Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 23/02/2021
Date de péremption :
Type de procédure : Négociée sans mise en concurrence
Type de document : Modification d'un marché /d'une concession en cours
POLOGNE
appel-offre

Pologne-Varsovie: Services de promotion

2021/S 37-093376  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX: 23/02/2021 S37 Pologne-Varsovie: Services de promotion 2021/S 037-093376 Avis de modification Modification d'un contrat/d'une concession en cours
 
 
Section I: Pouvoir adjudicateur/entitÈ adjudicatrice
I.1) Nom et adresses Nom officiel: Polska Agencja Inwestycji i Handlu SpÛ?ka Akcyjna NumÈro national d'identification: 012070669 Adresse postale: ul. Krucza 50 Ville: Warszawa Code NUTS: PL91 Warszawski sto?eczny Code postal: 00-025 Pays: Pologne Point(s) de contact: Karolina Dominikowska Courriel: bpp@paih.gov.pl TÈlÈphone: +48 223349821 Adresse(s) internet:
Adresse principale: https://www.paih.gov.pl/pl
 
 
Section II: Objet
II.1) ...tendue du marchÈ
II.1.1) IntitulÈ:
ÑContent management: opracowanie koncepcji merytorycznej oraz realizacja materia?Ûw audiowizualnych w Pawilonie Polski na Wystawie ?wiatowej EXPO Dubaj 2020î ñ nr ref BPR.CZP.25.08/2020/WR NumÈro de rÈfÈrence: BPR.CZP.25.08/2020/WR
II.1.2) Code CPV principal 79342200 Services de promotion
II.1.3) Type de marchÈ Services
II.2) Description
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 32354500 Films vidÈo 79822500 Services de conception graphique
II.2.3) Lieu d'exÈcution Code NUTS: PL POLSKA
II.2.4) Description du contrat au moment de la conclusion du contrat:
 
1.Przedmiotem zamÛwienia jest: ÑContent management: opracowanie koncepcji merytorycznej oraz realizacja materia?Ûw audiowizualnych w Pawilonie Polski na Wystawie ?wiatowej EXPO Dubaj 2020î ñ nr ref BPR.CZP.25.08/2020/WR
   2.  Wykonawca obowi?zany jest zrealizowa przedmiot zamÛwienia zgodnie z niniejszym zaproszeniem, wynikiem negocjacji, w tym zgodnie z Opisem przedmiotu zamÛwienia (dalej: ÑOPZî), stanowi?cym Za??cznik nr 1 do Zaproszenia oraz zgodnie z Istotnymi postanowieniami umowy (dalej ÑIPUî stanowi?cymi Za??cznik nr 2 do zaproszenia.
II.2.7) DurÈe du marchÈ, accord-cadre, systËme d'acquisition dynamique ou concession Fin: 23/06/2021
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europÈenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financÈ par des fonds de l'Union europÈenne: non
 
 
Section IV: ProcÈdure
IV.2) Renseignements d'ordre administratif
IV.2.1) Avis d'attribution de marchÈ relatif au prÈsent marchÈ NumÈro de l'avis au JO sÈrie S: 2020/S 124-304344
 
 
Section V: Attribution du marchÈ/de la concession
MarchÈ n : 1 IntitulÈ:
ÑContent management: opracowanie koncepcji merytorycznej oraz realizacja materia?Ûw audiowizualnych w Pawilonie Polski na Wystawie ?wiatowej EXPO Dubaj 2020î
V.2) Attribution du marchÈ/de la concession
V.2.1) Date de la conclusion du marchÈ/de la dÈcision d'attribution de la concession:
01/06/2020
V.2.2) Informations sur les offres
Le marchÈ/la concession a ÈtÈ attribuÈ(e) un groupement d'opÈrateurs Èconomiques: oui
V.2.3) Nom et adresse du titulaire/concessionnaire Nom officiel: Science Now Sp. z o.o.
NumÈro national d'identification: 146313390 Adresse postale: ul. WspÛlna 54A/8 Ville: Warszawa Code NUTS: PL POLSKA Code postal: 00-684 Pays: Pologne
Le titulaire/concessionnaire est une PME: oui
V.2.3) Nom et adresse du titulaire/concessionnaire Nom officiel: Stellar Fireworks Sp. z o.o.
NumÈro national d'identification: 380935093 Adresse postale: ul. Jana z Kolna 11 Ville: Gda?sk Code NUTS: PL POLSKA Code postal: 80-864 Pays: Pologne
Le titulaire/concessionnaire est une PME: oui
V.2.3) Nom et adresse du titulaire/concessionnaire Nom officiel: Tellart B.V. (spÛ?ka prawa holenderskiego) NumÈro national d'identification: 000029790980 Adresse postale: Van Diemenstraat 176, 2-gie pi?tro Ville: Amsterdam Code NUTS: NL NEDERLAND Code postal: 1013CP Pays: Pays-Bas
Le titulaire/concessionnaire est une PME: oui
V.2.4) Informations sur le montant du marchÈ/du lot/de la concession (au moment de la conclusion du contrat;hors TVA) Valeur totale du marchÈ: 2 439 024.39 PLN
 
