Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 22/05/2023
Date de péremption : 02/06/2023
Type de procédure : Procédure ouverte
Type de document : Informations complémentaires
POLOGNE
appel-offre

Pologne-Varsovie:Services de programmation de logiciels d'application

2023/S 97-303298  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E

22/05/2023
S97
Pologne-Varsovie: Services de programmation de logiciels d'application

2023/S 097-303298

Rectificatif

Avis d'information complÈmentaire ou avis rectificatif

Services

(SupplÈment au Journal officiel de l'Union europÈenne, 2023/S 067-201118)

Section I: Pouvoir adjudicateur/entitÈ adjudicatrice

I.1)
Nom et adresses
Nom officiel: Centralny O?rodek Informatyki
Adresse postale: Aleje Jerozolimskie 132-136
Ville: Warszawa
Code NUTS: PL Polska
Code postal: 02-305
Pays: Pologne
Point(s) de contact: Pawe? Wo?niak
Courriel: zamowienia.publiczne@coi.gov.pl
TÈlÈphone: +48 222502883
Fax: +48 222502987
Adresse(s) internet:
Adresse principale: http://www.coi.gov.pl

Section II: Objet

II.1)
...tendue du marchÈ
II.1.1)
IntitulÈ:
?wiadczenie us?ug informatycznych przez programist? JAVA i starszego programist? JAVA (10 cz??ci ka?da na us?ugi jednego programisty)

NumÈro de rÈfÈrence: COI-ZAK.262.5.2023

II.1.2)
Code CPV principal
72212000 Services de programmation de logiciels d'application

II.1.3)
Type de marchÈ
Services

II.1.4)
Description succincte:
I. ?wiadczenie us?ug informatycznych przez programist? JAVA i starszego programist? JAVA (10 cz??ci ka?da na us?ugi jednego programisty). II. Przedmiot zamÛwienia zosta? szczegÛ?owo opisany w rozdziale II SWZ ñ Opis przedmiotu zamÛwienia. III. Wykonawca zobowi?zuje si? przyst?pi? do ?wiadczenia Us?ug Informatycznych w terminie maksymalnie 12 tygodni (stanowi kryterium oceny oferty) liczonych od dnia zawarcia Umowy i ?wiadczy? Us?ugi Informatyczne przez okres nie d?u?szy ni? do up?ywu 48 miesi?cy liczonych od dnia podpisania Umowy albo do wyczerpania maksymalnego wynagrodzenia, o ktÛrym mowa w ß 10 ust. 1 Umowy, przys?uguj?cego Wykonawcy z tytu?u realizacji zamÛwienia podstawowego lub z tytu?u realizacji opcji (o ile Zamawiaj?cy zdecyduje si? na jej wykorzystanie), w zale?no?ci od tego, ktÛre z powy?szych zdarze? nast?pi wcze?niej. IV. Zamawiaj?cy nie wymaga wniesienia wadium.

Section VI: Renseignements complÈmentaires

VI.5)
Date díenvoi du prÈsent avis:
17/05/2023

VI.6)
RÈfÈrence de l'avis original
NumÈro de l'avis au JO sÈrie S: 2023/S 067-201118

Section VII: Modifications

VII.1)
Informations rectifier ou ajouter
VII.1.2)
Texte rectifier dans l'avis original
NumÈro de section: II.1.4

Endroit o se trouve le texte rectifier: KrÛtki opis:

Au lieu de:

I. ?wiadczenie us?ug informatycznych przez programist? JAVA i starszego programist? JAVA (10 cz??ci ka?da na us?ugi jednego programisty). II. Przedmiot zamÛwienia zosta? szczegÛ?owo opisany w rozdziale II SWZ ñ Opis przedmiotu zamÛwienia. III. Wykonawca zobowi?zuje si? przyst?pi? do ?wiadczenia Us?ug Informatycznych w terminie maksymalnie 12 tygodni (stanowi kryterium oceny oferty) liczonych od dnia zawarcia Umowy i ?wiadczy? Us?ugi Informatyczne przez okres nie d?u?szy ni? do up?ywu 48 miesi?cy liczonych od dnia podpisania Umowy albo do wyczerpania maksymalnego wynagrodzenia, o ktÛrym mowa w ß 10 ust. 1 Umowy, przys?uguj?cego Wykonawcy z tytu?u realizacji zamÛwienia podstawowego lub z tytu?u realizacji opcji (o ile Zamawiaj?cy zdecyduje si? na jej wykorzystanie), w zale?no?ci od tego, ktÛre z powy?szych zdarze? nast?pi wcze?niej. IV. Zamawiaj?cy nie wymaga wniesienia wadium.

