Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 22/05/2020
Date de péremption : 03/06/2020
Type de procédure : Procédure ouverte
Type de document : Avis de marché
POLOGNE
appel-offre

Pologne-Varsovie: Services prestés par les établissements proposant des chambres avec petit-déjeuner

2020/S 99-238169  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX: 22/05/2020 S99 Services - Avis de marché - Procédure ouverte Pologne-Varsovie: Services prestés par les établissements proposant des chambres avec petit-déjeuner 2020/S 099-238169 Services sociaux et autres services spécifiques - marchés publics Avis de marché Services
 
 
Section I: Pouvoir adjudicateur
I.1) Nom et adresses Nom officiel: Komenda Sto?eczna Policji Adresse postale: ul. Nowolipie 2 Ville: Warszawa Code NUTS: PL911 Code postal: 00-150 Pays: Pologne Point(s) de contact: Anna Kukawka Courriel: anna.kukawka@ksp.policja.gov.pl Téléphone: +48 477238608 Fax: +48 477237642 Adresse(s) internet: Adresse principale: http://www.policja.waw.pl/ http://www.policja.waw.pl/
I.2) Informations sur la passation conjointe de marchés
I.3) Communication
Les documents du marché sont disponibles gratuitement en accès direct non restreint et complet, à l'adresse: https://platformazakupowa.pl/ksp_warszawa Adresse à laquelle des informations complémentaires peuvent être obtenues: le ou les point(s) de contact susmentionné(s)
Les offres ou les demandes de participation doivent être envoyées par voie électronique via: https://platformazakupowa.pl/ksp_warszawa
I.4) Type de pouvoir adjudicateur Ministère ou toute autre autorité nationale ou fédérale, y compris leurs subdivisions régionales ou locales
I.5) Activité principale Ordre et sécurité publics
 
 
Section II: Objet
II.1) Étendue du marché
II.1.1) Intitulé:
?wiadczenie us?ugi zakwaterowania i wy?ywienia funkcjonariuszy si wsparcia z kraju Numéro de référence: WZP-2685/20/145/
II.1.2) Code CPV principal 55270000
II.1.3) Type de marché Services
II.1.4) Description succincte:
 
1.Przedmiot zamówienia obejmuje zakwaterowanie i wy?ywienie funkcjonariuszy - si wsparcia z kraju, którzy skierowani zostan do realizacji zada zwi?zanych z zabezpieczeniem porz?dku i bezpiecze?stwa publicznego podczas operacji policyjnych.
II.1.5) Valeur totale estimée
II.1.6) Information sur les lots Ce marché est divisé en lots: non
II.2) Description
II.2.1) Intitulé:
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s)
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: PL7 Lieu principal d'exécution:
Obiekt Wykonawcy zlokalizowany na terenie m.st. Warszawy lub okolic - promieniu do 50 km od Rotundy przy ul. Marsza?kowskiej 100/102 w Warszawie - wskazany w Ofercie przez Wykonawc?.
II.2.4) Description des prestations:
Przedmiot zamówienia obejmuje zakwaterowanie i wy?ywienie minimum 110 funkcjonariuszy na terenie jednego obiektu hotelarskiego, zlokalizowanego na terenie m.st. Warszawy lub okolic - w promieniu do 50 km od Rotundy przy ul. Marsza?kowskiej 100/102 w Warszawie przy ul. Marsza?kowskiej 100/102 w Warszawie.
   2.  Szczegó?owy opis przedmiotu zamówienia zawiera rozdz. II dokumentacji post?powania zamieszczonej na platformie zakupowej.
   3.  Zamawiaj?cy nie ??da wniesienia wadium przez Wykonawców.
   4.  Termin zwi?zania ofert - 60 dni.
II.2.6) Valeur estimée
II.2.7) Durée du contrat ou de l'accord-cadre Durée en mois: 24
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14) Informations complémentaires
 
 
Section III: Renseignements d'ordre juridique, économique, financier et technique
III.1)
 
