Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 06/05/2022
Date de péremption :
Type de procédure : Procédure ouverte
Type de document : Modification d'un marché /d'une concession en cours
POLOGNE
appel-offre

Pologne-Varsovie: Services de nettoyage de logements, de b'timents et de vitres

2022/S 89-245164  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX:
06/05/2022 S89 Pologne-Varsovie: Services de nettoyage de logements, de b'timents et de vitres 2022/S 089-245164 Avis de modification Modification d'un contrat/d'une concession en cours
 
 
Section I: Pouvoir adjudicateur/entitÈ adjudicatrice
I.1) Nom et adresses Nom officiel: S?d Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie Adresse postale: Marsza?kowska 82 Ville: Warszawa Code NUTS: PL911 Miasto Warszawa Code postal: 00-517 Pays: Pologne Point(s) de contact: S?d Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie Courriel: zamowienia.publiczne@warszawa.sr.gov.pl Fax: +48 226203444 Adresse(s) internet:
Adresse principale: https://warszawa.sr.gov.pl Adresse du profil díacheteur: https://ezamowienia.ms.gov.pl/czs
 
 
Section II: Objet
II.1) ...tendue du marchÈ
II.1.1) IntitulÈ:
?wiadczenie us?ugi sprz?tania i utrzymania czysto?ci w obiektach przy ul. Czerniakowskiej 100A i ul. Marsza?kowskiej 82 w Warszawie mieszcz?cych komÛrki organizacyjne S?du Rejonowego dla m. st. Warsza NumÈro de rÈfÈrence: ZP/SR/16/19
II.1.2) Code CPV principal 90911000 Services de nettoyage de logements, de b'timents et de vitres
II.1.3) Type de marchÈ Services
II.2) Description
II.2.1) IntitulÈ:
Cz??? II - ?wiadczenie us?ugi sprz?tania i utrzymania czysto?ci w obiekcie przy ul. Marsza?kowskiej 82 w Warszawie, mieszcz?cym komÛrki organizacyjne S?du Rejonowego dla m. st. Warszawy w Warszawie
Lot n : 2
II.2.3) Lieu d'exÈcution Code NUTS: PL911 Miasto Warszawa Lieu principal d'exÈcution:
ul. Marsza?kowska 82, 00-517 Warszawa
II.2.4) Description du contrat au moment de la conclusion du contrat:
Cz??? II - ?wiadczenie us?ugi sprz?tania i utrzymania czysto?ci w obiekcie przy ul. Marsza?kowskiej 82 w Warszawie, mieszcz?cym komÛrki organizacyjne S?du Rejonowego dla m. st. Warszawy w Warszawie.
II.2.7) DurÈe du marchÈ, accord-cadre, systËme d'acquisition dynamique ou concession DurÈe en mois: 24
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europÈenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financÈ par des fonds de l'Union europÈenne: non
 
 
Section IV: ProcÈdure
IV.2) Renseignements d'ordre administratif
IV.2.1) Avis d'attribution de marchÈ relatif au prÈsent marchÈ NumÈro de l'avis au JO sÈrie S: 2020/S 069-164686
 
 
Section V: Attribution du marchÈ/de la concession
MarchÈ n : ZP/SR/16/19
Lot n : 2 IntitulÈ:
?wiadczenie us?ugi sprz?tania i utrzymania czysto?ci w obiekcie przy ul. Marsza?kowskiej 82 w Warszawie mieszcz?cym komÛrki organizacyjne S?du Rejonowego dla m. st. Warszawy w Warszawie.
V.2) Attribution du marchÈ/de la concession
V.2.1) Date de la conclusion du marchÈ/de la dÈcision d'attribution de la concession:
09/03/2020
V.2.2) Informations sur les offres
Le marchÈ/la concession a ÈtÈ attribuÈ(e) un groupement d'opÈrateurs Èconomiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire/concessionnaire Nom officiel: AWIMA Sp. Jawna B. Wi?niewski NumÈro national d'identification: 016067546 Adresse postale: 3-go Maja 2B lok. 22 Ville: JÛzefÛw Code NUTS: PL912 Warszawski wschodni Code postal: 05-410 Pays: Pologne
Le titulaire/concessionnaire est une PME: oui
V.2.4) Informations sur le montant du marchÈ/du lot/de la concession (au moment de la conclusion du contrat;hors TVA) Valeur totale du marchÈ: 849 170.73 PLN
 
 
Section VI: Renseignements complÈmentaires
VI.3) Informations complÈmentaires:
VI.4) ProcÈdures de recours
VI.4.1) Instance chargÈe des procÈdures de recours Nom officiel: Krajowa Izba Odwo?awcza Adresse postale: Warszawa Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne Courriel: odwolania@uzp.gov.pl TÈlÈphone: +48 224587071 Fax: +48 224587070 Adresse internet: www.uzp.gov.pl
VI.4.3) Introduction de recours PrÈcisions concernant les dÈlais d'introduction de recours:
 