Lire:

I. ?wiadczenie us?ug informatycznych przez programist? JAVA i starszego programist? JAVA (10 cz??ci ka?da na us?ugi jednego programisty). II. Przedmiot zamÛwienia zosta? szczegÛ?owo opisany w rozdziale II SWZ ñ Opis przedmiotu zamÛwienia. III. Wykonawca zobowi?zuje si? przyst?pi? do ?wiadczenia Us?ug Informatycznych w terminie maksymalnie 12 tygodni (stanowi kryterium oceny oferty) liczonych od dnia zawarcia Umowy i ?wiadczy? Us?ugi Informatyczne przez okres nie d?u?szy ni? do up?ywu 36 miesi?cy liczonych od dnia podpisania Umowy albo do wyczerpania maksymalnego wynagrodzenia, o ktÛrym mowa w ß 10 ust. 1 Umowy, przys?uguj?cego Wykonawcy z tytu?u realizacji zamÛwienia podstawowego lub z tytu?u realizacji opcji (o ile Zamawiaj?cy zdecyduje si? na jej wykorzystanie), w zale?no?ci od tego, ktÛre z powy?szych zdarze? nast?pi wcze?niej. IV. Zamawiaj?cy nie wymaga wniesienia wadium.

NumÈro de section: II.2.7

Lot n : 1

Endroit o se trouve le texte rectifier: Okres obowi?zywania zamÛwienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupÛw

Au lieu de:

Okres w miesi?cach: 48

Lire:

Okres w miesi?cach: 36

NumÈro de section: II.2.11

Lot n : 1

Endroit o se trouve le texte rectifier: Informacje o opcjach

Au lieu de:


   1.  Zamawiaj?cy jest uprawniony do skorzystania z opcji w wymiarze 4000 Roboczogodzin, w terminie 48 miesi?cy, po wykorzystaniu liczby 4000 Roboczogodzin w ramach zamÛwienia podstawowego

Lire:


   1.  Zamawiaj?cy jest uprawniony do skorzystania z opcji w wymiarze 3000 Roboczogodzin, w terminie 36 miesi?cy, po wykorzystaniu liczby 3000 Roboczogodzin w ramach zamÛwienia podstawowego

NumÈro de section: II.2.7

Lot n : 2

Endroit o se trouve le texte rectifier: Okres obowi?zywania zamÛwienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupÛw

Au lieu de:

Okres w miesi?cach: 48

Lire:

Okres w miesi?cach: 36

NumÈro de section: II.2.11

Lot n : 2

Endroit o se trouve le texte rectifier: Informacje o opcjach

Au lieu de:


   1.  Zamawiaj?cy jest uprawniony do skorzystania z opcji w wymiarze 4000 Roboczogodzin, w terminie 48 miesi?cy, po wykorzystaniu liczby 4000 Roboczogodzin w ramach zamÛwienia podstawowego

Lire:


   1.  Zamawiaj?cy jest uprawniony do skorzystania z opcji w wymiarze 3000 Roboczogodzin, w terminie 36 miesi?cy, po wykorzystaniu liczby 3000 Roboczogodzin w ramach zamÛwienia podstawowego

NumÈro de section: II.2.7

Lot n : 3

Endroit o se trouve le texte rectifier: Okres obowi?zywania zamÛwienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupÛw

Au lieu de:

Okres w miesi?cach: 48

Lire:

Okres w miesi?cach: 36

NumÈro de section: II.2.11

Lot n : 3

Endroit o se trouve le texte rectifier: Informacje o opcjach

Au lieu de:


