Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 20/09/2022
Date de péremption :
Type de procédure : ProcÚdure ouverte
Type de document : Avis d'attribution
POLOGNE
appel-offre

Pologne-Varsovie:Services de protection contre les risques ou dangers naturels

2022/S 181-512906  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX:
20/09/2022 S181 Pologne-Varsovie: Services de protection contre les risques ou dangers naturels 2022/S 181-512906 Avis dÝattribution de march╚ R╚sultats de la proc╚dure de march╚ Services
 
 
Section I: Pouvoir adjudicateur
I.1) Nom et adresses Nom officiel: Pa?stwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie-Regionalny Zarz?d Gospodarki Wodnej w Lublinie Num╚ro national d'identification: 5272825616 Adresse postale: ul. ?elazna 59A Ville: Warszawa Code NUTS: PL92 Mazowiecki regionalny Code postal: 00-848 Pays: Pologne Point(s) de contact: Zbigniew Zi█?kowski Courriel: zbigniew.ziolkowski@wodypolskie.gov.pl T╚l╚phone: +48 815310318 Fax: +48 815310301 Adresse(s) internet:
Adresse principale: https://www.wody.gov.pl
I.4) Type de pouvoir adjudicateur Autre type: Pa?stwowa osoba prawna
I.5) Activit╚ principale Environnement
 
 
Section II: Objet
II.1) ...tendue du march╚
II.1.1) Intitul╚:
Us?ugi zwi?zane z kompleksowym utrzymaniem rzek, ciek█w i kana?█w na terenie RZGW w Lublinie ˝ Nadz█r Wodny we W?odawie ˝ 4 cz??ci Num╚ro de r╚f╚rence: LU.ROZ.2810.54.2022
II.1.2) Code CPV principal 90721800 Services de protection contre les risques ou dangers naturels
II.1.3) Type de march╚ Services
II.1.4) Description succincte:
Przedmiotem zam█wienia s? Us?ugi zwi?zane z kompleksowym utrzymaniem rzek, ciek█w i kana?█w na terenie RZGW w Lublinie ˝ Nadz█r Wodny we W?odawie ˝ 4 cz??ci. Zamawiaj?cy podzieli? zam█wienie na 4 cz??ci, gdzie ka?da cz??? stanowi oddzielny przedmiot zam█wienia. Szczeg█?owy opis przedmiotu zam█wienia oraz zakres prac zwi?zanych z realizacj? poszczeg█lnych cz??ci zam█wienia przedstawiony zosta? w Przedmiarach rob█t (za??cznik nr
   6. 1˝6.4) oraz w Specyfikacji technicznej wykonania i odbioru rob█t w zakresie wykonania rob█t utrzymaniowych (za??cznik nr 7), stanowi?cych za??czniki do SWZ.
II.1.6) Information sur les lots Ce march╚ est divis╚ en lots: oui
II.1.7) Valeur totale du march╚ (hors TVA) Valeur hors TVA: 851 909.93 PLN
II.2) Description
II.2.1) Intitul╚:
Utrzymanie rzeki Hanna, rzeki Kana? Partyzant█w i kana?u R█w D
Lot n : 1
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 77310000 R╚alisation et entretien d'espaces verts
II.2.3) Lieu d'ex╚cution Code NUTS: PL81 Lubelskie Lieu principal d'ex╚cution:
gm. Hanna, W?odawa, Wyryki, pow. w?odawski, gm. Sosn█wka, pow. bialski, woj. lubelskie
II.2.4) Description des prestations:
Przedmiotem zam█wienia jest Utrzymanie rzeki Hanna, rzeki Kana? Partyzant█w i kana?u R█w D Zakres zam█wienia obejmuje: rzeka Hanna w km 0+000-29+500: - mechaniczne koszenie porost█w ze skarp ci?gnikiem z kosiark? bijakow? wraz z wygrabianiem , - r?czne koszenie porost█w ze skarp i dnia cieku wraz z wygrabianiem, - mechaniczne usuwanie (hakowanie) ro?lin korzeni?cych si?, - r?czne ?cinanie krzak█w wraz z mechanicznym rozdrabnianiem, - odmulenie cieku na odcinku 950 m w km 21+400-22+350 wraz z mechanicznym plantowaniem urobku rzeka Kana? Partyzant█w w km 0+000-9+200: - mechaniczne koszenie porost█w ze skarp ci?gnikiem z kosiark? bijakow? wraz z wygrabianiem, - r?czne koszenie porost█w ze skarp i dnia cieku wraz z wygrabianiem, - mechaniczne usuwanie (hakowanie) ro?lin korzeni?cych si?, - r?czne ?cinanie krzak█w wraz z mechanicznym rozdrabnianiem, - odmulenie cieku na odcinku 900 m w km 3+500-3+900, 5+200-5+700 wraz z mechanicznym plantowaniem urobku kana? R█w D w km 0+000-1+800: - mechaniczne koszenie porost█w ze skarp ci?gnikiem z kosiark? bijakow? - r?czne koszenie porost█w ze skarp wraz z wygrabianiem, - r?czne ?cinanie krzak█w wraz z mechanicznym rozdrabnianiem ga??zi, - odmulenie cieku na odcinku 550 m w km 0+000-0+550 wraz z mechanicznym plantowaniem urobku, - mechaniczne usuwanie (hakowanie) ro?lin korzeni?cych si? Szczeg█?owy zakres zam█wienia podano w SWZ.
