Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 31/07/2020
Date de péremption : 01/09/2020
Type de procédure : Procédure ouverte
Type de document : Avis de marché
POLOGNE
appel-offre

Pologne-Varsovie: Services postaux

2020/S 147-361527  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX: 31/07/2020 S147 Pologne-Varsovie: Services postaux 2020/S 147-361527 Avis de marchÈ Services
 
 
Section I: Pouvoir adjudicateur
I.1) Nom et adresses Nom officiel: Miasto Sto?eczne Warszawa, Dzielnica MokotÛw Adresse postale: ul. Rakowiecka 25/27 Ville: Warszawa Code NUTS: PL911 Miasto Warszawa Code postal: 02-517 Pays: Pologne Point(s) de contact: Dorota Ko?acin Courriel: przetargi.mokotow@um.warszawa.pl TÈlÈphone: +48 224436253 Adresse(s) internet: Adresse principale: www.mokotow.waw.pl www.mokotow.waw.pl
I.2) Informations sur la passation conjointe de marchÈs
I.3) Communication
Les documents du marchÈ sont disponibles gratuitement en accËs direct non restreint et complet, l'adresse: https://umw.ezamawiajacy.pl Adresse laquelle des informations complÈmentaires peuvent Ítre obtenues: le ou les point(s) de contact susmentionnÈ(s)
Les offres ou les demandes de participation doivent Ítre envoyÈes par voie Èlectronique via: https://umw.ezamawiajacy.pl
Les offres ou les demandes de participation doivent Ítre envoyÈes au(x) point(s) de contact susmentionnÈ(s)
I.4) Type de pouvoir adjudicateur AutoritÈ rÈgionale ou locale
I.5) ActivitÈ principale Services gÈnÈraux des administrations publiques
 
