraz O?rodka Szkolenia Zawodowego
Lot n : 5
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 90910000 Services de nettoyage 90911200 Services de nettoyage de b'timents 90919200 Services de nettoyage de bureaux 90921000 Services de dÈsinfection et de dÈsinfestation
II.2.3) Lieu d'exÈcution Code NUTS: PL911 Miasto Warszawa Lieu principal d'exÈcution:
Warszawa, ul. Siedmiogrodzka 20
II.2.4) Description des prestations:
Przedmiotem zamÛwienia jest sprz?tanie pomieszcze przy ul Siedmiogrodzkiej 20 w tym:
   1.  sprz?tanie i utrzymanie w czysto?ci pomieszcze w budynku Dyrekcji;
   2.  sprz?tanie i utrzymanie w czysto?ci pomieszcze w budynku Nadzoru Ruchu;
   3.  sprz?tanie i utrzymanie w czysto?ci pomieszcze w budynku O?rodka Szkolenia Zawodowego. Przedmiot zamÛwienia zosta okre?lony szczegÛ?owo w rozdziale II SIWZ.
II.2.5) CritËres díattribution CritËre de qualitÈ - Nom: Organizacja pracy osÛb wykonuj?cych us?ug / PondÈration: 5 Prix - PondÈration: 95
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europÈenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financÈ par des fonds de l'Union europÈenne: non
II.2.14) Informations complÈmentaires
II.2) Description
II.2.1) IntitulÈ:
Sprz?tanie wraz z dezynfekcj pomieszcze Biura Logistyki, Biura ZamÛwie Publicznych oraz Biura Teleinformatyki
Lot n : 6
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 90911200 Services de nettoyage de b'timents 90919200 Services de nettoyage de bureaux 90921000 Services de dÈsinfection et de dÈsinfestation 90910000 Services de nettoyage
II.2.3) Lieu d'exÈcution Code NUTS: PL911 Miasto Warszawa Lieu principal d'exÈcution:
Warszawa, al. Prymasa Tysi?clecia 102
II.2.4) Description des prestations:
Przedmiotem zamÛwienia jest sprz?tanie pomieszcze wraz z ich dezynfekcj w budynkach przy al. Prymasa Tysi?clecia 102, w tym:
   1.  sprz?tanie i utrzymanie w czysto?ci pomieszcze Biura ZamÛwie Publicznych wraz z ich dezynfekcj?;
   2.  sprz?tanie i utrzymanie w czysto?ci pomieszcze Biura Logistyki wraz z ich dezynfekcj?;
   3.  sprz?tanie i utrzymanie w czysto?ci pomieszcze Biura Teleinformatyki wraz z ich dezynfekcj?. Przedmiot zamÛwienia zosta okre?lony szczegÛ?owo w rozdziale II SIWZ.
II.2.5) CritËres díattribution CritËre de qualitÈ - Nom: Organizacja pracy osÛb wykonuj?cych us?ug / PondÈration: 5 Prix - PondÈration: 95
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europÈenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financÈ par des fonds de l'Union europÈenne: non
II.2.14) Informations complÈmentaires
II.2) Description
II.2.1) IntitulÈ:
Sprz?tanie wraz z dezynfekcj pomieszcze i terenu ekspedycji tramwajowych
Lot n : 7
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 90910000 Services de nettoyage 90911200 Services de nettoyage de b'timents 90919200 Services de nettoyage de bureaux 90921000 Services de dÈsinfection et de dÈsinfestation
II.2.3) Lieu d'exÈcution Code NUTS: PL911 Miasto Warszawa Lieu principal d'exÈcution:
Warszawa, ul. Narutowicza
II.2.4) Description des prestations:
Przedmiotem zamÛwienia jest sprz?tanie pomieszcze wraz z ich dezynfekcj ekspedycji tramwajowych, w tym:
   1.  sprz?tanie i utrzymanie czysto?ci wraz z ich dezynfekcj w pomieszczeniach budynkÛw ekspedycji tramwajowych;
   2.  sprz?tanie i utrzymanie czysto?ci na terenie wokÛ budynkÛw ekspedycji tramwajowych; Przedmiot zamÛwienia zosta okre?lony szczegÛ?owo w rozdziale II SIWZ.
II.2.5) CritËres díattribution CritËre de qualitÈ - Nom: Organizacja pracy osÛb wykonuj?cych us?ug / PondÈration: 5 Prix - PondÈration: 95
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europÈenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financÈ par des fonds de l'Union europÈenne: non
II.2.14) Informations complÈmentaires
II.2) Description
II.2.1) IntitulÈ:
Sprz?tanie wraz z dezynfekcj pomieszcze w budynku Renaissance Tower
Lot n : 8
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 90910000 Services de nettoyage 90911200 Services de nettoyage de b'timents 90919200 Services de nettoyage de bureaux 90921000 Services de dÈsinfection et de dÈsinfestation
II.2.3) Lieu d'exÈcution Code NUTS: PL911 Miasto Warszawa Lieu principal d'exÈcution:
Warszawa, ul. Skierniewicka 10A
II.2.4) Description des prestations:
Przedmiotem zamÛwienia jest sprz?tanie pomieszcze wraz z ich dezynfekcj na 12 i 13 pi?trze budynku przy ul. Skierniewickiej 10A, w tym:
   1.  sprz?tanie i utrzymanie czysto?ci na 12 pi?trze wraz z dezynfekcj w pomieszczeniach;
   2.  sprz?tanie i utrzymanie czysto?ci wraz z dezynfekcj w pomieszczeniach na 13 pi?trze. Przedmiot zamÛwienia zosta okre?lony szczegÛ?owo w rozdziale II SIWZ.
II.2.5) CritËres díattribution CritËre de qualitÈ - Nom: Organizacja pracy osÛb wykonuj?cych us?ug / PondÈration: 5 Prix - PondÈration: 95
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europÈenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financÈ par des fonds de l'Union europÈenne: non
II.2.14) Informations complÈmentaires
 