II.2.5) Crit╦res dÝattribution Co t - Nom: cena / Pond╚ration: 60 % Co t - Nom: termin wykonania / Pond╚ration: 40 %
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europ╚enne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financ╚ par des fonds de l'Union europ╚enne: non
II.2.14) Informations compl╚mentaires
 
1.Zamawiaj?cy nie ??da wniesienia wadium.
   2.  Zamawiaj?cy przewiduje zastosowanie procedury odwr█conej o kt█rej mowa w art. 139 ustawy Pzp.
   3.  Zamawiaj?cy zgodnie art. 95 ust. 1 ustawy Pzp wymaga zatrudnienia przez wykonawc? na podstawie stosunku pracy os█b, zwanych dalej pracownikami, kt█rzy w trakcie realizacji przedmiotowego zam█wienia wykonywa? b?d? czynno?ci opisane w SWZ.
II.2) Description
II.2.1) Intitul╚:
Utrzymanie rzeki Kana? R-1, Kana?u B do i odp?ywowego i rzeki Roman█wka
Lot n : 2
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 77310000 R╚alisation et entretien d'espaces verts
II.2.3) Lieu d'ex╚cution Code NUTS: PL81 Lubelskie Lieu principal d'ex╚cution:
gm. Miasto Terespol, Terespol, Sosn█wka, pow. bialski, gm. Hanna, pow. w?odawski, woj. lubelskie
II.2.4) Description des prestations:
Przedmiotem zam█wienia jest utrzymanie rzeki Kana? R-1, Kana?u B do i odp?ywowego i rzeki Roman█wka Zakres zam█wienia obejmuje: rzeka Kana? R-1 w km 0+000-1+440, 1+570-9+120: - mechaniczne koszenie porost█w ze skarp i pobocza ci?gnikiem z kosiark? bijakow?, - r?czne wykoszenie porost█w ze skarp i dna cieku wraz z wygrabianiem, - r?czne ?cinanie krzak█w (bez karczowania) wraz z mechanicznym rozdrabnianiem, 3/9 - odmulenie cieku na d?ugo?ci 900 m w km 4+250-5+150 wraz z mechanicznym plantowaniem urobku, - mechaniczne usuwanie (hakowanie) ro?lin korzeni?cych si? Kana? B do i odp?ywowy w km 0+000-0+410, 0+465-0+585: - mechaniczne koszenie porost█w ze skarp i pobocza ci?gnikiem z kosiark? bijakow?, - r?czne wykoszenie porost█w ze skarp cieku wraz z ich wygrabieniem, - r?czne ?cinanie krzak█w (bez karczowania) wraz z mechanicznym rozdrobnieniem, - odmulenie cieku na odcinku 40 m w km 0+140-0+180 wraz z mechanicznym plantowaniem urobku rzeka Roman█wka w km 0+000-16+620: - mechaniczne koszenie porost█w ze skarp i pobocza ci?gnikiem z kosiark? bijakow?, - r?czne wykoszenie porost█w ze skarp i dna cieku wraz z wygrabieniem, - r?czne ?cinanie krzak█w (bez karczowania) wraz z mechanicznym rozdrabnianiem, - odmulenie cieku na d?ugo?ci 950 m, w km 8+400-9+350 wraz z mechanicznym plantowaniem urobku, - mechaniczne hakowanie (usuwanie) ro?lin korzeni?cych si? Szczeg█?owy zakres zam█wienia podano w SWZ.
