Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 11/10/2023
Date de péremption :
Type de procédure : Procédure ouverte
Type de document : Avis d'attribution
POLOGNE
appel-offre

Pologne-Varsovie:Services de protection contre les risques ou dangers naturels

2023/S 196-613808  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX:
11/10/2023 S196 Pologne-Varsovie: Services de protection contre les risques ou dangers naturels 2023/S 196-613808 Avis d'attribution de marché Résultats de la procédure de marché Services
 
 
Section I: Pouvoir adjudicateur
I.1) Nom et adresses Nom officiel: Pa?stwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie - Regionalny Zarz?d Gospodarki Wodnej w Warszawie, ul. Zarzecze 13B, 03-194 Warszawa Numéro national d'identification: 368302575 Adresse postale: ul. ?elazna 59a Ville: Warszawa Code NUTS: PL911 Miasto Warszawa Code postal: 00-848 Pays: Pologne Point(s) de contact: Anna Muszalska Courriel: anna.muszalska@wody.gov.pl Téléphone: +48 542302038 Adresse(s) internet:
Adresse principale: https://warszawa.wody.gov.pl Adresse du profil d'acheteur: https://przetargi.wody.gov.pl
I.4) Type de pouvoir adjudicateur Autre type: Pa?stwowa osoba prawna
I.5) Activité principale Environnement
 
 
Section II: Objet
II.1) Étendue du marché
II.1.1) Intitulé:
Us?ugi utrzymania wód i urz?dze? wodnych na terenie dzia?ania Nadzoru Wodnego w P?ocku w podziale na cz??ci Numéro de référence: WA.ROZ.2710.25.2023/ZZW?
II.1.2) Code CPV principal 90721800 Services de protection contre les risques ou dangers naturels
II.1.3) Type de marché Services
II.1.4) Description succincte:
 
1.Post?powanie prowadzone jest na podstawie przepisów ustawy z dnia 11 wrze?nia 2019 r. Prawo zamówie? publicznych - zwanej dalej "ustaw? Pzp" - oraz przepisów wykonawczych wydanych na jej podstawie, w szczególno?ci rozporz?dzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych ?rodków dowodowych oraz innych dokumentów lub o?wiadcze?, jakich mo?e ??da? zamawiaj?cy od wykonawcy - zwanego dalej "rozporz?dzeniem MR" - w trybie przetargu nieograniczonego.
   2.  Zgodnie z art. 139 ustawy Pzp, Zamawiaj?cy najpierw dokona badania i oceny ofert, a nast?pnie dokona kwalifikacji podmiotowej wykonawcy, którego oferta zosta?a najwy?ej oceniona, w zakresie braku podstaw wykluczenia oraz spe?niania warunków udzia?u w post?powaniu.
   3.  Zamawiaj?cy informuje, i? zgodnie z art. 257 ustawy Pzp mo?e uniewa?ni? przedmiotowe post?powanie o udzielenie zamówienia, je?eli ?rodki publiczne, które zamawiaj?cy zamierz
II.1.6) Information sur les lots Ce marché est divisé en lots: oui
II.1.7) Valeur totale du marché (hors TVA) Valeur hors TVA: 1 100 716.65 PLN
II.2) Description
II.2.1) Intitulé:
Utrzymanie Kana?u Dobrzykowskiego
Lot nº: 1
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 90721800 Services de protection contre les risques ou dangers naturels
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: PL923 P?ocki
II.2.4) Description des prestations:
Utrzymanie skarp, poboczy i dna cieku (VAT 8% ) - Wykoszenie porostów r?cznie ze skarp i poboczy z wygrabieniem i u?o?eniem na poboczu w wa?ek porost g?sty, mi?kki (20% pow. ); km: 0+000 - 5+450 ; km: 5+850 - 27+835, przedmiar: 190088*0,2= 38 018 m2 - Wykoszenie porostów r?cznie ze skarp i poboczy z wygrabieniem i u?o?eniem na poboczu w wa?ek porost g?sty, twardy (80% pow.); km: 0+000 - 5+450; km: 5+850 - 27+835, przedmiar: 190088*0,8= 152 070 m2 - R?czne ?cinanie ?redniej g?sto?ci krzaków i odrostów ( punktowo na ca?ej d?ugo?ci przyj?to 4 % powierzchni skarp ), km:0+000 - 5+450; km: 5+850 - 27+835, przedmiar: 162 653 * 0,04=
   0. 65ha - Mechaniczne koszenie porostów ?odzi? kosz?c? z dna w km: 0+650 - 7+240 z wydobyciem na brzeg koparko - ?adowark? wykoszonych porostów km: 0+650 - 5+070 ( 4420 m ) szer. dna 5,0 m = 22 100 m2 km: 5+070 - 5+230 (160 m ) szer. dna 7 m = 1120 m2 km: 5+230 - 5+450 ( 220 m ) szer. dna 5,0 m = 1100 m2 km: 5+450 - 5+850 ( 400 m ) szer. dna 3,0 m = 1200 m2 km: 5+850 - 7+240 ( 1390 m ) szer. dna 3,0 m = 4170 m2 przedmiar: 29690 m2 - Wykoszenie porostów r?cznie z dna cieku z wydobyciem i u?o?eniem na poboczu w wa?ek; porost g?sty km: 7+240 - 27+835, przedmiar: 52 071 m2 - Usuwanie ze ?ródl?dowych wód powierzchniowych przeszkód naturalnych oraz wynikaj?cych z dzia?alno?ci cz?owieka ( punktowo na ca?ej d?ugo?ci ), km: 0+000 - 5+450; km: 5+850 - 27+835, przedmiar: 100 rg - Oczyszczenie koryta rzeki z nagromadzonych zanieczyszcze? - przyj?to 2 rg na 1 km rzeki, km: 0+000 - 5+450; km: 5+850 - 27+835, przedmiar: 27,435*2 = 54,87 rg Zabudowa skarpy VAT 23 % UWAGA - szczegó?owe wymagania dotycz?ce wykonania ni?ej wymienionego zakresu robót utrzymaniowych okre?la Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót stanowi?ca za??cznik nr 1 do OPZ - Przygotowanie pod?o?a pod nasypy przez r?czne zrowkowanie powierzchni w gruncie kat. I-III pod schodkowe po??czenie istniej?cej skarpy km: 4+740 - 4+840 przedmiar: 100*3 = 300 m2. - Roboty ziemne wykonywane koparkami podsi?biernymi
   0. 60 m3 w ziemi kat. IV uprzednio zmagazynowanej w ha?dach z transportem ziemi samochodami samowy?adowczymi ( wspó?czynnik zag?szczenia1,2 ) , przedmiar: 300*0,5*1,2 = 180 m3 - Zag?szczenie nasypów ubijakami mechanicznymi, grunty sypkie kat I-III lokalizacja j.w. , przedmiar: 180 m3 - Wykonanie pojedynczych opasek z kiszek faszynowych o ?r. 20 cm ko?ki 3,1 szt/m umocnienia lokalizacja: j.w., przedmiar; 100 m umocnienia - Wykonanie pojedynczych opasek z kiszek faszynowych o ?r. 20 cm - transport technologiczny z l?du lokalizacja: j.w., przedmiar: 100 m umocnienia - U?o?enie w?ókniny filtracyjnej pod ubezpieczenie z materacy siatkowo - kamiennych. Uk?adanie w?ókniny na zak?ad; lokalizacja: j.w. , przedmiar: 300*1,28 = 384 m2 - Wykonanie koszy z siatki stalowej bez wyprawy ( 0,23 m) wype?nionych brukowcem z kamienia polnego 16-20 cm i podpartych w dnie cieku palisad? z ko?ków faszynowych, lokalizacja j.w. ,przedmiar:100*3*0,23= 69 m3 - Wykonanie koszy z siatki stalowej bez wyprawy - transport technologiczny lokalizacja j.w. , przedmiar:100*3*0,23 = 69 m3 - Wykonanie palisady z ko?ków lub s?upków o ?r. 10-12 cm i d?ugo?ci
   1. 20 m w gr.kat.I-III - palisada na pocz?tku i ko?cu narzutu kamiennego lokalizacja j.w., przedmiar: 3+3 = 6 m
II.2.5) Critères d'attribution Critère de qualité - Nom: termin realizacji us?ugi / Pondération: 40 Prix - Pondération: 60
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14) Informations complémentaires Uwaga: Skrócenie terminu realizacji us?ugi w zale?no?ci od cz??ci stanowi jedno z kryteriów wyboru oferty (patrz pkt 15 SWZ).
