Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 20/09/2022
Date de péremption :
Type de procédure : ProcÚdure ouverte
Type de document : Avis d'attribution
POLOGNE
appel-offre

Pologne-Varsovie:Services de protection contre les risques ou dangers naturels

2022/S 181-512817  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX:
20/09/2022 S181 Pologne-Varsovie: Services de protection contre les risques ou dangers naturels 2022/S 181-512817 Avis dÝattribution de march╚ R╚sultats de la proc╚dure de march╚ Services
 
 
Section I: Pouvoir adjudicateur
I.1) Nom et adresses Nom officiel: Pa?stwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Num╚ro national d'identification: NIP 5272825616, REGON 368302575 Adresse postale: ul. ?elazna 59a Ville: Warszawa Code NUTS: PL911 Miasto Warszawa Code postal: 00-848 Pays: Pologne Point(s) de contact: Anita Grygorowicz Courriel: anita.grygorowicz@wody.gov.pl T╚l╚phone: +48 895217113 Fax: +48 895217101 Adresse(s) internet:
Adresse principale: https://bialystok.wody.gov.pl/ Adresse du profil dÝacheteur: https://wodypolskie.bip.gov.pl/profil-nabywcy/
I.4) Type de pouvoir adjudicateur Organisme de droit public
I.5) Activit╚ principale Environnement
 
 
Section II: Objet
II.1) ...tendue du march╚
II.1.1) Intitul╚:
Utrzymanie publicznych ?r█dl?dowych w█d powierzchniowych oraz urz?dze? wodnych na terenie dzia?ania Zarz?du Zlewni w Olsztynie, Zadanie VI, Nadz█r Wodny w Bartoszycach, Lidzbarku Warmi?skim, Mr?gowie Num╚ro de r╚f╚rence: BI.ROZ.2810.53.2022.AG
II.1.2) Code CPV principal 90721800 Services de protection contre les risques ou dangers naturels
II.1.3) Type de march╚ Services
II.1.4) Description succincte:
 
1.Przedmiotem zam█wienia jest: Utrzymanie publicznych ?r█dl?dowych w█d powierzchniowych oraz urz?dze? wodnych na terenie dzia?ania Zarz?du Zlewni w Olsztynie, Zadanie VI, Nadz█r Wodny w Bartoszycach, Lidzbarku Warmi?skim, Mr?gowie.
   2.  Zam█wienie obejmuje wykonanie us?ug w zakresie utrzymania publicznych ?r█dl?dowych w█d powierzchniowych oraz urz?dze? wodnych na terenie dzia?ania Nadzoru Wodnego w Bartoszycach: gm. Bartoszyce, Lidzbark Warmi?ski, Kiwity, Nadzoru Wodnego w Lidzbarku Warmi?skim: gm. Kiwity, Lidzbark Warmi?ski, Nadzoru Wodnego w Mr?gowie: gm. Bisztynek, woj. warmi?sko-mazurskie. Zam█wienie zosta?o podzielone na 3 cz??ci.
   3.  Szczeg█?owy zakres zam█wienia okre?lony zosta? w uproszczonej dokumentacji na wykonanie us?ug utrzymania publicznych ?r█dl?dowych w█d powierzchniowych oraz urz?dze? wodnych - za??cznik nr 6 do SWZ oraz w wytycznych wykonania i odbioru prac - za??cznik 7 do SWZ
II.1.6) Information sur les lots Ce march╚ est divis╚ en lots: oui
II.1.7) Valeur totale du march╚ (hors TVA) Valeur hors TVA: 275 995.93 PLN
II.2) Description
II.2.1) Intitul╚:
Utrzymanie publicznych ?r█dl?dowych w█d powierzchniowych oraz urz?dze? wodnych na terenie dzia?ania Zarz?du Zlewni w Olsztynie Zadanie VI, Nadz█r Wodny w Bartoszycach Zadanie VI cz??? 1
Lot n : 1
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 90721800 Services de protection contre les risques ou dangers naturels
II.2.3) Lieu d'ex╚cution Code NUTS: PL62 Warmi?sko-mazurskie Lieu principal d'ex╚cution:
gm. Bartoszyce, Lidzbark Warmi?ski, Kiwity, woj. warmi?sko-mazurskie
II.2.4) Description des prestations:
Przedmiotem zam█wienia jest wykonanie us?ug w zakresie utrzymania publicznych ?r█dl?dowych w█d powierzchniowych oraz urz?dze? wodnych na nast?puj?cych rzekach: Rzeka Po?apin km 0+000-8+220, Rzeka Rokitnik km 0+000-12+541, Rzeka Pisa - zabezpieczenie skarpy km 9+900-16+525.