   1.  Zamawiaj?cy jest uprawniony do skorzystania z opcji w wymiarze 4000 Roboczogodzin, w terminie 48 miesi?cy, po wykorzystaniu liczby 4000 Roboczogodzin w ramach zamÛwienia podstawowego

Lire:


   1.  Zamawiaj?cy jest uprawniony do skorzystania z opcji w wymiarze 3000 Roboczogodzin, w terminie 36 miesi?cy, po wykorzystaniu liczby 3000 Roboczogodzin w ramach zamÛwienia podstawowego

NumÈro de section: II.2.7

Lot n : 4

Endroit o se trouve le texte rectifier: Okres obowi?zywania zamÛwienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupÛw

Au lieu de:

Okres w miesi?cach: 48

Lire:

Okres w miesi?cach: 36

NumÈro de section: II.2.11

Lot n : 4

Endroit o se trouve le texte rectifier: Informacje o opcjach

Au lieu de:


   1.  Zamawiaj?cy jest uprawniony do skorzystania z opcji w wymiarze 4000 Roboczogodzin, w terminie 48 miesi?cy, po wykorzystaniu liczby 4000 Roboczogodzin w ramach zamÛwienia podstawowego

Lire:


   1.  Zamawiaj?cy jest uprawniony do skorzystania z opcji w wymiarze 3000 Roboczogodzin, w terminie 36 miesi?cy, po wykorzystaniu liczby 3000 Roboczogodzin w ramach zamÛwienia podstawowego

NumÈro de section: II.2.7

Lot n : 5

Endroit o se trouve le texte rectifier: Okres obowi?zywania zamÛwienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupÛw

Au lieu de:

Okres w miesi?cach: 48

Lire:

Okres w miesi?cach: 36

NumÈro de section: II.2.11

Lot n : 5

Endroit o se trouve le texte rectifier: Informacje o opcjach

Au lieu de:


   1.  Zamawiaj?cy jest uprawniony do skorzystania z opcji w wymiarze 4000 Roboczogodzin, w terminie 48 miesi?cy, po wykorzystaniu liczby 4000 Roboczogodzin w ramach zamÛwienia podstawowego

Lire:


   1.  Zamawiaj?cy jest uprawniony do skorzystania z opcji w wymiarze 3000 Roboczogodzin, w terminie 36 miesi?cy, po wykorzystaniu liczby 3000 Roboczogodzin w ramach zamÛwienia podstawowego

NumÈro de section: II.2.7

Lot n : 6

Endroit o se trouve le texte rectifier: Okres obowi?zywania zamÛwienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupÛw

Au lieu de:

Okres w miesi?cach: 48

Lire:

Okres w miesi?cach: 36

NumÈro de section: II.2.11

Lot n : 6

Endroit o se trouve le texte rectifier: Informacje o opcjach

Au lieu de:


   1.  Zamawiaj?cy jest uprawniony do skorzystania z opcji w wymiarze 4000 Roboczogodzin, w terminie 48 miesi?cy, po wykorzystaniu liczby 4000 Roboczogodzin w ramach zamÛwienia podstawowego

Lire:


   1.  Zamawiaj?cy jest uprawniony do skorzystania z opcji w wymiarze 3000 Roboczogodzin, w terminie 36 miesi?cy, po wykorzystaniu liczby 3000 Roboczogodzin w ramach zamÛwienia podstawowego

NumÈro de section: II.2.7

Lot n : 7

Endroit o se trouve le texte rectifier: Okres obowi?zywania zamÛwienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupÛw

Au lieu de:

Okres w miesi?cach: 48

Lire:

Okres w miesi?cach: 36

NumÈro de section: II.2.11

Lot n : 7

Endroit o se trouve le texte rectifier: Informacje o opcjach

Au lieu de:


   1.  Zamawiaj?cy jest uprawniony do skorzystania z opcji w wymiarze 4000 Roboczogodzin, w terminie 48 miesi?cy, po wykorzystaniu liczby 4000 Roboczogodzin w ramach zamÛwienia podstawowego

Lire:


   1.  Zamawiaj?cy jest uprawniony do skorzystania z opcji w wymiarze 3000 Roboczogodzin, w terminie 36 miesi?cy, po wykorzystaniu liczby 3000 Roboczogodzin w ramach zamÛwienia podstawowego

NumÈro de section: II.2.7

Lot n : 8

Endroit o se trouve le texte rectifier: Okres obowi?zywania zamÛwienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupÛw

Au lieu de:

Okres w miesi?cach: 48

Lire:

Okres w miesi?cach: 36

NumÈro de section: II.2.11

Lot n : 8

Endroit o se trouve le texte rectifier: Informacje o opcjach

Au lieu de:


   1.  Zamawiaj?cy jest uprawniony do skorzystania z opcji w wymiarze 4000 Roboczogodzin, w terminie 48 miesi?cy, po wykorzystaniu liczby 4000 Roboczogodzin w ramach zamÛwienia podstawowego

Lire:


   1.  Zamawiaj?cy jest uprawniony do skorzystania z opcji w wymiarze 3000 Roboczogodzin, w terminie 36 miesi?cy, po wykorzystaniu liczby 3000 Roboczogodzin w ramach zamÛwienia podstawowego

NumÈro de section: II.2.7

Lot n : 9

Endroit o se trouve le texte rectifier: Okres obowi?zywania zamÛwienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupÛw

Au lieu de:

Okres w miesi?cach: 48

Lire:

Okres w miesi?cach: 36

NumÈro de section: II.2.11

Lot n : 9

Endroit o se trouve le texte rectifier: Informacje o opcjach

Au lieu de:


   1.  Zamawiaj?cy jest uprawniony do skorzystania z opcji w wymiarze 4000 Roboczogodzin, w terminie 48 miesi?cy, po wykorzystaniu liczby 4000 Roboczogodzin w ramach zamÛwienia podstawowego

Lire:


   1.  Zamawiaj?cy jest uprawniony do skorzystania z opcji w wymiarze 3000 Roboczogodzin, w terminie 36 miesi?cy, po wykorzystaniu liczby 3000 Roboczogodzin w ramach zamÛwienia podstawowego

NumÈro de section: II.2.7

Lot n : 10

Endroit o se trouve le texte rectifier: Okres obowi?zywania zamÛwienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupÛw

Au lieu de:

Okres w miesi?cach: 48

Lire:

Okres w miesi?cach: 36

NumÈro de section: II.2.11

Lot n : 10

Endroit o se trouve le texte rectifier: Informacje o opcjach

Au lieu de:


   1.  Zamawiaj?cy jest uprawniony do skorzystania z opcji w wymiarze 4000 Roboczogodzin, w terminie 48 miesi?cy, po wykorzystaniu liczby 4000 Roboczogodzin w ramach zamÛwienia podstawowego

Lire:


   1.  Zamawiaj?cy jest uprawniony do skorzystania z opcji w wymiarze 3000 Roboczogodzin, w terminie 36 miesi?cy, po wykorzystaniu liczby 3000 Roboczogodzin w ramach zamÛwienia podstawowego

NumÈro de section: IV.2.2

Endroit o se trouve le texte rectifier: Termin sk?adania ofert lub wnioskÛw o dopuszczenie do udzia?u

Au lieu de:

Date: 26/05/2023

Heure locale: 11:00

Lire:

Date: 02/06/2023

Heure locale: 11:00

NumÈro de section: IV.2.6

Endroit o se trouve le texte rectifier: Minimalny okres, w ktÛrym oferent b?dzie zwi?zany ofert?

Au lieu de:

Date: 23/08/2023

Lire:

Date: 30/08/2023

NumÈro de section: IV.2.7

Endroit o se trouve le texte rectifier: Warunki otwarcia ofert

Au lieu de:

Date: 26/05/2023

Heure locale: 13:00

Lire:

Date: 02/06/2023

Heure locale: 13:00

VII.2)
Autres informations complÈmentaires: ?wiadczenie us?ug informatycznych przez programist? JAVA i starszego programist? JAVA (10 cz??ci ka?da na us?ugi jednego programisty) 02/06/2023 22/05/2023 POL National
 
 
C L A S S E    C P V
72212000 - Services de programmation de logiciels d'application