Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 11/10/2023
Date de péremption :
Type de procédure : Négociée sans mise en concurrence
Type de document : Avis d'attribution
POLOGNE
appel-offre

Pologne-Varsovie:Services prestÈs par les auteurs

2023/S 196-615401  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX:
11/10/2023 S196 Pologne-Varsovie: Services prestÈs par les auteurs 2023/S 196-615401 Avis díattribution de marchÈ RÈsultats de la procÈdure de marchÈ Services
 
 
Section I: Pouvoir adjudicateur
I.1) Nom et adresses Nom officiel: Muzeum Wojska Polskiego NumÈro national d'identification: PL911 Adresse postale: Al. Jerozolimskie 3 Ville: Warszawa Code NUTS: PL911 Miasto Warszawa Code postal: 00-495 Pays: Pologne Point(s) de contact: Mateusz Ma?ek Courriel: przetarg@muzeumwp.pl TÈlÈphone: +48 226295271 Fax: +48 226285843 Adresse(s) internet:
Adresse principale: www.muzeumwp.pl
I.4) Type de pouvoir adjudicateur Autre type: instytucja kultury
I.5) ActivitÈ principale Loisirs, culture et religion
 
 
Section II: Objet
II.1) ...tendue du marchÈ
II.1.1) IntitulÈ:
Wykonanie zamiennej szczegÛ?owej koncepcji programowo-przestrzennej ekspozycji Muzeum Wojska Polskiego w module nr 03 w pawilonie wystawowym w Cytadeli Warszawskiej. NumÈro de rÈfÈrence: ZP-5/2020
II.1.2) Code CPV principal 92312210 Services prestÈs par les auteurs
II.1.3) Type de marchÈ Services
II.1.4) Description succincte:
Zakres zamÛwienia obejmuje wykonanie zamiennej szczegÛ?owej koncepcji programowo-przestrzennej ekspozycji Muzeum Wojska Polskiego w module nr 03 w pawilonie wystawowym w Cytadeli Warszawskiej.
II.1.6) Information sur les lots Ce marchÈ est divisÈ en lots: non
II.1.7) Valeur totale du marchÈ (hors TVA) Valeur hors TVA: 370 370.37 PLN
II.2) Description
II.2.3) Lieu d'exÈcution Code NUTS: PL911 Miasto Warszawa Lieu principal d'exÈcution:
ul. Dymi?ska 13, 01-519 Warszawa
II.2.4) Description des prestations:
Zakres zamÛwienia obejmuje wykonanie zamiennej szczegÛ?owej koncepcji programowo-przestrzennej ekspozycji Muzeum Wojska Polskiego w module nr 03 w pawilonie wystawowym w Cytadeli Warszawskiej.
II.2.5) CritËres díattribution Prix
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europÈenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financÈ par des fonds de l'Union europÈenne: non
II.2.14) Informations complÈmentaires
 
