Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 04/05/2021
Date de péremption : 10/05/2021
Type de procédure : Procédure ouverte
Type de document : Informations complémentaires
POLOGNE
appel-offre

Pologne-Varsovie: Services de nettoyage de matériel de transport

2021/S 86-223736  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
04/05/2021
S86
Pologne-Varsovie: Services de nettoyage de matériel de transport

2021/S 086-223736

Rectificatif

Avis d'information complémentaire ou avis rectificatif

Services

(Supplément au Journal officiel de l'Union européenne, 2021/S 082-212736)

Section I: Pouvoir adjudicateur/entité adjudicatrice

I.1)
Nom et adresses
Nom officiel: Polregio Sp. z o.o.
Adresse postale: ul. Kolejowa 1
Ville: Warszawa
Code NUTS: PL911 Miasto Warszawa
Code postal: 01-217
Pays: Pologne
Point(s) de contact: Jan Kowalczuk, Agata Szewczyk, Warszawa, ul. Kolejowa 1, pokój 603
Courriel: zakupy@polregio.pl
Adresse(s) internet:
Adresse principale: https://www.polregio.pl

Section II: Objet

II.1)
Étendue du marché
II.1.1)
Intitulé:
Utrzymanie w czysto?ci pojazdów kolejowych

Numéro de référence: PZP1.240.262.2021

II.1.2)
Code CPV principal
90917000 Services de nettoyage de matériel de transport

II.1.3)
Type de marché
Services

II.1.4)
Description succincte:
Przedmiotem zamówienia jest ?wiadczenie us?ug utrzymania w czysto?ci taboru kolejowego (wagonów osobowych, elektrycznych zespo?ów trakcyjnych, autobusów szynowych, lokomotyw) w lokalizacjach wymienionych sekcji II pkt
   2. 4 niniejszego og?oszenia.

Section VI: Renseignements complémentaires

VI.5)
Date d'envoi du présent avis:
29/04/2021

VI.6)
Référence de l'avis original
Numéro de l'avis au JO série S: 2021/S 082-212736

Section VII: Modifications

VII.1)
Informations à rectifier ou à ajouter
VII.1.2)
Texte à rectifier dans l'avis original
Numéro de section: II.2.7

Lot nº: 8

Endroit où se trouve le texte à rectifier: Okres obowi?zywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów

Au lieu de:

Pocz?tek: 12/12/2021

Lire:

Pocz?tek: 13/12/2021

Numéro de section: II.2.7

Lot nº: 10

Endroit où se trouve le texte à rectifier: Okres obowi?zywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów

Au lieu de:

Okres w dniach: 99

Lire:

Okres w dniach: 37

Numéro de section: II.2.14

Lot nº: 10

Endroit où se trouve le texte à rectifier: Informacje dodatkowe

Au lieu de:

Us?uga sezonowa realizowana od 1 do 31 sierpnia 2021 r. oraz od 25 czerwca do 31 sierpnia 2022 r. z uwagi na fakt, i s tam realizowane czyszczenia taboru uruchamianego w sezonie letnim.

Lire:

Us?uga sezonowa realizowana od 1 do 31 sierpnia 2021 r. oraz od 25 czerwca do 30 czerwca 2022 r. z uwagi na fakt, i s tam realizowane czyszczenia taboru uruchamianego w sezonie letnim.

Numéro de section: II.2.7

Lot nº: 15

Endroit où se trouve le texte à rectifier: Okres obowi?zywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów

Au lieu de:

Okres w dniach: 35

Lire:

Okres w dniach: 23

Numéro de section: II.2.14

Lot nº: 15

Endroit où se trouve le texte à rectifier: Informacje dodatkowe

Au lieu de:

Us?uga ?wiadczona od 1 sierpnia do 25 wrze?nia 2021 r. tylko w soboty i w niedziele oraz 1-3 maja 2022 r. - codziennie, 15-16 czerwca 2022 r. - codziennie, od 25 czerwca do 30 lipca 2022 r. tylko w soboty i w niedziele, z uwagi na fakt, i s tam realizowane czyszczenia taboru uruchamianego w sezonie letnim.

Lire:

Us?uga ?wiadczona od 1 sierpnia do 25 wrze?nia 2021 r. tylko w soboty i w niedziele oraz 1-3 maja 2022 r. - codziennie, 15-16 czerwca 2022 r. - codziennie, od 25 czerwca do 26 czerwca 2022 r. tylko w soboty i w niedziele, z uwagi na fakt, i s tam realizowane czyszczenia taboru uruchamianego w sezonie letnim.

VII.2)
Autres informations complémentaires: Pologne-Varsovie: Services de nettoyage de matériel de transportType d'acheteur: Service d'utilité publiqueType d'avis: Informations complémentairesType de procédure: Procédure ouverteType de marché: Servicesservices
10/05/2021
04/05/2021
PL
National

 
 
C L A S S E    C P V
90917000 - Services de nettoyage de matériel de transport