 
Section IV: ProcÈdure
IV.1) Description
IV.1.1) Type de procÈdure ProcÈdure ouverte
IV.1.3) Information sur l'accord-cadre ou le systËme d'acquisition dynamique
IV.1.8) Information concernant líaccord sur les marchÈs publics (AMP)
Le marchÈ est couvert par l'accord sur les marchÈs publics: oui
IV.2) Renseignements d'ordre administratif
IV.2.1) Publication antÈrieure relative la prÈsente procÈdure NumÈro de l'avis au JO sÈrie S: 2020/S 252-637847
IV.2.8) Informations sur l'abandon du systËme d'acquisition dynamique
IV.2.9) Informations sur l'abandon de la procÈdure d'appel la concurrence sous la forme d'un avis pÈriodique indicatif
 
 
Section V: Attribution du marchÈ

Lot n : 1 IntitulÈ:
Sprz?tanie pomieszcze?, hal, terenu i tramwajÛw wraz z ich dezynfekcj w Zak?adzie Realizacji PrzewozÛw ÑWolaî
Un marchÈ/lot est attribuÈ: oui
V.2) Attribution du marchÈ
V.2.1) Date de conclusion du marchÈ:
31/03/2021
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reÁues: 2 Nombre d'offres reÁues de la part de PME: 1 Nombre d'offres reÁues de la part de soumissionnaires d'autres ...tats membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reÁues de la part de soumissionnaires d'...tats non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reÁues par voie Èlectronique: 2
Le marchÈ a ÈtÈ attribuÈ un groupement d'opÈrateurs Èconomiques: oui
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: Ma?gorzata Kania NumÈro national d'identification: 7611073931 Adresse postale: ul. Zeromskiego 19 Ville: Ostro??ka Code NUTS: PL924 Ostro??cki Code postal: 07-417 Pays: Pologne Courriel: biuro@interlux.pl Adresse internet: www.interlux.pl
Le titulaire est une PME: oui
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: ?ukasz Kania NumÈro national d'identification: 7582242011 Adresse postale: ul. ?eromskiego 19 Ville: Ostro??ka Code NUTS: PL924 Ostro??cki Code postal: 07-417 Pays: Pologne Courriel: biuro@interlux.pl Adresse internet: www.interlux.pl
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4) Informations sur le montant du marchÈ/du lot (hors TVA) (Accord pour publication oui) Estimation initiale du montant total du marchÈ/du lot: 3 245 548.06 PLN Valeur totale du marchÈ/du lot: 3 480 216.00 PLN
V.2.5) Information sur la sous-traitance
V.2.6) Prix payÈ pour les achats d'opportunitÈ
 
