Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 07/07/2020
Date de péremption : 22/07/2020
Type de procédure : Procédure ouverte
Type de document : Informations complémentaires
POLOGNE
appel-offre

Pologne-Varsovie: Services de programmation de logiciels d'application

2020/S 129-317384  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
07/07/2020
S129
Services - Informations complÈmentaires - ProcÈdure ouverte
Pologne-Varsovie: Services de programmation de logiciels d'application

2020/S 129-317384

Rectificatif

Avis d'information complÈmentaire ou avis rectificatif

Services

(SupplÈment au Journal officiel de l'Union europÈenne, 2020/S 088-210462)

Section I: Pouvoir adjudicateur/entitÈ adjudicatrice

I.1)
Nom et adresses
Nom officiel: Szpital Wolski im. dr Anny Gosty?skiej, Samodzielny Publiczny Zak?ad Opieki Zdrowotnej
NumÈro national d'identification: 011035381
Adresse postale: ul. M. Kasprzaka 17
Ville: Warszawa
Code NUTS: PL POLSKA
Code postal: 01-211
Pays: Pologne
Point(s) de contact: Ma?gorzata Marcinkowska
Courriel: zamowieniapubliczne@wolski.med.pl
TÈlÈphone: +48 223894806
Fax: +48 22632-389 Adresse(s) internet: Adresse principale: www.wolski.med.pl Adresse du profil díacheteur: www.wolski.med.pl

www.wolski.med.pl
www.wolski.med.pl
Section II: Objet

II.1)
...tendue du marchÈ
II.1.1)
IntitulÈ:
Budowa i wdro?enie systemÛw informatycznych zwi?kszaj?cych dost?pno? us?ug ?wiadczonych drog elektroniczn w ramach projektu Ñe-Pacjent w Szpitalu Wolskimî wspÛ?finansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

NumÈro de rÈfÈrence: EP/21/2020

II.1.2)
Code CPV principal
72212000 Services de programmation de logiciels d'application

II.1.3)
Type de marchÈ
Services

II.1.4)
Description succincte:
Przedmiotem zamÛwienia jest: budowa i wdro?enie systemÛw informatycznych zwi?kszaj?cych dost?pno? us?ug ?wiadczonych drog elektroniczn w ramach projektu Ñe Pacjent w Szpitalu Wolskim" wspÛ?finansowanego z europejskiego funduszu rozwoju regionalnego w ramach Regionalnego programu operacyjnego wojewÛdztwa mazowieckiego na lata 2014ñ2020. SzczegÛ?owy opis przedmiotu zamÛwienia ñ za??cznik numer 1B, 2B odpowiednio dla pakietu numer 1,
   2. 

Section VI: Renseignements complÈmentaires

VI.5)
Date díenvoi du prÈsent avis:
03/07/2020

VI.6)
RÈfÈrence de l'avis original
NumÈro de l'avis au JO sÈrie S: 2020/S 088-210462

Section VII: Modifications

VII.1)
Informations rectifier ou ajouter
VII.1.2)
Texte rectifier dans l'avis original
NumÈro de section: IV.2.2

Au lieu de:

Date: 06/07/2020

Heure locale: 08:30

Lire:

Date: 22/07/2020

Heure locale: 08:00

NumÈro de section: IV.2.7

Au lieu de:

Date: 06/07/2020

Heure locale: 08:30

Lire:

Date: 22/07/2020

Heure locale: 08:30

VII.2)
Autres informations complÈmentaires:
 
 
C L A S S E    C P V
72212000 - Services de programmation de logiciels d'application