Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 06/10/2023
Date de péremption :
Type de procédure : Procédure restreinte
Type de document : Avis d'attribution
POLOGNE
appel-offre

Pologne-Varsovie:Services d'organisation de foires et d'expositions

2023/S 193-601074  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX:
06/10/2023 S193 Pologne-Varsovie: Services d'organisation de foires et d'expositions 2023/S 193-601074 Avis díattribution de marchÈ RÈsultats de la procÈdure de marchÈ Services
 
 
Section I: Pouvoir adjudicateur
I.1) Nom et adresses Nom officiel: Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji NumÈro national d'identification: 526-10-00-645 Adresse postale: Al. Jerozolimskie 142a Ville: Warszawa Code NUTS: PL911 Miasto Warszawa Code postal: 02-305 Pays: Pologne Point(s) de contact: Piotr Sosnowski Courriel: dzp@frse.org.pl TÈlÈphone: +48 728455324 Fax: +48 224631025 Adresse(s) internet:
Adresse principale: https://www.frse.org.pl/
I.4) Type de pouvoir adjudicateur Organisme de droit public
I.5) ActivitÈ principale ...ducation
 
 
Section II: Objet
II.1) ...tendue du marchÈ
II.1.1) IntitulÈ:
Kompleksowa organizacja wydarzenia EuroSkills 2023 Gda?skñ koordynacji podwykonawcÛw EuroSkills Gda?sk 2023 NumÈro de rÈfÈrence: DZP.261.92.2023
II.1.2) Code CPV principal 79956000 Services d'organisation de foires et d'expositions
II.1.3) Type de marchÈ Services
II.1.4) Description succincte:
W ramach przedmiotu Umowy, Wykonawca zobowi?zany jest do kompleksowej koordynacji podwykonawcÛw EuroSkills Gda?sk 2023 w zakresie: 1) koordynacji najmu powierzchni wydarzenia, w szczegÛlno?ci najmu terenu pod wydarzenie Hala AmberExpo, 16 hal namiotowych, sal konferencyjnych Polsat Plus Arena Gda?sk; 2) koordynacji najmu powierzchni stadionu Polsat Plus Arena Gda?sk w zwi?zku z Ceremoni? Otwarcia i Zamkni?cia; 3) koordynacji organizacji przestrzeni konkursowych, w zakresie ustalonym przez Strony w trybie roboczym; 4) koordynacji monta?u mebli na potrzeby Wydarzenia; 5) koordynacji wykonawcÛw ?wiadcz?cych us?ugi personalnej obs?ugi Wydarzenia w zakresie ustalonym przez Strony w trybie roboczym; 6) koordynacji budowy stoisk partnerÛw Wydarzenia, ustalonych przez Strony w trybie roboczym; 7) zapewnienia wsparcia podczas monta?y i demonta?y poprzez oddelegowanie dodatkowych osÛb.
II.1.6) Information sur les lots Ce marchÈ est divisÈ en lots: non
II.1.7) Valeur totale du marchÈ (hors TVA) Valeur hors TVA: 680 000.00 PLN
II.2) Description
II.2.3) Lieu d'exÈcution Code NUTS: PL634 Gda?ski Lieu principal d'exÈcution:
Gda?sk
II.2.4) Description des prestations:
W ramach przedmiotu Umowy, Wykonawca zobowi?zany jest do kompleksowej koordynacji podwykonawcÛw EuroSkills Gda?sk 2023 w zakresie: 1) koordynacji najmu powierzchni wydarzenia, w szczegÛlno?ci najmu terenu pod wydarzenie Hala AmberExpo, 16 hal namiotowych, sal konferencyjnych Polsat Plus Arena Gda?sk; 2) koordynacji najmu powierzchni stadionu Polsat Plus Arena Gda?sk w zwi?zku z Ceremoni? Otwarcia i Zamkni?cia; 3) koordynacji organizacji przestrzeni konkursowych, w zakresie ustalonym przez Strony w trybie roboczym; 4) koordynacji monta?u mebli na potrzeby Wydarzenia; 5) koordynacji wykonawcÛw ?wiadcz?cych us?ugi personalnej obs?ugi Wydarzenia w zakresie ustalonym przez Strony w trybie roboczym; 6) koordynacji budowy stoisk partnerÛw Wydarzenia, ustalonych przez Strony w trybie roboczym; 7) zapewnienia wsparcia podczas monta?y i demonta?y poprzez oddelegowanie dodatkowych osÛb.
II.2.5) CritËres díattribution Prix
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europÈenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financÈ par des fonds de l'Union europÈenne: non
II.2.14) Informations complÈmentaires
 