 
Conditions de participation
III.1.4) Règles et critères objectifs de participation Liste et brève description des règles et critères:
O udzielenie zamówienia mog ubiega si Wykonawcy, którzy spe?niaj warunek udzia?u w post?powaniu dotycz?cy zdolno?ci technicznej. Wykonawca spe?ni warunek je?eli wyka?e, ?e dysponuje odpowiednim potencja?em technicznym tj. obiektem hotelarskim zlokalizowanym na terenie m.st. Warszawy lub okolic w promieniu do 50 km od Rotundy przy ul. Marsza?kowskiej 100/102 w Warszawie na min. 110 miejsc noclegowych. Uwaga: Definicja "Obiektu hotelarskiego" - budynek lub budynki znajduj?ce si na terenie jednej nieruchomo?ci gruntowej.
   2.  Szczegó?owe informacje dotycz?ce warunku udzia?u w post?powaniu zawiera rozdz. III dokumentacji zamówienia zamieszczonej na platformie zakupowej.
III.1.5) Informations sur les marchés réservés
III.2) Conditions liées au marché
III.2.1) Information relative à la profession
III.2.2) Conditions particulières d'exécution:
Ogólne warunki umowy zosta?y opisane w rozdz. XVII dokumentacji zamówienia zamieszczonej na platformie zakupowej.
III.2.3) Informations sur les membres du personnel responsables de l'exécution du marché
 
 
Section IV: Procédure
IV.1) Description
IV.1.1) Forme de la procédure Procédure ouverte
IV.1.3) Information sur l'accord-cadre
Le marché implique la mise en place d'un accord-cadre
IV.1.10) Identification des règles nationales applicables à la procédure:

Des informations sur les procédures nationales sont disponibles sur: https://platformazakupowa.pl/ksp_warszawa
IV.1.11) Principales caractéristiques de la procédure d'attribution:
Zamawiaj?cy zawrze umow ramow z maksymalnie 9 Wykonawcami, których ceny ofert brutto w PLN wyliczone przez Zamawiaj?cego nie przekrocz kwoty, jak Zamawiaj?cy mo?e przeznaczy na sfinansowanie umowy ramowej i uzyskaj w kryteriach oceny ofert pozycje od 1 do 9 chyba ?e oferty niepodlegaj?ce odrzuceniu z?o?y mniej Wykonawców.
   2.  Realizacja umowy ramowej zgodnie z zapisem rozdz. II dokumentacji zamówienia zamieszczonej na platformie zakupowej.
IV.2) Renseignements d'ordre administratif
IV.2.1) Publication antérieure relative à la présente procédure
IV.2.2) Date limite de réception des offres ou des demandes de participation / Date limite de réception des manifestations d'intérêt Date: 03/06/2020 Heure locale: 12:00
IV.2.4) Langue(s) pouvant être utilisée(s) dans l'offre ou la demande de participation:
polonais
 
