Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 06/04/2020
Date de péremption : 16/04/2020
Type de procédure : Procédure ouverte
Type de document : Informations complémentaires
POLOGNE
appel-offre

Pologne-Varsovie: Services de pratique médicale

2020/S 68-162399  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
06/04/2020
S68
Services - Informations complémentaires - Procédure ouverte
Pologne-Varsovie: Services de pratique médicale

2020/S 068-162399

Rectificatif

Avis d'information complémentaire ou avis rectificatif

Services

(Supplément au Journal officiel de l'Union européenne, 2020/S 055-131109)

Section I: Pouvoir adjudicateur/entité adjudicatrice

I.1)
Nom et adresses
Nom officiel: Polska Agencja ?eglugi Powietrznej
Adresse postale: ul. Wie?owa 8
Ville: Warszawa
Code NUTS: PL911
Code postal: 02-147
Pays: Pologne
Point(s) de contact: Ma?gorzata Ko?odziejczyk
Courriel: zp@pansa.pl Adresse(s) internet: Adresse principale: www.pansa.pl Adresse du profil d'acheteur: www.bip.pansa.pl

www.pansa.pl
www.bip.pansa.pl
Section II: Objet

II.1)
Étendue du marché
II.1.1)
Intitulé:
?wiadczenie us?ug medycznych dla pracowników, emerytów, rencistów PA?P oraz cz?onków rodzin pracowników na lata 2020-2024

Numéro de référence: 40/PA?P/2020/AZP

II.1.2)
Code CPV principal
85121000

II.1.3)
Type de marché
Services

II.1.4)
Description succincte:

   1.  Przedmiotem zamówienia jest:
   1. 1. ?wiadczenie us?ug medycznych dla pracowników, emerytów i rencistów oraz kandydatów do pracy Polskiej Agencji ?eglugi Powietrznej na terenie kraju;
   1. 2. ?wiadczenie us?ug medycznych w zakresie wykonywania bada lotniczo-lekarskich i wydawania orzecze lotniczo-lekarskich dla pracowników Polskiej Agencji ?eglugi Powietrznej zatrudnionych na stanowiskach, dla których s one wymagane na podstawie obowi?zuj?cego rozporz?dzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie bada lotniczo-lekarskich z dnia 27 maja 2013 r., w lokalizacjach: Warszawa, Pozna?, Gda?sk, Kraków, Katowice, Wroc?aw.

Section VI: Renseignements complémentaires

VI.5)
Date d'envoi du présent avis:
02/04/2020

VI.6)
Référence de l'avis original
Numéro de l'avis au JO série S: 2020/S 055-131109

Section VII: Modifications

VII.1)
Informations à rectifier ou à ajouter
VII.1.2)
Texte à rectifier dans l'avis original
Numéro de section: IV.2.2

Endroit où se trouve le texte à rectifier: Termin sk?adania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udzia?u / Termin wyra?enia zainteresowania udzia?em

Au lieu de:

Date: 07/04/2020

Heure locale: 10:30

Lire:

Date: 16/04/2020

Heure locale: 10:30

VII.2)
Autres informations complémentaires:
 
 
C L A S S E    C P V
85120000 - Services de pratique médicale et services connexes 
85121000 - Services de pratique médicale 
85121200 - Services prestés par les médecins spécialistes