II.2.5) Crit╦res dÝattribution Crit╦re de qualit╚ - Nom: Termin wykonania zam█wienia / Pond╚ration: 40 Prix - Pond╚ration: 60
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europ╚enne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financ╚ par des fonds de l'Union europ╚enne: non
II.2.14) Informations compl╚mentaires
Ka?dy Wykonawca zobowi?zany jest do wniesienia wadium w wysoko?ci: 5 000,00 z?. Pe?en zakres informacji w pkt 10 SWZ.
   2.  Zamawiaj?cy nie przewiduje mo?liwo?ci udzielenia zam█wie?, o kt█rych mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 Pzp.
   3.  Post?powanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego.
   4.  Zamawiaj?cy zastosuje procedur? okre?lon? w art. 139 ust. 1 Pzp.
II.2) Description
II.2.1) Intitul╚:
Utrzymanie publicznych ?r█dl?dowych w█d powierzchniowych oraz urz?dze? wodnych na terenie dzia?ania Zarz?du Zlewni w Olsztynie Zadanie VI, Nadz█r Wodny w Lidzbarku Warmi?skim Zadanie VI cz??? 2
Lot n : 2
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 90721800 Services de protection contre les risques ou dangers naturels
II.2.3) Lieu d'ex╚cution Code NUTS: PL62 Warmi?sko-mazurskie Lieu principal d'ex╚cution:
gm. Lidzbark Warmi?ski, Kiwity, woj. warmi?sko-mazurskie
II.2.4) Description des prestations:
Przedmiotem zam█wienia jest wykonanie us?ug w zakresie utrzymania publicznych ?r█dl?dowych w█d powierzchniowych oraz urz?dze? wodnych na nast?puj?cych rzekach: Rzeka Kochan█wka km 0+000-5+830, Rzeka Kierwiny km 0+000-9+180.
II.2.5) Crit╦res dÝattribution Crit╦re de qualit╚ - Nom: Termin wykonania zam█wienia / Pond╚ration: 40 Prix - Pond╚ration: 60
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europ╚enne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financ╚ par des fonds de l'Union europ╚enne: non
II.2.14) Informations compl╚mentaires
Ka?dy Wykonawca zobowi?zany jest do wniesienia wadium w wysoko?ci: 3 000,00 z?. Pe?en zakres informacji w pkt 10 SWZ.
   2.  Zamawiaj?cy nie przewiduje mo?liwo?ci udzielenia zam█wie?, o kt█rych mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 Pzp.
   3.  Post?powanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego.
   4.  Zamawiaj?cy zastosuje procedur? okre?lon? w art. 139 ust. 1 Pzp.
II.2) Description
II.2.1) Intitul╚:
Utrzymanie publicznych ?r█dl?dowych w█d powierzchniowych oraz urz?dze? wodnych na terenie dzia?ania Zarz?du Zlewni w Olsztynie Zadanie VI, Nadz█r Wodny w Mr?gowie Zadanie VI cz??? 3
Lot n : 3
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 90721800 Services de protection contre les risques ou dangers naturels
II.2.3) Lieu d'ex╚cution Code NUTS: PL62 Warmi?sko-mazurskie Lieu principal d'ex╚cution:
gm. Bisztynek, woj. warmi?sko-mazurskie
II.2.4) Description des prestations:
Przedmiotem zam█wienia jest wykonanie us?ug w zakresie utrzymania publicznych ?r█dl?dowych w█d powierzchniowych oraz urz?dze? wodnych na nast?puj?cych rzekach: Rzeka Sajna - prace naprawcze km 33+450-33+650, Rzeka Sajna - prace utrzymaniowe km 21+220-27+220.