 
Section II: Objet
II.1) ...tendue du marchÈ
II.1.1) IntitulÈ:
?wiadczenie us?ug pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym w zakresie przyjmowania, przemieszczania, dor?czania przesy?ek pocztowych i ich ewentualne zwroty, op?acanych z do?u NumÈro de rÈfÈrence: UD-IV-WZP.271.57.2020.DKO
II.1.2) Code CPV principal 64110000 Services postaux
II.1.3) Type de marchÈ Services
II.1.4) Description succincte:
Przedmiotem zamÛwienia jest ?wiadczenie us?ug pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym, w zakresie przyjmowania, przemieszczania, dor?czania przesy?ek pocztowych i ich ewentualnych zwrotÛw, zgodnie z przepisami ustawy Prawo pocztowe z dnia 23 listopada 2012 r. (Dz.U. z 2020 r., poz. 1041.).
II.1.5) Valeur totale estimÈe Valeur hors TVA: 3 381 676.10 PLN
II.1.6) Information sur les lots Ce marchÈ est divisÈ en lots: non
II.2) Description
II.2.1) IntitulÈ:
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s)
II.2.3) Lieu d'exÈcution Code NUTS: PL911 Miasto Warszawa Lieu principal d'exÈcution:
Dzielnica MokotÛw, m.st. Warszawa, POLSKA.
II.2.4) Description des prestations:
Us?ugi b?d?ce przedmiotem zamÛwienia b?d ?wiadczone zgodnie z przepisami powszechnie obowi?zuj?cego prawa, w szczegÛlno?ci ustawy z dnia 23 listopada 2012 Prawo pocztowe (Dz.U. z 2020 poz.1041.) oraz aktÛw wykonawczych wydanych na jej podstawie. Przesy?ki listowe o wadze do 2 000 g (format S, M, L): a) polecone ñ przesy?ka rejestrowana, przemieszczana i dor?czana w sposÛb zabezpieczaj?cy j przed utrat?, ubytkiem zawarto?ci lub uszkodzeniem; b) polecone priorytetowe ñ przesy?ka rejestrowana najszybszej kategorii, przemieszczana i dor?czana w sposÛb zabezpieczaj?cy j przed utrat?, ubytkiem zawarto?ci lub uszkodzeniem; c) polecone ze zwrotnym po?wiadczeniem odbioru (ZPO) ñ przesy?ka rejestrowana, przyj?ta za potwierdzeniem nadania i dor?czona za pokwitowaniem odbioru; d) polecone priorytetowe ze zwrotnym po?wiadczeniem odbioru (ZPO) ñ przesy?ka rejestrowana najszybszej kategorii, przyj?ta za potwierdzeniem nadania i dor?czona za pokwitowaniem odbioru. Wymiary przesy?ek listowych wynosz?: ó minimum ñ wymiary strony adresowej nie mog by mniejsze ni 90 mm x 140 mm, ó maksimum ñ suma d?ugo?ci, szeroko?ci i wysoko?ci ñ 900 mm, przy czym najwi?kszy z tych wymiarÛw (d?ugo??) nie mo?e przekroczy 600 mm. Przy czym: Format S to przesy?ki o wymiarach: ó minimum ñ wymiary strony adresowej nie mog by mniejsze ni 90 x 140 mm, ó maksimum ñ ?aden z wymiarÛw nie mo?e przekroczy?: wysoko? 20 mm, d?ugo? 230 mm, szeroko? 160 mm. Format M to przesy?ki o wymiarach: ó minimum wymiary strony adresowej nie mog by mniejsze ni 90 x 140 mm, ó maksimum ñ ?aden z wymiarÛw nie mo?e przekroczy?: wysoko? 20 mm, d?ugo? 325 mm, szeroko? 230 mm. Format L to przesy?ki o wymiarach: ó minimum ñ wymiary strony adresowej nie mog by mniejsze ni 90 x 140 mm, ó maksimum ñ suma d?ugo?ci, szeroko?ci i wysoko?ci 900 mm, przy czym najwi?kszy z tych wymiarÛw (d?ugo??) nie mo?e przekroczy 600 mm.
   3. 2 paczki pocztowe o wadze do 10 000 g (gabaryt A i B): a) ekonomiczne ñ paczki rejestrowane nie b?d?ce przesy?kami najszybszej kategorii; b) priorytetowe ñ paczki rejestrowane najszybszej kategorii; c) ze zwrotnym po?wiadczeniem odbioru ñ paczki rejestrowane ekonomiczne i priorytetowe przyj?te za potwierdzeniem nadania i dor?czone za pokwitowaniem odbioru. Gabaryt A ñ to paczka o wymiarach: ó minimum ñ wymiary strony adresowej nie mog by mniejsze ni 90 x 140 mm, ó maksimum ñ ?aden z wymiarÛw nie mo?e przekroczy d?ugo?ci 600 mm, szeroko? 500 mm, wysoko? 300 mm Gabaryt B ñ to paczka o wymiarach: ó minimum ñ je?li cho jeden z wymiarÛw przekracza d?ugo? 600 mm, szeroko? 500 mm, wysoko? 300 mm, ó maksimum ñ suma d?ugo?ci i najwi?kszego obwodu mierzonego w innym kierunku ni d?ugo? nie przekracza 3 000 mm, przy czym najwi?kszy wymiar nie mo?e przekroczy 1 500 mm.
   3. 3 Przesy?ki listowe zagraniczne Wymiary przesy?ek listowych wynosz?: ó minimum: wymiary strony adresowej nie mog by mniejsze ni 90 mm x 140 mm, ó maximum: suma d?ugo?ci, szeroko?ci i wysoko?ci nie przekracza 900 mm, przy czym najwi?kszy z tych wymiarÛw (d?ugo??) nie mo?e przekroczy 600 mm. Strefa dor?cze przesy?ek zagranicznych ekonomicznych: ó obszar Europy ñ kraje europejskie (??cznie z Cyprem, Rosj i Izraelem), ó obszar poza Europ?. Strefa dor?cze przesy?ek zagranicznych priorytetowych: ó A: Europa (??cznie z Cyprem, Rosj i Izraelem), ó B: (Ameryka PÛ?nocna, Afryka), ó C: (Ameryka Po?udniowa, ?rodkowa i Azja), ó D: (Australia i Oceania).
II.2.5) CritËres díattribution
Le prix n'est pas le seul critËre d'attribution et tous les critËres sont ÈnoncÈs uniquement dans les documents du marchÈ
II.2.6) Valeur estimÈe Valeur hors TVA: 3 151 831.06 PLN
II.2.7) DurÈe du marchÈ, de l'accord-cadre ou du systËme d'acquisition dynamique Fin: 31/10/2022 Ce marchÈ peut faire l'objet d'une reconduction: non
II.2.10) Variantes
Des variantes seront prises en considÈration: non
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.12) Informations sur les catalogues Èlectroniques
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europÈenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financÈ par des fonds de l'Union europÈenne: non
II.2.14) Informations complÈmentaires Zamawiaj?cy wymaga wniesienia wadium w wysoko?ci 15 000,00 PLN.
 