II.2.5) Crit╦res dÝattribution Co t - Nom: cena / Pond╚ration: 60 % Co t - Nom: termin wykonania / Pond╚ration: 40 %
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europ╚enne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financ╚ par des fonds de l'Union europ╚enne: non
II.2.14) Informations compl╚mentaires
Zamawiaj?cy nie ??da wniesienia wadium.
   2.  Zamawiaj?cy przewiduje zastosowanie procedury odwr█conej o kt█rej mowa w art. 139 ustawy Pzp.
   3.  Zamawiaj?cy zgodnie art. 95 ust. 1 ustawy Pzp wymaga zatrudnienia przez wykonawc? na podstawie stosunku pracy os█b, zwanych dalej pracownikami, kt█rzy w trakcie realizacji przedmiotowego zam█wienia wykonywa? b?d? czynno?ci opisane w SWZ.
II.2) Description
II.2.1) Intitul╚:
Utrzymanie rzeki Struga Brus, rzeki Ulin█wka i rzeki ?ukowianka
Lot n : 3
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 77310000 R╚alisation et entretien d'espaces verts
II.2.3) Lieu d'ex╚cution Code NUTS: PL81 Lubelskie Lieu principal d'ex╚cution:
gm. Stary Brus, Wyryki, Hanna, W?odawa, pow. w?odawski, woj. lubelskie
II.2.4) Description des prestations:
Przedmiotem zam█wienia jest utrzymanie rzeki Struga Brus, rzeki Ulin█wka i rzeki ?ukowianka Zakres zam█wienia obejmuje: rzeka Struga Brus w km 0+330-0+510, 1+180-3+360, 4+660-7+560: - mechaniczne koszenie porost█w ze skarp i pobocza ci?gnikiem z kosiark? bijakow?, - r?czne koszenie porost█w ze skarp i dna cieku wraz z wygrabieniem, - r?czne ?cinanie (bez karczowania) krzak█w wraz z mechanicznym rozdrabnianiem, - odmulenie cieku na d?ugo?ci 650 m w km 2+150-2+800, na d?ugo?ci 270 m w km 2+800-3+070 wraz z mechanicznym plantowaniem, - mechaniczne usuwanie (hakowanie) ro?lin korzeni?cych si? rzeka Ulin█wka w km 0+000-0+970, 1+620-3+650, 4+160-10+500: - mechaniczne koszenie porost█w ze skarp i pobocza ci?gnikiem z kosiark? bijakow?, - r?czne koszenie porost█w ze skarp i dna cieku wraz z wygrabieniem, - usuwanie (hakowanie) ro?lin korzeni?cych si?, - r?czne ?cinanie krzak█w (bez karczowania) wraz z mechanicznym rozdrabnianiem, - odmulenie cieku na d?ugo?ci 900 m w km 7+550-8+450 wraz z mechanicznym plantowaniem urobku rzeka ?ukowianka w km 0+000-8+260: - mechaniczne koszenie porost█w ze skarp i pobocza ci?gnikiem z kosiark? bijakow?, - r?czne koszenie porost█w ze skarp i dna cieku wraz z wygrabianiem, - r?czne ?cinanie krzak█w (bez karczowania) wraz z mechanicznym rozdrabnianiem, - mechaniczne usuwanie (hakowanie) ro?lin korzeni?cych si?, - odmulenie cieku na odcinku 80 m w km 2+500-2+580, na odcinku 850 m w m 2+580-3+430 wraz z mechanicznym plantowaniem urobku Szczeg█?owy zakres zam█wienia podano w SWZ.
II.2.5) Crit╦res dÝattribution Co t - Nom: cena / Pond╚ration: 60 % Co t - Nom: termin wykonania / Pond╚ration: 40 %
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europ╚enne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financ╚ par des fonds de l'Union europ╚enne: non
II.2.14) Informations compl╚mentaires
Zamawiaj?cy nie ??da wniesienia wadium.