II.2.5) Crit╦res dÝattribution Crit╦re de qualit╚ - Nom: Termin wykonania zam█wienia / Pond╚ration: 40 Prix - Pond╚ration: 60
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europ╚enne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financ╚ par des fonds de l'Union europ╚enne: non
II.2.14) Informations compl╚mentaires
Ka?dy Wykonawca zobowi?zany jest do wniesienia wadium w wysoko?ci: 1 500,00 z?. Pe?en zakres informacji w pkt 10 SWZ.
   2.  Zamawiaj?cy nie przewiduje mo?liwo?ci udzielenia zam█wie?, o kt█rych mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 Pzp.
   3.  Post?powanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego.
   4.  Zamawiaj?cy zastosuje procedur? okre?lon? w art. 139 ust. 1 Pzp.
 
 
Section IV: Proc╚dure
IV.1) Description
IV.1.1) Type de proc╚dure Proc╚dure ouverte
IV.1.3) Information sur l'accord-cadre ou le syst╦me d'acquisition dynamique
IV.1.8) Information concernant lÝaccord sur les march╚s publics (AMP)
Le march╚ est couvert par l'accord sur les march╚s publics: non
IV.2) Renseignements d'ordre administratif
IV.2.1) Publication ant╚rieure relative la pr╚sente proc╚dure Num╚ro de l'avis au JO s╚rie S: 2022/S 126-358770
IV.2.8) Informations sur l'abandon du syst╦me d'acquisition dynamique
IV.2.9) Informations sur l'abandon de la proc╚dure d'appel la concurrence sous la forme d'un avis de pr╚information
 
 
Section V: Attribution du march╚
March╚ n : BI.ROZ.2810.53.2022.AG
Lot n : 1 Intitul╚:
Utrzymanie publicznych ?r█dl?dowych w█d powierzchniowych oraz urz?dze? wodnych na terenie dzia?ania Zarz?du Zlewni w Olsztynie Zadanie VI, Nadz█r Wodny w Bartoszycach Zadanie VI cz??? 1
Un march╚/lot est attribu╚: oui
V.2) Attribution du march╚
V.2.1) Date de conclusion du march╚:
12/09/2022
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres re┴ues: 1 Nombre d'offres re┴ues de la part de PME: 1 Nombre d'offres re┴ues de la part de soumissionnaires d'autres ...tats membres de l'UE: 0 Nombre d'offres re┴ues de la part de soumissionnaires d'...tats non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres re┴ues par voie ╚lectronique: 1
Le march╚ a ╚t╚ attribu╚ un groupement d'op╚rateurs ╚conomiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: Tomasz B?ocki FACTOREX Handel Us?ugi Num╚ro national d'identification: NIP 7431819435 REGON 280518470 Adresse postale: ul. Zamkowa 4/8 Ville: Orneta Code NUTS: PL62 Warmi?sko-mazurskie Code postal: 11-130 Pays: Pologne
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4) Informations sur le montant du march╚/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du march╚/du lot: 185 233.63 PLN Valeur totale du march╚/du lot: 138 025.38 PLN
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section V: Attribution du march╚
March╚ n : BI.ROZ.2810.53.2022.AG
Lot n : 2 Intitul╚:
Utrzymanie publicznych ?r█dl?dowych w█d powierzchniowych oraz urz?dze? wodnych na terenie dzia?ania Zarz?du Zlewni w Olsztynie Zadanie VI, Nadz█r Wodny w Lidzbarku Warmi?skim Zadanie VI cz??? 2
Un march╚/lot est attribu╚: oui
V.2) Attribution du march╚
V.2.1) Date de conclusion du march╚:
12/09/2022
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres re┴ues: 1 Nombre d'offres re┴ues de la part de PME: 1 Nombre d'offres re┴ues de la part de soumissionnaires d'autres ...tats membres de l'UE: 0 Nombre d'offres re┴ues de la part de soumissionnaires d'...tats non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres re┴ues par voie ╚lectronique: 1