II.2) Description
II.2.1) Intitulé:
Utrzymanie Kana?u Brzozów
Lot nº: 2
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 90721800 Services de protection contre les risques ou dangers naturels
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: PL923 P?ocki
II.2.4) Description des prestations:
Utrzymanie skarp, poboczy i dna rzeki (Vat 8%) - Wykoszenie porostów r?cznie ze skarp i poboczy cieku z wygrabieniem i u?o?eniem na poboczu w wa?ek ; porost g?sty, twardy ( 50 % pow.) - km: 0+000 - 9+150 (9150) km: 9+500 - 18+475 (8975); przedmiar:113 774*0,5 m2 = 56 887 - Wykoszenie porostów r?cznie ze skarp i poboczy cieku z wygrabieniem i u?o?eniem na poboczu w wa?ek ; porost g?sty, mi?kki ( 50 % pow.) - km: 0+000 - 9+150 (9150) km: 9+500 - 18+475 (8975); przedmiar: 113 774*0,5 m2 = 56 887 - R?czne ?cinanie ?redniej g?sto?ci krzaków i odrostów (punktowo na ca?ej d?ugo?ci oko?o 4 % pow. skarp) km:0+000 - 9+150 km: 9+500 - 18+475 ; przedmiar: 956490*0,04 = 0,38 ha - Wykoszenie porostów r?cznie z dna cieku z wydobyciem i u?o?eniem na poboczu w wa?ek ; porost g?sty, - km: 0+000 - 9+150 (9150) km: 9+500 - 18+475 (8975); przedmiar: 12 648 m2 - Usuwanie ze ?ródl?dowych wód powierzchniowych przeszkód naturalnych, powalonych drzew oraz wynikaj?cych z dzia?alno?ci cz?owieka ( punktowo na ca?ej d?ugo?ci ) km: 0+000 - 9+150 km: 9+500 - 18+475 . ; przedmiar: 80 rg - Oczyszczenie koryta cieku z nagromadzonych zanieczyszcze? - przyj?to 2 rg na 1 km cieku km: 0+000 - 9+150 km: 9+500 - 18+475; przedmiar: 18,125*2 =36.3 rg
II.2.5) Critères d'attribution Critère de qualité - Nom: termin realizacji us?ugi / Pondération: 40 Prix - Pondération: 60
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14) Informations complémentaires Uwaga: Skrócenie terminu realizacji us?ugi w zale?no?ci od cz??ci stanowi jedno z kryteriów wyboru oferty (patrz pkt 15 SWZ).
II.2) Description
II.2.1) Intitulé:
Utrzymanie Mo?tawy
Lot nº: 3
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 90721800 Services de protection contre les risques ou dangers naturels
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: PL923 P?ocki
II.2.4) Description des prestations:
Utrzymanie skarp, poboczy i dna rzeki (Vat 8%) - Wykoszenie porostów r?cznie ze skarp i poboczy z wygrabieniem i u?o?eniem na poboczu w wa?ek- porost g?sty, twardy (80 % powierzchni skarp) km: 0+000 -0+800 (800) km:10+864 - 10+914 (50) km: 21+710 - 27+873 (6153) km: 36+974 - 39+450 (2476) ; przedmiar:54607*0,8=43686 m2 - Wykoszenie porostów r?cznie ze skarp i poboczy z wygrabieniem i u?o?eniem na poboczu w wa?ek - porost g?sty, mi?kki (20 % powierzchni skarp) km: 0+000 - 0+800 km:10+864 - 10+914 km: 21+710 - 27+873 km: 36+974 - 39+450 ; przedmiar: 54607*0,2=10921 m2 - R?czne ?cinanie ?redniej g?sto?ci krzaków i odrostów bez karczowania (punktowo na ca?ej d?ugo?ci oko?o 5 % pow. skarp) km: 0+000 - 0+800, km: 10+864 - 10+914, km: 21+710 - 27+873, km: 36+974 - 39+450 przedmiar:45118*0,05=0.23 ha - Wykoszenie porostów r?cznie z dna cieku z wydobyciem i u?o?eniem na poboczu w wa?ek - porost g?sty km: 0+000 - 0+800, km:10+864 - 10+914, km: 21+710 - 27+873, km: 36+974 - 39+450, przedmiar: 17973 m2 - Usuwanie ze ?ródl?dowych wód powierzchniowych przeszkód naturalnych, powalonych drzew oraz wynikaj?cych z dzia?alno?ci cz?owieka (punktowo na ca?ej d?ugo?ci) km: 0+000 - 0+800, km: 10+864 - 10+914, km: 21+710 - 27+873, km: 36+974 - 39+450 ; przedmiar: 80 godz. - Oczyszczenie koryta rzeki z nagromadzonych zanieczyszcze? - przyj?to 2 rg na 1 km rzeki km: 0+000 - 0+800, km:10+864 - 10+914, km: 21+710 - 27+873, km: 36+974 - 39+450, przedmiar: 9,489*2=18,98 rg Zabudowa wyrwy (Vat 23%) UWAGA - szczegó?owe wymagania dotycz?ce wykonania ni?ej wymienionego zakresu robót utrzymaniowych okre?la Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót stanowi?ca za??cznik nr 1 do OPZ - Przygotowanie pod?o?a pod nasypy przez r?czne zrowkowanie powierzchni w gruncie kat. I-III; przedmiar: 54 m2. - Uzupe?nienie ubytku w nasypie pospó?k? o granulacji 0-31,5 mm (zakup pospó?ki wraz z transportem) Wspó?czynnik zag?szczenia1,2 przedmiar: 45*1,2 = 54 m3 - Zag?szczenie nasypów ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-III; Wspó?czynnik zag?szczenia 1,2 przedmiar: 45*1.2 = 54 m3
II.2.5) Critères d'attribution Critère de qualité - Nom: termin realizacji us?ugi / Pondération: 40 Prix - Pondération: 60
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14) Informations complémentaires Uwaga: Skrócenie terminu realizacji us?ugi w zale?no?ci od cz??ci stanowi jedno z kryteriów wyboru oferty (patrz pkt 15 SWZ).
II.2) Description
II.2.1) Intitulé:
Utrzymanie Kana?u Dzier?anów
Lot nº: 4
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 90721800 Services de protection contre les risques ou dangers naturels
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: PL923 P?ocki
II.2.4) Description des prestations:
Utrzymanie skarp, poboczy i dna rzeki (Vat 8%) - Wykoszenie porostów r?cznie ze skarp i poboczy rzeki z wygrabieniem i u?o?eniem na poboczu w wa?ek - porost g?sty, twardy (80 % pow. skarp), Km: 5+214-16+638; przedmiar: 60649*0,8=48519 m2 - Wykoszenie porostów r?cznie ze skarp i poboczy rzeki z wygrabieniem i u?o?eniem na poboczu w wa?ek- porost g?sty, mi?kki ( 20 % pow. skarp ); km; 5+214 -16+638; przedmiar: 60649*0,2=12130 m2 - R?czne ?cinanie ?redniej g?sto?ci krzaków i ich odrostów bez karczowania (punktowo na ca?ej d?ugo?ci oko?o 5 % pow. skarp ); km: 5+214-16+638; przedmiar: 49225*0,05=0,25 ha - Wykoszenie porostów r?cznie z dna cieku z wydobyciem i u?o?eniem na poboczu w wa?ek - porost g?sty km: 5+214 -16+638; przedmiar: 9383 m2 - Usuwanie ze ?ródl?dowych wód powierzchniowych przeszkód naturalnych, powalonych drzew oraz wynikaj?cych z dzia?alno?ci cz?owieka ( punktowo na ca?ej d?ugo?ci ); km: 5+214-16+638; przedmiar: 100rg - Oczyszczenie koryta rzeki z nagromadzonych zanieczyszcze? - przyj?to 4 rg na 1 km rzeki; km: 5+214 - 16+638; przedmiar: 11,424*4= 45,7 rg Wykonanie przepustu (VAT 23 % ) UWAGA - szczegó?owe wymagania dotycz?ce wykonania ni?ej wymienionego zakresu robót utrzymaniowych okre?la Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót stanowi?ca za??cznik nr 1 do OPZ - Zdj?cie i utylizacja 14 sztuk belek ?elbetowych, o wymiarach 0,35x0,30x6,30, z przejazdu gospodarczego w celu u?o?enia kr?gów ?elbetowych fi 800 , lokalizacja km: 10+988 - Grodze ziemne o wysoko?ci do 1,5 m z umocnieniem stopy skarpy darnin? na p?ask, zasypanie koryta i wydobycie ziemi z wykorzystaniem jej do zasypania kr?gów powy?ej zasypki z piasku ( zakup ziemi wraz z transportem ) lokalizacja j.w. ,przedmiar: 5 m3 - Odwodnienie wykopu fundamentowego przez pompowanie wody z wykopu lokalizacja j.w., przedmiar: szt. 1 - U?o?enie ruroci?gów betonowych i ?elbetowych wykonywany mechanicznie; ?r. rur 0,8 m - rura ?elbetowa kielichowa ,lokalizacja j.w., przedmiar: 6 m - Zasypanie wykopów ze skarpami z przerzutem na odl. do 3 m z zag?szczeniem; kat. gr. IV - zasypanie uszczelnionego ruroci?gu zakupionym piaskiem na wysoko?? 0,30 m ponad kr?gi i r?czne zag?szczenie - piasek naturalny kopany ( zakup piasku wraz z transportem ) , lokalizacja j.w. , przedmiar: 2,74 m2* 6m - Wykopy r?czne pod budowle z przemieszczeniem gruntu na odk?ad; gr. kat. III ( dokop pod ruroci?giem na g?. 0,5 m dla budowanych przyczó?ków darniowych ) , lokalizacja: j.w., przedmiar: (6*0,5*0,4)*2 - Umacnianie skarp wykopów i nasypów; darniowanie na mur ( na r?b ) p?atami 40x40 cm ( wykonanie darniowych przyczó?ków wraz z zabiciem szpilek drewnianych mocuj?cych p?aty darniny) lokalizacja: j.w. ; przedmiar: 14 m2*2 - Umacnianie skarp wykopów i nasypów; darniowanie na mur ( na r?b ) p?atami 40x40 cm - transport technologiczny , lokalizacja: j.w.; - Wykonanie pojedynczych opasek z kiszek faszynowych o ?r. 20 cm, z zabiciem ko?ków drewnianych w ilo?ci 3 szt/m ( wykonanie umocnie? na d?. 2,0 m na wlocie i 3,0 m na wylocie przejazdu), - Umacnianie skarp wykopów i nasypów - biow?óknina na warstwie humusu gr. 5 cm, - Wykonanie koszy z siatki stalowej bez wyprawy ( wykonanie umocnienia
   3. 0 m na wlocie i
   2. 0 m na wylocie przejazdów, wysoko?? 2,0 m i grubo?? umocnienia 23 cm ), lokalizacja: j.w. przedmiar: (3+2)*2*2*0,23 = 4,60 m3 - Wykonanie koszy z siatki stalowej bez wyprawy - transport technologiczny , lokalizacja: j.w. przedmiar :4,60 m3 - Nawierzchnia z t?ucznia kamiennego o granulacji 0 - 61 mm - grubo?? po zag?szczeniu 40 cm. Wykonanie nawierzchni na u?o?onym przeje?dzie , lokalizacja j.w.; przedmiar: 6*6.