 
Section V: Attribution du marchÈ

Lot n : 2 IntitulÈ:
Sprz?tanie pomieszcze?, hal, terenu i tramwajÛw wraz z ich dezynfekcj w Zak?adzie Realizacji PrzewozÛw ÑPragaî
Un marchÈ/lot est attribuÈ: oui
V.2) Attribution du marchÈ
V.2.1) Date de conclusion du marchÈ:
31/03/2021
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reÁues: 2 Nombre d'offres reÁues de la part de PME: 1 Nombre d'offres reÁues de la part de soumissionnaires d'autres ...tats membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reÁues de la part de soumissionnaires d'...tats non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reÁues par voie Èlectronique: 1
Le marchÈ a ÈtÈ attribuÈ un groupement d'opÈrateurs Èconomiques: oui
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: Ma?gorzata Kania NumÈro national d'identification: 7611073931 Adresse postale: ul. ?eromskiego 19 Ville: Ostro??ka Code NUTS: PL924 Ostro??cki Code postal: 07-417 Pays: Pologne Courriel: biuro@interlux.pl Adresse internet: www.interlux.pl
Le titulaire est une PME: oui
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: ?ukasz Kania NumÈro national d'identification: 7582242011 Adresse postale: ul. ?eromskiego 19 Ville: Ostro??ka Code NUTS: PL924 Ostro??cki Code postal: 07-417 Pays: Pologne Courriel: biuro@interlux.pl Adresse internet: www.interlux.pl
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4) Informations sur le montant du marchÈ/du lot (hors TVA) (Accord pour publication oui) Estimation initiale du montant total du marchÈ/du lot: 3 097 588.99 PLN Valeur totale du marchÈ/du lot: 3 275 218.00 PLN
V.2.5) Information sur la sous-traitance
V.2.6) Prix payÈ pour les achats d'opportunitÈ
 
 
Section V: Attribution du marchÈ
MarchÈ n : 3
Lot n : 3 IntitulÈ:
Sprz?tanie pomieszcze?, hal, terenu i tramwajÛw wraz z ich dezynfekcj w Zak?adzie Realizacji PrzewozÛw ÑMokotÛwî
Un marchÈ/lot est attribuÈ: oui
V.2) Attribution du marchÈ
V.2.1) Date de conclusion du marchÈ:
31/03/2021
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reÁues: 1 Nombre d'offres reÁues de la part de PME: 0 Nombre d'offres reÁues de la part de soumissionnaires d'autres ...tats membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reÁues de la part de soumissionnaires d'...tats non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reÁues par voie Èlectronique: 1
Le marchÈ a ÈtÈ attribuÈ un groupement d'opÈrateurs Èconomiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: Zak?ady Us?ugowe ÑCentrum ñ Us?ugaî sp. z o.o.
NumÈro national d'identification: 5270204123 Adresse postale: ul. Str?kowa 22 Ville: Warszawa Code NUTS: PL911 Miasto Warszawa Code postal: 01-100 Pays: Pologne Courriel: kgodlewska@centrum-usluga.com.pl Adresse internet: www.centrum-usluga.com.pl
Le titulaire est une PME: non
V.2.4) Informations sur le montant du marchÈ/du lot (hors TVA) (Accord pour publication oui) Estimation initiale du montant total du marchÈ/du lot: 5 035 755.07 PLN Valeur totale du marchÈ/du lot: 5 426 343.40 PLN
V.2.5) Information sur la sous-traitance
V.2.6) Prix payÈ pour les achats d'opportunitÈ
 
