Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 16/09/2020
Date de péremption : 25/09/2020
Type de procédure : Procédure ouverte
Type de document : Informations complémentaires
POLOGNE
appel-offre

Pologne-Varsovie: Services de pratique médicale

2020/S 180-435665  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
16/09/2020
S180
Pologne-Varsovie: Services de pratique médicale

2020/S 180-435665

Rectificatif

Avis d'information complémentaire ou avis rectificatif

Services

(Supplément au Journal officiel de l'Union européenne, 2020/S 157-384478)

Section I: Pouvoir adjudicateur/entité adjudicatrice

I.1)
Nom et adresses
Nom officiel: PGE Energia Ciep?a S.A.
Numéro national d'identification: KRS: 0000013479
Adresse postale: ul. Z?ota 59
Ville: Warszawa
Code NUTS: PL911 Miasto Warszawa
Code postal: 00-120
Pays: Pologne
Point(s) de contact: Iwona Krzy?ewska
Courriel: iwona.krzyzewska@gkpge.pl
Téléphone: +48 225307938 Adresse(s) internet: Adresse principale: www.pgeenergiaciepla.pl Adresse du profil d'acheteur: https://swpp2.gkpge.pl

www.pgeenergiaciepla.pl
https://swpp2.gkpge.pl
Section II: Objet

II.1)
Étendue du marché
II.1.1)
Intitulé:
"?wiadczenie us?ug medycznych dla pracowników PGE Energia Ciep?a S.A. Oddzia Elektrociep?ownia w Lublinie Wrotków - medycyna pracy oraz pakiety dodatkowych us?ug medycznych"

Numéro de référence: POST/PEC/PEC/ZCS/01240/2020

II.1.2)
Code CPV principal
85121000 Services de pratique médicale

II.1.3)
Type de marché
Services

II.1.4)
Description succincte:

   1.  Przedmiot zamówienia obejmuje ?wiadczenia z zakresu:
   1. 1. medycyny pracy i profilaktycznej opieki zdrowotnej obejmuj?ce m.in. obowi?zkowe badania lekarskie pracowników przeprowadzane na podstawie art. 229 k.p. zgodnie z rozporz?dzeniem Ministra Zdrowia i Opieki Spo?ecznej z dnia 30 maja 1996 r. w sprawie przeprowadzania bada lekarskich pracowników, zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami oraz orzecze lekarskich wydawanych do celów przewidzianych w Kodeksie pracy (t.j. Dz.U. 2016 poz. 2067) oraz zakresem us?ug okre?lonym w Za??czniku nr 1 do umowy;
   1. 2. dodatkowej opieki medycznej, o której mowa w pkt VII OPZ.
   2.  Szczegó?owy opis przedmiotu zamówienia, stanowi Za??cznik nr 1 do SIWZ dost?pnej w systemie zakupowym Zamawiaj?cego pod adresem: https://swpp2.gkpge.pl

https://swpp2.gkpge.pl
Section VI: Renseignements complémentaires

VI.5)
Date d'envoi du présent avis:
11/09/2020

VI.6)
Référence de l'avis original
Numéro de l'avis au JO série S: 2020/S 157-384478

Section VII: Modifications

VII.1)
Informations à rectifier ou à ajouter
VII.1.2)
Texte à rectifier dans l'avis original
Numéro de section: VI.3

Endroit où se trouve le texte à rectifier: Informacje dodatkowe:

Au lieu de:


   9.  Publiczna sesja otwarcia ofert odb?dzie si za po?rednictwem systemu zakupowego GK PGE poprzez transmisj on-line przy pomocy po??czenia Skype: w dniu 15 wrze?nia 2020 r. o godzinie 12.30.

Lire:


   9.  Publiczna sesja otwarcia ofert odb?dzie si za po?rednictwem systemu zakupowego GK PGE poprzez transmisj on-line przy pomocy po??czenia Skype: w dniu 25 wrze?nia 2020 r. o godzinie 12.30.

Numéro de section: IV.2.2

Endroit où se trouve le texte à rectifier: Termin sk?adania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udzia?u / Termin wyra?enia zainteresowania udzia?em

Au lieu de:

Date: 15/09/2020

Heure locale: 12:00

Lire:

Date: 25/09/2020

Heure locale: 12:00

VII.2)
Autres informations complémentaires:
 
 
C L A S S E    C P V
85121000 - Services de pratique médicale 
85121200 - Services prestés par les médecins spécialistes 
85147000 - Services de médecine du travail