II.2.5) Critères d'attribution Critère de qualité - Nom: termin realizacji us?ugi / Pondération: 40 Prix - Pondération: 60
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14) Informations complémentaires Uwaga: Skrócenie terminu realizacji us?ugi w zale?no?ci od cz??ci stanowi jedno z kryteriów wyboru oferty (patrz pkt 15 SWZ).
II.2) Description
II.2.1) Intitulé:
Utrzymanie S?upianki i Rosicy
Lot nº: 5
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 90721800 Services de protection contre les risques ou dangers naturels
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: PL923 P?ocki
II.2.4) Description des prestations:
Rzeka S?upianka: Utrzymanie skarp, poboczy i dna rzeki (Vat 8%) - Wykoszenie porostów r?cznie ze skarp i poboczy rzeki (w tym od?o?onego urobku) z wygrabieniem i u?o?eniem na poboczu w wa?ek porost g?sty, twardy ( 80 % pow. skarp ) km:0+000-1+026 ( 1026 ) km:1+576-6+953 (5377) km:15+397- 19+931 ( 4534 ) km: 20+091 - 20+135 ( 44 ), - Wykoszenie porostów r?cznie ze skarp i poboczy rzeki (w tym od?o?onego urobku) z wygrabieniem i u?o?eniem na poboczu w wa?ek - porost g?sty, mi?kki ( 20 % pow. skarp ) km:0+000-1+026; km:1+576-6+953; km:15+397- 19+931; km: 20+091 - 20+135 , - Wykoszenie porostów r?cznie z terenu mi?dzy stop? skarpy wa?u a kraw?dzi? skarpy rzeki; porost g?sty, twardy, km rzeki: 0+371 - 0+646 , - R?czne ?cinanie ?redniej g?sto?ci krzaków i ich odrostów bez karczowania ( punktowo na ca?ej d?ugo?ci oko?o 4% pow. skarp ) km:0+000-1+026; km:1+576-6+953; km:15+397- 19+931; km: 20+091 - 20+135 - Wykoszenie porostów r?cznie z dna cieku z wydobyciem i u?o?eniem na poboczu w wa?ek - porost g?sty km:0+000-1+026; km:1+576-6+953; km:15+397- 19+931; km: 20+091 - 20+135 -Usuwanie ze ?ródl?dowych wód powierzchniowych przeszkód naturalnych, powalonych drzew oraz wynikaj?cych z dzia?alno?ci cz?owieka ( punktowo na ca?ej d?ugo?ci ) km:0+000-1+026; km:1+576-6+953; km:15+397- 19+931; km: 20+091 - 20+135 - Oczyszczenie koryta rzeki z nagromadzonych zanieczyszcze? - przyj?to 2 rg na 1 km rzeki km:0+000-1+026; km:1+576-6+953; km:15+397- 19+931; km: 20+091 - 20+135 ; Umocnienie dna i skarp rzeki narzutem kamiennym (VAT 23 %) - Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsi?biernymi
   0. 40 m3 na odk?ad w gruncie kat. III. Zdj?cie 20 cm warstwy gruntu ze skarp pod narzut kamienny. Rozplantowanie urobku wzd?u? skarp cieku. km 8+036; - U?o?enie w?ókniny filtracyjnej pod ubezpieczenie z narzutu kamiennego luzem. Uk?adanie w?ókniny na zak?ad 20 cm km: 8+036 ; przedmiar: (3*4*6)*1,2 = 86,4 m2 - Wykonanie narzutu kamiennego luzem z brzegu - umocnienie dna i skarp, przy betonowych elementach, cieku narzutem z kamienia polnego o ?rednicy do 20 cm. Umocnienie po 3 m z obydwu stron betonowych elementów, grubo?? umocnienia 20 cm km; 8+036; przedmiar: (3*4*6)*0,2 = 14,4 m3 -Wykonanie narzutu kamiennego luzem z brzegu - transport technologiczny km:8+036; - Wykonanie palisady z ko?ków lub s?upków o ?r. 10-12 cm i d?ugo?ci
   1. 20 m w gr.kat.I-III - palisada na pocz?tku i ko?cu umocnie? km:8+036 ; Rzeka Rosica: Utrzymanie skarp, poboczy i dna rzeki (Vat 8%) - Wykoszenie porostów r?cznie ze skarp i poboczy rzeki z wygrabieniem i u?o?eniem na poboczu w wa?ek - porost g?sty, twardy (80 % pow. skarp) km: 6+990 - 10+690, - Wykoszenie porostów r?cznie ze skarp i poboczy rzeki z wygrabieniem i u?o?eniem na poboczu w wa?ek- porost g?sty, mi?kki (20 % pow. skarp km: 6+990 - 10+690), - R?czne ?cinanie ?redniej g?sto?ci krzaków i ich odrostów bez karczowania (punktowo na ca?ej d?ugo?ci oko?o 4% pow. skarp) km: 6+990 - 10+690, - Wykoszenie porostów r?cznie z dna cieku z wydobyciem i u?o?eniem na poboczu w wa?ek - porost g?sty km: 6+990 - 10+690, - Usuwanie ze ?ródl?dowych wód powierzchniowych przeszkód naturalnych, powalonych drzew oraz wynikaj?cych z dzia?alno?ci cz?owieka ( punktowo na ca?ej d?ugo?ci ) km: 6+990 - 10+690 , - Oczyszczenie koryta rzeki z nagromadzonych zanieczyszcze? - przyj?to 3 rg na 1 km rzeki km: 6+990- 10+690
II.2.5) Critères d'attribution Critère de qualité - Nom: termin realizacji us?ugi / Pondération: 40 Prix - Pondération: 60
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14) Informations complémentaires Uwaga: Skrócenie terminu realizacji us?ugi w zale?no?ci od cz??ci stanowi jedno z kryteriów wyboru oferty (patrz pkt 15 SWZ).