 
Section V: Attribution du marchÈ

Lot n : 4 IntitulÈ:
Sprz?tanie pomieszcze?, hal, terenu i tramwajÛw wraz z ich dezynfekcj w Zak?adzie Realizacji PrzewozÛw Ñ?oliborzî
Un marchÈ/lot est attribuÈ: oui
V.2) Attribution du marchÈ
V.2.1) Date de conclusion du marchÈ:
31/03/2021
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reÁues: 2 Nombre d'offres reÁues de la part de PME: 1 Nombre d'offres reÁues de la part de soumissionnaires d'autres ...tats membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reÁues de la part de soumissionnaires d'...tats non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reÁues par voie Èlectronique: 2
Le marchÈ a ÈtÈ attribuÈ un groupement d'opÈrateurs Èconomiques: oui
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: Ma?gorzata Kania NumÈro national d'identification: 7611073931 Adresse postale: ul. ?eromskiego 19 Ville: Ostro??ka Code NUTS: PL924 Ostro??cki Code postal: 07-417 Pays: Pologne Courriel: biuro@interlux.pl Adresse internet: www.interlux.pl
Le titulaire est une PME: oui
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: ?ukasz Kania NumÈro national d'identification: 7582242011 Adresse postale: ul. ?eromskiego 19 Ville: Ostro??ka Code NUTS: PL924 Ostro??cki Code postal: 07-417 Pays: Pologne Courriel: biuro@interlux.pl Adresse internet: www.interlux.pl
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4) Informations sur le montant du marchÈ/du lot (hors TVA) (Accord pour publication oui) Estimation initiale du montant total du marchÈ/du lot: 5 034 528.85 PLN Valeur totale du marchÈ/du lot: 5 325 486.00 PLN
V.2.5) Information sur la sous-traitance
V.2.6) Prix payÈ pour les achats d'opportunitÈ
 
 
Section V: Attribution du marchÈ

Lot n : 5 IntitulÈ:
Sprz?tanie pomieszcze Dyrekcji SpÛ?ki, Biura Nadzoru Ruchu oraz O?rodka Szkolenia Zawodowego
Un marchÈ/lot est attribuÈ: oui
V.2) Attribution du marchÈ
V.2.1) Date de conclusion du marchÈ:
31/03/2021
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reÁues: 3 Nombre d'offres reÁues de la part de PME: 2 Nombre d'offres reÁues de la part de soumissionnaires d'autres ...tats membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reÁues de la part de soumissionnaires d'...tats non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reÁues par voie Èlectronique: 3
Le marchÈ a ÈtÈ attribuÈ un groupement d'opÈrateurs Èconomiques: oui
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: IMPEL System sp. z o.o.
NumÈro national d'identification: 8971613637 Adresse postale: ul. ?l??na 18 Ville: Wroc?aw Code NUTS: PL514 Miasto Wroc?aw Code postal: 53-111 Pays: Pologne Courriel: aorzechowska@impel.pl Adresse internet: www.impel.pl
Le titulaire est une PME: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: Impel Facility Services sp. z o.o.
NumÈro national d'identification: 9542250979 Adresse postale: ul. ?l??na 118 Ville: Wroc?aw Code NUTS: PL514 Miasto Wroc?aw Code postal: 53-111 Pays: Pologne Courriel: aorzechowska@impel.pl Adresse internet: www.impel.pl
Le titulaire est une PME: non
V.2.4) Informations sur le montant du marchÈ/du lot (hors TVA) (Accord pour publication oui) Estimation initiale du montant total du marchÈ/du lot: 848 231.20 PLN Valeur totale du marchÈ/du lot: 700 400.00 PLN
V.2.5) Information sur la sous-traitance
Le marchÈ est susceptible díÍtre sous-traitÈ Description succincte de la part du contrat sous-traitÈe:
Us?ugi porz?dkowo ñczysto?ciowe
V.2.6) Prix payÈ pour les achats d'opportunitÈ
 