Le march╚ a ╚t╚ attribu╚ un groupement d'op╚rateurs ╚conomiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: Przedsi?biorstwo Utrzymania Dr█g i Urz?dze? Wodnych Marek Kierzkowski Num╚ro national d'identification: NIP 7431885024, REGON 281476130 Adresse postale: Paustry 11 Ville: Paustry, G█rowo I?aweckie Code NUTS: PL62 Warmi?sko-mazurskie Code postal: 11-220 Pays: Pologne
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4) Informations sur le montant du march╚/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du march╚/du lot: 104 309.63 PLN Valeur totale du march╚/du lot: 86 140.55 PLN
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section V: Attribution du march╚
March╚ n : BI.ROZ.2810.53.2022.AG
Lot n : 3 Intitul╚:
Utrzymanie publicznych ?r█dl?dowych w█d powierzchniowych oraz urz?dze? wodnych na terenie dzia?ania Zarz?du Zlewni w Olsztynie Zadanie VI, Nadz█r Wodny w Mr?gowie Zadanie VI cz??? 3
Un march╚/lot est attribu╚: oui
V.2) Attribution du march╚
V.2.1) Date de conclusion du march╚:
12/09/2022
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres re┴ues: 2 Nombre d'offres re┴ues de la part de PME: 2 Nombre d'offres re┴ues de la part de soumissionnaires d'autres ...tats membres de l'UE: 0 Nombre d'offres re┴ues de la part de soumissionnaires d'...tats non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres re┴ues par voie ╚lectronique: 2
Le march╚ a ╚t╚ attribu╚ un groupement d'op╚rateurs ╚conomiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: Przedsi?biorstwo Us?ugowe OLIMPIA Przemys?aw Sulowski Num╚ro national d'identification: NIP 7422247614, REGON 281518868 Adresse postale: Plac Rynkowy 13/1 Ville: Srokowo Code NUTS: PL62 Warmi?sko-mazurskie Code postal: 11-420 Pays: Pologne
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4) Informations sur le montant du march╚/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du march╚/du lot: 58 867.00 PLN Valeur totale du march╚/du lot: 51 830.00 PLN
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section VI: Renseignements compl╚mentaires
VI.3) Informations compl╚mentaires:
Z post?powania o udzielenie zam█wienia wyklucza si?, z zastrze?eniem art. 110 ust. 2 ustawy Pzp, wykonawc█w, na podstawie: art. 108 ust. 1 Pzp, art. 109 ust. 1 pkt 7 Pzp oraz art. 5k ust. 1 Rozporz?dzenia Rady (UE) 2022/576 z dnia 8 kwietnia 2022 r. i art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r o szczeg█lnych rozwi?zaniach w zakresie przeciwdzia?ania wspieraniu agresji na Ukrain? oraz s?u??cych ochronie bezpiecze?stwa narodowego.
   2.  Wykonawca wraz z FORMULARZEM OFERTOWYM sporz?dzonym wg za??cznika nr
   1. 1,
   1. 2 oraz
   1. 3 do SWZ sk?ada: 1) O?wiadczenie o niepodleganiu wykluczeniu, spe?nianiu warunk█w udzia?u w post?powaniu z?o?one: na formularzu JEDZ oraz wst?pnym o?wiadczeniu sankcyjnym. W przypadku wsp█lnego ubiegania si? o zam█wienie o?wiadczenia sk?ada ka?dy z wykonawc█w. 2) Odpis lub informacja z Krajowego Rejestru S?dowego, Centralnej Ewidencji i Informacji o Dzia?alno?ci Gospodarczej lub innego w?a?ciwego rejestru w celu potwierdzenia, ?e osoba dzia?aj?ca w imieniu wykonawcy jest umocowana do jego reprezentowania. 3) Pe?nomocnictwo lub inny dokument potwierdzaj?cy umocowanie do reprezentowania wykonawcy, je?eli w imieniu wykonawcy dzia?a osoba, kt█rej umocowanie do jego reprezentowania nie wynika z dokument█w, o kt█rych mowa w pkt
   2.  4) Pe?nomocnictwo do reprezentowania Wykonawc█w wsp█lnie ubiegaj?cych si? o udzielenie zam█wienia - w przypadku sk?adania oferty przez Wykonawc█w wsp█lnie ubiegaj?cych si? o udzielenie zam█wienia. 5) Dokument potwierdzaj?cy wniesienie wadium w przypadku wnoszenia wadium w formie niepieni??nej.