II.2) Description
II.2.1) Intitulé:
Utrzymanie cieków Rów B, Rów A-4 i rzeki Ryksy
Lot nº: 6
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 90721800 Services de protection contre les risques ou dangers naturels
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: PL923 P?ocki
II.2.4) Description des prestations:
Rzeka R-B: Utrzymanie skarp, poboczy i dna rzeki ( VAT 8% )
   1. Wykoszenie porostów r?cznie ze skarp i poboczy rzeki z wygrabieniem i u?o?eniem na poboczu w wa?ek - porost g?sty, twardy ( 80 % pow. skarp ) km:0+000-6+705 ; przedmiar: 54249*0,8 = m2 43399
   2. Wykoszenie porostów r?cznie ze skarp i poboczy rzeki z wygrabieniem i u?o?eniem na poboczu w wa?ek - porost g?sty, mi?kki ( 20 % pow. skarp ) km:0+000-6+705 ; przedmiar: 54249*0,2 = m2 10850
   3. R?czne ?cinanie ?redniej g?sto?ci krzaków i ich odrostów bez karczowania ( punktowo na ca?ej d?ugo?ci okolo 4 % pow. skarp ) km: 0+000-6+705 ; przedmiar:47544*0,04 = ha
   0. 19
   4. Wykoszenie porostów r?cznie z dna cieku z wydobyciem i u?o?eniem na poboczu w wa?ek - porost g?sty km:0+000 - 6+705; przedmiar: 4182 m2
   5. Usuwanie ze ?ródl?dowych wód powierzchniowych przeszkód naturalnych, powalonych drzew oraz wynikaj?cych z dzia?alno?ci cz?owieka ( punktowo na ca?ej d?ugo?ci ) km: 0+ 000 - 6+705, przedmiar: 80 rg
   6. Oczyszczenie koryta rzeki z nagromadzonych zanieczyszcze? - przyj?to 2 rg na 1 km rzeki km: 0+000 - 6+705 przedmiar: 6,705*2 rg 13.41 Rzeka R A-4: Utrzymanie skarp, poboczy i dna rzeki ( VAT 8% )
   1. Wykoszenie porostów r?cznie ze skarp i poboczy rzeki z wygrabieniem i u?o?eniem na poboczu w wa?ek - porost g?sty, twardy km:0+000-0+632 ; przedmiar: 3729 m2
   2. R?czne ?cinanie ?redniej g?sto?ci krzaków i ich odrostów bez karczowania ( punktowo na ca?ej d?ugo?ci oko?o 3% pow. skarp ) km;0+000-0+632 obmiar:3097*0,03 ; przedmiar:
   0. 01 ha
   3. Wykoszenie porostów r?cznie z dna cieku z wydobyciem i u?o?eniem na poboczu w wa?ek - porost g?sty km:0+000-0+632; przedmiar: 316 m2
   4. Oczyszczanie koryta rzeki z nagromadzonych zanieczyszcze? - przyj?to 2 rg na 1 km rzeki , km:0+000 - 0+632 ; przedmiar: 0,632*2 ; rg
   1. 26 Rzeka Ryksa: Utrzymanie skarp, poboczy i dna rzeki (Vat 8%) - Wykoszenie porostów r?cznie ze skarp i poboczy rzeki z wygrabieniem i u?o?eniem na poboczu w wa?ek- porost g?sty, twardy ( 80 % pow. skarp ) km: 0+000 - 2+200 ( 2200 ) km: 7+302 - 7+782 ( 480 ) km; 11+340-11+640 ( 300 ) km: 13+337 -21+912 ( 8575 ) km: 21+939 - 22+070 ( 131 ) przedmiar:62767*0,8=50214 m2 - Wykoszenie porostów r?cznie ze skarp i poboczy rzeki z wygrabieniem i u?o?eniem na poboczu w wa?ek - porost g?sty, mi?kki ( 20 % pow. skarp ) km: 0+000 - 2+200 km: 7+302 - 7+782 km; 11+340-11+640 km: 13+337 - 21+912 km: 21+939 - 22+070, przedmiar:62767*0,2=12553 m2 - R?czne ?cinanie ?redniej g?sto?ci krzaków i ich odrostów bez karczowania ( punktowo w km j.n. oko?o 6% pow. skarp ) km: 0+000 - 2+200, km: 7+302 -7+782, km: 11+340 - 11+640, km: 13+337-21+912, km: 21+939 - 22+070, przedmiar: 51054*0,06=0.31 ha - Wykoszenie porostów r?cznie z dna cieku z wydobyciem i u?o?eniem na poboczu w wa?ek - porost g?sty km: 0+000 -2+200 km: 7+302 -7+782 km:11+340-11+640 km: 13+337 - 21+912 km: 21+939 - 22+070, przedmiar: 11653 m2 - Usuwanie ze ?ródl?dowych wód powierzchniowych przeszkód naturalnych, powalonych drzew oraz wynikaj?cych z dzia?alno?ci cz?owieka ( punktowo na ca?ej d?ugo?ci) km: 0+000-2+200, km:7+302-7+782, km: 11+340-11+640, km:13+337 - 21+912, km: 21+939-22+070, przedmiar: 80 rg - Oczyszczenie koryta rzeki z nagromadzonych zanieczyszcze? - przyj?to 2 rg na 1 kn rzeki km: 0+000-2+200 km: 7+302-7+782, km: 11+340-11+640, km: 13+337-21+912, km: 21+939-22+070 przedmiar: 11,686*2=23.37 rg
II.2.5) Critères d'attribution Critère de qualité - Nom: termin realizacji us?ugi / Pondération: 40 Prix - Pondération: 60
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14) Informations complémentaires Uwaga: Skrócenie terminu realizacji us?ugi w zale?no?ci od cz??ci stanowi jedno z kryteriów wyboru oferty (patrz pkt 15 SWZ).
II.2) Description
II.2.1) Intitulé:
Utrzymanie Kana?u Suchodolskiego I ,II i Kana?u Kozikowskiego
Lot nº: 7
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 90721800 Services de protection contre les risques ou dangers naturels
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: PL923 P?ocki
II.2.4) Description des prestations:
Kana? Suchodolski I. Utrzymanie skarp, poboczy i dna rzeki (Vat 8%) - Wykoszenie porostów r?cznie ze skarp i poboczy, z wygrabieniem i u?o?eniem na poboczu w wa?ek, porost g?sty, twardy (50% pow. km: 0+000 - 2+330; 2+650 - 2+910; 4+850 - 8+670; 9+070 - 9+230; 9+710 13+260; 13+660 - 18+680 ; przedmiar: 104527*0,5= 52 263,5 m2 - Wykoszenie porostów r?cznie ze skarp i poboczy, z wygrabieniem i u?o?eniem na poboczu w wa?ek, porost g?sty, mi?kki (50% ca?o?ci) km: j.w. ; przedmiar: 104527*0,5= 52263,5 m2 - R?czne ?cinanie ?redniej g?sto?ci krzaków, bez karczowania ( punktowo na ca?ej d?ugo?ci oko?o 5 % powierzchni skarp) km: j.w ; przedmiar: 89387*0,05=0.45 ha - Wykoszenie porostów r?cznie z dna cieku z wydobyciem i u?o?eniem na poboczu w wa?ek; porost g?sty km: 0+000 - 2+330; 2+650 - 2+910; 4+850 - 8+670; 9+070 - 9+230; 9+710 13+260; 13+660 - 18+680, przedmiar: 11508 m2 - Usuwanie ze ?ródl?dowych wód powierzchniowych przeszkód naturalnych, powalonych drzew oraz wynikaj?cych z dzia?alno?ci cz?owieka ( punktowo na ca?ej d?ugo?ci ) km: 0+000 - 2+330; 2+650 - 2+910; 4+850 - 8+670; 9+070 - 9+230; 9+710 13+260; 13+660 - 18+680 ; przedmiar: 80 rg - Oczyszczenie koryta rzeki z nagromadzonych zanieczyszcze? - przyj?to 2 rg na 1 km rzeki km: j.w przedmiar: 15,140* 2= 30.28 rg Kana? Suchodolski II. Utrzymanie skarp, poboczy i dna cieku (Vat 8%) - Wykoszenie porostów r?cznie ze skarp i poboczy z wygrabieniem i u?o?eniem na poboczu w wa?ek, w km 0+000 - 6+236; porost g?sty, twardy ( 80% pow. ) km: 0+000 - 4+448 ( 4448 m ); 5+568 - 6+008 ( 440 m ); 6+118 - 6+236 ( 118 m ) ; przedmiar:31593*0,8 =25274 m2 - Wykoszenie porostów r?cznie ze skarp i poboczy z wygrabieniem i u?o?eniem na poboczu w wa?ek; porost g?sty, mi?kki (20% pow. ) km: j.w. ; przedmiar: 31593*0,2=6319 m2 - R?czne ?cinanie ?redniej g?sto?ci krzaków, bez karczowania ( punktowo na ca?ej d?ugo?ci oko?o 3 % powierzchni skarp ) km: j.w. ; przedmiar:26587*0,03=0.08 ha - Wykoszenie porostów r?cznie z dna cieku z wydobyciem i u?o?eniem na poboczu w wa?ek, porost g?sty km: 0+000 - 4+448; 5+568 - 6+008; 6+118 - 6+236 ; przedmiar: 3503 m2 -Usuwanie ze ?ródl?dowych wód powierzchniowych przeszkód naturalnych, powalonych drzew oraz wynikaj?cych z dzia?alno?ci cz?owieka ( punktowo na ca?ej d?ugo?ci ) km: 0+000 - 4+448; 5+568 - 6+008; 6+118 - 6+236 przedmiar: 60 rg - Oczyszczenie koryta rzeki z nagromadzonych zanieczyszcze? - przyj?to 2 rg na 1 km rzeki km: j.w. przedmiar: 5,006*2= 10,01 rg Kana? Kozikowski. Utrzymanie skarp, poboczy i dna rzeki (Vat 8%) - Wykoszenie porostów r?cznie ze skarp i poboczy, z wygrabieniem i u?o?eniem na poboczu w wa?ek, Kana?u Kozikowskiego porost g?sty, mi?kki (20%ca?o?ci) km:0+000 - 2+580 ; przedmiar: 18313*0,2 =3663 m2 - Wykoszenie porostów r?cznie ze skarp i poboczy, z wygrabieniem i u?o?eniem na poboczu w wa?ek, Kana?u Kozikowskiego; porost g?sty, twardy (80% ca?o?ci) km: 0+000 - 2+580 ; przedmiar: 18313*0,8 =14650 m2 - R?czne ?cinanie krzaków rzadkich bez karczowania ( punktowo na ca?ej d?ugo?ci oko?o 3% powierzchni skarp ; przedmiar: 15 733*0,03=
   0. 05 ha - Wykoszenie porostów r?cznie z dna cieku z wydobyciem i u?o?eniem na poboczu w wa?ek; porost g?sty km: 0+000 - 2+580 ; przedmiar: 1548 m2 - Usuwanie ze ?ródl?dowych wód powierzchniowych przeszkód naturalnych, powalonych drzew oraz wynikaj?cych z dzia?alno?ci cz?owieka ( punktowo na ca?ej d?ugo?ci ) km: 0+000 - 2+580 ; przedmiar: 20 rg - Oczyszczenie koryta rzeki z nagromadzonych zanieczyszcze? - przyj?to 2 rg na 1 km rzeki km: 0+000 - 2+580 ; przedmiar: 2,580*2=
   5. 16 rg
II.2.5) Critères d'attribution Critère de qualité - Nom: termin realizacji us?ugi / Pondération: 40 Prix - Pondération: 60
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14) Informations complémentaires Uwaga: Skrócenie terminu realizacji us?ugi w zale?no?ci od cz??ci stanowi jedno z kryteriów wyboru oferty (patrz pkt 15 SWZ).