 
Section VI: Renseignements complÈmentaires
VI.3) Informations complÈmentaires:
VI.4) ProcÈdures de recours
VI.4.1) Instance chargÈe des procÈdures de recours Nom officiel: Krajowa Izba Odwo?awcza Adresse postale: ul. Post?pu 17A Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne Courriel: odwolania@uzp.gov.pl TÈlÈphone: +48 224587801 Fax: +48 224587800 Adresse internet: www.uzp.gov.pl
VI.4.3) Introduction de recours PrÈcisions concernant les dÈlais d'introduction de recours:
Wykonawcom i innym podmiotom przys?uguj ?rodki ochrony prawnej opisane w dziale VI ustawy, w wyniku naruszenia przez Zamawiaj?cego przepisÛw ustawy Pzp.
   2.  ?rodki ochrony prawnej przys?uguj rÛwnie organizacjom wpisanym na list organizacji uprawnionych do wnoszenia ?rodkÛw ochrony prawnej, prowadzon przez Prezesa Urz?du ZamÛwie Publicznych.
VI.4.4) Service auprËs duquel des renseignements peuvent Ítre obtenus sur l'introduction de recours Nom officiel: Krajowa Izba Odwo?awcza Adresse postale: ul. Post?pu 17A Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne Courriel: odwolania@uzp.gov.pl TÈlÈphone: +48 224587801 Fax: +48 224587800 Adresse internet: www.uzp.gov.pl
VI.5) Date díenvoi du prÈsent avis:
18/02/2021
 
