Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 25/01/2023
Date de péremption : 20/02/2023
Type de procédure : ProcÚdure ouverte
Type de document : Avis de marchÚ
POLOGNE
appel-offre

Pologne-Varsovie:Services de promotion

2023/S 18-048939  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX:
25/01/2023 S18 Pologne-Varsovie: Services de promotion 2023/S 018-048939 Avis de march╚ Services
 
 
Section I: Pouvoir adjudicateur
I.1) Nom et adresses Nom officiel: Kancelaria Prezesa Rady Ministr█w Num╚ro national d'identification: 5261645000 Adresse postale: Al. Ujazdowskie 1/3 Ville: Warszawa Code NUTS: PL911 Miasto Warszawa Code postal: 00-583 Pays: Pologne Point(s) de contact: Monika Golc Courriel: wzp@kprm.gov.pl T╚l╚phone: +48 226946837 Fax: +48 226947953 Adresse(s) internet:
Adresse principale: https://www.gov.pl/web/premier Adresse du profil dÝacheteur: www.gov.pl/premier
I.3) Communication
Les documents du march╚ sont disponibles gratuitement en acc╦s direct non restreint et complet, l'adresse: https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-d861ccb7-959f-11ed-94da-6ae0fe5e7159 Adresse laquelle des informations compl╚mentaires peuvent ═tre obtenues: le ou les point(s) de contact susmentionn╚(s)
Les offres ou les demandes de participation doivent ═tre envoy╚es par voie ╚lectronique via: https://ezamowienia.gov.pl
Les offres ou les demandes de participation doivent ═tre envoy╚es au(x) point(s) de contact susmentionn╚(s)
I.4) Type de pouvoir adjudicateur Minist╦re ou toute autre autorit╚ nationale ou f╚d╚rale, y compris leurs subdivisions r╚gionales ou locales
I.5) Activit╚ principale Services g╚n╚raux des administrations publiques
 
 
Section II: Objet
II.1) ...tendue du march╚
II.1.1) Intitul╚:
Przeprowadzanie w internecie, w szczeg█lno?ci w mediach spo?eczno?ciowych, kampanii informacyjnych, realizowanych przez Kancelari? Prezesa Rady Ministr█w Num╚ro de r╚f╚rence: PN-72/2022
II.1.2) Code CPV principal 79342200 Services de promotion
II.1.3) Type de march╚ Services
II.1.4) Description succincte:
Przedmiotem zam█wienia jest us?uga przeprowadzania w internecie, w szczeg█lno?ci w mediach spo?eczno?ciowych, kampanii informacyjnych, realizowanych przez Kancelari? Prezesa Rady Ministr█w. Opis przedmiotu zam█wienia stanowi za??cznik nr 1 do SWZ, a zam█wienie b?dzie realizowane na warunkach okre?lonych w Projektowanych postanowieniach umowy, stanowi?cych za??cznik nr 2 do SWZ.
II.1.5) Valeur totale estim╚e Valeur hors TVA: 800 000.00 PLN
II.1.6) Information sur les lots Ce march╚ est divis╚ en lots: non
II.2) Description
II.2.3) Lieu d'ex╚cution Code NUTS: PL Polska
II.2.4) Description des prestations:
 
1.Przedmiotem zam█wienia jest us?uga przeprowadzania w Internecie, w szczeg█lno?ci w mediach spo?eczno?ciowych, kampanii informacyjnych, dot. program█w rz?dowych realizowanych przez Kancelari? Prezesa Rady Ministr█w.
   2.  Celem kampanii spo?ecznych b?dzie informowanie o programach rz?dowych, zmianach przepis█w prawnych oraz prezentacji zmian i rozwi?za? dla poszczeg█lnych grup spo?ecznych i beneficjent█w tych program█w.