II.2) Description
II.2.1) Intitulé:
Utrzymanie Kana?u Arciechowskiego i Kana?u Januszewskiego
Lot nº: 8
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 90721800 Services de protection contre les risques ou dangers naturels
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: PL923 P?ocki
II.2.4) Description des prestations:
Kana? Arciechowski. Utrzymanie skarp, poboczy i dna rzeki (Vat 8%) - Wykoszenie porostów r?cznie ze skarp i poboczy cieku z wygrabieniem i u?o?eniem na poboczu w wa?ek; porost g?sty, twardy ( 80 % pow. ) km 0+000-6+350 km: 6+650-8+147; przedmiar: 43635*0,8= 34908 m2 - Wykoszenie porostów r?cznie ze skarp i poboczy cieku, z wygrabieniem i u?o?eniem na poboczu w wa?ek, porost g?sty; mi?kki ( 20 % pow.) km: 0+000-6+350 km: 6+650-8+147 ; przedmiar: 43635*0,2=8727 m2 - R?czne ?cinanie krzaków i odrostów ?redniej g?sto?ci, bez karczowania ( punktowo na ca?ej d?ugo?ci oko?o 6 % powierzchni skarp ). km: 0+000 - 6+350 km: 6+650 - 8+147; przedmiar: 35788*0,06=0.21 ha - Wykoszenie porostów r?cznie z dna cieku z wydobyciem i u?o?eniem na poboczu w wa?ek; porost g?sty km: 0+000 - 0+300; 2+895 -6+350; : 6+650 - 8+147 ; przedmiar: 3 496 m2 - Wydobycie z dna cieku ro?lin korzeni?cych si? przy zaro?ni?ciu do 60%; km: 0+300 - 2+895 ; przedmiar: 2529 m2 -Usuwanie ze ?ród l?dowych wód powierzchniowych przeszkód naturalnych, powalonych drzew oraz wynikaj?cych z dzia?alno?ci cz?owieka ( punktowo na ca?ej d?ugo?ci ) km: 0+000 - 6+350 km: 6+650 - 8+147. ;przedmiar: 80 rg - Oczyszczenie koryta rzeki z nagromadzonych zanieczyszcze? - przyj?to 2 rg na 1 km rzeki km: 0+000 - 6+650 km: 6+650 - 8+147 ; przedmiar: 7,847*2=15,69 rg Kana? Januszewski. Utrzymanie skarp, poboczy i dna cieku ( VAT 8% ) - Wykoszenie porostów r?cznie ze skarp i poboczy cieku z wygrabieniem i u?o?eniem na poboczu w wa?ek; porost g?sty, twardy (80% pow.) km: 0+000 - 11+265 ; przedmiar: 63256*0,8= 50605 m2 - Wykoszenie porostów r?cznie ze skarp i poboczy cieku z wygrabieniem i u?o?eniem na poboczu w wa?ek ; porost g?sty, mi?kki. ( 20 % pow. ) km: 0+000 - 11+265 ; przedmiar: 63256*0,2= 12651 m2 -R?czne ?cinanie ?redniej g?sto?ci krzaków i odrostów, bez karczowania ( punktowo na ca?ej d?ugo?ci oko?o 4 % powierzchni skarp ) km: 0+000 - 11+265 ; przedmiar: 51991*0,04 =
   0. 21 ha - Wykoszenie porostów r?cznie z dna cieku z wydobyciem i u?o?eniem na poboczu w wa?ek, porost g?sty. km: 0+000 - 11+265 ; przedmiar: 8817 m2 - Usuwanie ze ?ródl?dowych wód powierzchniowych przeszkód naturalnych, powalonych drzew oraz wynikaj?cych z dzia?alno?ci cz?owieka ( punktowo na ca?ej d?ugo?ci ) km: 0+000 - 11+265 ; przedmiar 80 rg - Oczyszczenie koryta rzeki z nagromadzonych zanieczyszcze? - przyj?to 2 rg na 1 km rzeki km: 0+000 - 11+265 ; przedmiar: 11,265*2=22,53 rg Oczyszczenie z namu?u przepustów ( VAT 23 % ) - Oczyszczanie z namu?u przepustów o ?r. 0,80 m z przyczó?kami z darniny; stopie? zamulenia do 0,66 ?rednicy przewodu km: 2+960; 3+030; 3+080; 3+200 ; przedmiar: 28 m
II.2.5) Critères d'attribution Critère de qualité - Nom: termin realizacji us?ugi / Pondération: 40 Prix - Pondération: 60
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14) Informations complémentaires Uwaga: Skrócenie terminu realizacji us?ugi w zale?no?ci od cz??ci stanowi jedno z kryteriów wyboru oferty (patrz pkt 15 SWZ).
II.2) Description
II.2.1) Intitulé:
Utrzymanie Je?ówki, Kana?u Gi?yckiego i Kana?u Brzozówka
Lot nº: 9
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 90721800 Services de protection contre les risques ou dangers naturels
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: PL923 P?ocki
II.2.4) Description des prestations:
Rz. Je?ówka. Utrzymanie skarp, poboczy i dna rzeki (Vat 8%) - Wykoszenie porostów r?cznie ze skarp i poboczy rzeki z wygrabieniem i u?o?eniem na poboczu w wa?ek ; porost g?sty, twardy ( 80% pow. ) km: 0+000 - 5+190 (5190 m); km: 5+490- 6+705(1215 m); km: 6+905 - 8+187 (1282 m) ; przedmiar: 41 814*0,8 = 33451 m2 - Wykoszenie porostów r?cznie ze skarp i poboczy rzeki z wygrabieniem i u?o?eniem na poboczu w wa?ek; porost g?sty, mi?kki.( 20% pow. skarp ) - km: 0+000 - 5+190; km: 5+490- 6+705; km: 6+905 - 8+187 przedmiar: 41 814*0,20=8363 m2 - R?czne ?cinanie ?redniej g?sto?ci krzaków i odrostów , bez karczowania, punktowo na ca?ej d?ugo?ci oko?o 4 % powierzchni skarp)- km: 0+000 - 5+190; km: 5+490- 6+705; km: 6+905 - 8+187 przedmiar: 33 827*0,04=0.14 ha - Wykoszenie porostów r?cznie z dna cieku z wydobyciem i u?o?eniem na poboczu w wa?ek, porost g?sty - km: 0+000 - 5+190; km: 5+490- 6+705; km: 6+905 - 8+187; przedmiar: 8 967m2 - Usuwanie ze ?ród l?dowych wód powierzchniowych przeszkód naturalnych oraz wynikaj?cych z dzia?alno?ci cz?owieka ( punktowo na ca?ej d?ugo?ci - km: 0+000 - 5+190; km: 5+490- 6+705; km: 6+905 - 8+187 ; przedmiar: 60 rg - Oczyszczenie koryta rzeki z nagromadzonych zanieczyszcze? - przyj?to 2 rg na 1 km rzeki - km: 0+000 - 5+190; km: 5+490- 6+705; km: 6+905 - 8+187; przedmiar: 7,687*2=15,37 rg Rz. Kana? Gi?ycki. Utrzymanie skarp, poboczy i dna rzeki (Vat 8%) - Wykoszenie porostów r?cznie ze skarp i poboczy kana?u z wygrabieniem i u?o?eniem na poboczu w wa?ek; porost g?sty, mi?kki ( 20 % pow.) km: 0+000 - 9+671 ; przedmiar: 63987*0,2=12797 m2 - Wykoszenie porostów r?cznie ze skarp i poboczy cieku z wygrabieniem i u?o?eniem na poboczu w wa?ek ; porost g?sty, twardy ( 80% powierzchni ) km: 0+000 - 9+671 ; przedmiar: 63987*0,8=51190 m2 - R?czne ?cinanie krzaków i odrostów ?redniej g?sto?ci, bez karczowania ( punktowo na ca?ej d?ugo?ci oko?o 4 % powierzchni skarp ) km: 0+000 - 9+671 ; przedmiar: 54316*0,04=0.22 ha - Wykoszenie porostów r?cznie z dna cieku z wydobyciem i u?o?eniem na poboczu w wa?ek; porost g?sty km: 0+000 - 9+671 ; przedmiar: 8384 m2 - Usuwanie ze ?ródl?dowych wód powierzchniowych przeszkód naturalnych, powalonych drzew oraz wynikaj?cych z dzia?alno?ci cz?owieka (punktowo na ca?ej d?ugo?ci ) km: 0+000 - 9+671 ; przedmiar: 60 rg - Oczyszczenie koryta rzeki z nagromadzonych zanieczyszcze? - przyj?to 2 rg na 1 km rzeki km: 0+000 - 9+671 ; przedmiar: 9,621*2= 19.24 rg Rz. Kana? Brzozówka. Utrzymanie skarp, poboczy i dna rzeki (Vat 8%) - Wykoszenie porostów r?cznie ze skarp i poboczy cieku z wygrabieniem i u?o?eniem na poboczu w wa?ek ; porost g?sty, twardy (80 % pow.) km: 0+000 - 4+882; przedmiar: 22179*0,8 = 17743 m2 - Wykoszenie porostów r?cznie ze skarp i poboczy cieku z wygrabieniem i u?o?eniem na poboczu w wa?ek; porost g?sty, mi?kki. ( 20 % pow. ) km: 0+000 - 4+882 ; przedmiar: 22179*0,2=4436 m2 - R?czne ?cinanie ?redniej g?sto?ci krzaków i odrostów, bez karczowania (punktowo na ca?ej d?ugo?ci oko?o 2 % powierzchni skarp) km:0+000 - 4+882 ; przedmiar: 17297*0,02=0.03 ha - Wykoszenie porostów r?cznie z dna cieku z wydobyciem i u?o?eniem na poboczu w wa?ek; porost g?sty km 0+000-4+882 ; przedmiar: 8016 m2 -Usuwanie ze ?ródl?dowych wód powierzchniowych przeszkód naturalnych, powalonych drzew oraz wynikaj?cych z dzia?alno?ci cz?owieka (punktowo na ca?ej d?ugo?ci) km: 0+000 - 4+882 ; przedmiar: 50 rg - Oczyszczenie koryta rzeki z nagromadzonych zanieczyszcze?- przyj?to 2 rg na 1 km rzeki km:0+000 - 4+882 ; przedmiar: 4,882*2=9,76 rg.
