Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 31/07/2020
Date de péremption : 07/08/2020
Type de procédure : Procédure ouverte
Type de document : Informations complémentaires
POLOGNE
appel-offre

Pologne-Varsovie: Services postaux relatifs aux lettres

2020/S 147-361851  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
31/07/2020
S147
Pologne-Varsovie: Services postaux relatifs aux lettres

2020/S 147-361851

Rectificatif

Avis d'information complÈmentaire ou avis rectificatif

Services

(SupplÈment au Journal officiel de l'Union europÈenne, 2020/S 087-207812)

Section I: Pouvoir adjudicateur/entitÈ adjudicatrice

I.1)
Nom et adresses
Nom officiel: SKARB PA?STWA - G?"WNY INSPEKTORAT TRANSPORTU DROGOWEGO
Adresse postale: Al. Jerozolimskie 94
Ville: Warszawa
Code NUTS: PL POLSKA
Code postal: 00-807
Pays: Pologne
Point(s) de contact: El?bieta Grumi?ska
Courriel: zamowieniapubliczne@gitd.gov.pl
TÈlÈphone: +48 220-46-49
Fax: +48 220-48-99 Adresse(s) internet: Adresse principale: www.gitd.gov.pl

www.gitd.gov.pl
Section II: Objet

II.1)
...tendue du marchÈ
II.1.1)
IntitulÈ:
?wiadczenie kompleksowych us?ug pocztowych, us?ug wydruku masowego korespondencji, us?ug archiwizacyjnych i us?ug towarzysz?cych w G?Ûwnym Inspektoracie Transportu Drogowego

NumÈro de rÈfÈrence: BDG.ZPB.230.13.2020

II.1.2)
Code CPV principal
64112000 Services postaux relatifs aux lettres

II.1.3)
Type de marchÈ
Services

II.1.4)
Description succincte:
Przedmiotem zamÛwienia jest ?wiadczenie kompleksowych us?ug pocztowych, us?ug wydruku masowego korespondencji, us?ug archiwizacyjnych i us?ug towarzysz?cych w G?Ûwnym Inspektoracie Transportu Drogowego. ZamÛwienie obejmuje dwie odr?bne cz??ci: Cz?? I ñ ?wiadczenie us?ug wydruku masowego oraz us?ug pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym na rzecz GITD, Cz?? II ñ ?wiadczenie us?ug archiwizacyjnych oraz us?ug zwi?zanych z zarz?dzaniem dokumentacj na rzecz GITD. SzczegÛ?owy Opis przedmiotu zamÛwienia zosta okre?lony w cz??ci III SIWZ oraz w Istotnych postanowieniach umowy (IPU) i jej za??cznikach w cz??ci IV SIWZ.

Section VI: Renseignements complÈmentaires

VI.5)
Date díenvoi du prÈsent avis:
28/07/2020

VI.6)
RÈfÈrence de l'avis original
NumÈro de l'avis au JO sÈrie S: 2020/S 087-207812

Section VII: Modifications

VII.1)
Informations rectifier ou ajouter
VII.1.2)
Texte rectifier dans l'avis original
NumÈro de section: IV.2.2

Endroit o se trouve le texte rectifier: Termin sk?adania ofert lub wnioskÛw o dopuszczenie do udzia?u

Au lieu de:

Date: 31/07/2020

Heure locale: 13:00

Lire:

Date: 07/08/2020

Heure locale: 13:00

NumÈro de section: IV.2.6

Endroit o se trouve le texte rectifier: Minimalny okres, w ktÛrym oferent b?dzie zwi?zany ofert

Au lieu de:

Date: 28/10/2020

Lire:

Date: 04/11/2020

NumÈro de section: IV.2.7

Endroit o se trouve le texte rectifier: Warunki otwarcia ofert

Au lieu de:

Date: 31/07/2020

Heure locale: 13:30

Lire:

Date: 07/08/2020

Heure locale: 13:30

VII.2)
Autres informations complÈmentaires:
 
 
C L A S S E    C P V
64112000 - Services postaux relatifs aux lettres 
79823000 - Services d'impression et de livraison 
79995100 - Services d'archivage