Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 23/02/2021
Date de péremption :
Type de procédure : Procédure ouverte
Type de document : Modification d'un marché /d'une concession en cours
POLOGNE
appel-offre

Pologne-Varsovie: Services professionnels relatifs l'industrie du gaz

2021/S 37-093377  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX: 23/02/2021 S37 Pologne-Varsovie: Services professionnels relatifs l'industrie du gaz 2021/S 037-093377 Avis de modification Modification d'un contrat/d'une concession en cours
 
 
Section I: Pouvoir adjudicateur/entitÈ adjudicatrice
I.1) Nom et adresses Nom officiel: Gaz-System S.A.
Ville: Warszawa Code NUTS: PL POLSKA Pays: Pologne Courriel: anna.taran@gaz-system.pl Adresse(s) internet:
Adresse principale: http://www.gaz-system.pl
 
 
Section II: Objet
II.1) ...tendue du marchÈ
II.1.1) IntitulÈ:
Us?uga diagnostyki gazoci?gÛw t?okami pomiarowymi NumÈro de rÈfÈrence: ZP/2020/02/0015/PE
II.1.2) Code CPV principal 76100000 Services professionnels relatifs l'industrie du gaz
II.1.3) Type de marchÈ Services
II.2) Description
II.2.1) IntitulÈ:
Wykonanie prac polegaj?cych na inspekcji t?okami gazoci?gu wysokiego ci?nienia DN 1000, MOP 8,4 MPa relacji OdolanÛwñWierzchowiceñTworÛg na odcinku: WierzchowiceñSkarbimierz
Lot n : 1
II.2.3) Lieu d'exÈcution Code NUTS: PL POLSKA
II.2.4) Description du contrat au moment de la conclusion du contrat:
Przeprowadzenie inspekcji t?okami gazoci?gu wysokiego ci?nienia DN 1000, MOP 8,4 MPa, relacji OdolanÛwñWierzchowiceñTworÛg na odcinku: WierzchowiceñSkarbimierz.
II.2.7) DurÈe du marchÈ, accord-cadre, systËme d'acquisition dynamique ou concession DurÈe en mois: 12
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europÈenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financÈ par des fonds de l'Union europÈenne: non
 
 
Section IV: ProcÈdure
IV.2) Renseignements d'ordre administratif
IV.2.1) Avis d'attribution de marchÈ relatif au prÈsent marchÈ NumÈro de l'avis au JO sÈrie S: 2020/S 167-405774
 
 
Section V: Attribution du marchÈ/de la concession
MarchÈ n : 1
Lot n : 1
V.2) Attribution du marchÈ/de la concession
V.2.1) Date de la conclusion du marchÈ/de la dÈcision d'attribution de la concession:
28/07/2020
V.2.2) Informations sur les offres
Le marchÈ/la concession a ÈtÈ attribuÈ(e) un groupement d'opÈrateurs Èconomiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire/concessionnaire Nom officiel: TSG Brudnik Sp. z o.o.
Ville: Warszawa Code NUTS: PL POLSKA Pays: Pologne Courriel: pawel.rogacki@tsgb.pl
Le titulaire/concessionnaire est une PME: oui
V.2.4) Informations sur le montant du marchÈ/du lot/de la concession (au moment de la conclusion du contrat;hors TVA) Valeur totale du marchÈ: 758 030.00 PLN
 
 
Section VI: Renseignements complÈmentaires
VI.3) Informations complÈmentaires:
VI.4) ProcÈdures de recours
VI.4.1) Instance chargÈe des procÈdures de recours Nom officiel: Krajowa Izba Odwo?awcza Ville: Warszawa Pays: Pologne
VI.5) Date díenvoi du prÈsent avis:
18/02/2021
 