   2.  Zamawiaj?cy przewiduje zastosowanie procedury odwr█conej o kt█rej mowa w art. 139 ustawy Pzp.
   3.  Zamawiaj?cy zgodnie art. 95 ust. 1 ustawy Pzp wymaga zatrudnienia przez wykonawc? na podstawie stosunku pracy os█b, zwanych dalej pracownikami, kt█rzy w trakcie realizacji przedmiotowego zam█wienia wykonywa? b?d? czynno?ci opisane w SWZ.
II.2) Description
II.2.1) Intitul╚:
Utrzymanie rzeki Ciek Bubnowo, rzeki Ciek Olszowo, rzeki Ciek ?wierszcz█w, rzeki Krzewianka i rzeki Tarasienka
Lot n : 4
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 77310000 R╚alisation et entretien d'espaces verts
II.2.3) Lieu d'ex╚cution Code NUTS: PL81 Lubelskie Lieu principal d'ex╚cution:
gm. Urszulin, Ha?sk, Stary Brus, W?odawa, Wola Uhruska, pow. w?odawski, gm. Cyc█w, pow. ??czy?ski, woj. lubelskie
II.2.4) Description des prestations:
Przedmiotem zam█wienia jest utrzymanie rzeki Ciek Bubnowo, rzeki Ciek Olszowo, rzeki Ciek ?wierszcz█w, rzeki Krzewianka i rzeki Tarasienka Zakres zam█wienia obejmuje: rzeka Ciek Bubnowo w km 0+000-8+200: - mechaniczne koszenie porost█w ze skarp i poboczy ci?gnikiem z kosiark? bijakow?, - r?czne koszenie porost█w ze skarp i dna cieku wraz z wygrabieniem, - r?czne ?cinanie (bez karczowania) krzak█w wraz z mechanicznym rozdrabnianiem, - odmulenie cieku na d?ugo?ci 990 m w km 2+500-3+490wraz z mechanicznym plantowaniem urobku rzeka Ciek Olszowo w km 0+000-4+750: - mechaniczne koszenie porost█w ze skarp i poboczy ci?gnikiem z kosiark? bijakow? - r?czne koszenie porost█w ze skarp i dna cieku wraz z wygrabieniem, - r?czne ?cinanie krzak█w (bez karczowania) wraz z mechanicznym rozdrabnianiem, - odmulenie cieku na d?ugo?ci 990 m w km 0+800-1+790 wraz z mechanicznym plantowaniem urobku rzeka Ciek ?wierszcz█w w km 0+000-8+270: - mechaniczne koszenie porost█w ze skarp i poboczy ci?gnikiem z kosiark? bijakow?, - r?czne koszenie porost█w ze skarp i dnia cieku wraz z wygrabianiem, - r?czne ?cinanie krzak█w (bez karczowania) wraz z mechanicznym rozdrabnianiem, - odmulenie cieku na d?ugo?ci 990 m w km 1+780-2+770 wraz z mechanicznym plantowaniem urobku, - roboty przygotowawczo - wyko?czeniowe rzeka Krzewianka w km 0+000-18+530: - mechaniczne koszenie porost█w ze skarp i pobocza ci?gnikiem z kosiark? bijakow?, - r?czne koszenie porost█w ze skarp i dna cieku wraz z wygrabianiem, - mechaniczne usuwanie (hakowanie) ro?lin korzeni?cych si?, - r?czne ?cinanie krzak█w (bez karczowania) wraz z mechanicznym rozdrabnianiem, - odmulenie cieku na d?ugo?ci 990 m w km 4+800-5+790 wraz z mechanicznym plantowaniem urobku rzeka Tarasienka w km 0+000-3+320, 3+470-5+500, 12+500-30+160: - mechaniczne koszenie porost█w ze skarp i pobocza ci?gnikiem z kosiark? bijakow?, - r?czne koszenie porost█w ze skarp i dna cieku wraz z wygrabianiem, - mechaniczne usuwanie (hakowanie) ro?lin korzeni?cych si?, - r?czne ?cinanie krzak█w (bez karczowania) wraz z mechanicznym rozdrabnianiem, - odmulenie cieku na d?ugo?ci 990 m w km 4+800-5+790 wraz z mechanicznym plantowaniem urobku Szczeg█?owy zakres zam█wienia podano w SWZ.