   3.  Zamawiaj?cy wymaga realizacji przedmiotu zam█wienia od dnia zawarcia umowy do 26 grudnia 2023 r. albo do wyczerpania ??cznego maksymalnego wynagrodzenia (maksymalnej warto?ci nominalnej zobowi?zania zamawiaj?cego), wynikaj?cego z realizacji umowy, w zale?no?ci od tego, kt█re z tych zdarze? nast?pi wcze?niej.
   4.  Opis przedmiotu zam█wienia stanowi za??cznik nr 1 do SWZ, a zam█wienie b?dzie realizowane na warunkach okre?lonych w Projektowanych postanowieniach umowy stanowi?cych za??cznik nr 2 do SWZ.
   5.  Zamawiaj?cy wymaga zatrudnienia na podstawie stosunku pracy przez wykonawc? lub podwykonawc? os█b wykonuj?cych wskazane poni?ej czynno?ci w trakcie realizacji zam█wienia: wprowadzanie i testowanie ustawie? kampanii, zarz?dzanie bud?etami, w tym implementacja strategii stawek w licytacji oraz optymalizacja kampanii.
II.2.5) Crit╦res dÝattribution Crit╦res ╚nonc╚s ci-dessous Prix
II.2.6) Valeur estim╚e Valeur hors TVA: 800 000.00 PLN
II.2.7) Dur╚e du march╚, de l'accord-cadre ou du syst╦me d'acquisition dynamique Fin: 26/12/2023 Ce march╚ peut faire l'objet d'une reconduction: non
II.2.10) Variantes
Des variantes seront prises en consid╚ration: non
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europ╚enne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financ╚ par des fonds de l'Union europ╚enne: non
II.2.14) Informations compl╚mentaires Komunikacja mi?dzy Zamawiaj?cym a Wykonawcami, odbywa si? przy u?yciu Platformy e-Zam█wienia, kt█ra jest dost?pna pod adresem https://ezamowienia.gov.pl lub poczty elektronicznej na adres: wzp@kprm.gov.pl, z zastrze?eniem, ?e z?o?enie oferty nast?puje wy??cznie przy u?yciu Platformy e-Zam█wienia. https://ezamowienia.gov.pl wzp@kprm.gov.pl
 
 
Section III: Renseignements dÝordre juridique, ╚conomique, financier et technique
III.1)
 
 
Conditions de participation
III.1.1) Habilitation exercer l'activit╚ professionnelle, y compris exigences relatives l'inscription au registre du commerce ou de la profession Liste et description succincte des conditions:
Zamawiaj?cy nie wskazuje warunku.
III.1.2) Capacit╚ ╚conomique et financi╦re Liste et description succincte des crit╦res de s╚lection:
Zamawiaj?cy nie wskazuje warunku.
III.1.3) Capacit╚ technique et professionnelle Liste et description succincte des crit╦res de s╚lection:
Zamawiaj?cy uzna warunek za spe?niony je?eli Wykonawca wyka?e, ?e nie wcze?niej ni? w okresie ostatnich 3 lat przed up?ywem terminu sk?adania ofert, a je?eli okres prowadzenia dzia?alno?ci jest kr█tszy - w tym okresie,wykona? nale?ycie (a w przypadku ?wiadcze? okresowych lub ci?g?ych cz??? wykonana obejmuje): co najmniej 3 us?ugi polegaj?ce na zrealizowaniu kampanii w mediach spo?eczno?ciowych (lub zawieraj?ce w swoim zakresie te dzia?ania), przy czym ka?da z tych us?ug zosta?a zrealizowana: - na kwot? nie mniejsz? ni? 250 000,00 z? brutto; - na podstawie odr?bnej umowy; - na co najmniej trzech platformach w mediach spo?eczno?ciowych. Z uwagi