 
Section VI: Renseignements complémentaires
VI.2) Informations sur les échanges électroniques La facturation en ligne sera acceptée
VI.3) Informations complémentaires:
O udzielenie zamówienia mog ubiega si Wykonawcy, którzy nie podlegaj wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 12-23 ustawy oraz art. 24 ust. 5 pkt 1 i pkt 8 ustawy Pzp.
   2.  Wykaz o?wiadcze i dokumentów potwierdzaj?cych spe?nianie warunku udzia?u w post?powaniu oraz brak podstaw do wykluczenia: 1) Aktualne na dzie sk?adania ofert o?wiadczenie dotycz?ce spe?niania warunku udzia?u w post. oraz dotycz?ce przes?anek wykluczenia z post?powania - wzór za??cznik nr 3 i 4 dokumentacji post?powania zamieszczonej na platformie zakupowej. 2) Wykonawca, który zamierza powierzy wykonanie cz??ci zamówienia Podwykonawcy/om, sk?ada aktualne na dzie sk?adania ofert o?wiadczenie o braku podstaw do wykluczenia Podwykonawcy/Podwykonawców zawarte w O?wiadczeniu Wykonawcy - wzór za??cznik nr 4 dokumentacji post?powania, dokumenty i o?wiadczenia ka?dego z Podwykonawcy wskazane w ppkt 7-11 (je?eli dotyczy). 3) Wykonawca w celu potwierdzenia spe?nienia warunku udzia?u w post?powaniu okre?lonego w sekcji III.1.4 mo?e polega na zdolno?ciach technicznych innych podmiotów. Wykonawca, który polega na zdolno?ciach technicznych innych podmiotów musi udowodni Zamawiaj?cemu, ?e realizuj?c zamówienie, b?dzie dysponowa niezb?dnymi zasobami tych podmiotów, przedstawiaj?c zobowi?zanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezb?dnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia - wzór - za??cznik nr 5 do dokumentacji post?powania (je?eli dotyczy). 4) Zamawiaj?cy ??da od Wykonawcy, który polega na zdolno?ciach technicznych innych podmiotów do przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów o?wiadczenia o braku podstaw do wykluczenia zawarte w O?wiadczeniu Wykonawcy - wzór za??cznik nr 4 do dokumentacji post?powania. 5) W przypadku polegania na zdolno?ciach technicznych innego podmiotu(-ów)w celu wykazania spe?niania warunku udzia?u w post?powaniu okre?lonego w sekcji III.1.4 w odniesieniu do tego podmiotu(-ów) Wykonawca z?o?y aktualne na dzie sk?adania ofert o?wiadczenie o poleganiu na zasobach tego podmiotu(-ów) zawarte w O?wiadczeniu Wykonawcy - wzór stanowi za??cznik nr 3 do dok. post. 6) Informacja z KRK. 7) Za?wiadczenie w?a?ciwego naczelnika US lub inny dokument potwierdzaj?cy, ?e Wykonawca zawar porozumienie z w?a?ciwym organem podatkowym w sprawie sp?at tych nale?no?ci wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególno?ci uzyska przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub roz?o?enie na raty zaleg?ych p?atno?ci lub wstrzymanie w ca?o?ci wykonania decyzji w?a?ciwego organu. 8) Za?wiadczenie w?a?ciwej terenowej jednostki organizacyjnej ZUS lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia albo inny dokument, potwierdzaj?cy, ?e Wykonawca nie zalega z op?aceniem sk?adek na ubezpieczenie spo?eczne lub zdrowotne lub inny dokument potwierdzaj?cy, ?e Wykonawca nie zalega z op?aceniem sk?adek na ubezpieczenie spo?eczne lub zdrowotne. 9) Odpis z w?a?ciwego rejestru lub Centralnej Ewidencji i Informacji o Dzia?alno?ci Gospodarczej - o ile Zamawiaj?cy nie b?dzie móg ich uzyska za pomoc ogólnodost?pnych, bezp?atnych baz danych. 10) O?wiadczenia - wzór nr 6-8 dokumentacji post?powania 11) O?wiadczenie o przynale?no?ci lub braku przynale?no?ci do tej samej grupy kapita?owej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp.
   3.  Na potwierdzenie, ?e oferowane us?ugi spe?niaj wymagania Zamawiaj?cego Wykonawca z?o?y o?wiadczenie - opis obiektu
   4. Je?eli Wykonawca ma siedzib lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentu, o którym mowa w: a) ppkt 6) sk?ada dokumenty z rozdz. V pkt 2 lit. a) dokumentacji post?powania; b) w ppkt 7-9 - sk?ada dokumenty z rozdz. V pkt 2 lit. b) dokumentacji post?powania.
   5.  Wykonawca maj?cy siedzib na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w odniesieniu do osoby maj?cej miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, sk?ada zamiast dokumentu o którym w pkt 7) dok. z rozdz. V pkt 3 dokumentacji post.
VI.4) Procédures de recours
VI.4.1) Instance chargée des procédures de recours Nom officiel: Krajowa Izba Odwo?awcza Adresse postale: ul. Post?pu 17A Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne Courriel: odwolania@uzp.gov.pl Téléphone: +48 224587801 Fax: +48 224587800 Adresse internet: http://www.uzp.gov.pl http://www.uzp.gov.pl
VI.4.2) Organe chargé des procédures de médiation
VI.4.3) Introduction de recours Précisions concernant les délais d'introduction de recours:
Zgodnie z dzia?em VI ustawy Prawo zamówie publicznych.
VI.4.4) Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus sur l'introduction de recours Nom officiel: Krajowa Izba Odwo?awcza Adresse postale: ul. Post?pu 17A Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne Courriel: odwolania@uzp.gov.pl Téléphone: +48 224587801 Fax: +48 224587800 Adresse internet: http://www.uzp.gov.pl http://www.uzp.gov.pl
VI.5) Date d'envoi du présent avis:
18/05/2020
 
 
C L A S S E    C P V
55270000 - Services prestés par les établissements proposant des chambres avec petit-déjeuner