II.2.5) Crit╦res dÝattribution Co t - Nom: cena / Pond╚ration: 60 % Co t - Nom: termin wykonania / Pond╚ration: 40 %
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europ╚enne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financ╚ par des fonds de l'Union europ╚enne: non
II.2.14) Informations compl╚mentaires
Zamawiaj?cy nie ??da wniesienia wadium.
   2.  Zamawiaj?cy przewiduje zastosowanie procedury odwr█conej o kt█rej mowa w art. 139 ustawy Pzp.
   3.  Zamawiaj?cy zgodnie art. 95 ust. 1 ustawy Pzp wymaga zatrudnienia przez wykonawc? na podstawie stosunku pracy os█b, zwanych dalej pracownikami, kt█rzy w trakcie realizacji przedmiotowego zam█wienia wykonywa? b?d? czynno?ci opisane w SWZ.
 
 
Section IV: Proc╚dure
IV.1) Description
IV.1.1) Type de proc╚dure Proc╚dure ouverte
IV.1.3) Information sur l'accord-cadre ou le syst╦me d'acquisition dynamique
IV.1.8) Information concernant lÝaccord sur les march╚s publics (AMP)
Le march╚ est couvert par l'accord sur les march╚s publics: non
IV.2) Renseignements d'ordre administratif
IV.2.1) Publication ant╚rieure relative la pr╚sente proc╚dure Num╚ro de l'avis au JO s╚rie S: 2022/S 113-318638
IV.2.8) Informations sur l'abandon du syst╦me d'acquisition dynamique
IV.2.9) Informations sur l'abandon de la proc╚dure d'appel la concurrence sous la forme d'un avis de pr╚information
 
 
Section V: Attribution du march╚
March╚ n : LU.ROZ.2810.54.2022
Lot n : 1 Intitul╚:
Utrzymanie rzeki Hanna, rzeki Kana? Partyzant█w i kana?u R█w D
Un march╚/lot est attribu╚: oui
V.2) Attribution du march╚
V.2.1) Date de conclusion du march╚:
07/09/2022
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres re┴ues: 2 Nombre d'offres re┴ues de la part de PME: 2 Nombre d'offres re┴ues de la part de soumissionnaires d'autres ...tats membres de l'UE: 0 Nombre d'offres re┴ues de la part de soumissionnaires d'...tats non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres re┴ues par voie ╚lectronique: 2
Le march╚ a ╚t╚ attribu╚ un groupement d'op╚rateurs ╚conomiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: MEGAZ Micha? Lato Num╚ro national d'identification: 7141153620 Adresse postale: ?ucka Kolonia 81A Ville: Lubart█w Code NUTS: PL81 Lubelskie Code postal: 08-480 Pays: Pologne
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4) Informations sur le montant du march╚/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du march╚/du lot: 271 365.61 PLN Valeur totale du march╚/du lot: 263 351.19 PLN
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section V: Attribution du march╚
March╚ n : LU.ROZ.2810.54.2022
Lot n : 2 Intitul╚:
Utrzymanie rzeki Kana? R-1, Kana?u B do i odp?ywowego i rzeki Roman█wka
Un march╚/lot est attribu╚: oui
V.2) Attribution du march╚
V.2.1) Date de conclusion du march╚:
01/09/2022
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres re┴ues: 2 Nombre d'offres re┴ues de la part de PME: 2 Nombre d'offres re┴ues de la part de soumissionnaires d'autres ...tats membres de l'UE: 0 Nombre d'offres re┴ues de la part de soumissionnaires d'...tats non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres re┴ues par voie ╚lectronique: 2
Le march╚ a ╚t╚ attribu╚ un groupement d'op╚rateurs ╚conomiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: Woj-Bud-Pol Num╚ro national d'identification: 5651421165 Adresse postale: Do?hobrody 109A Ville: Hanna Code NUTS: PL81 Lubelskie Code postal: 22-220 Pays: Pologne
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4) Informations sur le montant du march╚/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du march╚/du lot: 190 106.34 PLN Valeur totale du march╚/du lot: 181 069.88 PLN