 
Section V: Attribution du marchÈ

Lot n : 6 IntitulÈ:
Sprz?tanie wraz z dezynfekcj pomieszcze Biura Logistyki, Biura ZamÛwie Publicznych oraz Biura Teleinformatyki
Un marchÈ/lot est attribuÈ: oui
V.2) Attribution du marchÈ
V.2.1) Date de conclusion du marchÈ:
31/03/2021
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reÁues: 4 Nombre d'offres reÁues de la part de PME: 3 Nombre d'offres reÁues de la part de soumissionnaires d'autres ...tats membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reÁues de la part de soumissionnaires d'...tats non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reÁues par voie Èlectronique: 4
Le marchÈ a ÈtÈ attribuÈ un groupement d'opÈrateurs Èconomiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: Przedsi?biorstwo Us?ugowe SOS BARWIT ñ Barbara Jakubczak NumÈro national d'identification: 5270255741 Adresse postale: ul. Klemesiewicza 5a lok.32 Ville: Warszawa Code NUTS: PL911 Miasto Warszawa Code postal: 01-318 Pays: Pologne Courriel: barwit@barwit.pl Adresse internet: www.barwit.pl
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4) Informations sur le montant du marchÈ/du lot (hors TVA) (Accord pour publication oui) Estimation initiale du montant total du marchÈ/du lot: 313 472.00 PLN Valeur totale du marchÈ/du lot: 256 160.00 PLN
V.2.5) Information sur la sous-traitance
V.2.6) Prix payÈ pour les achats d'opportunitÈ
 
 
Section V: Attribution du marchÈ

Lot n : 7 IntitulÈ:
Sprz?tanie wraz z dezynfekcj pomieszcze i terenu ekspedycji tramwajowych
Un marchÈ/lot est attribuÈ: oui
V.2) Attribution du marchÈ
V.2.1) Date de conclusion du marchÈ:
31/03/2021
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reÁues: 2 Nombre d'offres reÁues de la part de PME: 1 Nombre d'offres reÁues de la part de soumissionnaires d'autres ...tats membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reÁues de la part de soumissionnaires d'...tats non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reÁues par voie Èlectronique: 2
Le marchÈ a ÈtÈ attribuÈ un groupement d'opÈrateurs Èconomiques: oui
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: Ma?gorzata Kania NumÈro national d'identification: 7611073931 Adresse postale: ul. ?eromskiego19 Ville: Ostro??ka Code NUTS: PL924 Ostro??cki Code postal: 07-417 Pays: Pologne Courriel: biuro@interlux.pl Adresse internet: www.interlux.pl
Le titulaire est une PME: oui
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: ?ukasz Kania NumÈro national d'identification: 7582242011 Adresse postale: ul. ?eromskiego 19 Ville: Ostro??ka Code NUTS: PL924 Ostro??cki Code postal: 07-417 Pays: Pologne Courriel: biuro@interlux.pl Adresse internet: www.interlux.pl
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4) Informations sur le montant du marchÈ/du lot (hors TVA) (Accord pour publication oui) Estimation initiale du montant total du marchÈ/du lot: 1 197 255.60 PLN Valeur totale du marchÈ/du lot: 1 363 200.00 PLN
V.2.5) Information sur la sous-traitance
V.2.6) Prix payÈ pour les achats d'opportunitÈ
 