 
Section VII: Modifications du contrat/de la concession
VII.1) Description du contrat aprËs les modifications
VII.1.1) Code CPV principal 79342200 Services de promotion
VII.1.2) Code(s) CPV additionnel(s) 32354500 Films vidÈo 79822500 Services de conception graphique
VII.1.3) Lieu d'exÈcution Code NUTS: PL POLSKA
VII.1.4) Description des prestations:
Zamawiaj?cy zleca Wykonawcy wykonanie prac w zakresie produkcji dodatkowych materia?Ûw multimedialnych, tj. pi?ciu autorskich scenariuszy dla do?wiadczenia multimedialnego ÑPejza?e kreatywno?ciî, przeznaczonych dla strefy V Pawilonu Polski na Wystawie ?wiatowej Expo 2020 w Dubaju oraz nadzÛr autorski nad ich wdra?aniem.
VII.1.5) DurÈe du marchÈ, accord-cadre, systËme d'acquisition dynamique ou concession Fin: 31/10/2021
VII.1.6) Informations sur le montant du marchÈ/du lot/de la concession (hors TVA) Valeur totale du marchÈ/du lot/de la concession: 2 439 024.39 PLN
VII.1.7) Nom et adresse du titulaire/concessionnaire Nom officiel: Science Now Sp. z o.o.
NumÈro national d'identification: 146313390 Adresse postale: ul. WspÛlna 54A/8 Ville: Warszawa Code NUTS: PL91 Warszawski sto?eczny Code postal: 00-684 Pays: Pologne
Le titulaire/concessionnaire est une PME: oui
VII.1.7) Nom et adresse du titulaire/concessionnaire Nom officiel: Stellar Fireworks Sp. z o.o.
NumÈro national d'identification: 380935093 Adresse postale: ul. Jana z Kolna 11 Ville: Gda?sk Code NUTS: PL POLSKA Code postal: 80-864 Pays: Pologne
Le titulaire/concessionnaire est une PME: oui
VII.1.7) Nom et adresse du titulaire/concessionnaire Nom officiel: Tellart B.V. (spÛ?ka prawa holenderskiego) NumÈro national d'identification: 000029790980 Adresse postale: Van Diemenstraat 176, 2-gie pi?tro Ville: Amsterdam Code NUTS: NL NEDERLAND Code postal: 1013CP Pays: Pays-Bas
Le titulaire/concessionnaire est une PME: oui
VII.2) Informations sur les modifications
VII.2.1) Description des modifications Nature et Ètendue des modifications (avec indication des Èventuels changements prÈalablement apportÈs au contrat):
Zakres prac obejmie:
   1.  zadanie I: produkcj dodatkowych materia?Ûw multimedialnych, tj. pi?ciu autorskich scenariuszy dla do?wiadczenia multimedialnego ÑPejza?e kreatywno?ciî, przeznaczonych dla strefy V Pawilonu Polski na Wystawie ?wiatowej Expo 2020 w Dubaju, zgodnie z koncepcj materia?Ûw multimedialnych wraz z kompletn list do?wiadcze multimedialnych i interaktywnych Pawilonu. Realizacja zada b?dzie podzielona na etapy: a. etap I: stworzenie zespo?u projektowego, obejmuj?cego m.in. re?ysera, art directora, ilustratorÛw, animatorÛw, producentÛw muzycznych oraz zespo?u programistycznego; opracowanie za?o?e dla szczegÛ?owej koncepcji dla jednego scenariusza, obejmuj?cych rozwini?cie za?o?e dramaturgicznych przedstawionych w ramach zadania I; stworzenie za?o?e dla integracji jednego scenariusza z silnikiem interaktywnym dla modu?u scen, modu?u zasobÛw graficznych (okre?lenie zak?adanych dla scenariusza prerenderowanych zasobÛw 2D, 3D oraz video), modu?u projekcyjnego, modu?u wizualizacyjnego, modu?u d?wi?kowego, modu?u interakcji i modu?u synchronizacyjnego z uwzgl?dnieniem za?o?e dla szczegÛ?owej koncepcji dla jednego scenariusza; b. etap II: opracowanie za?o?e dla szczegÛ?owych koncepcji dla pozosta?ych czterech scenariuszy, obejmuj?cych rozwini?cie za?o?e dramaturgicznych przedstawionych w ramach Zadania I; opracowanie stylistyki dla ka?dego scenariusza (look development), stworzenie modelu interakcji w oparciu o mo?liwo?ci silnika grafiki czasu rzeczywistego oraz sensorÛw, opracowanie szczegÛ?owych storyboardÛw oraz koncepcji ud?wi?kowienia; stworzenie za?o?e dla integracji pozosta?ych scenariuszy z silnikiem interaktywnym; c. etap III: realizacja (produkcja) materia?Ûw graficznych, programistycznych i d?wi?kowych dla wszystkich scenariuszy (rÛwnoleg?y development pi?ciu scenariuszy). Przekazanie do odbioru i testÛw pierwszego scenariusza; d. etap IV: dalsza realizacja (produkcja) materia?Ûw graficznych, programistycznych i d?wi?kowych dla pozosta?ych czterech scenariuszy (development). Przekazanie do odbioru i testÛw czterech scenariuszy;
   2.  zadanie II (?wiadczenie do wyczerpania kwoty maksymalnej z ß 4 ust. 2 lit. d) aneksu ñ zale?nej od ilo?ci podrÛ?y i dni pobytu): sprawowanie nadzoru autorskiego i producenckiego nad wdra?aniem scenariuszy multimedialnych w Pawilonie Polski, polegaj?ce na osobistym uczestnictwie Wykonawcy w ustalonych spotkaniach na terenie Dubaju.
   3.  Zgodnie z ß 2 ust. 3 umowy i dla unikni?cia w?tpliwo?ci zwi?zanych z interpretacj niniejszego aneksu w ?wietle realizacji zadania I i II z aneksu, Zamawiaj?cy i Wykonawca potwierdzaj?, ?e za dostarczenie no?nikÛw dla tre?ci i do?wiadcze multimedialnych w Strefie V Polskiego Pawilonu na Wystawie ?wiatowej EXPO Dubaj 2020 odpowiedzialny jest Zamawiaj?cy i jego podwykonawcy. Po stronie Zamawiaj?cego i jego podwykonawcÛw le?y rÛwnie instalacja, integracja, programowanie i synchronizacja tych no?nikÛw.
VII.2.2) Raisons de la modification Modification rendue nÈcessaire par des circonstances qu'un pouvoir adjudicateur/une entitÈ adjudicatrice diligent(e) ne pouvait pas prÈvoir [article 43, paragraphe 1, point c), de la directive 2014/23/UE; article 72, paragraphe 1, point c), de la directive 2014/24/UE; article 89, paragraphe 1, point c), de la directive 2014/25/UE] Description des circonstances ayant rendu la modification nÈcessaire et explication du caractËre imprÈvu de ces circonstances:
Wykonawca, b?d?cy stron umowy w sprawie zamÛwienia publicznego, w rozumieniu ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. ñ Prawo zamÛwie publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1843 t.j. z pÛ?n. zm.) dzia?aj?c na podstawie art. 15r ust. 1 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczegÛlnych rozwi?zaniach zwi?zanych z zapobieganiem, przeciwdzia?aniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorÛb zaka?nych oraz wywo?anych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. z 2020, poz. 374 z pÛ?n. zm.) ñ dalej zwana ÑUstaw COVIDî, w pi?mie z dnia 15 pa?dziernika 2020 r., poinformowa Zamawiaj?cego, jaki wp?yw na przedstawion w ramach etapu II zadania I umowy i przyj?t przez Zamawiaj?cego w dniu 7 wrze?nia 2020 r. koncepcj materia?Ûw multimedialnych wraz z kompletn list do?wiadcze multimedialnych i interaktywnych Pawilonu maj okoliczno?ci, tj. konieczno? dostosowania ekspozycji do nowych warunkÛw sanitarnych ze wzgl?du na konsekwencje pandemii COVID-19
VII.2.3) Augmentation de prix Valeur totale actualisÈe du marchÈ avant les modifications (prenant en compte les Èventuelles modifications contractuelles et adaptations de prix antÈrieures et, dans le cas de la directive 2014/23/UE, l'inflation moyenne dans l'...tat membre concernÈ) Valeur hors TVA: 3 626 816.49 PLN Montant total du marchÈ aprËs les modifications Valeur hors TVA: 4 845 816.49 PLN
 
 
C L A S S E    C P V
32354500 - Films vidéo 
79342200 - Services de promotion 
79822500 - Services de conception graphique