 
Section IV: ProcÈdure
IV.1) Description
IV.1.1) Type de procÈdure Attribution d'un marchÈ sans publication prÈalable d'un avis d'appel la concurrence au Journal officiel de líUnion europÈenne (dans les cas ÈnumÈrÈs ci-dessous) Explication:
Podstaw? prawn? zastosowania trybu zamÛwienia z wolnej r?ki stanowi art. 67 ust. 1 pkt 2 ustawy z 29.01.2004 r. ñ Prawo zamÛwie? publicznych. Zgodnie z tym przepisem, zamawiaj?cy mo?e udzieli? zamÛwienia z wolnej r?ki, je?eli przeprowadzono konkurs, o ktÛrym mowa w art. 110, w ktÛrym nagrod? by?o zaproszenie do negocjacji w trybie zamÛwienia z wolnej r?ki autora wybranej pracy konkursowej. Art. 110 tej ustawy definiuje konkurs jako przyrzeczenie publiczne, w ktÛrym przez publiczne og?oszenie zamawiaj?cy przyrzeka nagrod? za wykonanie i przeniesienie prawa do wybranej przez s?d konkursowy pracy konkursowej, w szczegÛlno?ci z zakresu planowania przestrzennego, projektowania urbanistycznego, architektoniczno-budowlanego oraz przetwarzania danych. W roku 2019 Muzeum Wojska Polskiego przeprowadzi?o konkurs na koncepcj? programowo-przestrzenn? ekspozycji Muzeum Wojska Polskiego w pawilonie wystawowym w Cytadeli Warszawskim, zwany dalej Ñkonkursemî. Zamawiaj?cy dokona? publicznego og?oszenia o konkursie, tj. og?oszenie o konkursie zosta?o przekazane Urz?dowi Publikacji WspÛlnot Europejskich 26.04.2019 i zosta?o opublikowane w Dzienniku Urz?dowym Unii Europejskiej 30.4.2019 pod numerem 2019/S 084-201880. Natomiast og?oszenie o wynikach konkursu zosta?o przekazane temu samemu urz?dowi 25.9.2020, a opublikowane w tym samym dzienniku 30.9.2019 pod numerem 2019/S 188-458063. Pkt
   5. 1. rozdzia?u I regulaminu konkursu wyra?nie wskazywa?, ?e konkurs jest prowadzony na podstawie przepisÛw ustawy z 29.1.2004 ñ Prawo zamÛwie? publicznych. ZarÛwno w og?oszeniu o konkursie, jak i w regulaminie konkursu zamawiaj?cy przyrzek? nagrody za wykonanie i przeniesienie w okre?lonym zakresie praw do wybranej przez s?d konkursowy pracy konkursowej. Ponadto prace konkursowe zawiera?y rozwi?zania z zakresu projektowania architektoniczno-budowlanego. W tej sytuacji nie ulega w?tpliwo?ci, ?e przeprowadzony konkurs by? konkursem, o ktÛrym mowa w art. 110 ustawy z 29.1.2004 ñ Prawo zamÛwie? publicznych. Z pkt
   4. 1,
   4. 10 i
   4. 14 rozdzia?u IV regulaminu konkursu wynika?o, ?e jedn? z nagrÛd jest zaproszenie do negocjacji na szczegÛ?owe opracowanie pracy konkursowej w trybie zamÛwienia z wolnej r?ki dla uczestnika, ktÛrego praca otrzyma najwi?ksz? ilo?? punktÛw. Jednocze?nie z protoko?u prac s?du konkursowego, zatwierdzonego przez kierownika zamawiaj?cego, wynika, ?e najwi?ksz? ilo?? punktÛw uzyska?a praca konkursowa o kodzie 003 i sze?ciocyfrowej liczbie rozpoznawczej 090210. Po odszyfrowaniu prac konkursowych okaza?o si?, ?e praca konkursowa o tym kodzie i tej liczbie rozpoznawczej zosta?a z?o?ona przez uczestnikÛw wyst?puj?cych wspÛlnie, tj. ÑNM architekciî Tomasz Marciniewicz, prowadz?cy dzia?alno?? pod adresem: ul. Gersona 19/2, 03-307 Warszawa, Zuzanna Szpoci?ska, zam. w Warszawie oraz Jerzy Grochulski, zam. w Warszawie. W tej sytuacji zaproszenie do negocjacji Muzeum Wojska Polskiego by?o zobowi?zane skierowa? do powy?szych uczestnikÛw wyst?puj?cych wspÛlnie. 2019/S 084-201880 2019/S 188-458063
IV.1.3) Information sur l'accord-cadre ou le systËme d'acquisition dynamique
IV.1.8) Information concernant líaccord sur les marchÈs publics (AMP)
Le marchÈ est couvert par l'accord sur les marchÈs publics: non
IV.2) Renseignements d'ordre administratif
IV.2.8) Informations sur l'abandon du systËme d'acquisition dynamique
IV.2.9) Informations sur l'abandon de la procÈdure d'appel la concurrence sous la forme d'un avis de prÈinformation
 
 
Section V: Attribution du marchÈ
MarchÈ n : 1
Lot n : 6 IntitulÈ:
Wykonanie zamiennej szczegÛ?owej koncepcji programowo-przestrzennej ekspozycji Muzeum Wojska Polskiego w module nr 03 w pawilonie wystawowym w Cytadeli Warszawskiej.
Un marchÈ/lot est attribuÈ: oui
V.2) Attribution du marchÈ
V.2.1) Date de conclusion du marchÈ:
28/07/2023
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reÁues: 1
Le marchÈ a ÈtÈ attribuÈ un groupement d'opÈrateurs Èconomiques: oui
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: NM architekci Tomasz Marciniewicz Adresse postale: ul. Smolna 32/14 Ville: Warszawa Code NUTS: PL911 Miasto Warszawa Code postal: 00-375 Pays: Pologne
Le titulaire est une PME: oui
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: Zuzanna Szpoci?ska Adresse postale: ul. Mi?dzynarodowa 4/48a m 5 Ville: Warszawa Code NUTS: PL911 Miasto Warszawa Code postal: 03-922 Pays: Pologne
Le titulaire est une PME: oui
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: Jerzy Grochulski Adresse postale: ul. Wasilkowskiego 3/77 Ville: Warszawa Code NUTS: PL911 Miasto Warszawa Code postal: 02-776 Pays: Pologne
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4) Informations sur le montant du marchÈ/du lot (hors TVA) Valeur totale du marchÈ/du lot: 370 370.37 PLN
V.2.5) Information sur la sous-traitance
Le marchÈ est susceptible díÍtre sous-traitÈ
 
