Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 04/08/2020
Date de péremption : 18/08/2020
Type de procédure : Procédure ouverte
Type de document : Informations complémentaires
POLOGNE
appel-offre

Pologne-Varsovie: Services de pratique médicale

2020/S 149-366152  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
04/08/2020
S149
Pologne-Varsovie: Services de pratique médicale

2020/S 149-366152

Rectificatif

Avis d'information complémentaire ou avis rectificatif

Services

(Supplément au Journal officiel de l'Union européenne, 2020/S 133-327046)

Section I: Pouvoir adjudicateur/entité adjudicatrice

I.1)
Nom et adresses
Nom officiel: Jednostka Wojskowa nr 2063
Numéro national d'identification: 5211207048
Adresse postale: ul. Banacha 2
Ville: Warszawa
Code NUTS: PL911 Miasto Warszawa
Code postal: 00-909
Pays: Pologne
Courriel: ozdgw.zamowienia@ron.mil.pl
Téléphone: +48 261824121
Fax: +48 261824108 Adresse(s) internet: Adresse principale: www.ozdgw.wp.mil.pl Adresse du profil d'acheteur: https://platformazakupowa.pl/pn/jednostkawojskowa_2063

www.ozdgw.wp.mil.pl
https://platformazakupowa.pl/pn/jednostkawojskowa_2063
Section II: Objet

II.1)
Étendue du marché
II.1.1)
Intitulé:
Badania diagnostyczne i konsultacje specjalistyczne wymagane z zakresu medycyny pracy oraz dyspanseryzacji ?o?nierzy zawodowych OZ DGW i instytucji b?d?cych na zabezpieczeniu medycznym

Numéro de référence: 34/20

II.1.2)
Code CPV principal
85121000 Services de pratique médicale

II.1.3)
Type de marché
Services

II.1.4)
Description succincte:

   1.  Przedmiotem zamówienia w prowadzonym post?powaniu o udzielenie zamówienia publicznego jest ?wiadczenie us?ug z zakresu medycyny pracy - badania diagnostyczne i konsultacje specjalistyczne dla pracowników Resortu Obrony Narodowej oraz dyspanseryzacji ?o?nierzy zawodowych Jednostki Wojskowej nr 2063 oraz instytucji b?d?cych na zabezpieczeniu medycznym (kod CPV: 85121000-3).
   2.  Opis przedmiotu zamówienia Zamawiaj?cy zawar w za??czniku nr 9 do niniejszej specyfikacji.

Section VI: Renseignements complémentaires

VI.5)
Date d'envoi du présent avis:
30/07/2020

VI.6)
Référence de l'avis original
Numéro de l'avis au JO série S: 2020/S 133-327046

Section VII: Modifications

VII.1)
Informations à rectifier ou à ajouter
VII.1.2)
Texte à rectifier dans l'avis original
Numéro de section: III.1.3

Endroit où se trouve le texte à rectifier: Zdolno? techniczna i kwalifikacje zawodowe

Au lieu de:

b) wykazu osób, skierowanych przez Wykonawc do realizacji zamówienia publicznego wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnie?, do?wiadczenia i wykszta?cenia niezb?dnych do wykonania zamówienia publicznego, a tak?e zakresu wykonywanych przez nich czynno?ci oraz podstaw dysponowania tymi osobami (na formularzu okre?lonym w za??czniku nr 5 do SIWZ) zgodnego z za??cznikiem nr 9 (Opis przedmiotu zamówienia). Zamawiaj?cy uzna warunek za spe?niony, je?li Wykonawca wska?e przynajmniej 21 osób, w tym: - okulista - 3 lekarzy, - laryngolog - 2 lekarzy, - kardiolog - 2 lekarzy, - chirurg, dermatolog, gastrolog, neurolog, ortopeda, psychiatra, psycholog, pulmonolog, stomatolog, urolog, reumatolog, endokrynolog, ginekolog, diabetolog - minimum 1 lekarz danej specjalno?ci. Uwaga: Zamawiaj?cy wymaga, aby osoby wykonuj?ce przedmiot zamówienia by?y zatrudnione na umow o prac?.

Lire:

b) wykazu osób, skierowanych przez Wykonawc do realizacji zamówienia publicznego wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnie?, do?wiadczenia i wykszta?cenia niezb?dnych do wykonania zamówienia publicznego, a tak?e zakresu wykonywanych przez nich czynno?ci oraz podstaw dysponowania tymi osobami (na formularzu okre?lonym w za??czniku nr 5 do SIWZ) zgodnego z za??cznikiem nr 9 (Opis przedmiotu zamówienia). Zamawiaj?cy uzna warunek za spe?niony, je?li Wykonawca wska?e przynajmniej 21 osób, w tym: - okulista - 3 lekarzy, - laryngolog - 2 lekarzy, - kardiolog - 2 lekarzy, - chirurg, dermatolog, gastrolog, neurolog, ortopeda, psychiatra, psycholog, pulmonolog, stomatolog, urolog, reumatolog, endokrynolog, ginekolog, diabetolog - minimum 1 lekarz danej specjalno?ci. Uwaga: Ze wzgl?du na specyfik pracy lekarzy, tj. w ramach wolnego zawodu, wykonywanego w warunkach niezale?no?ci (swobody), okre?lonego w ustawie z dnia 15 kwietnia 2011 r. o dzia?alno?ci leczniczej (Dz.U. 2020 r. poz. 295), Zamawiaj?cy nie wymaga zatrudnienia osób wykonuj?cych przedmiot zamówienia na podstawie umowy o prac?.

Numéro de section: IV.2.2

Endroit où se trouve le texte à rectifier: Termin sk?adania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udzia?u

Au lieu de:

Date: 10/08/2020

Heure locale: 08:45

Lire:

Date: 18/08/2020

Heure locale: 08:45

Numéro de section: IV.2.7

Endroit où se trouve le texte à rectifier: Warunki otwarcia ofert

Au lieu de:

Date: 10/08/2020

Heure locale: 10:30

Lire:

Date: 18/08/2020

Heure locale: 10:30

VII.2)
Autres informations complémentaires:
 
 
C L A S S E    C P V
85121000 - Services de pratique médicale