na jednorodno?? warunku, Zamawiaj?cy nie dopuszcza ??cznego spe?nienia przez Wykonawc█w ww. warunku. W przypadku: - us?ug (um█w) w trakcie trwania (dot. ?wiadcze? ci?g?ych lub okresowych), Wykonawca musi wykaza?, ?e zrealizowa? ju? umow? w wymienionym zakresie i potwierdzi? jej nale?yt? realizacj? stosownym dowodem; - gdy w zakres ?wiadczenia (umowy) wchodzi?o wiele us?ug i dzia?a?, nale?y poda?, czy w zakres tego ?wiadczenia (umowy) wchodzi?a tak?e us?uga okre?lona w warunku, wymagana przez Zamawiaj?cego i wskaza? j? w odpowiednim polu wykazu; - gdy Wykonawca dla potwierdzenia spe?niania przedmiotowego warunku udzia?u w post?powaniu powo?uje si? na umow?, kt█rej warto?? podana jest w walucie obcej, nale?y wyrazi? r█wnowarto?? tej kwoty w PLN wed?ug kursu waluty NBP w dniu zawarcia umowy, na podstawie kt█rej us?uga by?a realizowana. Zamawiaj?cy okre?la nast?puj?cy spos█b spe?nienia przez Wykonawc█w warunk█w, o kt█rym mowa powy?ej ˝ zar█wno w przypadku Wykonawc█w wsp█lnie ubiegaj?cych si? o udzielenie zam█wienia, jak i w przypadku pozosta?ych Wykonawc█w, warunek musi by? spe?niony w ca?o?ci przez co najmniej jeden podmiot (jeden lub ka?dy z podmiot█w musi indywidualnie posiada? wymagane do?wiadczenie). Niveau(x) sp╚cifique(s) minimal/minimaux exig╚(s):
Na wezwanie Zamawiaj?cego w celu wykazania spe?nienia warunk█w udzia?u w post?powaniu Wykonawca, kt█rego oferta zostanie najwy?ej oceniona zostanie zobowi?zany do z?o?enia w wyznaczonym terminie, nie kr█tszym ni? 10 dni, nast?puj?cych podmiotowych ?rodk█w dowodowych: 1 wykaz zrealizowanych, w okresie ostatnich trzech lat przed up?ywem terminu sk?adania ofert, a je?eli okres prowadzenia dzia?alno?ci jest kr█tszy w tym okresie, us?ug ze wskazaniem ich warto?ci, przedmiotu, dat wykonania i podmiot█w, na rzecz kt█rych us?ugi zosta?y wykonane. Wz█r wykazu stanowi za??cznik nr 8 do SWZ. 2 dokumenty (np. referencje) potwierdzaj?ce nale?yte wykonanie us?ug wskazanych w wykazie, sporz?dzone przez podmiot, na rzecz kt█rego us?ugi zosta?y wykonane, a je?eli Wykonawca z przyczyn niezale?nych od niego nie jest w stanie uzyska? tych dokument█w ˝ o?wiadczenie Wykonawcy. W przypadku ?wiadcze? powtarzaj?cych si? lub ci?g?ych nadal wykonywanych, referencje b?d? inne dokumenty potwierdzaj?ce ich nale?yte wykonywanie powinny by? wystawione w okresie ostatnich 3 miesi?cy.
III.2) Conditions li╚es au march╚
III.2.2) Conditions particuli╦res d'ex╚cution:
Warunki realizacji umowy zosta?y okre?lone w Za??czniku nr 2 do SWZ ˝ Projektowane postanowienia umowy. Zam█wienie zostanie zrealizowane w terminie: od dnia zawarcia umowy do 26 grudnia 2023 r. albo do wyczerpania ??cznego maksymalnego wynagrodzenia okre?lonego w projektowanych postanowieniach umowy, stanowi?cych za??cznik nr 2 do SWZ, w zale?no?ci od tego, kt█re z tych zdarze? nast?pi wcze?niej. Zamawiaj?cy, zgodnie z art. 222 ust. 4 ustawy pzp, podaje kwot?, jak? zamierza przeznaczy? na sfinansowanie zam█wienia: 984 000,00 z? brutto.