II.2.5) Critères d'attribution Critère de qualité - Nom: termin realizacji us?ugi / Pondération: 40 Prix - Pondération: 60
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14) Informations complémentaires Uwaga: Skrócenie terminu realizacji us?ugi w zale?no?ci od cz??ci stanowi jedno z kryteriów wyboru oferty (patrz pkt 15 SWZ).
II.2) Description
II.2.1) Intitulé:
Utrzymanie Kana?u S?ubickiego i Rowu Suchodolskiego
Lot nº: 10
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 90721800 Services de protection contre les risques ou dangers naturels
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: PL923 P?ocki
II.2.4) Description des prestations:
Kana? S?ubicki: Utrzymanie skarp, poboczy i dna rzeki (Vat 8%) - Wykoszenie porostów r?cznie ze skarp i poboczy Kana?u S?ubickiego, z wygrabieniem i u?o?eniem na poboczu w wa?ek ; porost g?sty, mi?kki ( 20%ca?o?ci ) km:0+000 - 8+710, przedmiar: 50263*0,2=10053 m2 - Wykoszenie porostów r?cznie ze skarp i poboczy Kana?u S?ubickiego, z wygrabieniem i u?o?eniem na poboczu w wa?ek, w km 0+000 do 8+710; porost g?sty, twardy ( 80% ca?o?ci ) km: 0+000 - 8+710 przedmiar: 50263*0,8=40210 m2 - R?czne ?cinanie ?redniej g?sto?ci krzaków bez karczowania ( punktowo na ca?ej d?ugo?ci oko?o 4 % powierzchni skarp ;przedmiar- 41533* 0,04 =
   0. 17 ha - Wykoszenie porostów r?cznie z dna cieku z wydobyciem i u?o?eniem na poboczu w wa?ek; porost g?sty km: 0+000 - 8+710 ; przedmiar:7896 m2 - Usuwanie ze ?ródl?dowych wód powierzchniowych przeszkód naturalnych, powalonych drzew oraz wynikaj?cych z dzia?alno?ci cz?owieka ( punktowo na ca?ej d?ugo?ci ) km: 0+000 - 8+710 ; przedmiar: 80 rg - Oczyszczenie koryta rzeki z nagromadzonych zanieczyszcze? - przyj?to 2 rg na 1 km rzeki km: 0+000 - 8+710 przedmiar: 8,710*2=17,42 rg. Rów Suchodolski: Utrzymanie skarp, poboczy i dna rzeki (Vat 8%) - Wykoszenie porostów r?cznie ze skarp i poboczy rowu z wygrabieniem i u?o?eniem na poboczu w wa?ek; porost g?sty, mi?kki (20% pow.) km: 0+134 - 2+130 ; przedmiar: 16 381*0,2=3 276 m2 - Wykoszenie porostów r?cznie ze skarp i poboczy rowu z wygrabieniem i u?o?eniem na poboczu w wa?ek, porost g?sty, twardy (80% pow.) km: 0+134 - 2+130 ; przedmiar: 16 381*0,8=13 105 m2 - R?czne ?cinanie krzaków ?redniej g?sto?ci, bez karczowania, (punktowo na ca?ej d?ugo?ci oko?o 2 % powierzchni skarp) km: 0+134 - 2+130 ; przedmiar: 14 385*0,02=0.03 ha - Wykoszenie porostów r?cznie z dna rowu Suchodolskiego, z wydobyciem i u?o?eniem na poboczu w wa?ek, porost g?sty km:0+134 - 2+130 ; przedmiar: 1 198 m2 - Usuwanie ze ?ródl?dowych wód powierzchniowych przeszkód naturalnych, powalonych drzew oraz wynikaj?cych z dzia?alno?ci cz?owieka ( punktowo na ca?ej d?ugo?ci ) km: 0+134 - 2+130; przedmiar: 30 rg - Oczyszczenie koryta rowu z nagromadzonych zanieczyszcze? - przyj?to 2 rg na 1 km rzeki km: 0+134 - 2+130 przedmiar: 1,996*2=3,99 rg
II.2.5) Critères d'attribution Critère de qualité - Nom: termin realizacji us?ugi / Pondération: 40 Prix - Pondération: 60
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14) Informations complémentaires Uwaga: Skrócenie terminu realizacji us?ugi w zale?no?ci od cz??ci stanowi jedno z kryteriów wyboru oferty (patrz pkt 15 SWZ).