 
Section III: Renseignements díordre juridique, Èconomique, financier et technique
III.1)
 
 
Conditions de participation
III.1.1) Habilitation exercer l'activitÈ professionnelle, y compris exigences relatives l'inscription au registre du commerce ou de la profession Liste et description succincte des conditions:
 
1.O udzielenie zamÛwienia mog ubiega si Wykonawcy, ktÛrzy spe?niaj warunki udzia?u w post?powaniu. ï uprawnienia: Wymagane jest wykazanie, ?e Wykonawca posiada uprawnienia do wykonywania dzia?alno?ci pocztowej na podstawie wpisu do rejestru operatorÛw pocztowych prowadzonego przez Prezesa Urz?du Komunikacji Elektronicznej, zgodnie z art. 6 ustawy z 23 listopada 2012 r. ñ Prawo pocztowe (Dz.U. z 2020 r. poz. 1041.)
III.1.2) CapacitÈ Èconomique et financiËre
III.1.3) CapacitÈ technique et professionnelle Liste et description succincte des critËres de sÈlection:
ï zdolno?ci zawodowe: Wymagane jest wykazanie wykonania lub wykonywania w okresie ostatnich trzech lat przed up?ywem terminu sk?adania ofert, a je?eli okres prowadzenia dzia?alno?ci jest krÛtszy ñ w tym okresie, minimum jednej us?ugi pocztowej w obrocie krajowym i zagranicznym ?wiadczonej przez okres co najmniej 12 miesi?cy w sposÛb ci?g?y, o warto?ci nie mniejszej ni 1 000 000,00 PLN brutto. W przypadku, gdy przedmiotem wykazanej us?ugi s ?wiadczenia okresowe i ci?g?e, dopuszcza si wykazanie us?ugi wykonanej (zako?czonej), lub wykonywanej. W przypadku wykazania us?ugi wykonywanej ñ faktycznie wykonana cz?? us?ugi musi wype?nia wymogi okre?lone przez zamawiaj?cego w warunku wiedza i do?wiadczenie. W przypadku wykonawcÛw wspÛlnie ubiegaj?cych si o udzielenie zamÛwienia ww. warunek Wykonawcy mog spe?nia ??cznie.
III.1.5) Informations sur les marchÈs rÈservÈs
III.2) Conditions liÈes au marchÈ
III.2.1) Information relative la profession
III.2.2) Conditions particuliËres d'exÈcution:
Zgodnie z wzorem umowy okre?lonym w Specyfikacji Istotnych WarunkÛw ZamÛwienia (dokumentach zamÛwienia dost?pnych na stronie https://umw.ezamawiajacy.pl https://umw.ezamawiajacy.pl
III.2.3) Informations sur les membres du personnel responsables de l'exÈcution du marchÈ
 
 
Section IV: ProcÈdure
IV.1) Description
IV.1.1) Type de procÈdure ProcÈdure ouverte
IV.1.3) Information sur l'accord-cadre ou le systËme d'acquisition dynamique
IV.1.4) Informations sur la rÈduction du nombre de solutions ou d'offres durant la nÈgociation ou le dialogue
IV.1.6) EnchËre Èlectronique
IV.1.8) Information concernant líaccord sur les marchÈs publics (AMP)
Le marchÈ est couvert par l'accord sur les marchÈs publics: non
IV.2) Renseignements d'ordre administratif
IV.2.1) Publication antÈrieure relative la prÈsente procÈdure
IV.2.2) Date limite de rÈception des offres ou des demandes de participation Date: 01/09/2020 Heure locale: 09:30
IV.2.3) Date díenvoi estimÈe des invitations soumissionner ou participer aux candidats sÈlectionnÈs
IV.2.4) Langue(s) pouvant Ítre utilisÈe(s) dans l'offre ou la demande de participation:
polonais
IV.2.6) DÈlai minimal pendant lequel le soumissionnaire est tenu de maintenir son offre L'offre doit Ítre valable jusqu'au: 30/10/2020
IV.2.7) ModalitÈs díouverture des offres Date: 01/09/2020 Heure locale: 10:00 Lieu:
Siedziba Zamawiaj?cego ul. Rakowiecka 25/27 pok.35 a, POLSKA.
Informations sur les personnes autorisÈes et les modalitÈs d'ouverture:
Jerzy Adamowicz, Dorota Ko?acin, Joanna Imio?ek, Agnieszka Ciechomska
 