 
 
Section IV: Proc╚dure
IV.1) Description
IV.1.1) Type de proc╚dure Proc╚dure ouverte
IV.1.3) Information sur l'accord-cadre ou le syst╦me d'acquisition dynamique
IV.1.8) Information concernant lÝaccord sur les march╚s publics (AMP)
Le march╚ est couvert par l'accord sur les march╚s publics: non
IV.2) Renseignements d'ordre administratif
IV.2.2) Date limite de r╚ception des offres ou des demandes de participation Date: 20/02/2023 Heure locale: 10:00
IV.2.3) Date dÝenvoi estim╚e des invitations soumissionner ou participer aux candidats s╚lectionn╚s
IV.2.4) Langue(s) pouvant ═tre utilis╚e(s) dans l'offre ou la demande de participation:
polonais
IV.2.6) D╚lai minimal pendant lequel le soumissionnaire est tenu de maintenir son offre L'offre doit ═tre valable jusqu'au: 20/05/2023
IV.2.7) Modalit╚s dÝouverture des offres Date: 20/02/2023 Heure locale: 11:00 Lieu:
Po up?ywie terminu sk?adania i otwarcia ofert Zamawiaj?cy za po?rednictwem Platformy e-Zam█wienia dokonuje czynno?ci automatycznej deszyfracji ofert. W przypadku awarii systemu, kt█ra powoduje brak mo?liwo?ci otwarcia ofert w terminie okre?lonym przez Zamawiaj?cego, otwarcie ofert nast?puje niezw?ocznie po usuni?ciu awarii.
 
 
Section VI: Renseignements compl╚mentaires
VI.1) Renouvellement Il s'agit d'un march╚ renouvelable: non
VI.2) Informations sur les ╚changes ╚lectroniques La commande en ligne sera utilis╚e La facturation en ligne sera accept╚e
Le paiement en ligne sera utilis╚
VI.3) Informations compl╚mentaires:
Zamawiaj?cy nie ??da wniesienia wadium. Wykonawca przed zawarciem umowy wniesie zabezpieczenie nale?ytego wykonania umowy w wysoko?ci 16 000 z?, stanowi?ce 2 % maksymalnego wynagrodzenia brutto okre?lonego w umowie, w formie okre?lonej w art. 450 ust. 1 ustawy Pzp, zgodnie z rozdzia?em XVII SWZ. Szczeg█?owy opis kryterium oceny ofert i sposobu oceny ofert opisano w Rozdziale XV SWZ. Z post?powania o udzielenie zam█wienia Zamawiaj?cy wykluczy Wykonawc? w oparciu o obligatoryjne podstawy wykluczenia okre?lone w art. 108 ust. 1 ustawy Pzp, z zastrze?eniem art. 110 ust. 2 ustawy Pzp, art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczeg█lnych rozwi?zaniach w zakresie przeciwdzia?ania wspieraniu agresji na Ukrain? oraz s?u??cych ochronie bezpiecze?stwa narodowego, art. 5k rozporz?dzenia 833/2014 oraz w oparciu o fakultatywne podstawy wykluczenia okre?lone w art. 109 ust.1 pkt 4 i pkt 8-10 ustawy pzp. Do oferty Wykonawca zobowi?zany jest do??czy? aktualne na dzie? sk?adania ofert o?wiadczenie, ?e nie podlega wykluczeniu oraz spe?nia warunki udzia?u w post?powaniu w formie Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zam█wienia (JEDZ) oraz o?wiadczenie dotycz?ce przes?anek wykluczenia z art. 5k rozporz?dzenia 833/2014 oraz art. 7ust. 1 ustawy o szczeg█lnych rozwi?zaniach w zakresie przeciwdzia?ania wspieraniu agresji na Ukrain? oraz s?u??cych ochronie bezpiecze?stwa narodowego. Na wezwanie Zamawiaj?cego w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z post?powania Wykonawca, kt█rego oferta zostanie najwy?ej oceniona, zostanie zobowi?zany do z?o?enia w wyznaczonym terminie, nie kr█tszym ni? 10 dni nast?puj?cych podmiotowych ?rodk█w dowodowych:
   1.  informacji z Krajowego Rejestru Karnego, sporz?dzonej nie wcze?niej ni? 6 miesi?cy przed jej z?o?eniem w zakresie:
   1. 1 art. 108 ust.1 pkt 1 i 2 ustawy pzp,
   1. 2 art. 108 ust.1 pkt 4 ustawy pzp, dotycz?cej orzeczenia zakazu ubiegania si? o zam█wienie publiczne tytu?em ?rodka karnego,
   2.  o?wiadczenia Wykonawcy o aktualno?ci informacji zawartych w o?wiadczeniu, o kt█rym mowa w art. 125 ust. 1 pzp, w zakresie podstaw wykluczenia z post?powania wskazanych przez Zamawiaj?cego, o kt█rych mowa w pzp:
   2. 1 art. 108 ust.1 pkt 3 pzp,
   2. 2 art. 108 ust.1 pkt 4, dotycz?cych orzeczenia zakazu ubiegania si? o zam█wienie publiczne tytu?em ?rodka zapobiegawczego,
   2. 3 art. 108 ust.1 pkt 5 dotycz?cych zawarcia z innymi wykonawcami porozumienia maj?cego na celu zak?█cenie konkurencji,
   2. 4 art. 108 ust.1 pkt 6 pzp,
   2. 5 art. 109 ust.1 pkt 8˝10 pzp oraz w o?wiadczeniu dotycz?cym przes?anek wykluczenia z art. 5k rozporz?dzenia 833/2014 oraz art. 7 ust. 1 ustawy o szczeg█lnych rozwi?zaniach w zakresie przeciwdzia?ania wspieraniu agresji na Ukrain?.
   3.  o?wiadczenia Wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 pzp, o braku przynale?no?ci do tej samej grupy kapita?owej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsument█w, z innym wykonawc?, kt█ry z?o?y? odr?bn? ofert? b?d? ofert? cz??ciow? w post?powaniu, albo o?wiadczenia o przynale?no?ci do tej samej grupy kapita?owej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzaj?cymi przygotowanie oferty b?d? oferty cz??ciowej niezale?nie od innego Wykonawcy nale??cego do tej samej grupy kapita?owej.
   4.  odpisu lub informacji z KRS lub z CEiIDG w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 pzp, sporz?dzonych nie wcze?niej ni? 3 miesi?ce przed jej z?o?eniem, je?eli odr?bne przepisy wymagaj? wpisu do rejestru lub ewidencji. Oferta Wykonawcy wraz z za??cznikami przekazywana jest tylko poprzez Platform? e-Zam█wienia https://ezamowienia.gov.pl Zamawiaj?cy mo?e uniewa?ni? post?powanie o udzielenie zam█wienia, je?eli ?rodki publiczne, kt█re zamawiaj?cy zamierza? przeznaczy? na sfinansowanie ca?o?ci lub cz??ci zam█wienia, nie zosta?y mu przyznane. Zamawiaj?cy dopuszcza udzia? Podwykonawcy/█w przy realizacji zam█wienia. https://ezamowienia.gov.pl
VI.4) Proc╚dures de recours
VI.4.1) Instance charg╚e des proc╚dures de recours Nom officiel: Krajowa Izba Odwo?awcza Adresse postale: ul. Post?pu 17a Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne Courriel: odwolania@uzp.gov.pl T╚l╚phone: +48 224587840 Fax: +48 224587800 Adresse internet: www.uzp.gov.pl
VI.4.2) Organe charg╚ des proc╚dures de m╚diation Nom officiel: Krajowa Izba Odwo?awcza Adresse postale: ul. Postepu 17a Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne Adresse internet: www.uzp.gov.pl
VI.4.3) Introduction de recours Pr╚cisions concernant les d╚lais d'introduction de recours:
?rodki ochrony prawnej przys?uguj? Wykonawcy lub innemu podmiotowi, je?eli ma lub mia? interes w uzyskaniu zam█wienia oraz poni█s? lub mo?e ponie?? szkod? w wyniku naruszenia przez Zamawiaj?cego przepis█w ustawy pzp.
