Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 23/02/2021
Date de péremption :
Type de procédure : Procédure ouverte
Type de document : Avis d'attribution
POLOGNE
appel-offre

Pologne-Varsovie: Services prestés par les établissements proposant des chambres avec petit-déjeuner

2021/S 37-093450  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX: 23/02/2021 S37 Pologne-Varsovie: Services prestés par les établissements proposant des chambres avec petit-déjeuner 2021/S 037-093450 Services sociaux et autres services spécifiques - marchés publics Avis d'attribution de marché Services
 
 
Section I: Pouvoir adjudicateur
I.1) Nom et adresses Nom officiel: Komenda Sto?eczna Policji Adresse postale: ul. Nowolipie 2 Ville: Warszawa Code NUTS: PL911 Miasto Warszawa Code postal: 00-150 Pays: Pologne Point(s) de contact: Ewa Kazanecka Courriel: ewa.kazanecka@ksp.policja.gov.pl Téléphone: +48 7237143 Fax: +48 7237642 Adresse(s) internet:
Adresse principale: http://www.policja.waw.pl/
I.4) Type de pouvoir adjudicateur Ministère ou toute autre autorité nationale ou fédérale, y compris leurs subdivisions régionales ou locales
I.5) Activité principale Ordre et sécurité publics
 
 
Section II: Objet
II.1) Étendue du marché
II.1.1) Intitulé:
?wiadczenie us?ugi zakwaterowania i wy?ywienia dla policjantów skierowanych do odbycia adaptacji zawodowej Numéro de référence: WZP-7242/20/434/Z
II.1.2) Code CPV principal 55270000 Services prestés par les établissements proposant des chambres avec petit-déjeuner
II.1.3) Type de marché Services
II.1.4) Description succincte:
Przedmiotem zamówienia jest us?uga zakwaterowania i wy?ywienia funkcjonariuszy skierowanych do odbycia sta?u adaptacji zawodowej.
II.1.6) Information sur les lots Ce marché est divisé en lots: non
II.1.7) Valeur totale du marché (hors TVA) Valeur hors TVA: 881 111.11 PLN
II.2) Description
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: PL911 Miasto Warszawa Lieu principal d'exécution:
Fundacja Nowe Horyzonty, ul. Bobrowiecka 9, 00-728 Warszawa
II.2.4) Description des prestations:
 
1.Przedmiotem umowy jest ?wiadczenie us?ug zakwaterowania i wy?ywienia policjantów skierowanych na praktyk w ramach adaptacji zawodowej.
   2.  Zamawiaj?cy planuje zorganizowa turnusy/szkolenia trwaj?ce maksymalnie do 90 dni dla oko?o 200 policjantów w ka?dej edycji praktyki w ramach adaptacji zawodowej. Faktyczna ilo? zakwaterowanych i ?ywionych policjantów w ramach edycji szkoleniowych b?dzie uzale?niona od rzeczywistych potrzeb Zamawiaj?cego w tym zakresie. Ilo? osób obj?tych us?ug w ka?dej edycji jest ilo?ci szacunkow i b?dzie mog?a ulec zmianie w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia, a tak?e mo?e zosta podzielona na kilka turnusów. Informacja o terminie rozpocz?cia ka?dej z edycji przekazana zostanie Wykonawcy na co najmniej 7 dni roboczych przed jej rozpocz?ciem.
   3.  Szczegó?owy opis przedmiotu zamówienia zawiera za??cznik nr 9 do dokumentacji post?powania.
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14) Informations complémentaires
 
 
Section IV: Procédure
IV.1) Description
IV.1.1) Forme de la procédure Procédure ouverte
IV.1.3) Information sur l'accord-cadre
IV.1.10) Identification des règles nationales applicables à la procédure:
IV.1.11) Principales caractéristiques de la procédure d'attribution:
IV.2) Renseignements d'ordre administratif
IV.2.1) Publication antérieure relative à la présente procédure Numéro de l'avis au JO série S: 2020/S 252-637559
IV.2.9) Informations sur l'abandon de la procédure d'appel à la concurrence sous la forme d'un avis de préinformation
 