 
Section VI: Renseignements complÈmentaires
VI.3) Informations complÈmentaires:
VI.4) ProcÈdures de recours
VI.4.1) Instance chargÈe des procÈdures de recours Nom officiel: Krajowa Izba Odwo?awcza Adresse postale: ul. Post?pu 17a Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne Courriel: odwolania@uzp.gov.pl TÈlÈphone: +48 224587801 Fax: +48 224587800 Adresse internet: www.uzp.gov.pl
VI.4.3) Introduction de recours PrÈcisions concernant les dÈlais d'introduction de recours:
 
1.Odwo?anie wnosi si?: 1) w terminie 10 dni od dnia przes?ania informacji o czynno?ci zamawiaj?cego stanowi?cej podstaw? jego wniesienia - je?eli zosta?y przes?ane w sposÛb okre?lony w art. 27 ust. 2 ustawy z dnia 29.01.2004 r. - Prawo zamÛwie? publicznych, albo w terminie 15 dni - je?eli zosta?y przes?ane w inny sposÛb - w przypadku gdy warto?? zamÛwienia jest rÛwna lub przekracza kwoty okre?lone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29.01.2004 r. - Prawo zamÛwie? publicznych; 2) w terminie 10 dni od dnia przes?ania informacji o czynno?ci zamawiaj?cego stanowi?cej podstaw? jego wniesienia - je?eli zosta?y przes?ane w sposÛb okre?lony w art. 180 ust. 5 zdanie drugie ustawy z dnia 29.01.2004 r. - Prawo zamÛwie? publicznych albo w terminie 15 dni - je?eli zosta?y przes?ane w inny sposÛb - w przypadku gdy warto?? zamÛwienia jest rÛwna lub przekracza kwoty okre?lone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29.01.2004 r. - Prawo zamÛwie? publicznych;
   2.  Odwo?anie wobec tre?ci og?oszenia o zamÛwieniu, a je?eli post?powanie jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, tak?e wobec postanowie? specyfikacji istotnych warunkÛw zamÛwienia, wnosi si? w terminie: 1) 10 dni od dnia publikacji og?oszenia w Dzienniku Urz?dowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia specyfikacji istotnych warunkÛw zamÛwienia na stronie internetowej - je?eli warto?? zamÛwienia jest rÛwna lub przekracza kwoty okre?lone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29.01.2004 r. - Prawo zamÛwie? publicznych;
   3.  Odwo?anie wobec czynno?ci innych ni? okre?lone w ust. 1 i 2 wnosi si?: 1) w przypadku zamÛwie?, ktÛrych warto?? jest rÛwna lub przekracza kwoty okre?lone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29.01.2004 r. - Prawo zamÛwie? publicznych - w terminie 10 dni od dnia, w ktÛrym powzi?to lub przy zachowaniu nale?ytej staranno?ci mo?na by?o powzi?? wiadomo?? o okoliczno?ciach stanowi?cych podstaw? jego wniesienia;
VI.4.4) Service auprËs duquel des renseignements peuvent Ítre obtenus sur l'introduction de recours Nom officiel: Krajowa Izba Odwo?awcza Adresse postale: ul. Post?pu 17a Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne Adresse internet: www.uzp.gov.pl
VI.5) Date díenvoi du prÈsent avis:
06/10/2023 Wykonanie zamiennej szczegÛ?owej koncepcji programowo-przestrzennej ekspozycji Muzeum Wojska Polskiego w module nr 03 w pawilonie wystawowym w Cytadeli Warszawskiej. 11/10/2023 POL National Original
 
 
C L A S S E    C P V
92312210 - Services prestés par les auteurs