   2.  ?rodki ochrony prawnej wobec og?oszenia wszczynaj?cego post?powanie o udzielenie zam█wienia lub og?oszenia w konkursie przys?uguj? r█wnie? organizacjom wpisanym na list?, o kt█rej mowa w art. 469 pkt 15 ustawy pzp oraz Rzecznikowi Ma?ych i ?rednich Przedsi?biorc█w.
   3.  Odwo?anie przys?uguje na:
   3. 1. niezgodna? z przepisami ustawy czynno?? Zamawiaj?cego, podj?ta? w post?powaniu o udzielenie zam█wienia, w tym na projektowane postanowienie umowy;
   3. 2. zaniechanie czynno?ci w post?powaniu o udzielenie zam█wienia, do kt█rej Zamawiaj?cy by? obowi?zany na podstawie ustawy.
   4.  Odwo?anie wnosi si? do Prezesa Krajowej Izby Odwo?awczej. Odwo?uj?cy przekazuje kopi? odwo?ania Zamawiaj?cemu przed up?ywem terminu do wniesienia odwo?ania w taki spos█b, aby m█g? on zapozna? si? z jego tre?ci? przed up?ywem tego terminu.
   5.  Odwo?anie wobec tre?ci og?oszenia lub tre?ci SWZ wnosi si? w terminie 10 dni od dnia publikacji og?oszenia w Dzienniku Urz?dowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia dokument█w zam█wienia na stronie internetowej.
   6.  Odwo?anie wnosi si? w terminie:
   6. 1 10 dni od dnia przekazania informacji o czynno?ci zamawiaj?cego stanowi?cej podstaw? jego wniesienia, je?eli informacja zosta?a przekazana przy u?yciu ?rodk█w komunikacji elektronicznej;
   6. 2 15 dni od dnia przekazania informacji o czynno?ci zamawiaj?cego stanowi?cej podstaw? jego wniesienia, je?eli informacja zosta?a przekazana w spos█b inny ni? okre?lony w pkt
   6. 1
   7.  Odwo?anie w przypadkach innych ni? okre?lone w pkt 5 i 6 wnosi si? w terminie 10 dni od dnia, w kt█rym powzi?to lub przy zachowaniu nale?ytej staranno?ci mo?na by?o powzi?? wiadomo?? o okoliczno?ciach stanowi?cych podstaw? jego wniesienia
   8.  Na orzeczenie Krajowej Izby Odwo?awczej oraz postanowienie Prezesa Krajowej Izby Odwo?awczej, o kt█rym mowa w art. 519 ust. 1 ustawy pzp, stronom oraz uczestnikom post?powania odwo?awczego przys?uguje skarga do s?du. Skarg? wnosi si? do S?du Okr?gowego w Warszawie za po?rednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwo?awczej.
   9.  Szczeg█?owe informacje dotycz?ce ?rodk█w ochrony prawnej okre?lone s? w Dziale IX Đ?rodki ochrony prawnejţ ustawy pzp.
VI.4.4) Service aupr╦s duquel des renseignements peuvent ═tre obtenus sur l'introduction de recours Nom officiel: Krajowa Izba Odwo?awcza Adresse postale: ul. Post?pu 17a Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne T╚l╚phone: +48 224587840 Fax: +48 224587800
VI.5) Date dÝenvoi du pr╚sent avis:
20/01/2023 Przeprowadzanie w internecie, w szczeg█lno?ci w mediach spo?eczno?ciowych, kampanii informacyjnych, realizowanych przez Kancelari? Prezesa Rady Ministr█w 20/02/2023 25/01/2023 POL National
 
 
C L A S S E    C P V
79342200 - Services de promotion