Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 06/04/2020
Date de péremption :
Type de procédure : Procédure ouverte
Type de document : Avis d'attribution
POLOGNE
appel-offre

Pologne-Varsovie: Services d'organisation d'ÈvÈnements

2020/S 68-162466  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX: 06/04/2020 S68 Services - Avis d'attribution de marchÈ - ProcÈdure ouverte Pologne-Varsovie: Services d'organisation d'ÈvÈnements 2020/S 068-162466 Services sociaux et autres services spÈcifiques ñ marchÈs publics Avis díattribution de marchÈ Services
 
 
Section I: Pouvoir adjudicateur
I.1) Nom et adresses Nom officiel: Centrum ProjektÛw Europejskich NumÈro national d'identification: 7010158887 Adresse postale: ul. Domaniewska 39 a Ville: Warszawa Code NUTS: PL Code postal: 02-672 Pays: Pologne Point(s) de contact: Anna Zapa?a Courriel: przetargi@cpe.gov.pl TÈlÈphone: +48 223783144 Fax: +48 222019725 Adresse(s) internet: Adresse principale: https://www.cpe.gov.pl Adresse du profil díacheteur: https://www.cpe.gov.pl https://www.cpe.gov.pl https://www.cpe.gov.pl
I.2) Informations sur la passation conjointe de marchÈs
I.4) Type de pouvoir adjudicateur Organisme de droit public
I.5) ActivitÈ principale Autre activitÈ: wspieranie instytucji realizuj?cych programy unijne
 
 
Section II: Objet
II.1) ...tendue du marchÈ
II.1.1) IntitulÈ:
Organizacja transgranicznego rajdu rowerowego ÑPolskañRosjaî z okazji Dnia Europy w wojewÛdztwach: warmi?sko-mazurskim i podlaskim NumÈro de rÈfÈrence: WA.263.6.2020.KR
II.1.2) Code CPV principal 79952000
II.1.3) Type de marchÈ Services
II.1.4) Description succincte:
Przedmiotem zamÛwienia jest organizacja transgranicznego rajdu rowerowego ÑPolskañRosjaî z okazji Dnia Europy w wojewÛdztwach: warmi?sko-mazurskim i podlaskim. Opis przedmiotu zamÛwienia znajduje si w za??czonym projekcie umowy (za??cznik nr 1 do SIWZ).
II.1.6) Information sur les lots Ce marchÈ est divisÈ en lots: non
II.2) Description
II.2.1) IntitulÈ:
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s)
II.2.3) Lieu d'exÈcution Code NUTS: PL Lieu principal d'exÈcution:
PÛ?nocno-wschodnia Polska i Rosja
II.2.4) Description des prestations:
Przedmiotem zamÛwienia jest organizacja transgranicznego rajdu rowerowego ÑPolskañRosjaî z okazji Dnia Europy w wojewÛdztwach: warmi?sko-mazurskim i podlaskim. Opis przedmiotu zamÛwienia znajduje si w za??czonym projekcie umowy (za??cznik nr 1 do SIWZ). ZamÛwienie obejmuje miedzy innymi us?ugi hotelarskie i gastronomiczne dla maksymalnie 45 osÛb, wynajem rowerÛw i ich transport, us?ugi ubezpieczenia osÛb, us?ugi medyczne, us?ugi produkcji i dostawy materia?Ûw promocyjnych, us?ugi fotograficzne.
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europÈenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financÈ par des fonds de l'Union europÈenne: oui Identification du projet:
Przedmiot umowy jest wspÛ?finansowany ze ?rodkÛw Unii Europejskiej w ramach Programu WspÛ?pracy Transgranicznej Polska-Rosja 2014ñ2020.
II.2.14) Informations complÈmentaires
 
 
Section IV: ProcÈdure
IV.1) Description
IV.1.1) Forme de la procÈdure ProcÈdure ouverte
IV.1.3) Information sur l'accord-cadre
IV.1.10) Identification des rËgles nationales applicables la procÈdure:

Des informations sur les procÈdures nationales sont disponibles sur: www.uzp.gov.pl
IV.1.11) Principales caractÈristiques de la procÈdure d'attribution:
Post?powanie prowadzone w trybie art. 138g ustawy Pzp. Sk?adanie ofert w formie elektronicznej za po?rednictwem https://miniportal.uzp.gov.pl/ https://miniportal.uzp.gov.pl/
IV.2) Renseignements d'ordre administratif
IV.2.1) Publication antÈrieure relative la prÈsente procÈdure NumÈro de l'avis au JO sÈrie S: 2020/S 038-090784
IV.2.9) Informations sur l'abandon de la procÈdure d'appel la concurrence sous la forme d'un avis de prÈinformation
 
 
Section V: Attribution du marchÈ
MarchÈ n : 1 IntitulÈ:
Organizacja transgranicznego rajdu rowerowego ÑPolskañRosjaî z okazji Dnia Europy w wojewÛdztwach: warmi?sko-mazurskim i podlaskim.
Un marchÈ/lot est attribuÈ: non
V.1) Informations relatives une non-attribution
Le marchÈ/lot n'a pas ÈtÈ attribuÈ Autres raisons (interruption de la procÈdure)
 
 
Section VI: Renseignements complÈmentaires
VI.3) Informations complÈmentaires:
Zamawiaj?cy zawiadamia o uniewa?nieniu czynno?ci wyboru najkorzystniejszej oferty w post?powaniu, dokonanej w dniu 16 marca 2020 r. i stosownie do art. 92 ust. 1 pkt 7 ustawy Pzp informuje, i na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp uniewa?ni przedmiotowe post?powanie, bowiem wyst?pi?a istotna zmiana okoliczno?ci powoduj?ca, ?e dalsze prowadzenie post?powania i wykonanie zamÛwienia nie le?y w interesie publicznym, czego nie mo?na by?o wcze?niej przewidzie?. Ze wzgl?du na wprowadzenie w Polsce stanu zagro?enia epidemicznego, a nast?pnie stanu epidemii, dynamiczny rozwÛj pandemii wirusa SARS-COV-2 w kraju i zwi?zane z nim ryzyko dla zdrowia publicznego oraz restrykcje, ktÛre nie by?y Zamawiaj?cemu znane w chwili wszcz?cia post?powania, wykonanie przedmiotowego zamÛwienia nie le?y w interesie publicznym, dlatego te Zamawiaj?cy postanawia o uniewa?nieniu post?powania zmierzaj?cego do jego udzielenia.
VI.4) ProcÈdures de recours
VI.4.1) Instance chargÈe des procÈdures de recours Nom officiel: Prezes Krajowej Izby Odwo?awczej Adresse postale: Post?pu 17 a Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne Fax: +48 224587700
VI.4.2) Organe chargÈ des procÈdures de mÈdiation
VI.4.3) Introduction de recours PrÈcisions concernant les dÈlais d'introduction de recours:
 
1.Wykonawcom i innym podmiotom przys?uguj ?rodki ochrony prawnej opisane w dziale VI ustawy,w wyniku naruszenia przez Zamawiaj?cego przepisÛw ustawy.
   2.  ?rodki ochrony prawnej wobec og?oszenia o zamÛwieniu oraz SIWZ przys?uguj rÛwnie organizacjom wpisanym na list organizacji uprawnionych do wnoszenia ?rodkÛw ochrony prawnej, prowadzon przez Prezesa Urz?du ZamÛwie Publicznych.
VI.4.4) Service auprËs duquel des renseignements peuvent Ítre obtenus sur l'introduction de recours Nom officiel: Prezes Krajowej Izby Odwo?awczej Adresse postale: Post?pu 17 a Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne Fax: +48 224587700
VI.5) Date díenvoi du prÈsent avis:
02/04/2020
 
 
C L A S S E    C P V
79952000 - Services d'organisation d'événements