1.W toku post?powania Wykonawcy przys?uguj? ?rodki ochrony prawnej opisane w Dziale IX ustawy Prawo zamÛwie? publicznych.
   2.  ?rodki ochrony prawnej przys?uguj? Wykonawcy, a tak?e innemu podmiotowi, je?eli ma lub mia? interes w uzyskaniu zamÛwienia oraz poniÛs? lub mo?e ponie?? szkod? w wyniku naruszenia przez Zamawiaj?cego przepisÛw ustawy.
   3.  ?rodki ochrony prawnej wobec og?oszenia wszczynaj?cego post?powanie o udzielenie zamÛwienia oraz dokumentÛw zamÛwienia przys?uguj? rÛwnie? organizacjom wpisanym na list?, o ktÛrej mowa w art. 469 pkt 15 ustawy Pzp oraz Rzecznikowi Ma?ych i ?rednich Przedsi?biorcÛw.
   4.  Odwo?anie przys?uguje na: a) niezgodn? z przepisami ustawy czynno?ci Zamawiaj?cego, podj?t? w post?powaniu o udzielenie zamÛwienia, w tym na projektowane postanowienie umowy; b) zaniechanie czynno?ci w post?powaniu o udzielenie zamÛwienia, do ktÛrej Zamawiaj?cy by? ob-owi?zany na podstawie ustawy;
   5.  Odwo?anie wnosi si? do Prezesa Krajowej Izby Odwo?awczej w formie pisemnej albo w formie elektronicznej albo w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym.
   6.  Odwo?uj?cy przekazuje Zamawiaj?cemu odwo?anie wniesione w formie elektronicznej albo postaci elektronicznej albo kopi? odwo?ania, je?eli zosta?o ono wniesione w formie pisemnej, przed up?y-wem terminu wniesienia odwo?ania w taki sposÛb, aby mÛg? on zapozna? si? z jego tre?ci? przed up?ywem tego terminu. Domniemywa si?, i? Zamawiaj?cy mÛg? zapozna? si? z tre?ci? odwo?ania przed up?ywem terminu do jego wniesienia, je?eli przekazanie odpowiednio odwo?ania albo jego kopii nast?pi?o przed up?ywem terminu do jego wniesienia przy u?yciu ?rodkÛw komunikacji elek-tronicznej.
   7.  Odwo?anie wnosi si? w terminie 10 dni od dnia przekazania informacji o czynno?ci Zamawiaj?cego stanowi?cej podstaw? jego wniesienia ñ je?eli zosta?y przes?ane przy u?yciu ?rodkÛw komunikacji elektronicznej albo w terminie 15 dni ñ je?eli zosta?y przes?ane w inny sposÛb.
   8.  Odwo?anie wobec tre?ci og?oszenia wszczynaj?cego post?powanie o udzielenie zamÛwienia, a tak?e wobec tre?ci dokumentÛw zamÛwienia, wnosi si? w terminie 10 dni od dnia publikacji og?oszenia w Dzienniku Urz?dowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia dokumentÛw zamÛwienia na stronie internetowej.
   9.  Odwo?anie w przypadkach innych ni? okre?lone w ust. 7 i 8 wnosi si? w terminie 10 dni od dnia, w ktÛrym powzi?to lub przy zachowaniu nale?ytej staranno?ci mo?na by?o powzi?? wiadomo?? o oko-liczno?ciach stanowi?cych podstaw? jego wniesienia. 10. Je?eli Zamawiaj?cy nie prze?le Wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej, odwo?anie wnosi si? nie pÛ?niej ni? 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urz?dowym Unii Euro-pejskiej og?oszenia o udzieleniu zamÛwienia lub 6 miesi?cy od dnia zawarcia umowy, je?eli Zama-wiaj?cy nie opublikowa? w Dzienniku Urz?dowym Unii Europejskiej og?oszenia o udzieleniu zamÛ-wienia. 11. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwo?awczej oraz postanowienie Prezesa Krajowej Izby Odwo?aw-czej, o ktÛrym mowa w art. 519 ust.1 Pzp, stronom oraz uczestnikom post?powania odwo?awczego przys?uguje skarga do s?du. Skarg? wnosi si? do S?du Okr?gowego w Warszawie za po?rednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwo?awczej 12. SzczegÛ?owe zasady post?powania po wniesieniu odwo?ania, okre?laj? stosowne przepisy Dzia?u IX Ustawy.
VI.4.4) Service auprËs duquel des renseignements peuvent Ítre obtenus sur l'introduction de recours Nom officiel: Krajowa Izba Odwo?awcza/Urz?d ZamÛwie? Publicznych Adresse postale: Post?pu 17A Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne Courriel: uzp@uzp.gov.pl TÈlÈphone: +48 224587071 Fax: +48 224587070 Adresse internet: www.uzp.gov.p
VI.5) Date díenvoi du prÈsent avis:
04/05/2022
 