 
Section IV: ProcÈdure
IV.1) Description
IV.1.1) Type de procÈdure ProcÈdure restreinte
IV.1.3) Information sur l'accord-cadre ou le systËme d'acquisition dynamique
IV.1.8) Information concernant líaccord sur les marchÈs publics (AMP)
Le marchÈ est couvert par l'accord sur les marchÈs publics: non
IV.2) Renseignements d'ordre administratif
IV.2.1) Publication antÈrieure relative la prÈsente procÈdure NumÈro de l'avis au JO sÈrie S: 2023/S 056-164314
IV.2.8) Informations sur l'abandon du systËme d'acquisition dynamique
IV.2.9) Informations sur l'abandon de la procÈdure d'appel la concurrence sous la forme d'un avis de prÈinformation
 
 
Section V: Attribution du marchÈ

Un marchÈ/lot est attribuÈ: oui
V.2) Attribution du marchÈ
V.2.1) Date de conclusion du marchÈ:
04/09/2023
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reÁues: 1 Nombre d'offres reÁues de la part de PME: 1
Le marchÈ a ÈtÈ attribuÈ un groupement d'opÈrateurs Èconomiques: oui
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: EL PADRE Sp. z o.o NumÈro national d'identification: 5213473972 Ville: Warszawa Code NUTS: PL91 Warszawski sto?eczny Code postal: 02-761 Pays: Pologne
Le titulaire est une PME: oui
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: BERM Sp. z o.o. Sp. k NumÈro national d'identification: 8992722165 Ville: Warszawa Code NUTS: PL91 Warszawski sto?eczny Pays: Pologne
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4) Informations sur le montant du marchÈ/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du marchÈ/du lot: 680 000.00 PLN Valeur totale du marchÈ/du lot: 680 000.00 PLN
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section VI: Renseignements complÈmentaires
VI.3) Informations complÈmentaires:
VI.4) ProcÈdures de recours
VI.4.1) Instance chargÈe des procÈdures de recours Nom officiel: Prezes Krajowej Izby Odwo?awczej Adresse postale: Post?pu 17a Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne Courriel: odwolania@uzp.gov.pl TÈlÈphone: +48 224587801 Fax: +48 4587800 Adresse internet: https://www.uzp.gov.pl/kio/
VI.4.2) Organe chargÈ des procÈdures de mÈdiation Nom officiel: Prezes Krajowej Izby Odwo?awczej Adresse postale: Post?pu 17a Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne Courriel: odwolania@uzp.gov.pl TÈlÈphone: +48 224587801 Fax: +48 4587800 Adresse internet: https://www.uzp.gov.pl/kio/
VI.4.3) Introduction de recours PrÈcisions concernant les dÈlais d'introduction de recours:
 
