Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 02/12/2022
Date de péremption :
Type de procédure : Procédure ouverte
Type de document : Avis d'attribution
POLOGNE
appel-offre

Pologne-Varsovie:Services de protection contre les risques ou dangers naturels

2022/S 233-668621  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX:
02/12/2022 S233 Pologne-Varsovie: Services de protection contre les risques ou dangers naturels 2022/S 233-668621 Avis díattribution de marchÈ RÈsultats de la procÈdure de marchÈ Services
 
 
Section I: Pouvoir adjudicateur
I.1) Nom et adresses Nom officiel: Pa?stwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie NumÈro national d'identification: 368302575 Adresse postale: ul. ?elazna59a Ville: Warszawa Code NUTS: PL91 Warszawski sto?eczny Code postal: 00-848 Pays: Pologne Point(s) de contact: Adriana Wiaderek Courriel: adriana.wiaderek@wody.gov.pl TÈlÈphone: +48 713378915 Fax: +48 713284440 Adresse(s) internet:
Adresse principale: https://www.wody.gov.pl/
I.4) Type de pouvoir adjudicateur Autre type: pa?stwowa osoba prawna
I.5) ActivitÈ principale Environnement
 
 
Section II: Objet
II.1) ...tendue du marchÈ
II.1.1) IntitulÈ:
Utrzymanie ciekÛw na terenie Zarz?du Zlewni w LwÛwku ?l?skim (31 cz??ci) NumÈro de rÈfÈrence: WR.ROZ.2810.105.2022
II.1.2) Code CPV principal 90721800 Services de protection contre les risques ou dangers naturels
II.1.3) Type de marchÈ Services
II.1.4) Description succincte:
 
1.Przedmiotem zamÛwienia jest utrzymanie ciekÛw na terenie Zarz?du Zlewni w LwÛwku ?l?skim z podzia?em na 31 cz??ci.
   2.  Opis przedmiotu zamÛwienia dla danej cz??ci zamÛwienia zawiera Za??cznik Nr 1 do SWZ. SzczegÛ?owy opis wskazany zosta? w kosztorysach ofertowych stanowi?cych Za??cznik nr
   2. 1-2.31 do SWZ [zip].
   3.  Przed z?o?eniem oferty Zamawiaj?cy wymaga odbycia przez WykonawcÛw wizji lokalnej w obr?bie ka?dej cz??ci przedmiotu zamÛwienia. Termin wizji lokalnej ka?dy z WykonawcÛw ustala indywidualnie z Dzia?em Utrzymania Zarz?du Zlewni w LwÛwku ?l?skim, tel. 75 782 46 02 wew. 107. Jednocze?nie Zamawiaj?cy informuje, ?e: - Wizja lokalna odbywa si? wy??cznie przed przewidzianym terminem sk?adania ofert i w obecno?ci pracownikÛw Zamawiaj?cego. - Dowodem przeprowadzenia wizji jest protokÛ? stanowi?cy Za??cznik nr 4 do SWZ. - W stosunku do ofert WykonawcÛw, ktÛrzy z?o?? ofert?, a nie wezm? udzia?u w wizji lokalnej, Zamawiaj?cy zastosuje sankcje - art. 226 ust. 1 pkt 18ustawy Pzp.
II.1.6) Information sur les lots Ce marchÈ est divisÈ en lots: oui
II.2) Description
II.2.1) IntitulÈ:
Utrzymanie cieku Czerna Wielka w m. O?obok, gm. Osiecznica
Lot n : 31
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 90721800 Services de protection contre les risques ou dangers naturels
II.2.3) Lieu d'exÈcution Code NUTS: PL51 Dolno?l?skie
II.2.4) Description des prestations:
Przedmiotem zamÛwienia jest utrzymanie ciekÛw na terenie Zarz?du Zlewni w LwÛwku ?l?skim: Cz??? nr 31 - Utrzymanie cieku Czerna Wielka w m. O?obok, gm. Osiecznica.
   2.  Opis przedmiotu zamÛwienia dla danej cz??ci zamÛwienia zawiera Za??cznik Nr 1 do SWZ. SzczegÛ?owy opis wskazany zosta? w kosztorysach ofertowych stanowi?cych Za??cznik nr
   2. 1-2.31 do SWZ [zip].
II.2.5) CritËres díattribution CritËre de qualitÈ - Nom: Termin wykonania zamÛwienia / PondÈration: 40 Prix - PondÈration: 60
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europÈenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financÈ par des fonds de l'Union europÈenne: non
II.2.14) Informations complÈmentaires
 