   3.  Zam█wienie zosta?o uj?te w planie post?powa? i zamieszczone w Biuletynie Zam█wie? Publicznych w dniu 14.06.2022 nr 2022/BZP 00068742/06/P pod numerem
   2. 3.58,
   2. 3.59,
   2. 3.61.
   4.  KOMUNIKACJA: 1) Zgodnie z art. 61 ust. 1 ustawy Pzp, komunikacja odbywa si? przy u?yciu ?rodk█w komunikacji elektronicznej, za po?rednictwem Platformy Zakupowej pod adresem: https://www.przetargi.wody.gov.pl 2) Instrukcja korzystania z Platformy znajduje si? pod adresem https://przetargi.wody.gov.pl/wp/instrukcja-dla-wykonawc/4147,Instrukcja-dla-Wykonawcow-dla-Platformy-Zakupowej.html 3) Zamawiaj?cy zaleca sporz?dzenie korespondencji w nast?puj?cych formatach: .doc., .docx, .rtf, .pdf, .xls. 4) Maksymalny rozmiar plik█w przesy?anych za po?rednictwem Platformy wynosi 150 MB.
   5.  Zamawiaj?cy nie dopuszcza mo?liwo?ci sk?adania ofert wariantowych.
   6.  Zamawiaj?cy nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.
   7.  Zamawiaj?cy nie przewiduje aukcji elektronicznej.
   8.  Zamawiaj?cy nie zastrzega mo?liwo?ci ubiegania si? o udzielenie zam█wienia wy??cznie przez wykonawc█w, o kt█rych mowa w art. 94 ustawy Pzp.
   9.  Przed wszcz?ciem post?powania nie przeprowadzono konsultacji rynkowych. 10. Zamawiaj?cy nie wymaga przedmiotowych ?rodk█w dowodowych 11. W post?powaniu o udzielenie zam█wienia publicznego s? przetwarzane dane osobowe podlegaj?ce ochronie zgodnie z przepisami Rozporz?dzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony os█b fizycznych w zwi?zku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przep?ywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (og█lne rozporz?dzenie o ochronie danych osobowych) (Dz. Urz. UE. L. z 2016 r. Nr 119, stron.1). Szczeg█?owe klauzule dotycz?ce RODO zawarte s? w pkt 1 SWZ. https://www.przetargi.wody.gov.pl https://przetargi.wody.gov.pl/wp/instrukcja-dla-wykonawc/4147,Instrukcja-dla-Wykonawcow-dla-Platformy-Zakupowej.html
VI.4) Proc╚dures de recours
VI.4.1) Instance charg╚e des proc╚dures de recours Nom officiel: Prezes Krajowej Izby Odwo?awczej Adresse postale: ul. Post?pu 17 a Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne Courriel: odwolania@uzp.gov.pl T╚l╚phone: +48 224587801 Fax: +48 224587700 Adresse internet: www.uzp.gov.pl
VI.4.3) Introduction de recours Pr╚cisions concernant les d╚lais d'introduction de recours:
Wykonawcy, a tak?e innemu podmiotowi, je?eli ma lub mia? interes w uzyskaniu zam█wienia oraz poni█s? lub mo?e ponie?? szkod? w wyniku naruszenia przez Zamawiaj?cego przepis█w ustawy Pzp, przys?uguj? ?rodki ochrony prawnej okre?lone w dziale IX ustawy Pzp. ?rodki ochrony prawnej wobec og?oszenia o zam█wieniu oraz dokument█w zam█wienia przys?uguj? r█wnie? organizacjom wpisanym na list?, o kt█rej mowa w art. 469 pkt 15 ustawy Pzp, oraz Rzecznikowi Ma?ych i ?rednich Przedsi?biorc█w.
   2.  Odwo?anie przys?uguje wy??cznie od niezgodnej z przepisami ustawy Pzp czynno?ci Zamawiaj?cego podj?tej w niniejszym post?powaniu o udzielenie zam█wienia, w tym na projektowane postanowienia umowy oraz na zaniechanie czynno?ci, do kt█rej Zamawiaj?cy by? zobowi?zany na podstawie ustawy Pzp.