II.2) Description
II.2.1) Intitulé:
Utrzymanie Doprowadzalnika Bia?obrzegi, Rowów Doliny O?nickiej i Rowów Doliny Bia?obrzegi
Lot nº: 11
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 90721800 Services de protection contre les risques ou dangers naturels
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: PL923 P?ocki
II.2.4) Description des prestations:
Rowy doliny Bia?obrzegi: Utrzymanie skarp, poboczy i dna rowów (Vat 8%) - Wykoszenie porostów r?cznie ze skarp i poboczy rowów z wygrabieniem - porost g?sty twardy (80 % pow. skarp) ,przedmiar: 33 267*0,8=26614 m2 - Wykoszenie porostów r?cznie ze skarp i poboczy rowów z wygrabieniem - porost g?sty mi?kki (20 % pow. skarp) lokalizacja j.w., przedmiar: 33 267*0,2= 6653 m2 - R?czne ?cinanie ?redniej g?sto?ci krzaków i ich odrostów bez karczowania (punktowo na ca?ej d?ugo?ci oko?o 3 % pow. skarp) lokalizacja j.w. , przedmiar: 26 039*0,03=0.08ha - Wykoszenie porostów r?cznie z dna cieku z wydobyciem i u?o?eniem na poboczu w wa?ek - porost g?sty -przedmiar: 4 653 m2 - Wydobycie z dna cieku ro?lin korzeni?cych si? przy zaro?ni?ciu do 60%. Rów B-3 km: 0+000 - 0+440. przedmiar: 264 m2 - Oczyszczenie koryta rowów z nagromadzonych zanieczyszcze? - przyj?to 3 rg na 1 km rowu - przedmiar: 7,228*3= 21,68 rg Mechaniczne koszenie dna i oczyszczenie przepustów ( VAT 23 % ) - Oczyszczenie z namu?u przepustów o ?r. 0,60 m z przyczó?kami z darniny; stopie? zamulenia do 0,60 ?rednicy przewodu Rów R B-3 km: 0+172 = 6 m; km: 0+353 = 7 m; przedmiar: 13 m - Mechaniczne koszenie dna ?y?k? kosz?c? cieków o szer. dna do 1,1 m; (kosiarko-odmularka) - do nak?adów zastosowano wspó?czynnik 0,3 normy odmulania przy gr. warstwy namu?u 0,20 m R C-1 km: 0+000 - 0+397, przedmiar: 397 m Rowy Doliny O?nickiej Utrzymanie skarp, poboczy i dna rowów (Vat 8%) - Wykoszenie porostów r?cznie ze skarp i poboczy rowów z wygrabieniem - porost g?sty, twardy (80 % powierzchni skarp) r-1, przedmiar: 25 528*0,8=20 422 m2 - Wykoszenie porostów r?cznie ze skarp i poboczy rowów z wygrabieniem - porost g?sty, mi?kki (20 % powierzchni skarp) r-1, przedmiar: 25 528*0,2=5 106 m2 - R?czne ?cinanie ?redniej g?sto?ci krzaków i ich odrostów bez karczowania (punktowo na ca?ej d?ugo?ci oko?o 1% powierzchni skarp) lokalizacja j.w. ,przedmiar:19864*0,01=0,020 ha - Wykoszenie porostów r?cznie z dna rowów z wygrabieniem i u?o?eniem na poboczu w wa?ek- porost g?sty r-1,przedmiar: 2 833 m2 -Oczyszczenie koryta rowów z nagromadzonych zanieczyszcze? - przyj?to 3 rg na 1 km rowów lokalizacja j.w. przedmiar: 5,664*3= 16,99 rg Doprowadzalnik Bia?obrzegi: Utrzymanie skarp, poboczy i dna kana?u (Vat 8%) - Wykoszenie porostów r?cznie ze skarp i poboczy kana?u z wygrabieniem i u?o?eniem na poboczu w wa?ek porost g?sty, twardy ( 80 % pow. skarp ) , przedmiar: 30338*0,8=24270 m2 - Wykoszenie porostów r?cznie ze skarp i poboczy kana?u z wygrabieniem i u?o?eniem na poboczu w wa?ek porost g?sty, mi?kki ( 20% pow. skarp ), przedmiar:30338*0,2=6068 m2 - R?czne ?cinanie ?redniej g?sto?ci krzaków i ich odrostów bez karczowania (punktowo na ca?ej d?ugo?ci oko?o 4 % pow.skarp), przedmiar:17392*0,04=0.07 ha - Wykoszenie porostów r?cznie z dna cieku z wydobyciem i u?o?eniem na poboczu w wa?ek - porost g?sty, przedmiar: 8722 m2 - Usuwanie ze ?ródl?dowych wód powierzchniowych przeszkód naturalnych, powalonych drzew oraz wynikaj?cych z dzia?alno?ci cz?owieka ( punktowo na ca?ej d?ugo?ci ) , przedmiar: 40 rg - Oczyszczenie koryta kana?u z nagromadzonych zanieczyszcze? - przyj?to 2 rg na 1 km rzeki, km:0+460 - 2+320; km: 3+851 - 4+456; km: 4+677 - 4+792; km: 4+906 - 7+350, przedmiar: 5,024*2=10.05 rg
II.2.5) Critères d'attribution Critère de qualité - Nom: termin realizacji us?ugi / Pondération: 40 Prix - Pondération: 60
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14) Informations complémentaires Uwaga: Skrócenie terminu realizacji us?ugi w zale?no?ci od cz??ci stanowi jedno z kryteriów wyboru oferty (patrz pkt 15 SWZ).
 
 
Section IV: Procédure
IV.1) Description
IV.1.1) Type de procédure Procédure ouverte
IV.1.3) Information sur l'accord-cadre ou le système d'acquisition dynamique
IV.1.8) Information concernant l'accord sur les marchés publics (AMP)
Le marché est couvert par l'accord sur les marchés publics: non
IV.2) Renseignements d'ordre administratif
IV.2.1) Publication antérieure relative à la présente procédure Numéro de l'avis au JO série S: 2023/S 071-218122
IV.2.8) Informations sur l'abandon du système d'acquisition dynamique
IV.2.9) Informations sur l'abandon de la procédure d'appel à la concurrence sous la forme d'un avis de préinformation
 
 
Section V: Attribution du marché

Lot nº: 1 Intitulé:
Utrzymanie Kana?u Dobrzykowskiego
Un marché/lot est attribué: oui
V.2) Attribution du marché
V.2.1) Date de conclusion du marché:
10/08/2023
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reçues: 4 Nombre d'offres reçues de la part de PME: 4 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'autres États membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'États non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues par voie électronique: 4
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: MELWOOD SP. Z O.O.
Ville: Skierniewice Code NUTS: PL715 Skierniewicki Pays: Pologne
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du marché/du lot: 358 657.20 PLN Valeur totale du marché/du lot: 265 192.20 PLN
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section V: Attribution du marché
Marché nº: 2
Lot nº: 2 Intitulé:
Utrzymanie Kana?u Brzozów
Un marché/lot est attribué: oui
V.2) Attribution du marché
V.2.1) Date de conclusion du marché:
03/08/2023
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reçues: 3 Nombre d'offres reçues de la part de PME: 3 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'autres États membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'États non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues par voie électronique: 3
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: VERDE Sp. z o.o. Sp. K.
Ville: Skierniewice Code NUTS: PL715 Skierniewicki Pays: Pologne
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du marché/du lot: 90 004.40 PLN Valeur totale du marché/du lot: 106 328.85 PLN
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section V: Attribution du marché
Marché nº: 3
Lot nº: 3 Intitulé:
Utrzymanie Mo?tawy
Un marché/lot est attribué: non
V.1) Informations relatives à une non-attribution
Le marché/lot n'a pas été attribué Aucune offre ou demande de participation n'a été reçue ou elles ont toutes été rejetées
 
 
Section V: Attribution du marché
Marché nº: 4
Lot nº: 4 Intitulé:
Utrzymanie Kana?u Dzier?anów
Un marché/lot est attribué: oui
V.2) Attribution du marché
V.2.1) Date de conclusion du marché:
03/08/2023
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reçues: 1 Nombre d'offres reçues de la part de PME: 1 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'autres États membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'États non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues par voie électronique: 1
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: Zwi?zek Spó?ek Wodnych w Sierpcu Ville: Sierpc Code NUTS: PL923 P?ocki Pays: Pologne
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du marché/du lot: 89 511.30 PLN Valeur totale du marché/du lot: 156 364.70 PLN
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section V: Attribution du marché
Marché nº: 5
Lot nº: 5 Intitulé:
Utrzymanie S?upianki i Rosicy
Un marché/lot est attribué: oui
V.2) Attribution du marché
V.2.1) Date de conclusion du marché:
03/08/2023
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reçues: 2 Nombre d'offres reçues de la part de PME: 2 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'autres États membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'États non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues par voie électronique: 2
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: Gminna Spó?ka Wodna "T?uchowo" w T?uchowie Ville: T?uchowo Code NUTS: PL619 W?oc?awski Pays: Pologne
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du marché/du lot: 106 167.48 PLN Valeur totale du marché/du lot: 108 036.70 PLN
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section V: Attribution du marché
Marché nº: 6
Lot nº: 6 Intitulé:
Utrzymanie cieków Rów B, Rów A-4 i rzeki Ryksy
Un marché/lot est attribué: non
V.1) Informations relatives à une non-attribution
Le marché/lot n'a pas été attribué Aucune offre ou demande de participation n'a été reçue ou elles ont toutes été rejetées
 
 
Section V: Attribution du marché
Marché nº: 7
Lot nº: 7 Intitulé:
Utrzymanie Kana?u Suchodolskiego I ,II i Kana?u Kozikowskiego
Un marché/lot est attribué: oui
V.2) Attribution du marché
V.2.1) Date de conclusion du marché:
10/08/2023
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reçues: 3 Nombre d'offres reçues de la part de PME: 3 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'autres États membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'États non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues par voie électronique: 3
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: MELWOOD SP. Z O.O.
Ville: Skierniewice Code NUTS: PL715 Skierniewicki Pays: Pologne
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du marché/du lot: 127 656.18 PLN Valeur totale du marché/du lot: 116 421.95 PLN
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section V: Attribution du marché
Marché nº: 8
Lot nº: 8 Intitulé:
Utrzymanie Kana?u Arciechowskiego i Kana?u Januszewskiego
Un marché/lot est attribué: oui
V.2) Attribution du marché
V.2.1) Date de conclusion du marché:
13/09/2023
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reçues: 3 Nombre d'offres reçues de la part de PME: 3 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'autres États membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'États non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues par voie électronique: 3
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: VERDE Sp. z o.o. Sp. K.
Ville: Skierniewice Code NUTS: PL715 Skierniewicki Pays: Pologne
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du marché/du lot: 105 718.27 PLN Valeur totale du marché/du lot: 116 347.05 PLN
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section V: Attribution du marché
Marché nº: 9
Lot nº: 9 Intitulé:
Utrzymanie Je?ówki, Kana?u Gi?yckiego i Kana?u Brzozówka
Un marché/lot est attribué: oui
V.2) Attribution du marché
V.2.1) Date de conclusion du marché:
13/09/2023
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reçues: 2 Nombre d'offres reçues de la part de PME: 2 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'autres États membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'États non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues par voie électronique: 2
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: VERDE Sp. z o.o. Sp. K.
