Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 28/03/2023
Date de péremption : 12/04/2023
Type de procédure : Procédure ouverte
Type de document : Informations complémentaires
POLOGNE
appel-offre

Pologne-Varsovie:Services de protection contre les risques ou dangers naturels

2023/S 62-185272  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E

28/03/2023
S62
Pologne-Varsovie: Services de protection contre les risques ou dangers naturels

2023/S 062-185272

Rectificatif

Avis d'information complÈmentaire ou avis rectificatif

Services

(SupplÈment au Journal officiel de l'Union europÈenne, 2023/S 045-130667)

Section I: Pouvoir adjudicateur/entitÈ adjudicatrice

I.1)
Nom et adresses
Nom officiel: Pa?stwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie
NumÈro national d'identification: 368302575
Adresse postale: ul. ?elazna 59A
Ville: Warszawa
Code NUTS: PL91 Warszawski sto?eczny
Code postal: 00-848
Pays: Pologne
Point(s) de contact: Jaros?aw Tyrlik
Courriel: jaroslaw.tyrlik@wody.gov.pl
TÈlÈphone: +48 684527601
Fax: +48 683270208
Adresse(s) internet:
Adresse principale: http://wody.gov.pl

Section II: Objet

II.1)
...tendue du marchÈ
II.1.1)
IntitulÈ:
Utrzymanie ciekÛw na terenie Zarz?du Zlewni w Zielonej GÛrze

NumÈro de rÈfÈrence: WR.ROZ.2710.11.2023

II.1.2)
Code CPV principal
90721800 Services de protection contre les risques ou dangers naturels

II.1.3)
Type de marchÈ
Services

II.1.4)
Description succincte:
Przedmiotem zamÛwienia s? us?ugi polegaj?ce na wykonaniu robÛt konserwacyjnych na ciekach przebiegaj?cych na terenie dzia?ania NadzorÛw Wodnych w Kro?nie Odrza?skim, Nowej Soli i Bytomiu Odrza?skim, S?awie, S?ubicach, Sulechowie, Wschowie oraz Zielonej GÛrze z podzia?em na cz??ci.

Section VI: Renseignements complÈmentaires

VI.5)
Date díenvoi du prÈsent avis:
23/03/2023

VI.6)
RÈfÈrence de l'avis original
NumÈro de l'avis au JO sÈrie S: 2023/S 045-130667

Section VII: Modifications

VII.1)
Informations rectifier ou ajouter
VII.1.2)
Texte rectifier dans l'avis original
NumÈro de section: III.1.3

Au lieu de:

"1. Wykonali w okresie ostatnich 3 lat przed up?ywem terminu sk?adania ofert, a je?eli okres prowadzenia dzia?alno?ci jest krÛtszy - w tym okresie - prace konserwacyjne na ciekach:"

Lire:

"1. Wykonali w okresie ostatnich 5 lat przed up?ywem terminu sk?adania ofert, a je?eli okres prowadzenia dzia?alno?ci jest krÛtszy - w tym okresie - prace konserwacyjne na ciekach:"

NumÈro de section: III.1.3

Au lieu de:

"2.1. wykazu us?ug wykonanych w okresie ostatnich 3 lat przed up?ywem terminu sk?adania ofert, a je?eli okres prowadzenia dzia?alno?ci jest krÛtszy ñ w tym okresie, wraz z podaniem ich przedmiotu, dat wykonania i podmiotÛw, na rzecz ktÛrych us?ugi zosta?y wykonane, oraz za??czeniem dowodÛw okre?laj?cych czy te us?ugi zosta?y wykonane nale?ycie, przy czym dowodami, o ktÛrych mowa, s? referencje b?d? inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz ktÛrego us?ugi by?y wykonywane, a je?eli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyska? tych dokumentÛw ñ o?wiadczenie Wykonawcy."

Lire:

"2.1. wykazu us?ug wykonanych w okresie ostatnich 5 lat przed up?ywem terminu sk?adania ofert, a je?eli okres prowadzenia dzia?alno?ci jest krÛtszy ñ w tym okresie, wraz z podaniem ich przedmiotu, dat wykonania i podmiotÛw, na rzecz ktÛrych us?ugi zosta?y wykonane, oraz za??czeniem dowodÛw okre?laj?cych czy te us?ugi zosta?y wykonane nale?ycie, przy czym dowodami, o ktÛrych mowa, s? referencje b?d? inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz ktÛrego us?ugi by?y wykonywane, a je?eli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyska? tych dokumentÛw ñ o?wiadczenie Wykonawcy."

NumÈro de section: IV.2.2

Au lieu de:

Date: 05/04/2023

Heure locale: 09:00

Lire:

Date: 12/04/2023

Heure locale: 09:00

NumÈro de section: IV.2.6

Au lieu de:

Date: 03/07/2023

Lire:

Date: 10/07/2023

NumÈro de section: IV.2.7

Au lieu de:

Date: 05/04/2023

Heure locale: 09:30

Lire:

Date: 12/04/2023

Heure locale: 09:30

VII.2)
Autres informations complÈmentaires: Utrzymanie ciekÛw na terenie Zarz?du Zlewni w Zielonej GÛrze 12/04/2023 28/03/2023 POL National
 
 
C L A S S E    C P V
90721800 - Services de protection contre les risques ou dangers naturels