 
Section V: Attribution du marchÈ

Lot n : 8 IntitulÈ:
Sprz?tanie wraz z dezynfekcj pomieszcze w budynku Renaissance Tower
Un marchÈ/lot est attribuÈ: oui
V.2) Attribution du marchÈ
V.2.1) Date de conclusion du marchÈ:
31/03/2021
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reÁues: 4 Nombre d'offres reÁues de la part de PME: 3 Nombre d'offres reÁues de la part de soumissionnaires d'autres ...tats membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reÁues de la part de soumissionnaires d'...tats non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reÁues par voie Èlectronique: 4
Le marchÈ a ÈtÈ attribuÈ un groupement d'opÈrateurs Èconomiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: Przedsi?biorstwo Us?ugowe SOS BARWIT ñ Barbara Jakubczak NumÈro national d'identification: 5270255741 Adresse postale: ul. Klemensiewicza 5a lok. 32 Ville: Warszawa Code NUTS: PL911 Miasto Warszawa Code postal: 01-318 Pays: Pologne Courriel: barwit@barwit.pl Adresse internet: www.barwit.pl
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4) Informations sur le montant du marchÈ/du lot (hors TVA) (Accord pour publication oui) Estimation initiale du montant total du marchÈ/du lot: 259 324.00 PLN Valeur totale du marchÈ/du lot: 151 200.00 PLN
V.2.5) Information sur la sous-traitance
V.2.6) Prix payÈ pour les achats d'opportunitÈ
 
 
Section VI: Renseignements complÈmentaires
VI.3) Informations complÈmentaires:
VI.4) ProcÈdures de recours
VI.4.1) Instance chargÈe des procÈdures de recours Nom officiel: Prezes Krajowej Izby Odwo?awczej Adresse postale: ul. Post?pu 17a Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne Courriel: odwolania@uzp.gov.pl TÈlÈphone: +48 224587840 Fax: +48 224587800 Adresse internet: http://www.uzp.gov.pl
VI.4.2) Organe chargÈ des procÈdures de mÈdiation Nom officiel: Brak Ville: Brak Pays: Pologne Adresse internet: www.uzp.gov.pl
VI.4.3) Introduction de recours PrÈcisions concernant les dÈlais d'introduction de recours:
 
1.Odwo?anie wnosi si w terminie 10 dni od dnia przes?ania informacji o czynno?ci Zamawiaj?cego stanowi?cej podstaw jego wniesienia ñ je?eli zosta?y przes?ane w sposÛb okre?lony w art. 180 ust. 5 ustawy Pzp, albo w terminie 15 dni ñ je?eli zosta?y przes?ane w inny sposÛb.
   2.  Odwo?anie wobec czynno?ci innych ni dot. tre?ci og?oszenia o zamÛwieniu i postanowie SIWZ, wnosi si w terminie 10 dni od dnia, w ktÛrym powzi?to lub przy zachowaniu nale?ytej staranno?ci mo?na by?o powzi? wiadomo? o okoliczno?ciach stanowi?cych podstaw jego wniesienia.
VI.4.4) Service auprËs duquel des renseignements peuvent Ítre obtenus sur l'introduction de recours Nom officiel: Urz?d ZamÛwie Publicznych Adresse postale: ul. Post?pu 17a Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne Courriel: uzp@uzp.gov.pl TÈlÈphone: +48 224587701 Fax: +48 224587700 Adresse internet: http://www.uzp.gov.pl
VI.5) Date díenvoi du prÈsent avis:
29/04/2021 Pologne-Varsovie: Services de nettoyage et d'hygiËneType díacheteur: Service d'utilitÈ publiqueType díavis: Avis d'attribution de marchÈType de procÈdure: ProcÈdure ouverteType de marchÈ: Servicesservices 04/05/2021 PL National
 
 
C L A S S E    C P V
90900000 - Services de nettoyage et d'hygiène 
90910000 - Services de nettoyage 
90911200 - Services de nettoyage de bâtiments 
90914000 - Services de nettoyage de parkings 
90917000 - Services de nettoyage de matériel de transport 
90919200 - Services de nettoyage de bureaux 
90921000 - Services de désinfection et de désinfestation