Ville: Skierniewice Code NUTS: PL715 Skierniewicki Pays: Pologne
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du marché/du lot: 124 749.10 PLN Valeur totale du marché/du lot: 158 366.85 PLN
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section V: Attribution du marché
Marché nº: 10
Lot nº: 10 Intitulé:
Utrzymanie Kana?u S?ubickiego i Rowu Suchodolskiego
Un marché/lot est attribué: oui
V.2) Attribution du marché
V.2.1) Date de conclusion du marché:
03/08/2023
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reçues: 2 Nombre d'offres reçues de la part de PME: 2 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'autres États membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'États non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues par voie électronique: 2
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: VERDE Sp. z o.o. Sp. K.
Ville: Skierniewice Code NUTS: PL715 Skierniewicki Pays: Pologne
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du marché/du lot: 61 576.70 PLN Valeur totale du marché/du lot: 73 658.35 PLN
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section V: Attribution du marché
Marché nº: 11
Lot nº: 11 Intitulé:
Utrzymanie Doprowadzalnika Bia?obrzegi, Rowów Doliny O?nickiej i Rowów Doliny Bia?obrzegi
Un marché/lot est attribué: non
V.1) Informations relatives à une non-attribution
Le marché/lot n'a pas été attribué Aucune offre ou demande de participation n'a été reçue ou elles ont toutes été rejetées
 
 
Section VI: Renseignements complémentaires
VI.3) Informations complémentaires:
I.Zamawiaj?cy, dla ka?dej cz??ci zamówienia, dopuszcza mo?liwo?? sk?adania oferty przez dwóch lub wi?cej Wykonawców (w ramach oferty wspólnej w rozumieniu art. 58 ustawy Pzp) pod warunkiem, ?e taka oferta spe?nia? b?dzie nast?puj?ce wymagania: 1 Wykonawcy wyst?puj?cy wspólnie s? zobowi?zani do ustanowienia pe?nomocnika do reprezentowania ich w post?powaniu albo do reprezentowania ich w post?powaniu i zawarcia umowy w sprawie przedmiotowego zamówienia publicznego. 2 Wszelka korespondencja prowadzona b?dzie przez Zamawiaj?cego wy??cznie z pe?nomocnikiem, którego adres nale?y wpisa? w Formularzu ofertowym. 3 Pe?nomocnictwo lub inny dokument (np. umowa konsorcjum, spó?ki cywilnej), z którego wynika takie pe?nomocnictwo nale?y z?o?y? razem z ofert?. 4 W odniesieniu do warunków okre?lonych w pkt
   7. 4 SWZ, wymagania te musz? by? spe?nione wspólnie przez Wykonawców sk?adaj?cych ofert? wspóln? (nie musi ich spe?nia? osobno ka?dy z Wykonawców sk?adaj?cych ofert? wspóln?). Na ich potwierdzenie nale?y z?o?y? dokumenty okre?lone w pkt 10.4 SWZ. 5 Ka?dy z Wykonawców wspólnie ubiegaj?cych si? o zamówienie sk?ada JEDZ (zgodny w tre?ci z Za??cznikiem Nr 3 do SWZ), aktualny na dzie? sk?adania ofert, celem tymczasowego potwierdzenia, ?e ka?dy z Wykonawców ubiegaj?cych si? wspólnie o zamówienie nie podlega wykluczeniu z post?powania oraz spe?nia warunki udzia?u w post?powaniu okre?lone w SWZ - w zakresie, w którym ka?dy z nich wykazuje brak podstaw wykluczenia z post?powania oraz spe?nia warunki udzia?u w post?powaniu. 6 Ka?dy z Wykonawców wspólnie ubiegaj?cych si? o zamówienie sk?ada o?wiadczenie, zgodne w tre?ci z Za??cznikiem Nr 8 do SWZ, aktualne na dzie? sk?adania ofert, celem tymczasowego potwierdzenia, ?e Wykonawca nie podlega wykluczeniu w okoliczno?ciach przewidzianych w art. 5k ust. 1 Rozporz?dzenia nr 833/2014 w brzmieniu nadanym Rozporz?dzeniem nr 2022/576 (Dz. Urz. UE nr L 111/1 z
   8. 4.2022) 7 Ka?dy z Wykonawców wyst?puj?cych wspólnie obowi?zany jest do wykazania braku podstaw do wykluczenia z post?powania o udzielenie zamówienia publicznego. W takim przypadku o?wiadczenia lub dokumenty, wymienione w pkt 10.3.1 - 10.3.5 SWZ, sk?ada ka?dy z Wykonawców wyst?puj?cych wspólnie. 8 Wykonawcy wspólnie ubiegaj?cy si? o udzielenie zamówienia mog? polega? na zdolno?ciach tych z wykonawców, którzy wykonaj? us?ugi, do realizacji których te zdolno?ci s? wymagane. W takiej sytuacji wykonawcy s? zobowi?zani do??czy? do oferty o?wiadczenie, z którego wynika, które us?ugi wykonaj? poszczególni wykonawcy (tre?? o?wiadczenia jest zawarta w formularzu ofertowym w pkt 7 Za??cznika nr 1 do SWZ). II. Informacja dotycz?ca przetwarzania danych osobowych. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporz?dzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w zwi?zku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przep?ywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporz?dzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej "RODO", informuj?, ?e: a) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Pa?stwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie z siedzib? w Warszawie przy ul. ?elaznej 59A, 00-848 Warszawa, REGON 368302575, NIP 5272825616; b) kontakt z Inspektorem ochrony danych w PGW WP mo?liwy jest pod adresem e-mail: iod@wody.gov.pl; c) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane b?d? na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu zwi?zanym z post?powaniem o udzielenie zamówienia publicznego oznaczonego numerem post?powania WA.ROZ.2710.25.2023/ZZW?, prowadzonym na podstawie ustawy z dnia 11 wrze?nia 2019 r. Prawo zamówie? publicznych; d) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych b?d? osoby lub podmioty, którym udost?pniona zostanie dokumentacja post?powania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ustawy z dnia 11 wrze?nia 2019 r. Prawo zamówie? publicznych; Pe?na tre?? informacji znajduje si? w pkt
   1. 4 SWZ. iod@wody.gov.pl
VI.4) Procédures de recours
VI.4.1) Instance chargée des procédures de recours Nom officiel: Krajowa Izba Odwo?awcza Adresse postale: ul. Post?pu 17a Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne Courriel: odwolania@uzp.gov.pl Téléphone: +48 224587801 Adresse internet: www.uzp.gov.pl/kio
VI.4.3) Introduction de recours Précisions concernant les délais d'introduction de recours:
?rodki ochrony prawnej s? regulowane przepisami dzia?u IX ustawy Prawo zamówie? publicznych z 11 wrze?nia 2019 r. Odwo?anie wnosi si? do Prezesa Izby w terminach, okre?lonych w art. 515:
   1.  Odwo?anie wnosi si?: 1) w przypadku zamówie?, których warto?? jest równa albo przekracza progi unijne, w terminie: a) 10 dni od dnia przekazania informacji o czynno?ci Zamawiaj?cego stanowi?cej podstaw? jego wniesienia, je?eli informacja zosta?a przekazana przy u?yciu ?rodków komunikacji elektronicznej, b) 15 dni od dnia przekazania informacji o czynno?ci Zamawiaj?cego stanowi?cej podstaw? jego wniesienia, je?eli informacja zosta?a przekazana w sposób inny ni? okre?lony w lit. a;
   2.  Odwo?anie wobec tre?ci og?oszenia wszczynaj?cego post?powanie o udzielenie zamówienia lub konkurs lub wobec tre?ci dokumentów zamówienia wnosi si? w terminie: 1) 10 dni od dnia publikacji og?oszenia w Dzienniku Urz?dowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia dokumentów zamówienia na stronie internetowej, w przypadku zamówie?, których warto?? jest równa albo przekracza progi unijne;
   3.  Odwo?anie w przypadkach innych ni? okre?lone w ust.1 i 2 wnosi si? w terminie: 1) 10 dni od dnia, w którym powzi?to lub przy zachowaniu nale?ytej staranno?ci mo?na by?o powzi?? wiadomo?? o okoliczno?ciach stanowi?cych podstaw? jego wniesienia, w przypadku zamówie?, których warto?? jest równa albo przekracza progi unijne.
VI.4.4) Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus sur l'introduction de recours Nom officiel: Urz?d Zamówie? Publicznych Adresse postale: ul. Post?pu 17a Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne Courriel: uzp@uzp.gov.pl Téléphone: +48 224587701 Fax: +48 224587700 Adresse internet: www.uzp.gov.pl
VI.5) Date d'envoi du présent avis:
06/10/2023 Us?ugi utrzymania wód i urz?dze? wodnych na terenie dzia?ania Nadzoru Wodnego w P?ocku w podziale na cz??ci 11/10/2023 POL National Original
 
 
C L A S S E    C P V
90721800 - Services de protection contre les risques ou dangers naturels