1.?rodki ochrony prawnej okre?lone w niniejszym rozdziale przys?uguj? Uczestnikowi oraz innemu podmiotowi, je?eli ma lub mia? interes w uzyskaniu zamÛwienia oraz poniÛs? lub mo?e ponie?? szkod? w wyniku naruszenia przez Zamawiaj?cego przepisÛw p.z.p.
   2.  ?rodki ochrony prawnej wobec og?oszenia wszczynaj?cego Konkurs oraz dokumentÛw zamÛwienia przys?uguj? rÛwnie? organizacjom wpisanym na list?, o ktÛrej mowa w art. 469 pkt 15 p.z.p. oraz Rzecznikowi Ma?ych i ?rednich Przedsi?biorcÛw.
   3.  Odwo?anie przys?uguje na: 1) niezgodn? z przepisami p.z.p. czynno?? Zamawiaj?cego, podj?t? w Konkursie, w tym na projektowane postanowienie umowy; 2) zaniechanie czynno?ci w Konkursie, do ktÛrej Zamawiaj?cy by? obowi?zany na podstawie p.z.p.;
   4.  Odwo?anie wnosi si? do Prezesa Krajowej Izby Odwo?awczej. Odwo?uj?cy przekazuje kopi? odwo?ania Zamawiaj?cemu przed up?ywem terminu do wniesienia odwo?ania w taki sposÛb, aby mÛg? on zapozna? si? z jego tre?ci? przed up?ywem tego terminu.
   5.  Odwo?anie wobec tre?ci og?oszenia lub tre?ci Regulaminu wnosi si? w terminie 10 dni od dnia zamieszczenia og?oszenia w Biuletynie ZamÛwie? Publicznych lub dokumentÛw zamÛwienia na stronie internetowej.
   6.  Odwo?anie wnosi si? w terminie: 1) 10 dni od dnia przekazania informacji o czynno?ci Zamawiaj?cego stanowi?cej podstaw? jego wniesienia, je?eli informacja zosta?a przekazana przy u?yciu ?rodkÛw komunikacji elektronicznej, 2) 15 dni od dnia przekazania informacji o czynno?ci Zamawiaj?cego stanowi?cej podstaw? jego wniesienia, je?eli informacja zosta?a przekazana w sposÛb inny ni? okre?lony w pkt 1).
   7.  Odwo?anie w przypadkach innych ni? okre?lone w ust.5 i 6 wnosi si? w terminie 5 dni od dnia, w ktÛrym powzi?to lub przy zachowaniu nale?ytej staranno?ci mo?na by?o powzi?? wiadomo?? o okoliczno?ciach stanowi?cych podstaw? jego wniesienia.
   8.  Na orzeczenie Krajowej Izby Odwo?awczej oraz postanowienie Prezesa Krajowej Izby Odwo?awczej, o ktÛrym mowa w art. 519 ust. 1 p.z.p., stronom oraz uczestnikom post?powania odwo?awczego przys?uguje skarga do s?du.
   9.  W post?powaniu tocz?cym si? wskutek wniesienia skargi stosuje si? odpowiednio przepisy ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks post?powania cywilnego (Dz. U. z 2021 poz. 1805 tj. ze zm.) o apelacji, je?eli przepisy p.z.p. nie stanowi? inaczej. 10. Skarg? wnosi si? do S?du Okr?gowego w Warszawie - s?du zamÛwie? publicznych, zwanego dalej "s?dem zamÛwie? publicznych". 11. Skarg? wnosi si? za po?rednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwo?awczej, w terminie 14 dni od dnia dor?czenia orzeczenia Krajowej Izby Odwo?awczej lub postanowienia Prezesa Krajowej Izby Odwo?awczej, o ktÛrym mowa w art. 519 ust. 1 p.z.p., przesy?aj?c jednocze?nie jej odpis przeciwnikowi skargi. Z?o?enie skargi w placÛwce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe (Dz. U. z 2022 poz.896 tj. ze zm.) jest rÛwnoznaczne z jej wniesieniem. 12. Prezes Krajowej Izby Odwo?awczej przekazuje skarg? wraz z aktami post?powania odwo?awczego do s?du zamÛwie? publicznych w terminie 7 dni od dnia jej otrzymania.
VI.4.4) Service auprËs duquel des renseignements peuvent Ítre obtenus sur l'introduction de recours Nom officiel: Krajowa Izba Odwo?awcza Adresse postale: Post?pu 17a Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne Courriel: odwolania@uzp.gov.pl TÈlÈphone: +48 224587801 Fax: +48 4587800 Adresse internet: https://www.uzp.gov.pl/kio
VI.5) Date díenvoi du prÈsent avis:
03/10/2023 Kompleksowa organizacja wydarzenia EuroSkills 2023 Gda?skñ koordynacji podwykonawcÛw EuroSkills Gda?sk 2023 06/10/2023 POL National Original
 
 
C L A S S E    C P V
79956000 - Services d'organisation de foires et d'expositions