 
Section IV: ProcÈdure
IV.1) Description
IV.1.1) Type de procÈdure ProcÈdure ouverte
IV.1.3) Information sur l'accord-cadre ou le systËme d'acquisition dynamique
IV.1.8) Information concernant líaccord sur les marchÈs publics (AMP)
Le marchÈ est couvert par l'accord sur les marchÈs publics: non
IV.2) Renseignements d'ordre administratif
IV.2.1) Publication antÈrieure relative la prÈsente procÈdure NumÈro de l'avis au JO sÈrie S: 2022/S 162-461550
IV.2.8) Informations sur l'abandon du systËme d'acquisition dynamique
IV.2.9) Informations sur l'abandon de la procÈdure d'appel la concurrence sous la forme d'un avis de prÈinformation
 
 
Section V: Attribution du marchÈ

Lot n : 31 IntitulÈ:
Utrzymanie cieku Czerna Wielka w m. O?obok, gm. Osiecznica
Un marchÈ/lot est attribuÈ: non
V.1) Informations relatives une non-attribution
Le marchÈ/lot n'a pas ÈtÈ attribuÈ Aucune offre ou demande de participation n'a ÈtÈ reÁue ou elles ont toutes ÈtÈ rejetÈes
 
 
Section VI: Renseignements complÈmentaires
VI.3) Informations complÈmentaires:
VI.4) ProcÈdures de recours
VI.4.1) Instance chargÈe des procÈdures de recours Nom officiel: Krajowa Izba Odwo?awcza Adresse postale: ul. Post?pu 17A Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne Courriel: odwolania@uzp.gov.pl TÈlÈphone: +48 224587801 Fax: +48 224587800 Adresse internet: www.uzp.gov.pl/kio
VI.4.3) Introduction de recours PrÈcisions concernant les dÈlais d'introduction de recours:
W przypadku zamÛwie?, ktÛrych warto?? jest rÛwna albo przekracza progi unijne, w terminie: a) 10 dni od dnia przekazania informacji o czynno?ci zamawiaj?cego stanowi?cej podstaw? jego wniesienia, je?eli informacja zosta?a przekazana przy u?yciu ?rodkÛw komunikacji elektronicznej, b) 15 dni od dnia przekazania informacji o czynno?ci zamawiaj?cego stanowi?cej podstaw? jego wniesienia, je?eli informacja zosta?a przekazana w sposÛb inny ni? okre?lony w lit. a.
   2.  Odwo?anie wobec tre?ci og?oszenia wszczynaj?cego post?powanie o udzielenie zamÛwienia lub konkurs lub wobec tre?ci dokumentÛw zamÛwienia wnosi si? w terminie 10 dni od dnia publikacji og?oszenia w Dzienniku Urz?dowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia dokumentÛw zamÛwienia na stronie internetowej, w przypadku zamÛwie?, ktÛrych warto?? jest rÛwna albo przekracza progi unijne.
   3.  Odwo?anie w przypadkach innych ni? okre?lone w pkt 1 i 2 wnosi si? w terminie: 1) 10 dni od dnia, w ktÛrym powzi?to lub przy zachowaniu nale?ytej staranno?ci mo?na by?o powzi?? wiadomo?? o okoliczno?ciach stanowi?cych podstaw? jego wniesienia, w przypadku zamÛwie?, ktÛrych warto?? jest rÛwna albo przekracza progi unijne.
   4.  Je?eli zamawiaj?cy nie opublikowa? og?oszenia o zamiarze zawarcia umowy lub mimo takiego obowi?zku nie przes?a? wykonawcy zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty lub nie zaprosi? wykonawcy do z?o?enia oferty w ramach dynamicznego systemu zakupÛw lub umowy ramowej, odwo?anie wnosi si? nie pÛ?niej ni? w terminie: 1) 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urz?dowym Unii Europejskiej og?oszenia o udzieleniu zamÛwienia, 2) 6 miesi?cy od dnia zawarcia umowy, je?eli zamawiaj?cy: a) nie opublikowa? w Dzienniku Urz?dowym Unii Europejskiej og?oszenia o udzieleniu zamÛwienia albo b) opublikowa? w Dzienniku Urz?dowym Unii Europejskiej og?oszenie o udzieleniu zamÛwienia, ktÛre nie zawiera uzasadnienia udzielenia zamÛwienia w trybie negocjacji bez og?oszenia albo zamÛwienia z wolnej r?ki.
VI.4.4) Service auprËs duquel des renseignements peuvent Ítre obtenus sur l'introduction de recours Nom officiel: Krajowa Izba Odwo?awcza Adresse postale: ul. Post?pu 17A Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne Courriel: odwolania@uzp.gov.pl TÈlÈphone: +48 224587801 Fax: +48 224587800 Adresse internet: www.uzp.gov.pl/kio
VI.5) Date díenvoi du prÈsent avis:
29/11/2022 Utrzymanie ciekÛw na terenie Zarz?du Zlewni w LwÛwku ?l?skim (31 cz??ci) 02/12/2022 POL National
 
 
C L A S S E    C P V
90721800 - Services de protection contre les risques ou dangers naturels