Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 14/09/2021
Date de péremption : 22/09/2021
Type de procédure : Procédure ouverte
Type de document : Informations complémentaires
POLOGNE
appel-offre

Pologne-Varsovie: Services de nettoyage et d'hygiËne

2021/S 178-464450  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
14/09/2021
S178
Pologne-Varsovie: Services de nettoyage et d'hygiËne

2021/S 178-464450

Rectificatif

Avis d'information complÈmentaire ou avis rectificatif

Services

(SupplÈment au Journal officiel de l'Union europÈenne, 2021/S 157-416356)

Section I: Pouvoir adjudicateur/entitÈ adjudicatrice

I.1)
Nom et adresses
Nom officiel: Centralne Biuro Antykorupcyjne
NumÈro national d'identification: 140610454
Adresse postale: Aleje Ujazdowskie 9
Ville: Warszawa
Code NUTS: PL911 Miasto Warszawa
Code postal: 00-583
Pays: Pologne
Point(s) de contact: Monika Tobar
Courriel: zamowieniapubliczne@cba.gov.pl
TÈlÈphone: +48 224371346
Fax: +48 224371390
Adresse(s) internet:
Adresse principale: https://portal.smartpzp.pl/cba
Adresse du profil díacheteur: https://portal.smartpzp.pl/cba

Section II: Objet

II.1)
...tendue du marchÈ
II.1.1)
IntitulÈ:
?wiadczenie kompleksowej us?ugi sprz?tania i utrzymania czysto?ci w budynkach oraz na posesjach wokÛ budynkÛw

NumÈro de rÈfÈrence: 25/>PU/2021/MT

II.1.2)
Code CPV principal
90900000 Services de nettoyage et d'hygiËne

II.1.3)
Type de marchÈ
Services

II.1.4)
Description succincte:
Przedmiotem zamÛwienia jest ?wiadczenie kompleksowej us?ugi sprz?tania i utrzymania czysto?ci w budynkach (sprz?tanie bie??ce i dora?ne w przypadku awarii hydraulicznej lub drobnych prac konserwacyjno-remontowych) oraz na posesjach wokÛ budynkÛw, od?nie?anie terenu (w tym parkingÛw wewn?trznych), dachÛw i usuwanie sopli lodowych (niektÛre zadania), konserwacja i podlewanie zieleni, budynkÛw Centralnego Biura Antykorupcyjnego oraz segregowanie odpadÛw zgodnie z oznakowaniem pojemnikÛw ustawionych w altanie ?mietnikowej na okres 36 miesi?cy od daty podpisania umowy, lecz nie wcze?niej ni od dnia 01.01.2022 r. w obiektach delegatur CBA. SzczegÛ?owy opis znajduje si w za??czniku nr 1 i 2 do SWZ

Section VI: Renseignements complÈmentaires

VI.5)
Date díenvoi du prÈsent avis:
09/09/2021

VI.6)
RÈfÈrence de l'avis original
NumÈro de l'avis au JO sÈrie S: 2021/S 157-416356

Section VII: Modifications

VII.1)
Informations rectifier ou ajouter
VII.1.2)
Texte rectifier dans l'avis original
NumÈro de section: VI.3

Au lieu de:

Termin zwi?zania z ofert wynosi 90 dni i up?ywa 14.12.2021 r.

Lire:

Termin zwi?zania z ofert wynosi 90 dni i up?ywa 20.12.2021 r.

NumÈro de section: IV.2.2

Au lieu de:

Date: 16/09/2021

Heure locale: 10:30

Lire:

Date: 22/09/2021

Heure locale: 10:30

NumÈro de section: IV.2.7

Au lieu de:

Date: 16/09/2021

Heure locale: 11:00

Lire:

Date: 22/09/2021

Heure locale: 11:00

VII.2)
Autres informations complÈmentaires:
 
 
C L A S S E    C P V
90900000 - Services de nettoyage et d'hygiène