 
Section VII: Modifications du contrat/de la concession
VII.1) Description du contrat aprËs les modifications
VII.1.1) Code CPV principal 90911000 Services de nettoyage de logements, de b'timents et de vitres
VII.1.2) Code(s) CPV additionnel(s)
VII.1.3) Lieu d'exÈcution Code NUTS: PL911 Miasto Warszawa Lieu principal d'exÈcution:
ul. Marsza?kowska 82 , 00-517 Warszawa
VII.1.4) Description des prestations:
Cz??? II - ?wiadczenie us?ugi sprz?tania i utrzymania czysto?ci w obiekcie przy ul. Marsza?kowskiej 82 w Warszawie, mieszcz?cym komÛrki organizacyjne S?du Rejonowego dla m. st. Warszawy w Warszawie.
VII.1.5) DurÈe du marchÈ, accord-cadre, systËme d'acquisition dynamique ou concession DurÈe en mois: 24
VII.1.6) Informations sur le montant du marchÈ/du lot/de la concession (hors TVA) Valeur totale du marchÈ/du lot/de la concession: 970 387.61 PLN
VII.1.7) Nom et adresse du titulaire/concessionnaire Nom officiel: AWIMA Sp. jawna B. Wi?niewski NumÈro national d'identification: 016067546 Adresse postale: 3 Maja 2B lok. 22 Ville: JÛzefÛw Code NUTS: PL912 Warszawski wschodni Code postal: 05-410 Pays: Pologne
Le titulaire/concessionnaire est une PME: oui
VII.2) Informations sur les modifications
VII.2.1) Description des modifications Nature et Ètendue des modifications (avec indication des Èventuels changements prÈalablement apportÈs au contrat):
a. termin wykonania Umowy okre?lony w ß 2 Umowy -ulega wyd?u?eniu do dnia 31 maja 2022 r. b. wynagrodzenie Wykonawcy okre?lone w ß 3 ust. 1 pkt 1) Umowy -ulega zwi?kszeniu o kwot? 59 003,80 z? brutto, nale?n? za okres od dnia 01 maja 2022 r. do dnia 31 maja 2022 r., tj. do ??cznej kwoty za ca?y okres trwania umowy 1 193 576,76 z? (s?ownie: jeden milion sto dziewi??dziesi?t trzy tysi?ce pi??set siedemdziesi?t sze?? z?otych 76/100) brutto, w tym podatek VAT wed?ug stawki 23%. c. wynagrodzenie miesi?czne rycza?towe Wykonawcy okre?lone w ß 3 ust. 1 pkt 2) Umowy od dnia 01 maja 2022 r. do dnia 31 maja 2022 r. b?dzie wynosi?: 59 003,80 z? (s?ownie: pi??dziesi?t dziewi?? tysi?cy trzy z?ote 80/100) brutto, w tym podatek VAT wed?ug stawki 23%,
VII.2.2) Raisons de la modification Modification rendue nÈcessaire par des circonstances qu'un pouvoir adjudicateur/une entitÈ adjudicatrice diligent(e) ne pouvait pas prÈvoir [article 43, paragraphe 1, point c), de la directive 2014/23/UE; article 72, paragraphe 1, point c), de la directive 2014/24/UE; article 89, paragraphe 1, point c), de la directive 2014/25/UE] Description des circonstances ayant rendu la modification nÈcessaire et explication du caractËre imprÈvu de ces circonstances:
W zwi?zku z wp?yni?ciem w dniu 11 kwietnia 2022 r. odwo?ania do Krajowej Izby Odwo?awczej w post?powaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na Ñ?wiadczenie us?ug sprz?tania w obiektach S?du Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawieî (nr ref. ZP/SR/01/22) - w zakresie cz??ci II zamÛwienia (?wiadczenie us?ugi sprz?tania i utrzymania czysto?ci w obiekcie przy ul. Marsza?kowskiej 82 w Warszawie, mieszcz?cym komÛrki organizacyjne S?du Rejonowego dla m. st. Warszawy w Warszawie) oraz konieczno?ci? zabezpieczenia przez Zamawiaj?cego w sposÛb ci?g?y utrzymania czysto?ci w budynku u?yteczno?ci publicznej jakim jest S?d, w ktÛrym pracuje ok. 400 pracownikÛw i do ktÛrego codziennie przychodzi kilkuset interesantÛw oraz do czasu rozstrzygni?cia post?powania w trybie przetargu nieograniczonego og?oszonego w dniu 07 lutego 2022 r. pod nr 2022/S 026-066371, ze wzgl?du na wyj?tkow? sytuacj? niewynikaj?c? z przyczyn le??cych po stronie Zamawiaj?cego, 2022/S 026-066371
VII.2.3) Augmentation de prix Valeur totale actualisÈe du marchÈ avant les modifications (prenant en compte les Èventuelles modifications contractuelles et adaptations de prix antÈrieures et, dans le cas de la directive 2014/23/UE, l'inflation moyenne dans l'...tat membre concernÈ) Valeur hors TVA: 922 417.04 PLN Montant total du marchÈ aprËs les modifications Valeur hors TVA: 970 387.61 PLN Pologne-Varsovie: Services de nettoyage de logements, de b'timents et de vitresType díacheteur: AutresType díavis: Modification d'un marchÈ /d'une concession en coursType de procÈdure: ProcÈdure ouverteType de marchÈ: Services 06/05/2022 PL National
 
 
C L A S S E    C P V
90911000 - Services de nettoyage de logements, de bâtiments et de vitres