 
Section VII: Modifications du contrat/de la concession
VII.1) Description du contrat aprËs les modifications
VII.1.1) Code CPV principal 76100000 Services professionnels relatifs l'industrie du gaz
VII.1.2) Code(s) CPV additionnel(s)
VII.1.3) Lieu d'exÈcution Code NUTS: PL POLSKA
VII.1.4) Description des prestations:
Wykonanie prac polegaj?cych na inspekcji t?okami gazoci?gu wysokiego ci?nienia DN 1000, MOP 8,4 MPa relacji OdolanÛwñWierzchowiceñTworÛg na odcinku: WierzchowiceñSkarbimierz.
VII.1.5) DurÈe du marchÈ, accord-cadre, systËme d'acquisition dynamique ou concession DurÈe en mois: 12
VII.1.6) Informations sur le montant du marchÈ/du lot/de la concession (hors TVA) Valeur totale du marchÈ/du lot/de la concession: 758 032.00 PLN
VII.1.7) Nom et adresse du titulaire/concessionnaire Nom officiel: TSG Brudnik Sp. z o.o.
Ville: Warszawa Code NUTS: PL POLSKA Pays: Pologne Courriel: pawel.rogacki@tsgb.pl
Le titulaire/concessionnaire est une PME: oui
VII.2) Informations sur les modifications
VII.2.1) Description des modifications Nature et Ètendue des modifications (avec indication des Èventuels changements prÈalablement apportÈs au contrat):
Strony dzia?aj?c na podstawie ß 2 ust. 5 umowy (w zwi?zku z art. 144 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp) oraz dzia?aj?c na podstawie art. 15r ust. 1 ustawy z
   2. 3.2020 o szczegÛlnych rozwi?zaniach zwi?zanych z zapobieganiem COVID w zakresie przed?u?enia terminu realizacji ñ dokonuj przed?u?enia terminu realizacji umowy o 12 dni.
VII.2.2) Raisons de la modification Modification rendue nÈcessaire par des circonstances qu'un pouvoir adjudicateur/une entitÈ adjudicatrice diligent(e) ne pouvait pas prÈvoir [article 43, paragraphe 1, point c), de la directive 2014/23/UE; article 72, paragraphe 1, point c), de la directive 2014/24/UE; article 89, paragraphe 1, point c), de la directive 2014/25/UE] Description des circonstances ayant rendu la modification nÈcessaire et explication du caractËre imprÈvu de ces circonstances:
 1)w dniach 13ñ14 wrze?nia 2020 r. Wykonawca wykona badania gazoci?gu t?okami pomiarowymi gazoci?gu DN 1000 na odcinku Wierzchowiceñ Skarbimierz, po ktÛrych przyst?pi do analizy zebranych danych i opracowania wynikÛw prac; 2) w dniu 19 pa?dziernika 2020 r. Wykonawca przekaza do Zamawiaj?cego wykaz najpowa?niejszych anomalii zarejestrowanych podczas badania gazoci?gu, w ktÛrym wskaza jedno miejsce o ubytku 36 % grubo?ci ?cianki (zwane dalej Ñdefektemî), ktÛre mia?o zosta poddane weryfikacji w terenie zgodnie z pkt II.13 za??cznika nr 1 do umowy; 3) w terminie od dnia 19 pa?dziernika 2020 r. do dnia 6 listopada 2020 r. nie by?o mo?liwo?ci wykonania wykopÛw w celu odkrywki wskazanego defektu z powodu wysokiego stanu wÛd gruntowych, ktÛre uniemo?liwia?y dojazd pojazdÛw i przeprowadzenie prac z wykorzystaniem sprz?tu mechanicznego. W zwi?zku z powy?szym Wykonawca podj? decyzj wykonania odkrywki w sposÛb r?czny, co skutkuje wyd?u?eniem terminu realizacji pracy; 4) wykonywanie prac z wykorzystaniem dodatkowego personelu okaza?o si utrudnione z powodu wprowadzanych ogranicze zwi?zanych z wprowadzeniem stanu epidemii, ktÛry zosta og?oszony na terenie ca?ego kraju od dnia 1 kwietnia 2020 r.; szczegÛlne zasady post?powania w czasie epidemii zosta?y okre?lone w ustawie z dnia 2 marca 2020 r. o szczegÛlnych rozwi?zaniach zwi?zanych z zapobieganiem, przeciwdzia?aniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorÛb zaka?nych oraz wywo?anych nimi sytuacjami kryzysowymi (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1842), a w szczegÛlno?ci zosta?y okre?lone zasady maj?ce wp?yw na funkcjonowanie przedsi?biorstw w czasie epidemii; 5) w dniu 9 listopada 2020 r. Wykonawca zwrÛci si do Gaz-System S.A. z pro?b o przed?u?enie terminu wykonania przedmiotu umowy do dnia 27 listopada 2020 r. w zwi?zku z tym, i w trakcie wykonywania umowy wyst?pi?y warunki atmosferyczne odbiegaj?ce od typowych oraz wyst?pi?y ograniczenia maj?ce wp?yw na funkcjonowanie przedsi?biorstwa w zwi?zku z COVID-19; 6) z przyczyn niezale?nych od Wykonawcy, jak te Zamawiaj?cego, wykonanie przedmiotu umowy przez Wykonawc w za?o?onym terminie, tj. do dnia 15 listopada 2020 r. okaza?o si niemo?liwe i zasz?a konieczno? zmiany terminu wykonania umowy.
VII.2.3) Augmentation de prix Valeur totale actualisÈe du marchÈ avant les modifications (prenant en compte les Èventuelles modifications contractuelles et adaptations de prix antÈrieures et, dans le cas de la directive 2014/23/UE, l'inflation moyenne dans l'...tat membre concernÈ) Valeur hors TVA: 758 030.00 PLN Montant total du marchÈ aprËs les modifications Valeur hors TVA: 758 030.00 PLN
 
 
C L A S S E    C P V
76100000 - Services professionnels relatifs à l'industrie du gaz