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section V: Attribution du march╚
March╚ n : LU.ROZ.2810.54.2022
Lot n : 3 Intitul╚:
Utrzymanie rzeki Struga Brus, rzeki Ulin█wka i rzeki ?ukowianka
Un march╚/lot est attribu╚: oui
V.2) Attribution du march╚
V.2.1) Date de conclusion du march╚:
05/09/2022
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres re┴ues: 2 Nombre d'offres re┴ues de la part de PME: 2 Nombre d'offres re┴ues de la part de soumissionnaires d'autres ...tats membres de l'UE: 0 Nombre d'offres re┴ues de la part de soumissionnaires d'...tats non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres re┴ues par voie ╚lectronique: 2
Le march╚ a ╚t╚ attribu╚ un groupement d'op╚rateurs ╚conomiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: Gminna Sp█?ka Wodna w Starym Brusie Num╚ro national d'identification: 5651214940 Adresse postale: Stary Brus 47 Ville: Stary Brus Code NUTS: PL81 Lubelskie Code postal: 22-244 Pays: Pologne
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4) Informations sur le montant du march╚/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du march╚/du lot: 104 034.04 PLN Valeur totale du march╚/du lot: 116 098.64 PLN
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section V: Attribution du march╚
March╚ n : LU.ROZ.2810.54.2022
Lot n : 4 Intitul╚:
Utrzymanie rzeki Ciek Bubnowo, rzeki Ciek Olszowo, rzeki Ciek ?wierszcz█w, rzeki Krzewianka i rzeki Tarasienka
Un march╚/lot est attribu╚: non
V.1) Informations relatives une non-attribution
Le march╚/lot n'a pas ╚t╚ attribu╚ Aucune offre ou demande de participation n'a ╚t╚ re┴ue ou elles ont toutes ╚t╚ rejet╚es
 
 
Section VI: Renseignements compl╚mentaires
VI.3) Informations compl╚mentaires:
VI.4) Proc╚dures de recours
VI.4.1) Instance charg╚e des proc╚dures de recours Nom officiel: Krajowa Izba Odwo?awcza Adresse postale: ul.Postepu 17a Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne Courriel: odwolania@uzp.gov.pl T╚l╚phone: +48 224587840 Fax: +48 224587800 Adresse internet: https://www.uzp.gov.pl
VI.4.3) Introduction de recours Pr╚cisions concernant les d╚lais d'introduction de recours:
Je?eli Zamawiaj?cy nie przes?a? Wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej odwo?anie wnosi si? nie p█?niej ni? w terminie: 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urz?dowym Unii Europejskiej og?oszenia o udzieleniu zam█wienia oraz 6 miesi?cy od dnia zawarcia umowy, je?eli Zamawiaj?cy nie opublikowa? w Dzienniku Urz?dowym Unii Europejskiej og?oszenia o udzieleniu zam█wienia.
   2.  Je?eli koniec terminu do wykonania czynno?ci przypada na sobot? lub dzie? ustawowo wolny od pracy,termin up?ywa dnia nast?pnego po dniu lub dniach wolnych od pracy.
   3.  Na orzeczenie Krajowej Izby Odwo?awczej stronom oraz uczestnikom post?powania odwo?awczego przys?uguje skarga do s?du.
VI.4.4) Service aupr╦s duquel des renseignements peuvent ═tre obtenus sur l'introduction de recours Nom officiel: Krajowa Izba Odwo?awcza Adresse postale: ul.Post?pu 17a Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne Courriel: odwolania@uzp.gov.pl T╚l╚phone: +48 224587801 Fax: +48 224587800 Adresse internet: https://www.uzp.gov.pl
VI.5) Date dÝenvoi du pr╚sent avis:
15/09/2022 Pologne-Varsovie: Services de protection contre les risques ou dangers naturelsType dÝacheteur: AutresType dÝavis: Avis d'attribution de march╚Type de proc╚dure: Proc╚dure ouverteType de march╚: Services 20/09/2022 PL National
 
 
C L A S S E    C P V
77310000 - RÚalisation et entretien d'espaces verts 
90721800 - Services de protection contre les risques ou dangers naturels