Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 30/06/2020
Date de péremption : 03/07/2020
Type de procédure : Procédure ouverte
Type de document : Informations complémentaires
POLOGNE
appel-offre

Pologne-Varsovie: Services de pratique mÈdicale

2020/S 124-305032  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
30/06/2020
S124
Services - Informations complÈmentaires - ProcÈdure ouverte
Pologne-Varsovie: Services de pratique mÈdicale

2020/S 124-305032

Rectificatif

Avis d'information complÈmentaire ou avis rectificatif

Services

(SupplÈment au Journal officiel de l'Union europÈenne, 2020/S 120-293357)

Section I: Pouvoir adjudicateur/entitÈ adjudicatrice

I.1)
Nom et adresses
Nom officiel: Poczta Polska S.A.
Adresse postale: ul. Rodziny Hiszpa?skich 8
Ville: Warszawa
Code NUTS: PL POLSKA
Code postal: 00-940
Pays: Pologne
Point(s) de contact: Norbert Symber ñ Poczta Polska S.A., Biuro ZamÛwie Dzia ZamÛwie Terenowych Po?udnie
Courriel: zakupy.katowice@poczta-polska.pl
TÈlÈphone: +48 713471929 Adresse(s) internet: Adresse principale: www.poczta-polska.pl

www.poczta-polska.pl
Section II: Objet

II.1)
...tendue du marchÈ
II.1.1)
IntitulÈ:
?wiadczenie us?ug medycznych w zakresie medycyny pracy Lubin

NumÈro de rÈfÈrence: BZA.2600.1259.2020

II.1.2)
Code CPV principal
85121000 Services de pratique mÈdicale

II.1.3)
Type de marchÈ
Services

II.1.4)
Description succincte:
Przedmiotem zamÛwienia jest ?wiadczenie us?ug medycznych w zakresie medycyny pracy ?wiadczonych na rzecz Poczty Polskiej S.A. na terenie miasta Lubin. Przewidywana liczba pracownikÛw kierowanych na badania (z uwzgl?dnieniem poszczegÛlnych rodzajÛw bada dla poszczegÛlnych grup zawodowych w Poczcie Polskiej S.A.) w okresie 36 miesi?cy wynosi 678 pracownikÛw.

Section VI: Renseignements complÈmentaires

VI.5)
Date díenvoi du prÈsent avis:
26/06/2020

VI.6)
RÈfÈrence de l'avis original
NumÈro de l'avis au JO sÈrie S: 2020/S 120-293357

Section VII: Modifications

VII.1)
Informations rectifier ou ajouter
VII.1.2)
Texte rectifier dans l'avis original
NumÈro de section: IV.2.2

Endroit o se trouve le texte rectifier: Termin sk?adania ofert lub wnioskÛw o dopuszczenie do udzia?u / Termin wyra?enia zainteresowania udzia?em

Au lieu de:

Date: 29/06/2020

Heure locale: 11:00

Lire:

Date: 03/07/2020

Heure locale: 11:00

VII.2)
Autres informations complÈmentaires:
 
 
C L A S S E    C P V
85121000 - Services de pratique médicale