 
Section VI: Renseignements complÈmentaires
VI.1) Renouvellement Il s'agit d'un marchÈ renouvelable: non
VI.2) Informations sur les Èchanges Èlectroniques
VI.3) Informations complÈmentaires:
Post?powanie prowadzone na podstawie art. 138g ustawy Prawo zamÛwie publicznych. ZamÛwienia na us?ugi spo?eczne. Szacunkowa warto? zamÛwienia przekracza 750 000 EUR. Wykaz o?wiadcze i dokumentÛw potwierdzaj?cych spe?nianie warunkÛw udzia?u w post?powaniu oraz brak podstaw do wykluczenia i inne dokumenty wymagane w post?powaniu jest okre?lony w Specyfikacji Istotnych WarunkÛw ZamÛwienia dost?pnej na stronie umw.ezamawiajacy.pl W celu potwierdzenia spe?niania warunkÛw udzia?u w post?powaniu wykonawca sk?ada: Wykaz o?wiadcze i dokumentÛw potwierdzaj?cych spe?nianie warunkÛw udzia?u w post?powaniu, brak podstaw do wykluczenia i innych dokumentÛw wymaganych w post?powaniu ñ sk?adanych wraz z ofert?: ó jednolity europejski dokument zamÛwienia (JEDZ), ó w przypadku, gdy Wykonawca polega na zdolno?ciach zawodowych innego podmiotu, celem udowodnienia, ?e b?dzie dysponowa niezb?dnym zasobem tego podmiotu w szczegÛlno?ci sk?ada pisemne zobowi?zanie tego podmiotu, oddaj?cych do dyspozycji niezb?dnych zasobÛw na potrzeby realizacji zamÛwienia ñ nale?y z?o?y w oryginale w postaci dokumentu elektronicznego (wzÛr druku Za??cznik nr 3 do SIWZ), ó pe?nomocnictwo (o ile dotyczy), ó formularz cenowy ofertowy ñ Za?.nr 2 do SIWZ. IV. Wykaz o?wiadcze i dokumentÛw potwierdzaj?cych spe?nianie warunkÛw udzia?u w post?powaniu oraz brak podstaw do wykluczenia sk?adanych na wezwanie Zamawiaj?cego: ó wykaz us?ug potwierdzaj?cy spe?nienie warunku w zakresie zdolno?ci zawodowej (wzÛr druku Za??cznik nr 5 do SIWZ), ó dowody okre?laj?ce, ?e wykazane us?ugi zosta?y wykonane nale?ycie, ó informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie okre?lonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy, ó o?wiadczenie Wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku s?du lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatkÛw, op?at lub sk?adek na ubezpieczenia spo?eczne lub zdrowotne, ó o?wiadczenie Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytu?em ?rodka zapobiegawczego zakazu ubiegania si o zamÛwienia publiczne, ó dokumenty podmiotÛw zagranicznych: o?wiadczenie o przynale?no?ci lub braku przynale?no?ci do tej samej grupy kapita?owej ó dokumenty podmiotu udost?pniaj?cego zasÛb.
VI.4) ProcÈdures de recours
VI.4.1) Instance chargÈe des procÈdures de recours Nom officiel: Krajowa Izba Odwo?awcza Adresse postale: ul. Post?pu 17a Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne Courriel: odwolania@uzp.gov.pl TÈlÈphone: +48 224587801 Fax: +48 224587800 Adresse internet: www.uzp.gov.pl www.uzp.gov.pl
VI.4.2) Organe chargÈ des procÈdures de mÈdiation Nom officiel: Krajowa Izba Odwo?awcza Ville: Warszawa Pays: Pologne Adresse internet: www.uzp.gov.pl www.uzp.gov.pl
VI.4.3) Introduction de recours PrÈcisions concernant les dÈlais d'introduction de recours:
Wykonawcom, a tak?e innemu podmiotowi je?eli ma lub mia interes w uzyskaniu zamÛwienia oraz poniÛs lub mo?e ponie? szkod w wyniku naruszenia przez zamawiaj?cego przepisÛw ustawy, przys?uguj ?rodki ochrony prawnej na zasadach przewidzianych w dziale VI ustawy Prawo zamÛwie publicznych.
VI.4.4) Service auprËs duquel des renseignements peuvent Ítre obtenus sur l'introduction de recours Nom officiel: Krajowa Izba Odwo?awcza Adresse postale: ul. Post?pu 17a Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne Courriel: odwolania@uzp.gov.pl TÈlÈphone: +48 224587801 Fax: +48 224587800 Adresse internet: www.uzp.gov.pl www.uzp.gov.pl
VI.5) Date díenvoi du prÈsent avis:
27/07/2020
 
 
C L A S S E    C P V
64110000 - Services postaux