   3.  Odwo?anie powinno zawiera? informacje, o kt█rych mowa w art. 516 ustawy Pzp.
   4.  Odwo?anie wnosi si? do Prezesa Izby w formie pisemnej albo w formie elektronicznej albo w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym.
   5.  Odwo?uj?cy przekazuje kopi? odwo?ania Zamawiaj?cemu przed up?ywem terminu do wniesienia odwo?ania w taki spos█b, aby m█g? on zapozna? si? z jego tre?ci? przed up?ywem tego terminu. Domniemywa si?, i? Zamawiaj?cy m█g? zapozna? si? z tre?ci? odwo?ania przed up?ywem terminu do jego wniesienia, je?eli przekazanie odpowiednio odwo?ania albo jego kopii nast?pi?o przed up?ywem terminu do jego wniesienia przy u?yciu ?rodk█w komunikacji elektronicznej.
   6.  Terminy wniesienia odwo?ania: 1) Odwo?anie wnosi si? w terminie 10 dni od dnia przekazania informacji o czynno?ci Zamawiaj?cego stanowi?cej podstaw? jego wniesienia. 2) Odwo?anie wobec tre?ci og?oszenia o zam█wieniu lub wobec tre?ci dokument█w zam█wienia wnosi si? w terminie 10 dni od dnia publikacji og?oszenia w Dzienniku Urz?dowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia dokument█w zam█wienia na stronie internetowej. 3) Odwo?anie wobec czynno?ci innych ni? okre?lone w pkt 1 i 2 wnosi si? w terminie 10 dni od dnia, w kt█rym powzi?to lub przy zachowaniu nale?ytej staranno?ci mo?na by?o powzi?? wiadomo?? o okoliczno?ciach stanowi?cych podstaw? jego wniesienia. 4) Je?eli Zamawiaj?cy nie przes?a? Wykonawcy zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, odwo?anie wnosi si? nie p█?niej ni? w terminie: a) 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urz?dowym Unii Europejskiej og?oszenia o udzieleniu zam█wienia; b) 6 miesi?cy od dnia zawarcia umowy, je?eli Zamawiaj?cy nie opublikowa? w Dzienniku Urz?dowym Unii Europejskiej og?oszenia o udzieleniu zam█wienia.
   7.  Szczeg█?owe zasady post?powania po wniesieniu odwo?ania okre?laj? stosowne przepisy dzia?u IX ustawy Pzp.
   8.  Na orzeczenie Krajowej Izby Odwo?awczej stronom oraz uczestnikom post?powania odwo?awczego przys?uguje skarga do S?du Okr?gowego w Warszawie ˝ s?du zam█wie? publicznych.
   9.  Skarg? wnosi za po?rednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwo?awczej w terminie 14 dni od dnia dor?czenia orzeczenia Krajowej Izby Odwo?awczej lub postanowienia Prezesa Izby, o kt█rym mowa w art. 519 ust. 1 ustawy Pzp, przesy?aj?c jednocze?nie jej odpis przeciwnikowi skargi. Z?o?enie skargi w plac█wce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. ˝ Prawo pocztowe jest r█wnoznaczne z jej wniesieniem. 10. Od wyroku s?du lub postanowienia ko?cz?cego post?powanie w sprawie przys?uguje skarga kasacyjna do S?du Najwy?szego.
VI.4.4) Service aupr╦s duquel des renseignements peuvent ═tre obtenus sur l'introduction de recours Nom officiel: Krajowa Izba Odwo?awcza Adresse postale: ul. Post?pu 17 a Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne Courriel: odwolania@uzp.gov.pl T╚l╚phone: +48 224587801 Fax: +48 224587700 Adresse internet: https://www.uzp.gov.pl/kio
VI.5) Date dÝenvoi du pr╚sent avis:
15/09/2022 Pologne-Varsovie: Services de protection contre les risques ou dangers naturelsType dÝacheteur: Organisme de droit publicType dÝavis: Avis d'attribution de march╚Type de proc╚dure: Proc╚dure ouverteType de march╚: Services 20/09/2022 PL National
 
 
C L A S S E    C P V
90721800 - Services de protection contre les risques ou dangers naturels