 
Section V: Attribution du marché
Marché nº: 1 Intitulé:
?wiadczenie us?ugi zakwaterowania i wy?ywienia dla policjantów skierowanych do odbycia adaptacji zawodowej
Un marché/lot est attribué: oui
V.2) Attribution du marché
V.2.1) Date de conclusion du marché:
16/02/2021
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reçues: 6 Nombre d'offres reçues de la part de PME: 6 Nombre d'offres reçues par voie électronique: 6
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: Fundacja Nowe Horyzonty Adresse postale: ul. Bobrowiecka 9 Ville: Warszawa Code NUTS: PL911 Miasto Warszawa Code postal: 00-728 Pays: Pologne
V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du marché/du lot: 8 811 111.11 PLN Valeur totale du marché/du lot: 5 116 680.00 PLN
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section VI: Renseignements complémentaires
VI.3) Informations complémentaires:
O udzielenie zamówienia mog ubiega si Wykonawcy, którzy: a) spe?niaj warunek udzia?u w post?powaniu okre?lony w rozdz. III dokumentacji zamówienia; b) nie podlegaj wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 12-23 ustawy Pzp oraz art. 24 ust. 5 pkt 1 i pkt 8 ustawy Pzp, zwanej dalej Ustaw?.
   2.  Wykaz o?wiadcze i dokumentów sk?adanych przez Wykonawców potwierdzaj?cych spe?nianie warunku udzia?u w post?powaniu i brak podstaw do wykluczenia: 1) aktualne na dzie sk?adania ofert o?wiadczenie dotycz?ce spe?niania warunku udzia?u w post?powaniu; 2) aktualne na dzie sk?adania ofert o?wiadczenie dotycz?ce przes?anek wykluczenia z post?powania; 3) informacja z KRK w zakresie okre?lonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy; 4) za?wiadczenie w?a?ciwego naczelnika US potwierdzaj?ce, ?e Wykonawca nie zalega z op?acaniem podatków lub inny dokument potwierdzaj?cy, ?e Wykonawca zawar porozumienie z w?a?ciwym organem podatkowym w sprawie sp?at tych nale?no?ci wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególno?ci uzyska przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub roz?o?enie na raty zaleg?ych p?atno?ci lub wstrzymanie w ca?o?ci wykonania decyzji w?a?ciwego organu; 5) za?wiadczenie w?a?ciwej terenowej jednostki organizacyjnej ZUS lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia albo inny dokument, potwierdzaj?cy, ?e Wykonawca nie zalega z op?aceniem sk?adek na ubezpieczenie spo?eczne lub zdrowotne lub inny dokument potwierdzaj?cy, ?e Wykonawca zawar porozumienie z w?a?ciwym organem w sprawie sp?at tych nale?no?ci wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami w szczególno?ci uzyska przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie, lub roz?o?enie na raty zaleg?ych p?atno?ci lub wstrzymanie w ca?o?ci wykonania decyzji w?a?ciwego organu; 6) odpis z w?a?ciwego rejestru lub CEiDG, je?eli odr?bne przepisy wymagaj wpisu do rejestru lub ewidencji o ile Zamawiaj?cy nie b?dzie móg ich uzyska za pomoc ogólnodost?pnych, bezp?atnych baz danych; 7) o?wiadczenie Wykonawcy wystawione w celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art.: 24 ust. 1 pkt 15, art. 24 ust. 1 pkt 22, 24 ust. 5 pkt 8 Ustawy; 8) o?wiadczenie Wykonawcy o przynale?no?ci lub braku przynale?no?ci do tej samej grupy kapita?owej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 Ustawy.
   3.  Wykonawca, który zamierza powierzy wykonanie cz??ci zamówienia podwykonawcy sk?ada aktualne na dzie sk?adania ofert o?wiadczenie o braku podstaw do wykluczenia podwykonawcy zawarte w o?wiadczeniu Wykonawcy, o którym mowa w powy?szym ppkt 2 oraz dokumenty i o?wiadczenia (dla ka?dego z podwykonawców odr?bnie) wskazane w powy?szym ppkt 3-7 (je?eli dotyczy);
   4.  Wykonawca, który polega na zdolno?ciach technicznych innego podmiotu sk?ada zobowi?zanie innego podmiotu o oddaniu do dyspozycji Wykonawcy niezb?dnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia, aktualne na dzie sk?adania ofert o?wiadczenie o poleganiu na zasobach tego podmiotu zawarte w o?wiadczeniu Wykonawcy, o którym mowa w pkt 2 ppkt 1, oraz w odniesieniu do tego podmiotu o?wiadczenia i dokumenty, o których mowa w powy?szym ppkt 3-7 (je?eli dotyczy).
   5.  Je?eli Wykonawca ma siedzib lub miejsce zamieszkania poza terytorium RP, zamiast dokumentu, o których mowa w powy?szym ppkt 3, sk?ada dokumenty, o których mowa w rozdz. V pkt 2-4 dokumentacji zamówienia.
   6.  Na potwierdzenie, ?e oferowane us?ugi spe?niaj wymagania Zamawiaj?cego opisane w dokumentacji zamówienia Wykonawca z?o?y opis zaoferowanego obiektu hotelarskiego wraz z podstaw dysponowania obiektem.
   7.  Termin zwi?zania ofert 60 dni (2 miesi?ce).
   8.  Zamawiaj?cy nie ??da wniesienia wadium przez Wykonawców.
VI.4) Procédures de recours
VI.4.1) Instance chargée des procédures de recours Nom officiel: Krajowa Izba Odwo?awcza Adresse postale: ul. Post?pu 17A Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne Courriel: odwolania@uzp.gov.pl Téléphone: +48 224587801 Fax: +48 224587800 Adresse internet: http://www.uzp.gov.pl
VI.4.3) Introduction de recours Précisions concernant les délais d'introduction de recours:
Zgodnie z dzia?em VI ustawy Prawo zamówie publicznych
VI.4.4) Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus sur l'introduction de recours Nom officiel: Krajowa Izba Odwo?awcza Adresse postale: ul. Post?pu 17A Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne Courriel: odwolania@uzp.gov.pl Téléphone: +48 224587801 Fax: +48 224587800 Adresse internet: http://www.uzp.gov.pl
VI.5) Date d'envoi du présent avis:
18/02/2021
 
 
C L A S S E    C P V
55270000 - Services prestés par les établissements proposant des chambres avec petit-déjeuner